52
AUKCJA 137 18 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Kraków

Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

Embed Size (px)

DESCRIPTION

18 października 2014, godz. 16.00 Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip,

Citation preview

Page 1: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

AUKCJA 137

18 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Kraków

Page 2: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadiumNumer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 38942. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie możezostać sprzedany4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2014 r. - 60 zł

Wystawa przedaukcyjnaodbędzie się w dniach od 13 do 17 października w godz. 11.00 - 19.00, w Krakowie,w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 - 14.00

Zdjęcia i skład: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)Druk: Drukarnia Skleniarz

ISSN 1429-6098

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o.

Prezes zarządu: Małgorzata Lalowicztel. 12 422-27-06 [email protected]

V-ce Prezes, Dyrektor Domu Aukcyjnego: Jerzy Majewskitel. 12 422-19-66 [email protected]

Rzeczoznawcy: Aldona Sołtys, Jadwiga Oczko-Kozłowska

Kierownik Domu Aukcyjnego: Katarzyna Kwatro-Woźniaktel. 12 422-19-66 [email protected]

Opracowanie katalogu: Krzysztof Koniecznytel. 12 422-19-66 [email protected] Oczko-Kozłowska, Anna Kozakiewicz, Aldona Sołtys, Patrycja Gabryś-Dudziak

Na okładce (przód): Feliks SYPNIEWSKI (1830-1902), PRZED BITWĄ POD GRUNWALDEM…, poz. 17 (fragment)

Na okładce (tył): ZEGAREK DAMSKI, poz. 85

ul. Floriańska 1331-019 KrakówTel. 12 422-31-14Fax. 12 422-98-91

[email protected]

Patronat medialny

Page 3: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

DESA

AUKCJA137

18 października 2014 r., o godz. 1600

w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.

malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło

Page 4: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

Ogólne warunki aukcji.

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-proszonych konsultantów. 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 %. Opłata 15% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

I1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działaw imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, czyli podwyższenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciemumowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunkudo DESY lub z innych istotnych przyczyn.3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: – pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokośćoferowanej ceny jest informacją poufną), – telefonicznego udziału w licytacji.

III1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadkuprzekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona wterminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczetzadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest dopokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

IV1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodnościpomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconejkwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacjiobiektu.4. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagajątylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżejwymienionej ustawy.5. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowychklientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.

REGULAMIN AUKCJI

Page 5: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

3

POLOWANIEAkwarela, papier, 33,5 x 49 cm, sygn. p.d.: W. Chmieliński 3.200,-

1. Władysław CHMIELIŃSKI (1911-1979)

SADOlej, tektura, 38 x 47 cm, sygn. l.d.: Jan Dutkiewicz 1937 4.200,-Malarz, graRk scenograf .Studia ASP w Krakowie w pracowni F. Pautscha i S. Kamockiego. Tematem prac byłosceny rodzajowe, malarstwo pejzażowe w duchu postimpresjonizmu.

2. Jan DUTKIEWICZ (1911-1983)

Page 6: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

4

TARGOlej, tektura, 20 x 28 cm, sygn. l.d.: F. Mrazek 4.200,-

3. Frantisek MMZEK (1876-1933)

ZACHÓD SŁOŃCA ZIMĄ Olej, płótno, 51 x 61 cm, sygn. l.d.: Wiktor Korecki5.000,-

4. Wiktor KORECKI (1890-1980)

Page 7: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

5

KNKOWIAK I KNKOWIANOAkwarela, papier, 31,5 x 17 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz.4.000,-

6. Adam SETKOWICZ (1876-1945)

KOŚCIÓŁEK W SMOLNEJ Olej, tektura, 46 x 59,8 cm, sygn. p.d.: Krcha, na odwrocie autorski napis E. Krcha Kośc. Św. Józefa wSmolnej k/Rzeszowa4.000,-

