of 53 /53
AUKCJA 114 24 MARCA 2012 R. Kraków

DESA Kraków - aukcja 114 Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne - katalog

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aukcja 114 - Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne Kraków, Dom Aukcyjny DESA Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13 Ip 24 marca 2012 godz. 16.00

Text of DESA Kraków - aukcja 114 Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne - katalog

 • AUKCJA 114

  24 MARCA 2012 R.Krakw

  [email protected]

  ISSN 1429-6098

  okladka_114:okladka79kat 5-03-12 9:49 Strona 1

 • DESA

  AuKcjA114

  2244 mmaarrccaa 22001122 rr..,, oo ggooddzz.. 11660000w Krakowie, Paac Kmitw, ul. Floriaska 13 I p.

  malarstwo grafika rzemioso

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:38 Strona 1

 • OOggllnnee wwaarruunnkkii aauukkccjjii..

  1. Osoba biorca udzia w aukcji rozumie i akceptuje warunki okrelone regulaminem.2. Przedmiotem aukcji s dziea sztuki i obiekty rzemiosa artystycznego powierzone przez klientw lub stanowice

  wasno Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje si sprzeday, w imieniu waciciela, obiektw bdcych- zgodnie z owiadczeniem Sprzedajcego - wolnych od jakichkolwiek roszcze osb trzecich. 3. Obiekt wystawiony na aukcj posiada cen wywoawcz podan w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnic

  handlow.4. Obiekty wystawione do sprzeday posiadaj opisy, ktrych sporzdzenie potwierdzone jest przez ekspertw DESY

  wzgldnie przez zaproszonych konsultantw. 5. DDoo wwyylliiccyyttoowwaanneejj cceennyy ddoolliicczzaannaa jjeesstt ooppaattaa oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa ww wwyyssookkooccii 1155 %%..

  OOppaattaa oobboowwiizzuujjee rrwwnniiee ww sspprrzzeeddaayy ppooaauukkccyyjjnneejj..

  II1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowizujcymi przepisami prawnymi przez upowanion osob, zwan Akcjonerem,

  ktra dziaa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 2. Aukcjoner okrela postpienie w licytacji czyli podwyszenie stawki. 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektw bez podawania przyczyn.4. nabywc staje si osoba oferujca najwysz cen.5. Zakoczenie licytacji danego obiektunastpuje w momencie uderzenia motkiem przez Aukcjonera i jest rwnoznaczne

  z zawarciem umowy sprzeday. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

  IIII1. DDoo uuddzziiaauu ww lliiccyyttaaccjjii uuppoowwaanniioonnee ss oossoobbyy,, kkttrree wwppaacciiyy wwaaddiiuumm ww wwyyssookkooccii 770000 zzii oottrrzzyymmaayy ttaabblliicczzkk zzggoosszzeenniiooww..2. DESA Sp. z o.o. moe odmwi wydania tabliczki zgoszeniowej osobom, ktre wczeniej nie wywizay size

  zobowiza w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.3. Osoby, ktre nie mog by osobicie na aukcji, maj moliwo, po wpaceniu wadium:

  pisemnego zoenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezm udzia pracownicy Domu Aukcyjnego (wysoko oferowanej ceny jest informacj poufn),

  telefonicznego udziau w licytacji.

  IIIIII1. nabywca jest zobowizany wykupi obiekt w cigu 5 dni po zakoczeniu aukcji i odebra go na wasny koszt.

  W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzy skadowe.2. Dopuszcza si moliwo wpaty zadatku w wysokoci 20 % wylicytowanej ceny. Pozostaa kwota powinna by

  wwczas wpacona w terminie 14 dni po zakoczeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nastpujeprzepadek wpaconego zadatku. na poczet zadatku zalicza si wadium, stanowice wwczas zadatek lub jego cz.

  3. Prawo wasnoci zakupionego obiektu przechodzi na kupujcego w momencie dokonania caej wpaty.4. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezalenie nabywca

  zobowizany jest do pokrycia wszelkich kosztw zwizanych i wynikych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnychroszcze Waciciela/Sprzedajcego.

  IIVV1. Dom Aukcyjny daje gwarancj opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu.

  W przypadku niezgodnoci pomidzy opisem a stanem faktycznym, nabywca moe zwrci obiekt w terminie 14 dniod daty aukcji, dajc zwrotu zapaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi by udokumentowanewiarygodnymi ekspertyzami.

  2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialnoci za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektw.3. Polskie muzea maj prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, e zgosz to bezporednio po

  zakoczeniu licytacji obiektu.4. WW zzwwiizzkkuu zz nnoowweelliizzaaccjj uussttaawwyy zz ddnniiaa 1188 mmaarrccaa 22001100 oo oocchhrroonniiee zzaabbyyttkkww ii ooppiieeccee nnaadd zzaabbyyttkkaammii zzeezzwwoolleenniiaa nnaa wwyywwzz wwyymmaaggaajj ttyyllkkoo ttee oobbiieekkttyy,, kkttrree pprrzzeekkrroocczzyyyy pprrooggii wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee ddllaa ppoosszzcczzeeggllnnyycchh kkaatteeggoorriiii zzaabbyyttkkww,, ookkrreelloonnee ww aarrtt.. 5511 wwyyeejj wwyymmiieenniioonneejj uussttaawwyy..5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy rrwwnniiee,, ee zzggooddnniiee zz oobboowwiizzuujjccyymmii pprrzzeeppiissaammii DDoomm AAuukkccyyjjnnyy jjeesstt zzoobboowwiizzaannyy ddoo zzbbiieerraanniiaa ddaannyycchhoossoobboowwyycchh kklliieennttww ddookkoonnuujjccyycchh ttrraannssaakkccjjii ww kkwwoocciiee ppoowwyyeejj 1155000000 EEuuRR..

