of 52/52
AUKCJA 137 18 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Kraków

Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

18 października 2014, godz. 16.00 Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip,

Text of Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

 • AUKCJA 137

  18 PADZIERNIKA 2014 R.

  Krakw

 • 1. Udzia w licytacji przedmiotw moliwy jest telefonicznie po uprzednim zgoszeniu i wpaceniu wadiumNumer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 38942. Ceny podane w katalogu s cenami wywoawczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, e przedmiot posiada tzw. cen gwarantowan, poniej ktrej nie moezosta sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadaj numerom obiektw w katalogu5. Szczegowe informacje dotyczce aukcji mona uzyska telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogw aukcyjnych (4 egz.) w 2014 r. - 60 z

  Wystawa przedaukcyjnaodbdzie si w dniach od 13 do 17 padziernika w godz. 11.00 - 19.00, w Krakowie,w Paacu Kmitw, ul. Floriaska 13, a w dniu aukcji obiekty mona oglda od godz. 10.00 - 14.00

  Zdjcia i skad: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia Skleniarz

  ISSN 1429-6098

  DESA Dziea Sztuki i Antyki sp. z o.o.

  Prezes zarzdu: Magorzata Lalowicztel. 12 422-27-06 [email protected]

  V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: Jerzy Majewskitel. 12 422-19-66 [email protected]

  Rzeczoznawcy: Aldona Sotys, Jadwiga Oczko-Kozowska

  Kierownik Domu Aukcyjnego: Katarzyna Kwatro-Woniaktel. 12 422-19-66 [email protected]

  Opracowanie katalogu: Krzysztof Koniecznytel. 12 422-19-66 [email protected] Oczko-Kozowska, Anna Kozakiewicz, Aldona Sotys, Patrycja Gabry-Dudziak

  Na okadce (przd): Feliks SYPNIEWSKI (1830-1902), PRZED BITW POD GRUNWALDEM, poz. 17 (fragment)Na okadce (ty): ZEGAREK DAMSKI, poz. 85

  ul. Floriaska 1331-019 KrakwTel. 12 422-31-14Fax. 12 422-98-91

  [email protected]

  Patronat medialny

 • DESA

  AUKCJA137

  18 padziernika 2014 r., o godz. 1600

  w Krakowie, Paac Kmitw, ul. Floriaska 13, I p.

  malarstwo, rysunek, grafika, rzemioso

 • Oglne warunki aukcji.

  1. Osoba biorca udzia w aukcji rozumie i akceptuje warunki okrelone regulaminem.2. Przedmiotem aukcji s dziea sztuki i obiekty rzemiosa artystycznego powierzone przez klientw lub stanowice wasno Domu Auk-cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje si sprzeday, w imieniu waciciela, obiektw bdcych - zgodnie z owiadczeniem Sprzedajcego -wolnych od jakichkolwiek roszcze osb trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcj posiada cen wywoawcz podan w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnic handlow.4. Obiekty wystawione do sprzeday posiadaj opisy, ktrych sporzdzenie potwierdzone jest przez ekspertw DESY wzgldnie przez za-proszonych konsultantw. 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opata organizacyjna w wysokoci 15 %. Opata 15% obowizuje rwnie w sprzeday poaukcyjnej.

  I1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi przez upowanion osob, zwan Akcjonerem, ktra dziaaw imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner okrela postpienie w licytacji, czyli podwyszenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektw bez podawania przyczyn.4. Nabywc staje si osoba oferujca najwysz cen.5. Zakoczenie licytacji danego obiektunastpuje w momencie uderzenia motkiem przez Aukcjonera i jest rwnoznaczne z zawarciemumowy sprzeday. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

  II1. Do udziau w licytacji upowanione s osoby, ktre wpaciy wadium w wysokoci 700 z i otrzymay tabliczk zgoszeniow.2. DESA Sp. z o.o. moe odmwi wydania tabliczki zgoszeniowej osobom, ktre wczeniej nie wywizay si ze zobowiza w stosunkudo DESY lub z innych istotnych przyczyn.3. Osoby, ktre nie mog by osobicie na aukcji, maj moliwo, po wpaceniu wadium: pisemnego zoenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezm udzia pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokooferowanej ceny jest informacj poufn), telefonicznego udziau w licytacji.