5. Emil KRCHA (1894-1972)

Page 8: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

6

WIDOK NA KOŚCIÓŁ ŚW. OTARZYNY W KNKOWIEOlej, tektura, 21,5 x 26,3 cm, sygn. p.g.: Ignacy Pinkas 2.900,-

8. Ignacy PINNS (1888-1935)

WRZOSY NA SKNJU LASUOlej, tektura, 48,2 x 67,2 cm, sygn. p.d.: Wiktor Korecki 6.500,-

7. Wiktor KORECKI (1890-1980)

Page 9: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

7

POLNA DROGAOlej, tektura, 21,4 x 31,2 cm, sygn. p.d.: L. Kowalski 3.000,-

9. Leon KOWALSKI (1870-1937)

WIOSNA WE DWORKU Olej, tektura, 21,4 x 31,2 cm, sygn. l.d.: L. Kowalski3.000,-

10. Leon KOWALSKI (1870-1937)

Page 10: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

8

SANNAOlej, płótno, 24,5 x 34 cm, sygn. p.d.: I. Zygmuntowicz 7.500,-

11. Ignacy ZYGMUNTOWICZ (1875-1947)

PEJZAŻOlej, płótno, 28 x 76 cm, sygn. l.d.: Jerzy Potrzebowski 10.000,-

12. Jerzy POTRZEBOWSKI (1921-1974)

Page 11: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

9

PEJZAŻOlej, płótno, 69 x 79 cm, sygn. p.d.: Łakomski1959 3.500,-

13. Tadeusz ŁAKOMSKI (1911-1988)

PEJZAŻ ZE SROMOWCAAkwarela, papier, 57 x 85 cm, sygn. p.d.: Sromowce 1921 E. Elster; l.d.: Fusiu Kochana! Erwin 6.000,-

14. Erwin ELSTER (1887-1977)

PRZEŁOM DUNAJCA Olej, płyta pilśniowa, 51 x 59 cm, sygn. p.d.: K. Mackiewicz 8.000,-

15. Konstanty MACKIEWICZ (1894-1985)

Page 12: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

10

PEJZAŻ Z WIATNKIEMOlej, deska, 17,5 x 24 cm, sygn. l.d.: August Musin 1877 12.000,-

Malarz belgijski, marynista, graRk; prace w muzeach Ostendy, Compiegne, Reims.

16. Auguste MUSIN (1852-1923)

Page 13: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

11

PRZED BITWĄ POD GRUNWALDEMOlej, płótno, 60,5 x 74 cm, sygn. l.d.: F.S./1852 27.000,-

Studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 1850-1852, a następnie w Paryżu. Stale mieszkał w Warszawie. Malował sceny o tematyce historycznej,m.in. epizody z bitew z Krzyżakami.

17. Feliks SYPNIEWSKI (1830-1902)

Page 14: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

12

KWITNĄCA JABŁOŃ Pastel, papier, 60,5 x 44,5 cm, sygn. p.d.: Sich [19]2115.000,-

19. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)

KWITNĄCA ŚLIWA Pastel, papier, 60,6 x 44,5 cm, sygn. p.d.: Sich [19]21 15.000,-

18. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)

Page 15: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

13

WIDOK NA SUKIENNICE I RYNEKW KNKOWIEAkwarela, papier, 68 x 52 cm, sygn. p.d.: Teod. GroT 3.700,-

20. Teodor GROO (1884-1972)

PORTRET MŁODEJ KOBIETYPastel, tektura, 69 x 98 cm, sygn. l.d.: Kidoń 1943 6.200,-

Malarz, portrecista warszawskich i katowickich elit. Studia w lwowskiej Akademii Malarstwa St. Kaczora Batowskiego i Ludwika Kwiatkowskiego. Jeden z członków założycieliogólnopolskiej grupy Zachęta. Wystawy we Lwowie, Warszawie,Katowicach, Bydgoszczy.