  REgulAmIn AuKcjI

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:38 Strona 2

 • pejza tatrzaSki Olej, ptno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: St. Gaek 1934Malarz, rzebiarz i pedagog. Studia w aSp krakw ( pracownia j. Malczewskiego j. Stanisawskiego)oraz w kunstgewerbeschule w Monachium i ecole nationale des Beaux - arts w paryu ( u j. Geromea).Malowa gwnie realistyczne pejzae tatrzaskie (w okresie midzywojennym mia opini najlepszego pej-zaysty tatr) oraz tematy marynistyczne i rodzajowe. 66 440000--

  1. Stanisaw ggAAEEKK (1876-1961)

  3

  na playOlej, tektura, 32,6 x 47 cm, sygn. p.r.: St urawski 44 000000,,--

  2. Stanisaw uuLLWWSSKKII (1889-1976)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 3

 • Scena rOdzajOwa akwarela, papier, 15 x 20 cm, sygn. l.d.: alYed romer 1853 wilno 11 550000--

  4. Alfred RROOmmEERR (1832-1897)

  4

  Uan z kOnieM Olej, tektura, 30 x 38 cm, sygn. p.d.: jerzy kossak 1939. na odwrociepiecztka jerzego kossaka 1133 000000--

  3. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 4

 • 5Martwa natUT z OwOcaMi Olej, ptno, 60,5 x 87, 5 cm, sygn. l.d.: w kryciski 55 000000--

  5. Walerian KKRRYYccIISSKKII (1852-1929)

  pejza ziMOwy Olej, tektura, 46,5 x 65 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz Malarz, profesor krakowskiej aSp (od 1937). Malarstwo pod wpywem j. Mehoera, l. wyczkowskiego,j. pankiewicza i j. Faata oraz j. Stanisawskiego. w jego twrczoci przewaaj pejzae podhalaskie i ta-trzaskie, w pniejszym wieku take nadmorskie. Uwaany by za jednego z najwybitniejszych uczniwszkoy Stanisawskiego.1166 000000--

  6. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 5

 • OGrd BOtaniczny w kTkOwieOlej, tektura, 31 x 39 cm, sygn. l.d.: kr. wrblewska 1946 55 000000--

  8. Krystyna WWRRBBllEEWWSSMM (1904-1994)

  wiOSenny pejza Olej, tektura, 26 x 34 cm, sygn. l.d.: Samlicki Studiowa (od 1900 roku) w krakowskiej akademii Sztuk piknych, m.in. u jzefa Unierzyskiego i jzefa Mehoera. Ostatecznie zwiza si z pracowni jana Stanisawskiego. w 1911 roku uczest-niczy w wystawie niezalenych zorganizowanej na wzr paryskich indpendants, gdzie zwrci nasiebie uwag krytyki nowym pojciem kolorystyki i harmoni wieych, jasnych i silnych barw. w latach 1912-1928 przebywa we Francji uczestniczc aktywnie w yciu artystycznym.44 330000--

  7. marcin SSAAmmllIIccKKII (1878-1945)

  6

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 6

 • tyniec Olej, tektura, 23 x 31 cm, nie sygn. 11 220000--

  9. Roman LLBBccEEWWIIccZZ (1902- ?)

  Scena BiBlijna akwarela, gwasz, tektura, 25 x 36 cm, sygn. p.d.: jan Henryk rosen Malarz, twrca dzie sztuki o tematyce religijnej. Urodzony w warszawie , zmar w arlingtonk/waszyngtonu. Syn jana rosena. autor Yeskw w katedrze ormiaskiej we lwowie (bardzociekawa synteza tradycji ormiasko-bizantyjskiej z tendencjami modernistycznymi, w pnose-cesyjnej stylizacji). pracowa przy kociele SS karmelitanek we lwowie, w paacu papieskim wcastel Gandolfo. profesor politechniki lwowskiej (rysunek i malarstwo). wykadowca sztukisakralnej na uniwersytecie w waszyngtonie (1933 rok). twrca mozaijek w katedrze w Saint-louis, polichromie w katedrze w Saint-Mathew, w katedrze arcybiskupiej w waszyngtonieoraz w kocioach San Francisco, Hollywood, piZsburgh i innych. 66 000000,,--

  10. jan Henryk RROOSSEEnn (1891-1982)

  7

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 7

 • 8wiOSna Olej, ptno, 66 x 66 cm, sygn. p.d.: a. piotrowski

  Od 1869 r. uczy si w warszawskiej klasie rysunkowej u wojciecha Gersona, w latach 1875-1877 studiowa w aka-demii Monachijskiej, a w latach 1877-1879 by uczniem jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk piknych. w latach1885 - 1887 wyjeda do Bugarii jako korespondent - ilustrator pism angielskich i Yancuskich dokumentujcy wojnbugarsko-serbsk. Bdc w Bugarii namalowa cykl obrazw dla Galerii narodowej w SoXi i zrobi karier jako por-trecista arystokracji. w roku 1897 i 1903 wyjeda na Bliski wschd, skd nadsya korespondencj i rysunki z wojnygrecko-tureckiej. Malowa przede wszystkim sceny rodzajowe, czsto z ycia mazowieckiej wsi. Malowa take obrazyhistoryczne, epizody z powstania styczniowego oraz portrety. Bra udzia w malowaniu panoramy Berezyna.3300 000000--

  11. Antoni PPIIOOTTRROOWWSSKKII (1853-1924)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 8

 • rOztOpyOlej, ptno, 60,5 x 76,5 cm, sygn. l.d.: jzef rapacki 1905

  nazwany malarzem brzz i liliowych wrzosw najpopularniejszy pejzaysta warszawski koca XiX i pierwszej wierci XX wieku.pejza by jego malarska wizytwk. Studiowa w warszawskiej klasie rysunkowej prowadzonej przez wojciecha Gersona, w latach1889-1891 studiowa w Monachium; cechy szkoy monachijskiej ciepe, ciemne tonacje widoczne s w jego malarstwie.3300 000000--

  12. jzef LLPPAAccKKII (1871-1929)

  9

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 9

 • zalOty Olej, ptno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: c. Moniuszko 1906 1166 000000--