  III1. Nabywca jest zobowizany wykupi obiekt w cigu 5 dni po zakoczeniu aukcji i odebra go na wasny koszt. W przypadkuprzekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzy skadowe.2. Dopuszcza si moliwo wpaty zadatku w wysokoci 20 % wylicytowanej ceny. Pozostaa kwota powinna by wwczas wpacona wterminie 14 dni po zakoczeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nastpuje przepadek wpaconego zadatku. Na poczetzadatku zalicza si wadium, stanowice wwczas zadatek lub jego cz.3. Prawo wasnoci zakupionego obiektu przechodzi na kupujcego w momencie dokonania caej wpaty.4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezalenie Nabywca zobowizany jest dopokrycia wszelkich kosztw zwizanych i wynikych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszcze Waciciela/Sprzedajcego.

  IV1. Dom Aukcyjny daje gwarancj opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodnocipomidzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca moe zwrci obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, dajc zwrotu zapaconejkwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektw.3. Polskie muzea maj prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, e zgosz to bezporednio po zakoczeniu licytacjiobiektu.4. W zwizku z nowelizacj ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywz wymagajtylko te obiekty, ktre przekroczyy progi wiekowo-kwotowe dla poszczeglnych kategorii zabytkw, okrelone w art. 51 wyejwymienionej ustawy.5. Przypominamy rwnie, e zgodnie z obowizujcymi przepisami, Dom Aukcyjny jest zobowizany do zbierania danych osobowychklientw dokonujcych transakcji w kwocie powyej 15000 EUR.

  REGULAMIN AUKCJI

 • 3POLOWANIEAkwarela, papier, 33,5 x 49 cm, sygn. p.d.: W. Chmieliski 3.200,-

  1. Wadysaw CHMIELISKI (1911-1979)

  SADOlej, tektura, 38 x 47 cm, sygn. l.d.: Jan Dutkiewicz 1937 4.200,-Malarz, graRk scenograf .Studia ASP w Krakowie w pracowni F. Pautscha i S. Kamockiego. Tematem prac byosceny rodzajowe, malarstwo pejzaowe w duchu postimpresjonizmu.

  2. Jan DUTKIEWICZ (1911-1983)

 • 4TARGOlej, tektura, 20 x 28 cm, sygn. l.d.: F. Mrazek 4.200,-

  3. Frantisek MMZEK (1876-1933)

  ZACHD SOCA ZIM Olej, ptno, 51 x 61 cm, sygn. l.d.: Wiktor Korecki5.000,-

  4. Wiktor KORECKI (1890-1980)

 • 5KNKOWIAK I KNKOWIANOAkwarela, papier, 31,5 x 17 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz.4.000,-

  6. Adam SETKOWICZ (1876-1945)

  KOCIEK W SMOLNEJ Olej, tektura, 46 x 59,8 cm, sygn. p.d.: Krcha, na odwrocie autorski napis E. Krcha Koc. w. Jzefa wSmolnej k/Rzeszowa4.000,-

  5. Emil KRCHA (1894-1972)

 • 6WIDOK NA KOCI W. OTARZYNY W KNKOWIEOlej, tektura, 21,5 x 26,3 cm, sygn. p.g.: Ignacy Pinkas 2.900,-

  8. Ignacy PINNS (1888-1935)

  WRZOSY NA SKNJU LASUOlej, tektura, 48,2 x 67,2 cm, sygn. p.d.: Wiktor Korecki 6.500,-

  7. Wiktor KORECKI (1890-1980)

 • 7POLNA DROGAOlej, tektura, 21,4 x 31,2 cm, sygn. p.d.: L. Kowalski 3.000,-

  9. Leon KOWALSKI (1870-1937)

  WIOSNA WE DWORKU Olej, tektura, 21,4 x 31,2 cm, sygn. l.d.: L. Kowalski3.000,-

  10. Leon KOWALSKI (1870-1937)

 • 8SANNAOlej, ptno, 24,5 x 34 cm, sygn. p.d.: I. Zygmuntowicz 7.500,-

  11. Ignacy ZYGMUNTOWICZ (1875-1947)

  PEJZAOlej, ptno, 28 x 76 cm, sygn. l.d.: Jerzy Potrzebowski 10.000,-

  12. Jerzy POTRZEBOWSKI (1921-1974)

 • 9PEJZAOlej, ptno, 69 x 79 cm, sygn. p.d.: akomski1959 3.500,-

  13. Tadeusz AKOMSKI (1911-1988)

  PEJZA ZE SROMOWCAAkwarela, papier, 57 x 85 cm, sygn. p.d.: Sromowce 1921 E. Elster; l.d.: Fusiu Kochana! Erwin 6.000,-