21. Józef KIDOŃ (1890-1969)

Page 16: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

14

HUCUŁOlej, płótno dublowane, 82 x 115 cm, sygn. p.g.: Sichulski [19]0550.000,-

22. Kazimierz SICHULSKI (1879-1942)

Page 17: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

15

W CERKWIOlej, płótno, 95 x 120 cm, sygn. l.d.: Wł. Jarocki 1931 33.000,-

23. Władysław JAROCKI (1879-1965)

Page 18: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

16

NA TARGU Olej, tektura, 47,5 x 68 cm, sygn. l.d.: Erno Erb 13.000,-

24. Erno ERB (1890-1943)

WIEJSO DROGAOlej, tektura, 46 x 61 cm, sygn. l.d.: E Erb 1931 8.000,-

25. Erno ERB (1890-1943)

Page 19: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

17

PORTRET MĘSKIOlej, tektura, 47,5 x 67 cm. Po konserwacji 8.000,-

27. MN (XVIII w.)

PORTRET W.W. STASOWAOlej, sklejka, 68,2 x 48,3 cm, sygn. cyrylicąp.d.: Portret WW Stasowa (I. Riepin) W. Miecznikow 1907 dla Gorino P. Levenstain4.500,-

28. W. MIECZNIKOW (XIX/XX w.)

PORTRET KOBIETYOlej, sklejka, 60 x 36,3 cm, sygn. l.d.: F. Hayder 4.500,-

26. Fryderyk HAYDER (1905-1990)

Page 20: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

18

PORT RYBACKI WE WŁADYSŁAWOWIE Olej, płótno, 48 x 68,5 cm, sygn. p.d.: Mokwa [19]5615.000,-

29. Marian MOKWA (1889-1987)

MORSKIE OKO Olej, płótno, 45 x 55 cm, sygn. p.d.: St. Gałek 8.000,-

30. Stanisław GAŁEK (1876-1961)

Page 21: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

19

Obraz nr 850/Jurajski Olej, płyta pilśniowa, 50 x 60 cm, sygn. l.d.: Duda Gracz 850/198425.000,-

Malarz, graRk. Dyplom ASP w Krakowie na Wydziale GraRki w Katowicach uzyskał w 1968. Artysta ma w swoim dorobku liczne wystawy indywidualne i zbiorowe na całymświecie. Reprezentował Polskę w 1984 na 41 Biennale Sztuki w Wenecji, w 1986 i 1987 naTargach Sztuki w Wenecji. Malował alegoryczno-groteskowe sceny rodzajowe i pejzaże.

31. Jerzy DUDA-GMCZ (1941-2004)

Page 22: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

20

PORTRET MŁODEJ GÓNLKIPastel, papier, 48,5 x 33, 5 cm, sygn. śr. dół: St Górski 5.000,-

32. Stanisław GÓRSKI (1887-1955)

PORTRET GÓNLA NA TLE MORSKIEGO OO Pastel, papier, 48,5 x 34 cm, sygn. p.d.: St. Górski 4.800,-

33. Stanisław GÓRSKI (1887-1955)

Page 23: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

21

PEJZAŻOlej, płótno naklejone na tekturę, 18 x 29 cm, sygn. l.d.: M.G. Wywiórski 4.500,-

34. Michał GORSTKIN-WYWIÓRSKI (1861-1926)

ODPOCZYNEK Olej, tektura, 48 x 69 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski 8.000,-

35. Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940)

Page 24: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

22

AKTOłówek, papier, 90 x 60 cm, sygn. l.d.: A. Chrzanowski[1]934 V 1.600,-

38. Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000)

PORTRET STAREJ GÓNLKI Olej, sklejka, 47,5 x 34,5 cm, sygn. p.d.: Janusz Kotarbiński VI 1937 3.000,-Malarz, plastyk, literat.Studia na krakowskiej ASP; w czasie I WojnyŚwiatowej Walczył w Legionach Polskich. Mieszkał w Zakopanem;związany z grupą artystyczną Sztuka Podhalańska. Wystawiał pracew TZSP w Warszawie, Łodzi, Budapeszcie na Wystawie Międzynaro-dowej w 1930 roku. Tematem prac były pejzaże tatrzańskie, Portrety.Autor polichromi i witraży w kościele św. Rodziny na zakopiańskichKrupówkach.

