Click here to load reader

Character Education(PELC)

 • View
  175

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Philippine Elementary learning Competencies in Character Education

Text of Character Education(PELC)

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANANAGUTANG PANLIPUNAN

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : KAPAYAPAAN

  INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA SA IBA'T IBANG PARAAN MAPANATILI ANG KAPAYAPAAN

  BAITANG

  MASAYA/TAHIMIK MASAYA/TAHIMIK PAGMAMALASAKIT PAGGALANG SA PAGKAKAISA PAGLUTAS NG

  TAHANAN NA PAMAYANAN SA IBA PARA SA KULTURA TUNGO SA TUNGO SA SIGALOT TUNGO

  PAYAPANG PAYAPANG PAMU- KAPAYAPAAN SA KAPAYAPAAN

  KAPALIGIRAN MUHAY

  1. Naipamamalas 1. Naipamamalas ang 1. Napananatili ang 1. Napahahalagahan ang 1. Naipadarama ang 1. Naipakikita ang

  ang pagnanais na pagnanais na kanais-nais na kau- kultura ng iba't ibang katuparan sa kakayahang maka-

  maging masaya maging tahimik galiang karapat- pangkat ng tao pangako ng isang angkop at makalutas

  at tahimik ang ang paligid dapat sa pagpapa- mabuting mama- ng sigalot

  sariling tahanan halaga at paggalang mayan sa pagpapa-

  sa kapwa natili ng kapayapaan

  1.1 Naisasagawa 1.1 Nasasabi na ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Nakikilala ang mga

  ang mga gawaing pagiging masaya paggalang at paggalang sa kultura pagsunod sa mga dahilan ng pagka-

  nagbibigay saya/ ay nagdudulot ng pagpapahalaga ng iba't ibang pangkat batas at kautusan karoon ng sigalot o

  katahimikan katahimikan sa sa ibang tao upang mapanatili ang para sa ikabubuti di pagkakaunawaan

  sa tahanan paaralan at upang maiwasan kapayapaan ng bansa

  pamayanan ang anumang gulo Hal.:

  Hal.: Hal.: Hal.: - pag-iwas sa

  - pagkukuwento Hal.: Hal.: - pagkilala at pagpapa- - pagbabawal sa pakikipag-away

  tungkol sa - pag-iwas sa - pagtupad sa halaga sa ipinakitang malalaswang - pag-iwas sa

  masasayang pagiging matakutin anumang pangako iba't ibang panoorin at pakikinig sa sabi-

  sitwasyon o - pagiging tagapama- pagdiriwang babasahin sabi ng iba

  pangyayari sa gitan sa pag-iiringan - pagsunod sa mga

  araw-araw nagkakasalungatang tagubilin tungkol

  pangkat sa pag-iingat sa

  sunog at paalaala

  kung dumarating

  ang likas na

  sakuna

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BAITANG

  1.2 Naipakikita 1.2 Naipakikita ang 1.2 Naipakikita ang 1.2 Naipakikita ang 1.2 Nakalalahok sa 1.2 Naisaalang-alang

  ang kanai-nais pagiging kagandahang paghanga sa kultura sa kampanya ng ang kaligtasan at

  na mga kilos at masayahin loob sa kapit- sa iba't ibang rehiyon pamahalaan sa kapakanan ng

  gawi bilang bahay o pangkat pagpapatupad ng nakararami sa

  kasapi ng mag- Hal.: programa nito na paggamit ng

  anak - paglahok sa mga Hal.: Hal.: may kaugnayan teknolohiya

  gawaing nagbi- - pagpapatugtog ng - pagtangkilik ng sa pagpapanatili

  Hal.: bigay kasiyahan sa radyo na may proyektong sa kapayapaan Hal.:

  - pag-iwas sa mga tao sa pama- katamtamang lakas pangkultura - pakikilahok sa mga

  pakikipag-away yanan tulad ng: lamang - panonood ng mga Hal.: kampanya laban sa

  pakikipagkagalit Music and Arts - pag-iwas sa pag- pagtatanghal - paggalang sa pinsalang maaaring

  sa mga kasapi Festival babalita nang pangkultura karapatang maidulot ng maka-

  ng mag-anak mga paligsahang walang katotohanan pantao bagong teknolohiya

  pampalakasan, - pag-iwas sa pag- - pakikilahok sa mga

  atbp gamit ng bawal kinalaman sa

  na gamot masamang dulot ng

  paggamit ng

  1.3 Sinisikap na 1.3 Nakasusunod sa lakas nuclear

  makasunod mga batas at

  nang maayos tuntunin sa panga-

  sa mga ngalaga sa kapali-

  itinakdang girang pangkultura

  pamantayan/ Hal.:-

  tuntunin ng mag- - pangangalaga sa

  anak sa tahanan kalinisan at

  kaayusan ng mga

  pangunahing pook

  tulad ng:

  hagdan-hagdang

  palayan

  Malinta Tunnel

  (Corregidor)

  Cultural Center,

  atbp.

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANANAGUTANG PANLIPUNAN

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PAGGALANG

  INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA ANG PAGGALANG SA BAWAT ISA BILANG TAO

  BAITANG

  PAGGALANG SA PAGGALANG SA PAGGALANG SA PAGGALANG SA PAGGALANG SA PAGGALANG SA

  MAGULANG, KAPWA BATA AT PAMUNUAN/MAY KARAPATANG KARAPATANG BATAS AT

  NAKATATANDA AT PAMUNUAN NG KAPANGYARIHANG PAGMAMAY-ARI PANTAO MAYKAPANGYARIHAN

  IBA PANG KASAPI PAARALAN KASAPI NG

  NG MAG-ANAK PAMAYANAN

  1. Naisasagawa ang 1. Naisasagawa ang 1. Naisasagawa ang 1. Nakatatanggap/ 1. Naisasagawa ang 1. Naisasagawa ang

  paggalang sa paggalang sa kapwa paggalang sa Naigagalang ang paggalang sa mga paggalang sa batas

  magulang/nakata- bata at pamunuan ng pamunuan at iba karapatang pagma- karapatang pantao at maykapangyarihan

  tanda at iba pang paaralan pang kasapi ng may-ari

  kasapi ng mag- pamayanan

  anak

  1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang

  paggalang sa' paggalang sa paggalang sa paggalang sa paggalang sa paggalang sa mga

  magulang / kapwa bata pamunuan at iba karapatang mga karapatang maykapangyarihan

  nakatatanda at pang kasapi ng pagmamay-ari pantao

  iba pang kasapi Hal.: pamayanan Hal.:

  ng mag-anak Hal.: Hal.: - pagkausap/

  - pagsasaalang-alang Hal.: - pagtanggap na ang - pag-iwas sa pagbi- pagsagot nang

  Hal.: - sa opinyon ng kamag- - paggamit ng sariling kagamitan bigay ng bansag/ maayos at

  - pagmano/ aral magagalang na ay sa sariling gamit tawag sa ibang tao magalang sa pulis,

  paghalik bilang - pagbibigay ng pagka- katawagan tulad ng lamang - pag-iwas sa paki- barangay tanod at

  pagbati kataon sa ibang Kapitan, Kagawad - pagpapaalam muna kialam sa sulat o iba pang nagpapa-