  13. jan czesaw mmOOnnIIuuSSZZKKOO (1853-1908)

  cHryzanteMy akwarela, papier, 53,5 x 35 cm, sygn. p.d.: teod GroZ

  artysta krakowski, od 1905 studiowa w akade-mii Sztuk piknych u l. wyczkowskiego. Od1909 w paryu, rzymie i londynie. zaoyciel i szefGrupy dziesiciu. Od wyczkowskiego przejzamiowanie do pejzau i kwiatw, po roku 1935zaj si sztuk uytkow - projektowa tkaniny. 66 550000--

  14. Teodor ggRROONN (1884-1972)

  10

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 10

 • pejza Olej, tektura, 66 x 47,5 cm, sygn. l.d.: S. klimowski

  Studiowa w krakowskiej aSp u t. axentowiczai j. Malczewskiego. Otrzyma wiele wyrniem.in. zosta zaproszony do wzicia udziau w wy-stawie Sztuka, na ktrej swoje prace wystawiatake jego nauczyciel t. axentowicz. Malowaportrety i pejzae.44 550000--

  15. Stanisaw KKllIImmOOWWSSKKII (1891-1982)

  Martwa natUT Olej, ptno, 72,8 x 52 cm, sygn. l.d.: tymon

  Urodzi si w 1882 r. we lwowie, zmar w 1965r. w toruniu. Studia w krakowskiej aSp pod kie-runkiem j. Mehoera, t. axentowicza, i S. wy-spiaskiego. pomidzy 1905 a 1926 r. mieszkaw zakopanem. w 1908 r wzi udzia w ostat-niej wystawie Grupy piciu - modopolskiego sym-bolizmu. czonek grupy Formici, zwiza si zeStowarzyszeniem artystw plastykw rytm,uczestnik wystaw ugrupowa awangarda inowa Generacja. Od 1928 praca dydaktycznana Uniwersytecie Stefana Batorego w wilnie. powojnie osiad w toruniu. na wydziale Sztukpiknych UMk kierowa katedr malarstwasztalugowego. Ulubiony motyw malarstwa - aktwe wntrzu lub arkadyjskim pejzau, malowate martwe natury.88 000000--

  16. Tymon nnIIEESSIIOOOOWWSSKKII (1882-1965)

  11

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 11

 • 12

  laSakwarela, papier, 39 x 30 cm, sygn. p.d.: w Mordeit 191211 550000--

  17. W. mmOORRDDEEIITT (XIX/XX w.)

  aktOlej, tektura, 38,5 x 28,5 cm, sygn. l.d.: w. Stachowski 33 550000--

  18. Wadysaw SSTTAAccHHOOWWSSKKII (1852-1932)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 12

 • 13

  na GrOMniczn pastel, papier, 33,5 x 22,5 cm, sygn. l.d.: St. Grski44 550000--

  20. Stanisaw ggRRSSKKII (1887-1955)

  pOrtret StareGO GTla pastel, papier, 33,5 x 24,7 cm, sygn. l.d.: St. Grski 44 000000--

  19. Stanisaw ggRRSSKKII (1887-1955)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 13

 • wilnOOlej, tektura, 39,5 x 32 cm, sygn. l.d.: kr.wrblewska 1938

  Malarka, graXczka. Studia na wydziale Sztukpiknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego wwilnie (u. l. ledziskiego), nastpnie w pa-ryu (1938) w academie de la Grande chau-miere w paryu (1938). wspzaoycielkaGrupy wileskiej. w polsce, w krakowie razem z synem andrzejem od 1945 roku. wspzao-ycielka Grupy dziewiciu GraXkw. kontynu-owaa tradycje drzeworytu warszawskiego iwileskiego sprzed wojny. wystawiaa z tGrup w latach 1947-1960. znana z fanta-stycznych exlibrisw na caym wiecie.55 000000--

  21. Krystyna WWRRBBllEEWWSSMM (1904-1994)

  14

  Scena pOwStacza Olej, ptno, 42 x 31,7 cm, sygn. l.d.: Modnicki

  Malarz, rysownik, pedagog; m wandyMonne narzeczonej artura artura GroZera, oj-ciec Marii wolskiej poetki i malarki. Studia naakademii monachijskiej (1857) m.in. u karlavon pilotyego, wilhelma kaulbacha; pog-bione w paryu w pracowni leona cognietaoraz w drenie. znany w rodowisku emigra-cyjnym polakw, przyja z H. rodakowskim,janem Matejk, a. chlebowskim, w. czarto-ryskim. wspozaoyciel tpSp we lwowie,dziaacz wielu organizacji spoecznych. Upra-wia malarstwo olejne i akwarelowe oparte naliteraturze romantycznej, jak rwnie malar-stwo historyczne. wsppracowa jako rysownikze Strzech, tygodnikiem ilustrowanym, ko-sami.1122 000000--

  22. Karol mmOODDnnIIccKKII (1836-1835-1900)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 14

 • pOrtret dziewczyny kredka, papier, 47 x 37,5 cm, sygn. l.d.: kli-mowski 192033 880000--

  24. Stanisaw KKllIImmOOWWSSKKII (1891-1982)

  15

  pOrtret dziewczynypastel, papier, 63 x 47 cm, sygn. l.r.: S kli-mowski 28 Viii 1920 33 880000--

  23. Stanisaw KKllIImmOOWWSSKKII (1891-1982)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 15

 • witO SzaaSw (SUkkOt)Olej, pyta pilniowa, 56 x 67 cm, sygn. p.d.: F Mollo

  w upodobanej przez siebie technice olejnej tworzy portrety, martwe natury i pej-zae. pocztkowo, pod wpywem malarstwa dziewitnastowiecznego malowa ob-razy o nienagannej technice, ciemnym kolorycie, gadkiej, poyskliwej, solidniezawerniksowanej powierzchni. z biegiem lat rozjani palet, by ostatecznie wyko-rzystywa ca gam jasnych, radosnych barw, ktre oddaj ciepo, nastrj orazpewn sielankowo krajobrazu.88 770000,,--