36. Janusz KOTARBIŃSKI (1890-1940)

DWOREK Akwarela, papier, 59 x 45,7 cm, sygn. l.d.: J Seredyński 3.000,-Malarz, architekt, członek Wileńskiego Tow. Artystów Plastyków.Udział w wystawach w Wilnie i Warszawie.

37. Józef SEREDYŃSKI (XX w.)

OGRÓDOlej, płótno, 55 x 45 cm, sygn. p.d.: Rzepiński 5.000,-

39. Czesław RZEPIŃSKI (1905-1995)

Page 25: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

23

Olej, płótno, 63 x 74 cm, sygn. p.d.: Cz. Kiełbiński 9.000,-Malarz, rzeźbiarz, rzeczoznawca dzieł sztuki. Studia malarskie na krakowskiej ASP. Współpracował ze Stanisła-wem Szukalskim i Szczepem Rogate Serce, pseudonim Ciszek z Zamościa. Uprawiał malarstwo sztalugowe,ścienne, tematem prac były pejzaże, martwe natury, portrety; w pracach zauważany wpływ malarstwa, Sancuskich i niemieckich ekspresjonistów. Wykonawca polichromii w kościołach: Goraju, Komarowie, Księżopolu.

40. Czesław KIEŁBIŃSKI (1908-1992)

PEJZAŻ WIEJSKIOlej, płótno, tektura, 44.5 x 63 cm, sygn. p.d.: Frączek [19]79 1.600,-Malarz, etnograf. Pseudonim artystyczny Słońcesław z Żołyni. Tematy czerpał z pogańskiej historii słowiańsz-czyzny oraz kultury i tradycji ludowej. Członek Szczepu Rogate Serce.

41. Franciszek FRĄCZEK (1908-2006)

Page 26: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

24

WESELE KNKOWSKIEOlej, tektura, 50 x 71 cm, sygn. p.d.: Wojciech Kossak 193339.000,-

Opinia prof. dr. Jerzego Sienkiewicza oraz Kazimierza Olszańskiego.

42. Wojciech KOSSAK (1856-1942)

Page 27: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

25

ODWRÓT SPOD MOSKWY Olej, tektura, 58,5 x 78,5 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 194024.000,-

43. Jerzy KOSSAK (1886-1955)

Page 28: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

26

POTOK W ZIMIEOlej, tektura, 19 x 36 cm, sygn. l.d.: Józefczyk 3.800,-

44. Zygmunt JÓZEFCZYK (1881-1966)

ZALOTYOlej, tektura, 74 x 98 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski 18.000,-

45. Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940)

Page 29: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

27

WIDOK NA KOŚCIÓŁ REFORMA-TÓW W KNKOWIE Olej, płótno, 49 x 69,7 cm, sygn. p.d.: J. Lelito 1.900,-

Popularny malarz krakowski, studia w kra-kowskiej ASP.

47. Jerzy LELITO (1927-1986)

PEJZAŻOlej, tektura, 16 x 25 cm, sygn. p.d.:Bratkowski Zimna Woda1.500,-

46. Roman BMTKOWSKI (1869-1954)

PEJZAŻ Z KOPAMI SIANAOlej, płyta pilśniowa, 32 x 43 cm, sygn.p.d.: Antoni Rus 1.900,-

48. Antoni RUS (XX w.)

Page 30: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

28

PEJZAŻ GÓRSKI Z JEZIOREMOlej, płótno, 41,8 x 57,6 cm, sygn. p.d.: Brügner20.000,-

Niemiecki pejzażysta i marynista. Tworzył obrazy niewielkich formatów, inspirowane siedemnastowiecznymmalarstwem holenderskim. W latach 1854-1866 uczestniczył w wystawach berlińskiej Akademii Sztuk Pięk-nych, prezentując m.in. pejzaże zimowe.