  14. Erwin ELSTER (1887-1977)

  PRZEOM DUNAJCA Olej, pyta pilniowa, 51 x 59 cm, sygn. p.d.: K. Mackiewicz 8.000,-

  15. Konstanty MACKIEWICZ (1894-1985)

 • 10

  PEJZA Z WIATNKIEMOlej, deska, 17,5 x 24 cm, sygn. l.d.: August Musin 1877 12.000,-

  Malarz belgijski, marynista, graRk; prace w muzeach Ostendy, Compiegne, Reims.

  16. Auguste MUSIN (1852-1923)

 • 11

  PRZED BITW POD GRUNWALDEMOlej, ptno, 60,5 x 74 cm, sygn. l.d.: F.S./1852 27.000,-

  Studia w warszawskiej Szkole Sztuk Piknych w latach 1850-1852, a nastpnie w Paryu. Stale mieszka w Warszawie. Malowa sceny o tematyce historycznej,m.in. epizody z bitew z Krzyakami.

  17. Feliks SYPNIEWSKI (1830-1902)

 • 12

  KWITNCA JABO Pastel, papier, 60,5 x 44,5 cm, sygn. p.d.: Sich [19]2115.000,-

  19. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)

  KWITNCA LIWA Pastel, papier, 60,6 x 44,5 cm, sygn. p.d.: Sich [19]21 15.000,-

  18. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)

 • 13

  WIDOK NA SUKIENNICE I RYNEKW KNKOWIEAkwarela, papier, 68 x 52 cm, sygn. p.d.: Teod. GroT 3.700,-

  20. Teodor GROO (1884-1972)

  PORTRET MODEJ KOBIETYPastel, tektura, 69 x 98 cm, sygn. l.d.: Kido 1943 6.200,-

  Malarz, portrecista warszawskich i katowickich elit. Studia w lwowskiej Akademii Malarstwa St. Kaczora Batowskiego i Ludwika Kwiatkowskiego. Jeden z czonkw zaoycielioglnopolskiej grupy Zachta. Wystawy we Lwowie, Warszawie,Katowicach, Bydgoszczy.

  21. Jzef KIDO (1890-1969)

 • 14

  HUCUOlej, ptno dublowane, 82 x 115 cm, sygn. p.g.: Sichulski [19]0550.000,-

  22. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)

 • 15

  W CERKWIOlej, ptno, 95 x 120 cm, sygn. l.d.: W. Jarocki 1931 33.000,-

  23. Wadysaw JAROCKI (1879-1965)

 • 16

  NA TARGU Olej, tektura, 47,5 x 68 cm, sygn. l.d.: Erno Erb 13.000,-

  24. Erno ERB (1890-1943)

  WIEJSO DROGAOlej, tektura, 46 x 61 cm, sygn. l.d.: E Erb 1931 8.000,-

  25. Erno ERB (1890-1943)

 • 17

  PORTRET MSKIOlej, tektura, 47,5 x 67 cm. Po konserwacji 8.000,-

  27. MN (XVIII w.)

  PORTRET W.W. STASOWAOlej, sklejka, 68,2 x 48,3 cm, sygn. cyrylicp.d.: Portret WW Stasowa (I. Riepin) W. Miecznikow 1907 dla Gorino P. Levenstain4.500,-

  28. W. MIECZNIKOW (XIX/XX w.)

  PORTRET KOBIETYOlej, sklejka, 60 x 36,3 cm, sygn. l.d.: F. Hayder 4.500,-

  26. Fryderyk HAYDER (1905-1990)

 • 18

  PORT RYBACKI WE WADYSAWOWIE Olej, ptno, 48 x 68,5 cm, sygn. p.d.: Mokwa [19]5615.000,-

  29. Marian MOKWA (1889-1987)

  MORSKIE OKO Olej, ptno, 45 x 55 cm, sygn. p.d.: St. Gaek 8.000,-

  30. Stanisaw GAEK (1876-1961)

 • 19

  Obraz nr 850/Jurajski Olej, pyta pilniowa, 50 x 60 cm, sygn. l.d.: Duda Gracz 850/198425.000,-

  Malarz, graRk. Dyplom ASP w Krakowie na Wydziale GraRki w Katowicach uzyska w 1968. Artysta ma w swoim dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe na caymwiecie. Reprezentowa Polsk w 1984 na 41 Biennale Sztuki w Wenecji, w 1986 i 1987 naTargach Sztuki w Wenecji. Malowa alegoryczno-groteskowe sceny rodzajowe i pejzae.