  26. Franciszek mmOOllllOO (1897-?)

  16

  pejza MiejSkiOlej, dykta, 60 x 68 cm, sygn. p.d.: e korbel, (1)935 33 000000--

  25. Eugenia KKOORRBBEEll (XX w.)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 16

 • zaMek w niedzicyakwarela, papier, 36,7 x 52 cm, sygn. l.d.: r. rabcewicz 11 550000--

  28. Roman LLBBccEEWWIIccZZ (1902- ?)

  zaMek w niedzicy akwarela, papier, 36,7 x 52 cm, sygn. p.d.: r. rabcewicz 11 550000--

  27. Roman LLBBccEEWWIIccZZ (1902- ?)

  17

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 17

 • 18

  akt Olej, ptno, 59 x 48 cm, sygn. l.g.: z pronaszko

  Malarz, scenograf, rzebiarz. kresowiak. Studia w kijowie. w 1906-11w krakowskiej aSp (u t. axentowicza i j. Malczewskiego).pocztowo Formista, nastpnie w grupie zwornik. czonek Sztuki, profesor w wilnie i w krakowie.2299 000000--

  29. Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1958)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 18

 • 19

  Martwa natUTOlej, deska, 80 x 64 cm. Malarstwo stylizowane na holenderskieXViii/XiX w.1166 000000--

  30. mmnn (XIX w.)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 19

 • 20

  pejza z drzeweM Olej, tektura, 20 x 27 cm, sygn. l.d.: jamMalarz, graXk, (w 1934 uzyska dyplom wydziau Sztuk piknych Uniwersytetu Stefana Batoregow wilnie ), jeden z zaoycieli wileskiego tow. artystw plastykw, profesor malarstwa pejzao-wego tame. wykadowca pejzau i martwej natury na Uniwersytecie im. M. kopernika w toruniu.Udzia w 75 wystawach w kraju i zagranic. 33 000000--

  31. Bronisaw jjAAmmOOnnNN (1886-1957)

  pejza z rUinaMi Olej, sklejka, 34,5 x 56 cm, sygn. p.d.: Berhmann Studia w akademii monachijskiej (1900-1904), nastpnie w paryu (1905-1910). czonek zpap w odzi. Malowa pejzae, widoki miast, sceny rodzajowe, portrety. w pracach najwaniejszy jestkolor, obrazy s ywe, barwne, malowane z wielu podry po wiecie: algier, egipt, palestyna, Francja,wochy, nowy jork. zgin w geZcie biaostockim.1100 000000--

  32. Abraham BBEEHHRRmmAAnnnn (1876-1942)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 20

 • pOrtret MSki (Sic transit gloria) Olej, deska, 43,5 x 38 cm, sygn. p.d.: mono-gram wizany44 000000--

  34. mmnn (XIX w.)

  widOk na kOnStantynOpOlOwek, papier, 15 x 23,7 cm, sygn. i dedykowany l.d.: Ma-dame1882 27 avril St. chlebowski i p.d.: konstantynopol187222 550000,,--

  33. Stanisaw ccHHllEEBBOOWWSSKKII (1835-1884)

  21

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 21

 • park Olej, tektura, 28,5 x 38,3 cm, sygn. l.d.: Baej iwanowski 195411 550000--

  35. Baej IIWWAAnnOOWWSSKKII (XX w.)

  22

  widOk na MiaSteczkO Olej, ptno, 90 x 100 cm, sygn. p.d.: Sperczyski 66 000000--

  36. Wadysaw SSPPEERRccZZYYSSKKII (ur. 1906)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 22

 • dOM artySty Olej, tektura, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: l.Stasiak Studiowa histori sztuki na Uniwersytecie jagielloskim, a w latach 1879-1886 malarstwo u jana Matejkiw krakowskiej Szkole Sztuk piknych. nauk uzupenia w wiedniu i akademii w Monachium u alek-sandra liezen-Mayera. w 1902 wrci do kraju. wystawia w krakowskim towarzystwie przyjaciSztuk piknych. tematem jego prac byy sceny rodzajowe, pejzae, martwe natury i kwiaty.88 770000--

  37. ludwik SSTTAASSIIAAKK (1858-1924)

  pejza z OdziOlej, sklejka, 27 x 32,5 cm, sygn. p.d.: a. Strayski 1887 1133 000000--

  38. Aleksy SSTTLLYYSSKKII (1859- ?)

  23

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 23

 • Scena rOdzajOwa akwarela, papier, 46 x 30 cm, l.d. potwierdzenie autorstwa przezwojciecha kossaka, p.d.: notarialne potwierdzenie podpisu wojciechakossaka 2222 000000--

  39. juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899)

  24

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 24

 • pejza ze SztaFaeM Olej, deska, 59,5 x 82 cm. Sugerowane autorstwo Gerrit Berckheyde(1638-1698) 2200 000000--

  41. mmnn (XVII w.)

  25

  pOwrt z pOlOwaniaOlej, ptno, 50 x 68 cm, sygn. p.d.: d Vomassin88 770000--

  40. Desire Renardt TTHHOOmmAASSSSIInn (1858-1933)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 25

 • kwiaty akwarela, technika mieszana, papier, tektura, 43 x 74 cm, sygn. l.g.:teod GroZ (1)918 77 000000--

  43. Teodor ggRROONN (1884-1972)

  26

  krliki Olej, ptno, 52 x 72 cm, sygn. l.d.: adam Bunsch 1936 Malarz, graXk, literat, pedagog; zwizany ze rodowiskiem artystycznym krakowa i Bielska; studiowa w wiedniu i nakrakowskiej aSp u j. Mehoera, uczy w pastwowej Szkole przemysowej w krakowie. najchtniej przedstawia zwie-rzta i kwiaty, rzadziej malowa pejzae; projektant witray i polichromii, krytyk literacki, autor kilku dramatw. 88 770000--

  42. Adam BBuunnSSccHH (1896-1969)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 26

 • re w wazOnieOlej, tektura, 34 x 48 cm, sygn. p.d.: janina nowotnowa 22 550000--

  45. janina nnOOWWOOTTnnOOWWAA (1883-1963)

  paT w StrOjacH kTkOwSkicHOlej, tektura, 67 x 97 cm, sygn. p.d.: w. wodzinowski 99 550000--

  44. Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1886-1940)

  27

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 27

 • wieniak czytajcy liSt (lUB piewajcy)Olej, deska dbowa, czterostronnie fazowana,18 x 14 cm, sygn. p.d.: aB. na odwrocie: po-wyej rodka napis czarn farb lub atra-mentem: Brouwer.; u dou zatartaczerwona piecz lakowa.