49. Colestin BRÜGNER (1824-1877)

Page 31: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

29

UPALNY DZIEŃ NAD MORZEM (JASTRZĘBIA GÓN)Olej, płótno, 63 x 87,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz, na odwrocie naklejka z wystawy zbiorowejz autorskim tytułem obrazu 18.500,-

50. Stefan FILIPKIEWICZ (1879-1944)

Page 32: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

30

PEJZAŻ WIEJSKIAkwarela, papier, 15 x 23 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz3.800,-

51. Adam SETKOWICZ (1876-1945)

ZAPRZĘGOlej, płótno, 25 x 35,5 cm, sygn. p.d.: W. Chmieliński Warszawa7.500,-

52. Władysław CHMIELIŃSKI (1911-1979)

Page 33: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

31

POTOK GÓRSKIOlej, tektura, 21 x 28 cm, sygn. l.d.: M. Stańko 5.500,-

54. Michał STAŃKO (1901-1969)

GÓNL Z OWCAMIOlej, tektura, 34x 48,5 cm, sygn. l.d.: A.Setkowicz6.000,-

53. Adam SETKOWICZ (1876-1945)

Page 34: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

32

W PNCOWNIOlej, płótno, 41,5 x 27 cm, sygn. p.d.: Piotr Goss 2.100,-

Piotr Goss poza granicami znany jako Pieter van der Goss;studia na WydzialeGraRki warszawskiej ASP; dyplom w roku1992 u prof. Romana Artymowskiego. Uprawiał malarstwo,projektowanie graRczne, graRkę warsztatową. Zgłębił tajnikimalarstwa w stylu holenderskim. Jego prace znajdują się wwielu muzeach, galeriach, prywatnych kolekcjach.

55. Piotr GOSS (1962-2011)

PEJZAŻ ŚRÓDZIEMNOMORSKIOlej, tektura, 17 x 14 cm, sygn. l.d.: (nieczytelna)3.200,-

56. MN (XIX/XX w.)

Page 35: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

33

LEGIONISTA WŁOSKIAkwarela, papier, 21,5 x 17 cm, sygn. l.d.: J Kossak 1894 12.000,-

57. Juliusz KOSSAK (1824-1899)

Page 36: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

34

PORTRET KOBIETYOlej, tektura, 48 x 56 cm, sygn. p.g.: S Bukowski 5.000,-

60. Stefan BUKOWSKI (1878-1929)

MARTWA NATUN Olej, płótno, 40 x 60 cm, sygn. na odwrociePaweł Taranczewski; Naklejka ZPAP Za-kłady Artystyczne Art Kraków Floriańska 34 8.000,-

59. Paweł TAMNCZEWSKI (ur. 1940)

PEJZAŻ ZE STRUMIENIEMAkwarela, papier, 35,8 x 57,8 cm, sygn. l.d.: J. SchiQer 1.700,-

58. Józef SCHIFFER (XX w.)

Page 37: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

35

AKTY KOBIECE I MĘSKIEOłówek, papier, 9,7 x 14,4 cm. Szkicownik zawiera30 rysunków (nie wszystkie sygnowane)3.000,-

61. Wojciech WEISS (1875-1950)

PEJZAŻTusz, papier, 19,8 x 13,6 cm, sygn. p.d.: Wiktor Zin 1.000,-

62. Wiktor ZIN (1925- 2007)

PORTRET TUROTusz, papier, 27,7 x 18,5 cm, sygn. p.d.: W. Zin 1.200,-

63. Wiktor ZIN (1925- 2007)

Page 38: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

36

PEJZAŻOlej, płyta pilśniowa, 57 x 45 cm, sygn. p.d.: E. Wolski-Tukan4.000,-

64. Eugeniusz TUNN-WOLSKI (ur. 1928)

MATOWE SZKŁOOlej, deska, 58 x 41 cm, sygn. p.d.: J. Szpyt 2.700,-

66. Janusz SZPYT (ur. 1960)

ANIELSKI WYŚCIGOlej, deska, 37 x 26 cm, sygn. p.d.: J. Szpyt 2.500,-

67. Janusz SZPYT (ur. 1960)

KWIATY W WAZONIEAkwarela, papier, 39,5 x 28,5 cm, sygn. l.d.:Krzemieniec 1943 i p.d.: E. Krcha3.500,-