  - pag-iwas sa kamag-aral Mang, Aling, Ka, sa may-ari kung may gamit ng iba tupad ng batas

  pagsasalita kung atbp. bagay na gagamitin - paggalang/

  may nagsasalita - paggamit ng - pagbabalik sa may- pakikinig sa

  magalang na pana- ari ng mga bagay na opinyon ng iba

  nalita sa pakikipag- hiniram

  usap

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BAITANG

  1.2 Nakasusunod 1.2 Naipakikita ang 1.2 Naipakikita ang 1.2 Nakikilala ang 1.2 Nakasusunod sa

  nang magalang paggalang sa pagsunod nang pagmamalasakit mga tuntunin at

  sa magulang at pamunuan/tauhan magalang sa mga ng iba para sa patakaran na pinai-

  iba pang kasapi tauhan ng paaralan nagpapairal ng pansarili/pribadong iral ng batas

  ng mag-anak batas tulad ng pagmamay-ari

  Hal.: pulis/pamunuan Hal.:

  Hal.: - paggamit ng maga- ng barangay/ Hal.:

  - agad sa pagta- galang na katawagan barangay tanod at - pagsunod sa mga - pagsunod nang kusa

  lima kung tulad ng Ginang/ iba pang nagpa- babala ng priba- sa mga pamayanang

  tinatawag Ginoo/Binibini/atbp. patupad nang dong pagmamay- batas tulad ng batas

  - pag-iwas sa -magalang na kaayusan sa ari sa kalinisan, batas

  pagsimangot o pagsagot sa kapwa, pamayanan trapiko, batas sa

  pagdarabog pamunuan at tauhan paglalagi sa kalsada

  kapag inuutusan ng paaralan Hal.: ng mga kabataan,

  - pagsunod sa utos - pagsunod na pina- atbp.

  na walang iiral na batas o

  hinihintay na o ordinansang

  kapalit pambarangay

  1.3 Nakasusunod nang 1.3 Nakikilala na may 1.3 Nakatutulong sa

  magalang sa guro/ mga pook/lugar na pagpapatupad ng

  punong-guro at iba pag-aari ng mga mga tuntunin ng

  pang tauhan ng pribadong mama- batas

  paaralan mayan Hal.:

  - pagbabalita sa mga

  Hal.: Hal.: magulang/mag-anak

  - pag-iwas sa pag- ang mga takdang

  - pagpakita ng pasok sa pook na araw ng pagpapare-

  masayang mukha pag-aari ng priba- histro kung eleksiyon,

  kung inuutusan dong mamamayan atbp.

  - pagsunod agad kung - pag-iwas sa pagta- - pagsali sa mga

  inuutusan tapon ng basura sa kampanya tungkol sa

  bakuran ng iba iba't ibang batas

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGMAMAHAL

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : DISIPLINA

  INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA ANG DISIPLINA SA SARILI

  MGA TUNTUNIN MGA TUNTUNIN SA MGA TUNTUNIN SA PAGIGING ISPORT PAGPIPIGIL/ PAGPAPARAYA/

  SA TAHANAN PAARALAN PAMAYANAN PAGTITIMPI SA PAGKAKAIT SA

  SARILI SARILI

  1. Nagagampanan 1.Nagagampanan ang 1. Nagagampanan ang mga 1. Nakakaugalian ang 1. Nagsisikap mapa- 1. Naipakikita ang

  ang mga tuntunin mga tuntunin sa mga tuntunin sa pagiging isport unlad ang disiplina pagmamalasakit sa

  sa tahanan paaralan pamayanan sa sarili kapwa

  1.1 Nakasusunod 1.1 Nakasusunod sa 1.1 Nakasusunod sa 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipamamalas

  sa tuntunin sa tuntunin at pata- mga tuntunin at pagiging isport pagpipigil/ ang pagpaparaya

  tahanan karan sa paaralan patakarang ipina- pagtitimpi sa sarili sa kapwa

  tutupad sa Hal.:-

  pamayanan - pagtanggap nang Hal.: Hal.:

  Hal.: Hal.: maluwag sa - pag-iwas sa - pag-uuna sa iba

  - paggising at - pagpasok sa Hal.: - kalooban sa pasiya paggawa nang bago ang sarili

  pagtulog sa takdang oras -pagsunod sa babala/ ng inampalan/reperi marahas na hakbang - pagbibigay ng

  tamang oras - pagdalo sa pagta- paunawa tanda sa - pagpapamalas nang kapag galit tulad ng upuan sa nakata-