  Swobodniej malowana, bardziej agresywnawersja tego obrazu jest jako depozyt luwruw Muse des Ursulines w Mcon (Burgun-dia) przypisywana ze znakiem zapytaniaadriaenowi Brouwerowi (olej na desce, nrinw. d.a.20). w naszym przedstawieniu zo-stay dodane elementy ta, pozwalajce zdeX-niowa wntrze (przyciemniona przezzostaa kolorystyka obrazu), a take palcelewej doni przytrzymujce przegub prawejrki, ktra trzyma kartk. Obraz, ktry mgpowsta jeszcze w XVii lub na pocztkuXViii w., naleaoby umieci w krgu takichniderlandzkich naladowcw Brouwera (ule-gajcych take wpywowi teniersa) jak eg-bert van Heemskerck (1634-1704) lubMaZheus van Hellemont (1623 - po 1679).1155 000000--

  46. Adriaen BBRROOuuWWEERR (1605/1606-1638)

  28

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:39 Strona 28

 • jael i SiSeT Olej, ptno, dublowany, 135x 164 cm. nie sygnowany, malarstwokrgu artysty weneckiego jacopo amigoni (1675-1752) wenecja,pocz. XViii w. Opinia prof. dr. hab. teresy Grzybkowskiej z dn. 15. Vi. 1996rozmach kompozycyjny znamienny dla malarstwa ciennego, jak i cha-rakterystyka postaci, gwatowno ruchw zbliaj ten obraz do dzie ja-copo amigoni (1875-1752) artysty weneckiego, znajdujcego si podwpywem maniery Sebastiano ricci i Solimeny, zafascynowanego tiepollem.6655 000000--

  47. jacopo AAmmIIggOOnnII (1675-1752) (krg)

  29

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 29

 • czytajcaOlej, ptno, 78 x 62 cm, sygn. p.d.: k chmurski1133 000000--

  48. Kazimierz ccHHmmuuRRSSKKII (1897-1942)

  30

  pOrtret Mczyzny Olej, ptno, 78 x 60 cm, sygn. l.d.: t. popiel 66 440000,,--

  49. Tadeusz PPOOPPIIEEll (1863-1913)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 30

 • 31

  GOwa kOniaOlej, tektura, 29 x 26,5 cm, sygn. p.d.: jerzykossak 1932 88 550000--

  50. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

  Bzy w wazOnie Olej, tektura, 69 x 63 cm, sygn. p.d.: zajcz-kowski 192355 000000--

  51. ZZAAjjccZZKKOOWWSSKKII (XX w.)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 31

 • 32

  pejza ziMOwy Olej, ptno, 70 x 100 cm, sygn. p.d.: r Bratkowski lww (1)905Malarz niemal wycznie pejzay. Studia w krakowskiej aSp (pracownia i. jaboskiego i w. uszczkiewicza,nastpnie w wiedniu oraz w Monachium w znanej szkole malarskiej a. azbego. wystawial prace w tzSp w warszawie oraz w tpSp krakowie. prace oznaczaj si doskona kompozycj, uchwyconym nastrojem,subtelnym kolorytem. 1166 000000--

  53. Roman BBLLTTKKOOWWSSKKII (1869-1954)

  Biae re w tUrkUSOwyM wazOnie Olej, tektura, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: a karpiski 3366 000000--

  52. Alfons MMRRPPIISSKKII (1875-1961)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 32

 • 33

  nOktUrn MOrSki akwarela, gwasz, 68 x 97,5 cm, sygn. p.d.: jaxa. naklejka autorska naodwrocie 88 000000--

  54. Soter jjAAXXAA mmAAAAccHHOOWWSSKKII (1887-1952)

  weSele kTkOwSkieOlej, ptno, 39 x 61 cm, sygn. p.d.: jerzy potrzebowski Studia w akademii krakowskiej - dyplom w 1953 roku. By wieloletnim wykadowc tame. Malowa tematy bitewne,konie, sceny rodzajowe. Bra udzia w wystawach krakowie i w Szwecji.55 000000--

  55. jerzy PPOOTTRRZZEEBBOOWWSSKKII (1921-1974)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 33

 • pejza ziMOwy pastel, tektura, 35 x 50 cm, sygn. p.d.: w zin 1974 44 000000--

  56. Wiktor ZZIInn (1925-2007)

  34

  pejza z MOSteMOlej, ptno, tektura, 62 x 70 cm, sygn. p.d.: Sawulak 55 000000--

  57. Wodzimierz SSAAWWuullAAKK (1906-1980)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 34

 • 35

  warSzawa kOlUMna zyGMUnta iii wazy Olej, ptno, 99 x 85,5 cm, sygn. p.d.: Franci-szek Sunderland 1923 66 000000--

  58. Franciszek SSuunnDDEERRllAAnnDD (XX w.)

  wntrze palacU w wiedniUakwarela, gwasz, tektura, 59 x 47 cm, sygn.G. keller 1910 44 880000--

  59. g. KKEEllllEERR (XIX/XX w.))