  31. Jerzy DUDA-GMCZ (1941-2004)

 • 20

  PORTRET MODEJ GNLKIPastel, papier, 48,5 x 33, 5 cm, sygn. r. d: St Grski 5.000,-

  32. Stanisaw GRSKI (1887-1955)

  PORTRET GNLA NA TLE MORSKIEGO OO Pastel, papier, 48,5 x 34 cm, sygn. p.d.: St. Grski 4.800,-

  33. Stanisaw GRSKI (1887-1955)

 • 21

  PEJZAOlej, ptno naklejone na tektur, 18 x 29 cm, sygn. l.d.: M.G. Wywirski 4.500,-

  34. Micha GORSTKIN-WYWIRSKI (1861-1926)

  ODPOCZYNEK Olej, tektura, 48 x 69 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski 8.000,-

  35. Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940)

 • 22

  AKTOwek, papier, 90 x 60 cm, sygn. l.d.: A. Chrzanowski[1]934 V 1.600,-

  38. Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000)

  PORTRET STAREJ GNLKI Olej, sklejka, 47,5 x 34,5 cm, sygn. p.d.: Janusz Kotarbiski VI 1937 3.000,-Malarz, plastyk, literat.Studia na krakowskiej ASP; w czasie I Wojnywiatowej Walczy w Legionach Polskich. Mieszka w Zakopanem;zwizany z grup artystyczn Sztuka Podhalaska. Wystawia pracew TZSP w Warszawie, odzi, Budapeszcie na Wystawie Midzynaro-dowej w 1930 roku. Tematem prac byy pejzae tatrzaskie, Portrety.Autor polichromi i witray w kociele w. Rodziny na zakopiaskichKrupwkach.

  36. Janusz KOTARBISKI (1890-1940)

  DWOREK Akwarela, papier, 59 x 45,7 cm, sygn. l.d.: J Seredyski 3.000,-Malarz, architekt, czonek Wileskiego Tow. Artystw Plastykw.Udzia w wystawach w Wilnie i Warszawie.

  37. Jzef SEREDYSKI (XX w.)

  OGRDOlej, ptno, 55 x 45 cm, sygn. p.d.: Rzepiski 5.000,-

  39. Czesaw RZEPISKI (1905-1995)

 • 23

  Olej, ptno, 63 x 74 cm, sygn. p.d.: Cz. Kiebiski 9.000,-Malarz, rzebiarz, rzeczoznawca dzie sztuki. Studia malarskie na krakowskiej ASP. Wsppracowa ze Stanisa-wem Szukalskim i Szczepem Rogate Serce, pseudonim Ciszek z Zamocia. Uprawia malarstwo sztalugowe,cienne, tematem prac byy pejzae, martwe natury, portrety; w pracach zauwaany wpyw malarstwa, Sancuskich i niemieckich ekspresjonistw. Wykonawca polichromii w kocioach: Goraju, Komarowie, Ksiopolu.

  40. Czesaw KIEBISKI (1908-1992)

  PEJZA WIEJSKIOlej, ptno, tektura, 44.5 x 63 cm, sygn. p.d.: Frczek [19]79 1.600,-Malarz, etnograf. Pseudonim artystyczny Socesaw z oyni. Tematy czerpa z pogaskiej historii sowiasz-czyzny oraz kultury i tradycji ludowej. Czonek Szczepu Rogate Serce.

  41. Franciszek FRCZEK (1908-2006)

 • 24

  WESELE KNKOWSKIEOlej, tektura, 50 x 71 cm, sygn. p.d.: Wojciech Kossak 193339.000,-

  Opinia prof. dr. Jerzego Sienkiewicza oraz Kazimierza Olszaskiego.

  42. Wojciech KOSSAK (1856-1942)

 • 25

  ODWRT SPOD MOSKWY Olej, tektura, 58,5 x 78,5 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 194024.000,-

  43. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

 • 26

  POTOK W ZIMIEOlej, tektura, 19 x 36 cm, sygn. l.d.: Jzefczyk 3.800,-

  44. Zygmunt JZEFCZYK (1881-1966)

  ZALOTYOlej, tektura, 74 x 98 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski 18.000,-

  45. Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940)

 • 27

  WIDOK NA KOCI REFORMA-TW W KNKOWIE Olej, ptno, 49 x 69,7 cm, sygn. p.d.: J. Lelito 1.900,-

  Popularny malarz krakowski, studia w kra-kowskiej ASP.