65. Emil KRCHA (1894-1972)

Page 39: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

37

MARTWA NATUNOlej, płótno, 98,5 x 73 cm, sygn. p.d.: St. Puchalik 19845.500,-Malarz kolorysta., pedagog. Artysta znaczący w środowisku krakowskim, profe-sor Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych , członek ZPAP. Studia na AkademiiSztuk Pięknych w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej zakończone dyplomemw 1966 roku. Tematem prac były pejzaże, martwe natury, portrety. Udział wwystawach zbiorowych, indywidualnych (50), laureat prestiżowych nagród.

68. Stanisław PUCHALIK (1939-2012)

PEJZAŻ Z OPLICZKĄPastel, papier, 61 x 41 cm, sygn. z dedykacją p.d.:Przyjacielowi Jasiowi z okazji spotkania i podporyducha St Puchalik [19]93 2.500,-

69. Stanisław PUCHALIK (1939-2012)

OBNZ Z CYKLU SPOTONIATechnika mieszana, płyta pilśniowa, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: R. Banaszew-ski 20025.000,-

70. Roman BANASZEWSKI (ur. 1932)

Page 40: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

38

OC Olej, płótno, 120 x 110 cm, sygn. na blejtramie Jerzy Kałucki 1999 OC 12.000,-

Malarz, scenograf. Studia na ASP w Krakowie w pracowniach Z. Radnic-kiego T. Stopki (1951-57) Prace charakteryzuje maksymalne uproszczenieformy przy wykorzystaniu elementów geometrycznych jak: łuku ( elementkoła) linii prostej oraz barwnej płaszczyzny (przestrzeni).

71. Jerzy NŁUCKI (ur. 1931)

Page 41: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

39

MARTWA NATUNOlej, płótno, 73 x 81 cm, sygn. p.d.: Joniak 98; na odwrocie napis JuliuszJoniak Martwa natura z różami 98 73 x 81 cm 199811.000,-

72. Juliusz JONIAK (ur. 1925)

OWIARNIA W ARLESOlej, płótno, 73,5 x 89 cm, sygn. p.d.: Joniak [19]98 14.000,-

73. Juliusz JONIAK (ur. 1925)

Page 42: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

40

BEZ TYTUŁUPastel, papier, 64,5 x 49,5 cm, sygn. p.d.: Stasys 6.000,-

75. Stasys EIDRIGERICIUS (ur. 1949)

DYRYGENTTusz, gwasz, papier, 92,5x 69 cm, sygn. p.d. i de-dykacja:Sir Pomas Berchman Edinburgh Fes-tiwal 1953 Twój Antoni Wasilewski 6.000,-

74. Antoni WASILEWSKI (1905-1975)

Page 43: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

41

TRYPTYK - Raj, Piekło, CzyściecDrzeworyt, papier, 33 x 24,5 cm Raj, sygn. p.d.: ołówek Stefan Mrożewski 1952 Piekło, sygn. p.d.: ołówek Stefan Mrożewski Flo-rencja 1938 Czyściec, sygn. p.d.: ołówek Stefan Mrożewski,na płycie MS 19422.500,-

76. Stefan MROŻEWSKI (1894-1975)

Page 44: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

42

brąz złocony, ramiona zdobione stylizowanymiliśćmi akantu, 6 szt., sygn. Br. Łopieńscy, Warszawa,dł. 36 cm, XX w.11.000,-