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 35

 • 36

  pejza kTkOwSki pastel, papier, 24 x 22 cm, sygn. l.d.: a. SoldingerMalarz, graXk. Studia na akademii krakowskiej w pracowni t. axentowicza, pogbione w paryu.Malowa przede wszystkim portrety, pejzae zwaszcza grskie, a take widoki miejskie (starwka kra-kowska i tarnowska. wystawia prace jako czonek Verbindung der judische plastiker. 11 550000--

  60. Antoni SSOOllDDIInnggEERR (1882 lub 1885 - 1942)

  Uan pOjcy kOnia Olej, tektura, 48 x 65 cm, sygn. l.d.: jerzy kossak 1100 000000--

  61. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 36

 • 37

  pejza GrSki pastel, papier, 23 x 31,5 cm, sygn. l.d.:jan widerski Urodzony w Grodcu k. Bdzina w 1913r.Studia w latach 1930-35 w krakowskiejaSp u w.jarockiego i k.Sichulskiego,F.pautscha i S.kamockiego. w 1935 pod-j nauk w pastwowej Szkole Sztukzdobniczych i przemysu artystycznego wpoznaniu. w 1938 wrci na krakowskaSp, gdzie do wojny kontynuowa studia ukamockiego. po powrocie do krakowa, w1947 podj prac pedagogiczn w wy-szej Szkole Sztuk plastycznych, ktra w1950 poczya si z aSp. Odtd pracowa

  62. jan WWIIDDEERRSSKKII (1913-2004)

  w pTcOwni akwarela, papier, 39 x 26,5 cm, sygn. p.d.: j.kraupe w 1938 r. rozpocza studia w aSp w krakowie u p. da-dleza i k. Sichulskiego. nastpnie w latach 1940-1942studiowaa w kunstgewerbeschule u F. pautscha, a w1945r. ponownie uczya si w aSp w krakowie m.in. u e.eibischa, w. taranczewskiego i a. jurkiewicza. Byawspzaoycielk teatru konspiracyjnego t. kantora.naleaa do Grupy Modych plastykw, a obecnie jestczonkiem ii Grupy krakowskiej. Otrzymaa wiele nagrdm.in. nagrod i stopnia MkiS (1984r.), nagrod im. wi-tolda wojtkiewicza i nagrod Miasta krakowa (1997r.). 11 000000--

  63. janina KKLLuuPPEE--WWIIDDEERRSSMM (ur. 1921)

  MUzyUnci Olej, ptno, 61 x 50 cm, sygn. p.d.: n. Gutman22 880000--

  64. natan gguuTTmmAAnn (1898-1987)

  w krakowskiej uczelni, gdzie w latach 1951-54 by prorektorem, w 1954-68 kierowa pracowni na wydziale Malarstwa (od 1956 ztytuem docenta), a w 1968-83 katedr Malarstwa na wydziale GraXki. jego twrczo wyrasta z tradycji malarstwa realistycznego.11 000000--

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 37

 • 38

  narOdziny 2Olej, ptno, 54 x 44 cm, sygn. na odwrocie: Mikulski krakw 1997

  Malarz, scenograf. Studia malarskie na krakowskiej aSp (m.in. u k. Sichulskiego) i aktorskie w Studiu dramatycznymprzy teatrze Starym w krakowie. zwizany z teatrem cricot 2, okazjonalnie reyserowa. dziaania plastyczne i teatralneMikulskiego uzupeniay si. laureat licznych nagrd w dziedzinie scenograXi.6655 000000--

  65. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 38

 • 39

  GT iX 7X7Olej, ptno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie: winiarski 99

  Urodzi si w 1936 we lwowie. po ukoczeniu w1959 politechniki warszawskiej, studiowa malar-stwo na warszawskiej aSp, ktrej dyplom otrzymaw 1966. w czasie studiw uczestniczy w semina-rium w. porbskiego powiconemu zwizkommidzy nauk i sztuk. w 1965 sformuowa wa-sny program poszukiwa artystycznych i zrealizo-wa pierwsza prace z cyklu: "prby wizualnejprezentacji rozkadw statystycznych", za ktrotrzyma pierwsz nagrod na Sympozjum arty-stw i naukowcw w puawach (1966). Braudzia w wielu prestiowych wystawach, midzy in-nymi: Biennale w Sao paulo (1969), Biennale deskonstruktivismus w norymberdze (1969 i 1971),konstrukcja w procesie", w lodzi (1981) i Mona-chium (1985), reductivismus", w wiedniu(1992). Uczestniczy te w ruchu neokonstruktywi-stycznym j. Bluma-kwiatkowskiego. w 1981 objprowadzenie pracowni malarstwa w architekturze iurbanistyce na warszawskiej aSp, ktrej by przezdwie kadencje prorektorem. Od 1990 roku profesor.1122 550000--

  66. Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (ur. 1936)

  OBTz XXXVi/86Olej, ptno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: jack

  Malarz, pedagog. Studia na wydz. MalarstwapwSSp w Sopocie. dyplom w 1952 roku w pra-cowni artura nacht-Samborskiego. w latach 1965-1981 profesor i rektor obecnej akademii Sztuk pik-nych w Gdasku. jeden z najwybitniejszych polskichmalarzy wspczesnych z wielkim dorobkiem arty-stycznym; przeszed w swojej twrczoci od maychform, poprzez dziea kubizujce do obecnych duychrozmiarw z przedstawieniem w nich ludzkiego ciaa(kobiecego?), z uwzgldnieniem przestrzeni i koloru.1122 000000--

  67. Wadysaw jjAAccKKIIEEWWIIccZZ (ur. 1924)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 39

 • 40

  aUtOpOrtretakwarela, gwasz, papier, 40 x 28 cm, sygn.p.d.: wjtowicz11 220000,,--

  69. Stanisaw WWjjTTOOWWIIccZZ (1920-1991)

  kOMpOzycjaGwasz, papier, 39 x 24,8 cm, sygn. p.d.: lenica44 220000,,--

  68. Alfred llEEnnIIccAA (1899-1977)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 40

 • 41

  Oczekiwanie akryl, ptno, 75 x 75 cm, sygn. na blejtramie: Oczekiwanie 1975jzef lucjan zbkowski 11 990000--