  47. Jerzy LELITO (1927-1986)

  PEJZAOlej, tektura, 16 x 25 cm, sygn. p.d.:Bratkowski Zimna Woda1.500,-

  46. Roman BMTKOWSKI (1869-1954)

  PEJZA Z KOPAMI SIANAOlej, pyta pilniowa, 32 x 43 cm, sygn.p.d.: Antoni Rus 1.900,-

  48. Antoni RUS (XX w.)

 • 28

  PEJZA GRSKI Z JEZIOREMOlej, ptno, 41,8 x 57,6 cm, sygn. p.d.: Brgner20.000,-

  Niemiecki pejzaysta i marynista. Tworzy obrazy niewielkich formatw, inspirowane siedemnastowiecznymmalarstwem holenderskim. W latach 1854-1866 uczestniczy w wystawach berliskiej Akademii Sztuk Pik-nych, prezentujc m.in. pejzae zimowe.

  49. Colestin BRGNER (1824-1877)

 • 29

  UPALNY DZIE NAD MORZEM (JASTRZBIA GN)Olej, ptno, 63 x 87,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz, na odwrocie naklejka z wystawy zbiorowejz autorskim tytuem obrazu 18.500,-

  50. Stefan FILIPKIEWICZ (1879-1944)

 • 30

  PEJZA WIEJSKIAkwarela, papier, 15 x 23 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz3.800,-

  51. Adam SETKOWICZ (1876-1945)

  ZAPRZGOlej, ptno, 25 x 35,5 cm, sygn. p.d.: W. Chmieliski Warszawa7.500,-

  52. Wadysaw CHMIELISKI (1911-1979)

 • 31

  POTOK GRSKIOlej, tektura, 21 x 28 cm, sygn. l.d.: M. Stako 5.500,-

  54. Micha STAKO (1901-1969)

  GNL Z OWCAMIOlej, tektura, 34x 48,5 cm, sygn. l.d.: A.Setkowicz6.000,-

  53. Adam SETKOWICZ (1876-1945)

 • 32

  W PNCOWNIOlej, ptno, 41,5 x 27 cm, sygn. p.d.: Piotr Goss 2.100,-

  Piotr Goss poza granicami znany jako Pieter van der Goss;studia na WydzialeGraRki warszawskiej ASP; dyplom w roku1992 u prof. Romana Artymowskiego. Uprawia malarstwo,projektowanie graRczne, graRk warsztatow. Zgbi tajnikimalarstwa w stylu holenderskim. Jego prace znajduj si wwielu muzeach, galeriach, prywatnych kolekcjach.

  55. Piotr GOSS (1962-2011)

  PEJZA RDZIEMNOMORSKIOlej, tektura, 17 x 14 cm, sygn. l.d.: (nieczytelna)3.200,-

  56. MN (XIX/XX w.)

 • 33

  LEGIONISTA WOSKIAkwarela, papier, 21,5 x 17 cm, sygn. l.d.: J Kossak 1894 12.000,-

  57. Juliusz KOSSAK (1824-1899)

 • 34

  PORTRET KOBIETYOlej, tektura, 48 x 56 cm, sygn. p.g.: S Bukowski 5.000,-

  60. Stefan BUKOWSKI (1878-1929)

  MARTWA NATUN Olej, ptno, 40 x 60 cm, sygn. na odwrociePawe Taranczewski; Naklejka ZPAP Za-kady Artystyczne Art Krakw Floriaska 34 8.000,-

  59. Pawe TAMNCZEWSKI (ur. 1940)

  PEJZA ZE STRUMIENIEMAkwarela, papier, 35,8 x 57,8 cm, sygn. l.d.: J. SchiQer 1.700,-

  58. Jzef SCHIFFER (XX w.)

 • 35

  AKTY KOBIECE I MSKIEOwek, papier, 9,7 x 14,4 cm. Szkicownik zawiera30 rysunkw (nie wszystkie sygnowane)3.000,-