78. KINKIETY

porcelana, złocenia, malowany, skład: 8 Rliżanekze spodkami, mlecznik, Wiedeń 1854 3.000,-

77. ZESTAW DO HERBATY

Page 45: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

43

Łyżka, nóż, widelec, metal złocony, porcelana. Łyżka duża, owalny czerpak, trzon ozdobny z medalionem z portretem mężczyzny orazmotywem groteski, tarcza herbowa z orłem i pogonią zwieńczone koroną. Widelec ozdobny, grawerowany z medalionem z portretemmężczyzny z herbem Sasów. Nóż ozdobny, ostrze grawerowane, ażurowe, z plakietką z orłem i pogonią, trzon porcelanowy z herbemSasów. Nawiązuje do form poźnomanierystycznych. Wyroby tego typu powstawały w XIX w. na zamówienie rodów do dekoracji stołu.10.000,-

79. SZTUĆCE (Saksonia? ok. poł. XIX w.)

Page 46: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

44

kieszonkowy, męski, dwukopertowy, zakryty, tarcza biała emalia,wychwyt kotwicowy, mechanizm sygn. Omega nr 5152103, nr ko-perty 5600937, koperty złote pr. 0,585, waga dewizki 23,49 g., zł.pr. 3, XX w.6.000,-

81. ZEGAREK OMEGA

Szkło warstwowe, trawione, szlifowane, brzusiec zdobiony stylizowa-nymi kwiatami fuksji, sygn. Galle, wys. 39 cm, pocz. XX w. 9.000,-

80. WAZON GALLE

Page 47: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

45

obudowa drewniana, złocona, dekoracjamalowana, kwiatowa, mechanizmkwadransowy nie sygn., tarcza białaemalia, cySy rzymskie, repetier, XIX w.4.500,-

82. ZEGAR MMOWY

Rzeźba, drewno. Warsztat prowincjo-nalny, stylizacja Rgury nawiązuje dosztuki wczesnośredniowiecznej, wys. 54cm, XIX w. Po konserwacji.2.800,-

83. CHRYSTUS

Odlew, mosiądz, wys. 54 cm, EuropaZachodnia, XVII/XVIII w. Stan zacho-wania: ubytki w odlewie2.800,-

84. PASYJN

Page 48: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

46

złoty 3-kopertowy, (wewnętrzna metal), grawerowany, de-koracja kwiatowa, częściowo emaliowana, złoto pr. 0,585,bezmarkowy, Szwajcaria, ok. 1900 roku. 3.000,-

86. ZEGAREK DAMSKI

złoty, 2-kopertowy, nakręcany na kluczyk, dekoracja scenarodzajowa nad jeziorem genewskim, emalia, sygn. Bruner,Genewa, XIX w. 3.200,-

85. ZEGAREK DAMSKI

Page 49: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

47

złoto, srebro, masa 5.090 g., złoto pr. 0,583; 3 diamentynaturalne, szlif brylantowy, masa łączna 0,60 kr, czystośćSI; 27 diamentów naturalnych, masa łączna 0,80 karata,czystość SI-P.9.800,-

87. PIERŚCIONEK

empirowych, trzon wieloboczny, stopa zesklepiona, pod-stawa kwadratowa, ornament palmetkowy, złotnik Lilpop,srebro pr. 12 łutów, waga 915 g., wys. 27 cm, pocz. XIX w.6.500,-

89. PAM LICHTARZY

z uchwytami w formie Rgur chłopięcych, cynasrebrzona, wys. 34 cm, sygn. ARGENTOR, Niemcy, pocz. XX w. 2.600,-

90. WAZON SECESYJNY

Srebro pr. 13 łut, czara wtórna, szkło bezbarwne,szlifowane, wys. 9 cm, Wiedeń 18401.900,-