  71. jzef lucjan ZZBBKKOOWWSSKKII (1928-1998)

  Martwa natUT Olej ,ptno, wym. 52 x 52 cm, sygn. p.g.: kr. wrblewska 1932 66 000000--

  70. Krystyna WWRRBBllEEWWSSMM (1904-1994)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 41

 • 42

  Scenki wScHOdnie (5 sztuk)litograXa, 26 x 19,5 cm, sygn. j. lambert 1917

  wiatowej sawy designer, malarz i rzebiarz polskiegopochodzenia. w 1911 roku ukoczy akademi Sztukpiknych w krakowie. na stae osiad w paryu. w pierwszych latach pobytu we Francji dzieli pracow-ni z Modiglianim, przyjani si z M. kislingiem i e.Soutinem. w latach 30-tych zby czonkiem zwizkuartystw nowoczesnych (UaM) obok m.in. le cor-busier'a. w drugiej poowie lat 30-tych zrealizowa kil-kadziesit masek i seri rzeb zainspirowanychwiejskim folklorem (ksiycowa posta, Bociany,Strach na wrble). zajmowa si take sztuk sa-kraln, wykona m.in. drog krzyow do kocioa w.teresy w Boulogne.55 880000,,--

  72. jan llAAmmBBEERRTT--RRuuccKKII (1888-1967)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 42

 • 43

  porcelana, r. 26 cm, malatura naszkliwna,motyw kwiatowy, Minia, niemcy, XiX/XX w.665500--

  75. TTAAllEERRZZ

  porcelana, r. 21,5 cm, malatura naszkliwna,motyw kwiatowy, dek. plastyczna brzegu ko-nierza, Minia, niemcy, XiX/XX w.550000,,--

  73. TTAAllEERRZZ

  porcelana, r. 25 cm, malatura naszkliwna,motyw kwiatowy, Berlin kpM 550000--

  76. TTAAllEERRZZ

  porcelana, r. 27,5 cm, malatura naszkliwna,motyw kwiatowy, dekoracja plastyczna na ko-nierzu, Berlin XiX/XX w.550000--

  74. TTAAllEERRZZ

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 43

 • 44

  Siedzcy GTl Brz, wys. 24cm (bez podstawy), sygn. t Barcz 22 550000--

  78. Tadeusz BBAARRccZZ (1849-1905)

  Scena rOdzajOwa w stylu fetes galantesOlej, wachlarz drewno mahoniowe, sygn. podpisany p.d.: przyjacice mojej narzeczonej - w. kossak. wachlarz wasnoGanny walskiej (Hanna pucz) piewaczki operowej, ur. w Brzeciu litewskim w 1887, zmarej w Santa Barbara wkaliforni w roku 1984.1188 550000--

  77. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 44

 • 45

  cHryStUS FTSOBliwyrzeba wolnostojca, polichromowana, drewnolipowe, wys. 68 cm. Stan do konserwacji. warsz-tat prowincjonalny, ludowy, XiX w.66 000000--

  79. AARRTTYYSSTTAA nnIIEEZZnnAAnnYY

  cHryStUS zMartwycHwStay rzeba, drewno lipowe, polichromia, wys. 65cm. do konserwacji. warsztat prowincjonalny,ludowy, XVii/XViii w.99 000000--

  80. AARRTTYYSSTTAA nnIIEEZZnnAAnnYY

  zdobiony barwn mozaik kwiatow,oprawa metalowa, XX w.990000--

  81. KKRRZZYY

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 45

 • 46

  z motywem kwiatowym, szko warstwowe to-biao-fioletowe, trawione, wys. 40 cm, sygn. Galle. Francja,wytwrnia emila Galle XX w.1111 000000,,--

  83. WWAAZZOOnn ggAAllllEE

  Szko krysztaowe, szlify, barwione zielone, wys. 25 cm,czechy, XX w.11 550000--

  82. WWAAZZOOnn

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 46

 • 47

  jedwab, nici metalowe, motywy kwiatowe, 4stronny, gowy dekorowane bukietami kwia-tw, wci dekorowany polami poprzecznymi,na przemian motywami geometrycznymi i ro-linnymi, obrzeenie zdobione wici kwiatow,31 x 340 cm. 1188 550000--

  84. PPAASS KKOOnnTTuuSSZZOOWWYY

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:40 Strona 47

 • 48

  biuteria patriotyczna, srebro, czarna emalia(ubytki, odpryski), pereki, XiX w. 22 220000--

  85. BBLLnnSSOOllEETTMM

  biuteria patriotyczna, srebro, pereki, czarnaemalia (odpryski, przetarcia), acuszeksrebrny, XiX/XX w.22 330000--

  87. mmEEDDAAllIIOOnn

  biuteria patriotyczna, srebro, pereki, emaliaczarna (ubytki, odpryski, przetarcia), XiX w. 22 550000--

  86. BBLLnnSSOOllEETTMM

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:41 Strona 48

 • 49

  zoto, masa 10,890 g, prba 14k; pera na-turalna; 2 brylanty ok., 0,30 ct; 2 brylantyok. 0,15 ct; 70 szt. diament nat. ok. 1,00ct. wzaczeniu atest wacaw janicki Firma jubi-lerska krakw.99 770000--

  89. BBRROOSSZZMM

  biuteria patriotyczna, srebro, pereki, czarnaemalia (ubytki, odpryski), XiX w.22 000000--

  88. mmEEDDAAllIIOOnn

  zoto 14 k, masa w. 7,00 g; szmaragd w ka-boszonie ok. 4,00 ct, diamenty 15 szt. ok.0,30ct; zapicie srebrne. w zaczeniu atesty:pracownia Gemmologiczna krakw rako-wicka 6 Florian Mars oraz Okrgowy Urzdprobierczy krakw55 000000--