  61. Wojciech WEISS (1875-1950)

  PEJZATusz, papier, 19,8 x 13,6 cm, sygn. p.d.: Wiktor Zin 1.000,-

  62. Wiktor ZIN (1925- 2007)

  PORTRET TUROTusz, papier, 27,7 x 18,5 cm, sygn. p.d.: W. Zin 1.200,-

  63. Wiktor ZIN (1925- 2007)

 • 36

  PEJZAOlej, pyta pilniowa, 57 x 45 cm, sygn. p.d.: E. Wolski-Tukan4.000,-

  64. Eugeniusz TUNN-WOLSKI (ur. 1928)

  MATOWE SZKOOlej, deska, 58 x 41 cm, sygn. p.d.: J. Szpyt 2.700,-

  66. Janusz SZPYT (ur. 1960)

  ANIELSKI WYCIGOlej, deska, 37 x 26 cm, sygn. p.d.: J. Szpyt 2.500,-

  67. Janusz SZPYT (ur. 1960)

  KWIATY W WAZONIEAkwarela, papier, 39,5 x 28,5 cm, sygn. l.d.:Krzemieniec 1943 i p.d.: E. Krcha3.500,-

  65. Emil KRCHA (1894-1972)

 • 37

  MARTWA NATUNOlej, ptno, 98,5 x 73 cm, sygn. p.d.: St. Puchalik 19845.500,-Malarz kolorysta., pedagog. Artysta znaczcy w rodowisku krakowskim, profe-sor Krakowskiej Akademii Sztuk Piknych , czonek ZPAP. Studia na AkademiiSztuk Piknych w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej zakoczone dyplomemw 1966 roku. Tematem prac byy pejzae, martwe natury, portrety. Udzia wwystawach zbiorowych, indywidualnych (50), laureat prestiowych nagrd.

  68. Stanisaw PUCHALIK (1939-2012)

  PEJZA Z OPLICZKPastel, papier, 61 x 41 cm, sygn. z dedykacj p.d.:Przyjacielowi Jasiowi z okazji spotkania i podporyducha St Puchalik [19]93 2.500,-

  69. Stanisaw PUCHALIK (1939-2012)

  OBNZ Z CYKLU SPOTONIATechnika mieszana, pyta pilniowa, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: R. Banaszew-ski 20025.000,-

  70. Roman BANASZEWSKI (ur. 1932)

 • 38

  OC Olej, ptno, 120 x 110 cm, sygn. na blejtramie Jerzy Kaucki 1999 OC 12.000,-

  Malarz, scenograf. Studia na ASP w Krakowie w pracowniach Z. Radnic-kiego T. Stopki (1951-57) Prace charakteryzuje maksymalne uproszczenieformy przy wykorzystaniu elementw geometrycznych jak: uku ( elementkoa) linii prostej oraz barwnej paszczyzny (przestrzeni).

  71. Jerzy NUCKI (ur. 1931)

 • 39

  MARTWA NATUNOlej, ptno, 73 x 81 cm, sygn. p.d.: Joniak 98; na odwrocie napis JuliuszJoniak Martwa natura z rami 98 73 x 81 cm 199811.000,-

  72. Juliusz JONIAK (ur. 1925)

  OWIARNIA W ARLESOlej, ptno, 73,5 x 89 cm, sygn. p.d.: Joniak [19]98 14.000,-

  73. Juliusz JONIAK (ur. 1925)

 • 40

  BEZ TYTUUPastel, papier, 64,5 x 49,5 cm, sygn. p.d.: Stasys 6.000,-

  75. Stasys EIDRIGERICIUS (ur. 1949)

  DYRYGENTTusz, gwasz, papier, 92,5x 69 cm, sygn. p.d. i de-dykacja:Sir Pomas Berchman Edinburgh Fes-tiwal 1953 Twj Antoni Wasilewski 6.000,-

  74. Antoni WASILEWSKI (1905-1975)

 • 41

  TRYPTYK - Raj, Pieko, CzyciecDrzeworyt, papier, 33 x 24,5 cm Raj, sygn. p.d.: owek Stefan Mroewski 1952 Pieko, sygn. p.d.: owek Stefan Mroewski Flo-rencja 1938 Czyciec, sygn. p.d.: owek Stefan Mroewski,na pycie MS 19422.500,-

  76. Stefan MROEWSKI (1894-1975)

 • 42

  brz zocony, ramiona zdobione stylizowanymilimi akantu, 6 szt., sygn. Br. opiescy, Warszawa,d. 36 cm, XX w.11.000,-