88. SOLNICZN

Page 50: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

INDEKS ARTYSTÓW

Roman BANASZEWSKI (ur. 1932) 70Roman BMTKOWSKI (1869-1954) 46Colestin BRÜGNER (1824-1877) 49Stefan BUKOWSKI (1878-1929) 60Władysław CHMIELIŃSKI (1911-1979) 1,52Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000) 38Jerzy DUDA-GMCZ (1941-2004) 31Jan DUTKIEWICZ (1911-1983) 2Stasys EIDRIGERICIUS (ur. 1949) 75Erwin ELSTER (1887-1977) 14Erno ERB (1890-1943) 24,25Stefan FILIPKIEWICZ (1879-1944) 50Franciszek FRĄCZEK (1908-2006) 41Stanisław GAŁEK (1876-1961) 30Michał GORSTKIN-WYWIÓRSKI (1861-1926) 34Piotr GOSS (1962-2011) 55Teodor GROO (1884-1972) 20Stanisław GÓRSKI (1887-1955) 32,33Fryderyk HAYDER (1905-1990) 26Władysław JAROCKI (1879-1965) 23Juliusz JONIAK (ur. 1925) 72,73Zygmunt JÓZEFCZYK (1881-1966) 44Jerzy NŁUCKI (ur. 1931) 71Józef KIDOŃ (1890-1969) 21Czesław KIEŁBIŃSKI (1908-1992) 40Wiktor KORECKI (1890-1980) 4,7Jerzy KOSSAK (1886-1955) 43Juliusz KOSSAK (1824-1899) 57Wojciech KOSSAK (1856-1942) 42Janusz KOTARBIŃSKI (1890-1940) 36Leon KOWALSKI (1870-1937) 9,10

Emil KRCHA (1894-1972) 5,65Jerzy LELITO (1927-1986) 47Tadeusz ŁAKOMSKI (1911-1988) 13Konstanty MACKIEWICZ (1894-1985) 15W. MIECZNIKOW (XIX/XX w.) 28MN 27,56Marian MOKWA (1889-1987) 29Frantisek MMZEK (1876-1933) 3Stefan MROŻEWSKI (1894-1975) 76Auguste MUSIN (1852-1923) 16Ignacy PINNS (1888-1935) 8Jerzy POTRZEBOWSKI (1921-1974) 12Stanisław PUCHALIK (1939-2012) 68,6Antoni RUS (XX w.) 48Czesław RZEPIŃSKI (1905-1995) 39Józef SCHIFFER (XX w.) 58Józef SEREDYŃSKI (XX w.) 37Adam SETKOWICZ (1876-1945) 6,51,53Kazimierz SICHULSKI (1879-1942) 18,19,22Michał STAŃKO (1901-1969) 54Feliks SYPNIEWSKI (1830-1902) 17Janusz SZPYT (ur. 1960) 66,67Paweł TAMNCZEWSKI (ur. 1940) 59Eugeniusz TUNN-WOLSKI (ur. 1928) 64Antoni WASILEWSKI (1905-1975) 74Wojciech WEISS (1875-1950) 61Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940) 35,45Wiktor ZIN (1925- 2007) 62,63Ignacy ZYGMUNTOWICZ (1875-1947) 11

Page 51: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

P L A C Ó W K I D E S Y :

Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14e-mail: [email protected]

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: [email protected] Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: [email protected] Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: [email protected] Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: [email protected] Rzeszów, Rynek 4, tel. 17 862-47-82 e-mail: [email protected]

WSZYSTKIE SALONY PRZYJMUJĄ DZIEŁA SZTUKI NA KOLEJNE AUKCJE

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocjędzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwali-fikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki.

DESA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące polonikówm.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeamikrajowymi i zagranicznymi.

Firma DESA uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiskaakademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy. DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku naokazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejnaprzebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowei kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-ronacji Najświętszej Marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: [email protected], ul. Floriańska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: [email protected]

Page 52: Aukcja 137 - malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne

[email protected]@desa.art.pl

ISSN 1429-6098