  90. BBRROOSSZZMM Owad

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:41 Strona 49

 • 50

  w typie ludwika Filipa, 2 ramienne, 3 wie-cowe, wys. 52 cm, plater, Xrma Fraget war-szawa, ii po. XiX w. wyposaenie hoteluGeorge we lwowie.44 550000--

  91. llIIccHHTTAARRZZEE - para

  porcelana, dekoracja malarsko-rzebiarska, ro-linno-Xguralna, malatura naszkliwna, wys. 43cm, postschappel, Saksonia, niemcy XX w. 44 880000--

  92. PPAATTEELL

  porcelana biaa, szkliwiona, zocona, wys. 32cm, sygn. naszkliwnie; entwurf profesor Fritzklee direktor derk. Fachzschule Selb; lorenzHutschenreuther a.G. Selb abteilung fur kunst22 550000--

  93. SSOOWWAA

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:41 Strona 50

 • 51

  rzebione drewno dbowe o wygitych por-czach, ozdobionych motywem lici zakoczo-nych wolut, rzebiona poprzeczka pomidzyprzednimi nogami, tapicerowane siedzisko i zaplecek, XIX w., naladownictwo foteli z iipo. XVii w.22 000000--

  97. FFOOTTEEll

  tapicerowane siedzisko i zaplecek, stela d-bina barwiona, podrzebiana; styl eklek-tyczny, lata 70- te XiX wieku.11220000--

  96. FFOOTTEEll

  Skarabeusze naturalne 9+3 szt; oprawa meta-lowa, ii po. XiX w.33 220000--

  95. BBLLnnSSOOllEETTMM II BBRROOSSZZMM

  Szko Xoletowe, przezroczyste, dekoracja cian trawio-nym, zoconym ornamentem z przedstawieniem ama-zonek, wys. 7 cm, r. 12,5 cm, sygn. Made in czecho-Slovakia Moser karlsbad. 11 220000--

  94. BBOOmmBBOOnnIIEERRMM ZZ PPRRZZYYKKRRYYWWKK

  96 97

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:41 Strona 51

 • InDEKS ARTYSTW

  jacopo AAmmIIggOOnnII (1675-1752) 47Tadeusz BBAARRccZZ (1849-1905) 78Abraham BBEEHHRRmmAAnnnn (1876-1942) 32Roman BBLLTTKKOOWWSSKKII (1869-1954) 53Adriaen BBRROOuuWWEERR (1605/1606-1638) 46Adam BBuunnSSccHH (1896-1969) 42Stanisaw ccHHllEEBBOOWWSSKKII (1835-1884) 33Kazimierz ccHHmmuuRRSSKKII (1897-1942) 48Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944) 6Stanisaw ggAAEEKK (1876-1961) 1Teodor ggRROONN (1884-1972) 14, 43natan gguuTTmmAAnn (1898-1987) 64Stanisaw ggRRSSKKII (1887-1955) 19,20Baej IIWWAAnnOOWWSSKKII (XX w.) 35Wadysaw jjAAccKKIIEEWWIIccZZ (ur. 1924) 67Bronisaw jjAAmmOOnnNN (1886-1957) 31Soter jjAAXXAA mmAAAAccHHOOWWSSKKII (1887-1952) 54Alfons MMRRPPIISSKKII (1875-1961) 52g. KKEEllllEERR (XIX/XX w.)) 59Stanisaw KKllIImmOOWWSSKKII (1891-1982) 15, 23, 24Eugenia KKOORRBBEEll (XX w.) 25jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 3, 50, 61juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899) 39Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942) 77janina KKLLuuPPEE--WWIIDDEERRSSMM (ur. 1921) 63Walerian KKRRYYccIISSKKII (1852-1929) 5jan llAAmmBBEERRTT--RRuuccKKII (1888-1967) 72Alfred llEEnnIIccAA (1899-1977) 68Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998) 65Karol mmOODDnnIIccKKII (1836-1835-1900) 22mmnn (XIX w.) 30, 34, 41

  Franciszek mmOOllllOO (1897-?) 26jan czesaw mmOOnnIIuuSSZZKKOO (1853-1908) 13W. mmOORRDDEEIITT (XIX/XX w.) 17Tymon nnIIEESSIIOOOOWWSSKKII (1882-1965) 16janina nnOOWWOOTTnnOOWWAA (1883-1963) 45Antoni PPIIOOTTRROOWWSSKKII (1853-1924) 11Tadeusz PPOOPPIIEEll (1863-1913) 49jerzy PPOOTTRRZZEEBBOOWWSSKKII (1921-1974) 55Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1958) 29Roman LLBBccEEWWIIccZZ (1902- ?) 9, 27, 28jzef LLPPAAccKKII (1871-1929) 12Alfred RROOmmEERR (1832-1897) 4jan Henryk RROOSSEEnn (1891-1982) 10marcin SSAAmmllIIccKKII (1878-1945) 7Wodzimierz SSAAWWuullAAKK (1906-1980) 57Antoni SSOOllDDIInnggEERR (1882 lub 1885 - 1942) 60Wadysaw SSPPEERRccZZYYSSKKII (ur. 1906) 36Wadysaw SSTTAAccHHOOWWSSKKII (1852-1932) 18ludwik SSTTAASSIIAAKK (1858-1924) 37Aleksy SSTTLLYYSSKKII (1859- ?) 38Franciszek SSuunnDDEERRllAAnnDD (XX w.) 58jan WWIIDDEERRSSKKII (1916-1988) 62Desire Renardt TTHHOOmmAASSSSIInn (1858-1933) 40Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (ur. 1936) 66Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1886-1940) 44Krystyna WWRRBBllEEWWSSMM (1904-1994) 8, 21, 70Stanisaw WWjjTTOOWWIIccZZ (1920-1991) 69ZZAAjjccZZKKOOWWSSKKII (XX w.) 51jzef lucjan ZZBBKKOOWWSSKKII (1928-1998) 71Wiktor ZZIInn (1925-2007) 56Stanisaw uuLLWWSSKKII (1889-1976) 2

  Desa_114:Desa_prby 5-03-12 9:41 Strona 52