  78. KINKIETY

  porcelana, zocenia, malowany, skad: 8 Rlianekze spodkami, mlecznik, Wiede 1854 3.000,-

  77. ZESTAW DO HERBATY

 • 43

  yka, n, widelec, metal zocony, porcelana. yka dua, owalny czerpak, trzon ozdobny z medalionem z portretem mczyzny orazmotywem groteski, tarcza herbowa z orem i pogoni zwieczone koron. Widelec ozdobny, grawerowany z medalionem z portretemmczyzny z herbem Sasw. N ozdobny, ostrze grawerowane, aurowe, z plakietk z orem i pogoni, trzon porcelanowy z herbemSasw. Nawizuje do form ponomanierystycznych. Wyroby tego typu powstaway w XIX w. na zamwienie rodw do dekoracji stou.10.000,-

  79. SZTUCE (Saksonia? ok. po. XIX w.)

 • 44

  kieszonkowy, mski, dwukopertowy, zakryty, tarcza biaa emalia,wychwyt kotwicowy, mechanizm sygn. Omega nr 5152103, nr ko-perty 5600937, koperty zote pr. 0,585, waga dewizki 23,49 g., z.pr. 3, XX w.6.000,-

  81. ZEGAREK OMEGA

  Szko warstwowe, trawione, szlifowane, brzusiec zdobiony stylizowa-nymi kwiatami fuksji, sygn. Galle, wys. 39 cm, pocz. XX w. 9.000,-

  80. WAZON GALLE

 • 45

  obudowa drewniana, zocona, dekoracjamalowana, kwiatowa, mechanizmkwadransowy nie sygn., tarcza biaaemalia, cySy rzymskie, repetier, XIX w.4.500,-

  82. ZEGAR MMOWY

  Rzeba, drewno. Warsztat prowincjo-nalny, stylizacja Rgury nawizuje dosztuki wczesnoredniowiecznej, wys. 54cm, XIX w. Po konserwacji.2.800,-

  83. CHRYSTUS

  Odlew, mosidz, wys. 54 cm, EuropaZachodnia, XVII/XVIII w. Stan zacho-wania: ubytki w odlewie2.800,-

  84. PASYJN

 • 46

  zoty 3-kopertowy, (wewntrzna metal), grawerowany, de-koracja kwiatowa, czciowo emaliowana, zoto pr. 0,585,bezmarkowy, Szwajcaria, ok. 1900 roku. 3.000,-

  86. ZEGAREK DAMSKI

  zoty, 2-kopertowy, nakrcany na kluczyk, dekoracja scenarodzajowa nad jeziorem genewskim, emalia, sygn. Bruner,Genewa, XIX w. 3.200,-

  85. ZEGAREK DAMSKI

 • 47

  zoto, srebro, masa 5.090 g., zoto pr. 0,583; 3 diamentynaturalne, szlif brylantowy, masa czna 0,60 kr, czystoSI; 27 diamentw naturalnych, masa czna 0,80 karata,czysto SI-P.9.800,-

  87. PIERCIONEK

  empirowych, trzon wieloboczny, stopa zesklepiona, pod-stawa kwadratowa, ornament palmetkowy, zotnik Lilpop,srebro pr. 12 utw, waga 915 g., wys. 27 cm, pocz. XIX w.6.500,-

  89. PAM LICHTARZY

  z uchwytami w formie Rgur chopicych, cynasrebrzona, wys. 34 cm, sygn. ARGENTOR, Niemcy, pocz. XX w. 2.600,-

  90. WAZON SECESYJNY

  Srebro pr. 13 ut, czara wtrna, szko bezbarwne,szlifowane, wys. 9 cm, Wiede 18401.900,-

  88. SOLNICZN

 • INDEKS ARTYSTW

  Roman BANASZEWSKI (ur. 1932) 70Roman BMTKOWSKI (1869-1954) 46Colestin BRGNER (1824-1877) 49Stefan BUKOWSKI (1878-1929) 60Wadysaw CHMIELISKI (1911-1979) 1,52Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000) 38Jerzy DUDA-GMCZ (1941-2004) 31Jan DUTKIEWICZ (1911-1983) 2Stasys EIDRIGERICIUS (ur. 1949) 75Erwin ELSTER (1887-1977) 14Erno ERB (1890-1943) 24,25Stefan FILIPKIEWICZ (1879-1944) 50Franciszek FRCZEK (1908-2006) 41Stanisaw GAEK (1876-1961) 30Micha GORSTKIN-WYWIRSKI (1861-1926) 34Piotr GOSS (1962-2011) 55Teodor GROO (1884-1972) 20Stanisaw GRSKI (1887-1955) 32,33Fryderyk HAYDER (1905-1990) 26Wadysaw JAROCKI (1879-1965) 23Juliusz JONIAK (ur. 1925) 72,73Zygmunt JZEFCZYK (1881-1966) 44Jerzy NUCKI (ur. 1931) 71Jzef KIDO (1890-1969) 21Czesaw KIEBISKI (1908-1992) 40Wiktor KORECKI (1890-1980) 4,7Jerzy KOSSAK (1886-1955) 43Juliusz KOSSAK (1824-1899) 57Wojciech KOSSAK (1856-1942) 42Janusz KOTARBISKI (1890-1940) 36Leon KOWALSKI (1870-1937) 9,10

  Emil KRCHA (1894-1972) 5,65Jerzy LELITO (1927-1986) 47Tadeusz AKOMSKI (1911-1988) 13Konstanty MACKIEWICZ (1894-1985) 15W. MIECZNIKOW (XIX/XX w.) 28MN 27,56Marian MOKWA (1889-1987) 29Frantisek MMZEK (1876-1933) 3Stefan MROEWSKI (1894-1975) 76Auguste MUSIN (1852-1923) 16Ignacy PINNS (1888-1935) 8Jerzy POTRZEBOWSKI (1921-1974) 12Stanisaw PUCHALIK (1939-2012) 68,6Antoni RUS (XX w.) 48Czesaw RZEPISKI (1905-1995) 39Jzef SCHIFFER (XX w.) 58Jzef SEREDYSKI (XX w.) 37Adam SETKOWICZ (1876-1945) 6,51,53Kazimierz SICHULSKI (1879-1942) 18,19,22Micha STAKO (1901-1969) 54Feliks SYPNIEWSKI (1830-1902) 17Janusz SZPYT (ur. 1960) 66,67Pawe TAMNCZEWSKI (ur. 1940) 59Eugeniusz TUNN-WOLSKI (ur. 1928) 64Antoni WASILEWSKI (1905-1975) 74Wojciech WEISS (1875-1950) 61Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940) 35,45Wiktor ZIN (1925- 2007) 62,63Ignacy ZYGMUNTOWICZ (1875-1947) 11

 • P L A C W K I D E S Y :

  Prezes - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91Rzeczoznawcy - ul. Floriaska 13, tel. 12 429-12- 51

  Dom Aukcyjny - ul. Floriaska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14e-mail: [email protected]

  Antykwariaty w innych miastach

  42-200 Czstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: [email protected] Rzeszw, Rynek 4, tel. 17 862-47-82 e-mail: [email protected]

  WSZYSTKIE SALONY PRZYJMUJ DZIEA SZTUKI NA KOLEJNE AUKCJE

  DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarsz firm w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

  Prowadzi dziaalno handlow i kulturotwrcz, zabezpiecza cenne dziea sztuki dla zbiorw muzealnych, prowadzi promocjdzie sztuki wspczesnej i jej twrcw poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granic. Posiada dowiadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawcw, rwnie biegych sdowych wykonujcych ekspertyzy, oceny i wyceny dzie sztuki.

  DESA posiada salony antykwaryczne na terenie caego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granic, zwaszcza dotyczce polonikwm.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Wsppracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

  Firma DESA uczestniczy w programie Leonardo da Vinci, utworzonym w oparciu o sie wsppracy obejmujc rodowiskaakademickie, przedsibiorstwa, instytucje patronackie na terenie caej Europy. DESA Dziea Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

  Siedziba Desy mieci si w Paacu Kmitw. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej po. XVI wieku naokaza rezydencj dla monowadczej rodziny Kmitw. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementw wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pitra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miaa miejsce w drugiej poowie XVIII wieku, std pochodz polichromie wntrz pierwszego pitra., stropy belkowei kominki na II pitrze, a take neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema paskorzebami przedstawiajcymi scen ko-ronacji Najwitszej Marii Panny i ory pokonujce we. Obiekt jest siedzib firmy od 1988 roku.

  Antykwariaty w Krakowie

  Salon, ul. Floriaska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriaska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: [email protected]

 • [email protected]@desa.art.pl

  ISSN 1429-6098