  - pag-uwi agad sa taas ng watawat/ dingding/pasukan ng kagitingan ng loob pagdadabog tanda at may

  bahay pagkata- gawain sa paaralan pampublikong kahit anuman ang - pag-iwas sa kapansanan

  pos ng klase gusali kahihinatnan ng laro/ pagsama sa masa-

  -pagsunod sa mga paligsahan atbp. samang barkada at

  tuntunin ng pama- pagpapagabi sa

  yanan na may kina- lansangan/kalye

  laman sa kampanya

  sa kalusugan tulad

  ng di pagdura/pag-

  ihi sa mga pampub-

  likong lugar at

  pagpapanatiling

  nakatali/nakakulong

  ang mga alagang

  hayop

  -pagsunod sa mga

  tuntunin ng iba't ibang

  kampanya sa

  pamayanan

  BAITANG

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA

 • 1.2 Nakasusunod 1.2 Nakasusunod sa 1.2 Nakasusunod sa 1.2 Natatanggap ang 1.2Napipigil ang sarili 1.2 Naipakikita ang

  sa gawain sa mga tuntunin sa silid mga tuntunin ng panalo nang sa pagmamalabis pagkakawang-

  tahanan ayon aklatan/kantina at trapiko mahinahon at ang sa anumang gawain gawa sa kapwa

  sa takdang iba pang lugar sa pagkatalo nang

  panahon paaralan Hal.: maluwag sa Hal.: Hal.:

  - agad na pagsunod kalooban - Labis na: - pagtulong sa mga

  Hal.:- Hal.: sa tuntuning trapiko . pagkain nangangailangan sa:

  - paggawa ng - pagpasok at - pagtawid sa Hal.: . paglalaro . may kapansanan

  gawaing bahay paglabas sa silid- takdang tawiran - paggalang sa . paggasta . mga nasalanta ng

  - paglalaro sa aralan/silid aklatan - pagsakay/pagbaba pasiya ng puno ng . panonood ng TV mga kalamidad

  tamang oras nang tahimik sa takdang babaan pangkat, reperi, . pakikipag-usap

  -paggawa nang at sakayan inampalan sa telepono

  tahimik ng di maka- - di pagtatapon ng - pakikipagkamay . pamamasyal

  aabala sa iba basura sa daan nang may kasiya- . atbp.

  1.3 Naiiwasan ang 1.3 Nakasusunod sa 1.3 Laging nakasu- 1.3 Naisasakripisyo

  pagsali sa mga babala sa sunod sa mga ang sariling kapa-

  usapan ng paaralan tuntunin sa pagla- kanan para sa iba

  nakatatanda laro

  Hal.: Hal.:

  - bawal tapakan ang Hal.: - pagtipid

  damuhan -pag-iwas sa upang makatulong

  - bawal mamitas ng pangangantiyaw/ sa kapatid/kamag-

  bulaklak at manira panunukso anak /kapitbahay na

  ng mga kagamitan - pagsabi ng tamang nangangailangan

  sa paaralan at huwag iskor - pagtulong nang

  sulatan ang mga walang hinihintay

  dingding 1.4 Nakapaglalaro na kapalit

  1.4 Naipakikita nang patas at

  ang paggalang hindi nagsasa-

  sa natutulog/ mantala sa

  maysakit kalaban

  - paglaro, pag- Hal.: -

  iingay na - pagtulong sa

  malapit sa nasaktang

  maysakit/may kalaban kahit ito

  kapansanan ay natalo sa laro

  - pagbabahagi ng

  kagamitan/

  pagkain sa kalaro

  nang may

  kasiyahan

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG

  han sa nanalo/natalo

 • 1.5 Naipakikita

  ang pagiging

  masunurin sa

  mga nakata-

  tanda sa

  tahanan

  Hal.:

  - pagsunod sa

  utos nang

  maluwag sa

  kalooban

  - pag-iwas sa

  pagdadabog

  kapag inuu-

  tusan

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANGUNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGMAMAHAL

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : KATAPATAN

  INAASAHANG BUNGA : NAIPAMAMALAS ANG KATAPATAN SA LAHAT NG PAGKAKATAON

  BAITANG

  PAGSASABI PAGGAWA KUNG MGA GAWAING PAGPAPAHALAGA SA KATAPATAN SA PAGPAPAHALAGA

  NANG TOTOO ANO ANG TAMA PAGKAMATAPAT SA "HONOR KAPWA SA PANGAKO

  SYSTEM" (PALABRA DE

  HONOR)

  1. Nakakaugalian 1. Nakakaugalian ang 1. Nakakaugalain ang 1. Nakakaugalian ang 1. Nakakaugalian ang 1. Nakakaugalian ang

  pagsasabi paggawa nang tama paggawa nang pagsasagawa ng pagiging matapat sa pagpapahalaga sa

  nang totoo matapat "honor system" kapwa pangako

  1.1 Nagsasabi 1.1 Naisasagawa ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naisasagawa ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Nakatutupad sa

  nang totoo nararapat sa lahat pagiging matapat "honor system" katapatan sa mga pangako/

  sa lahat ng ng pagkakataon sa lahat ng pakikitungo sa pinagkasunduan,

  pagkakataon pagkakataon Hal.: kapwa komitment/usapan

  Hal.: - pagbabayad ng

  Hal.: - pagsauli ng pera/ Hal.: pamasahe nang kusa Hal.: Hal.:

  - pagsasabi bagay na - pagsasabi ng tunay na sa sasakyan - pagsasabi ng totoo - pagbabayad ng

  nang totoo kung natanggap nang na dahilan nang - pagbibigay nang kahit masaktan man utang ayon sa

  saan pupunta hindi sinasadya hindi pagpasok sa nararapat na marka ang kalooban kung kasunduan

  - pagsasabi - pag-aangkin sa klase sa sariling papel ito ay para sa kabu- - paninindigan sa

  nang totoo kung gamit ng iba - pag-iwas sa pango- tihan sariling komitment

  sino ang - pagsauli sa may - ngopya/pandaraya - pag-iwas sa panlo- - pagdating sa

  kasama ari ng anumang sa oras ng eksamin loko sa kapwa pinagkasunduang

  - pagsasabi bagay na napulot - di pandaraya sa: oras/lugar

  nang totoong paglalaro

  pagkakagasta- pamimili

  1.2 Inaamin ang 1.2 Nakakaugalian ang 1.2 Naiiwasan ang 1.2 Nagbibigay ng 1.2 Naisasagawa 1.2 Naisasakatuparan

  pananagutan pagpapasalamat at mga maling gawain tamang ulat o tunay ang tapat na ang pangakong

  nang maluwag paghingi ng - paggaya ng lagda na dahilan ng mga pakikitungo sa binitiwan

  sa kalooban paumanhin ng magulang/iba pangyayari kapwa Hal.:

  kung hindi - pangungupit Hal.: - - pagtupad sa

  sinasadyang Hal.: - pag-angkin sa Hal.: - pagbibigay nang pangakong

  nakasira/ - pagpapasalamat sa gawain ng iba -pagsasabi ng dahilan tamang direksiyon napagkasunduan

  nakabasag mga bagay na - atbp kung bakit nasira ang - pagtugon sa - panagutan ang

  ng anumang hiniram/tinanggap mga bagay o kaga- pangangailangan ng iba salitang binitiwan sa

  bagay - paghingi ng paumanhin mitan at tanggapin - atbp. lahat ng pagkakataon

  sa mga pagkukulang na

  nagawa

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BAITANG

  nang maluwag sa

  Hal : kalooban ang alin-

  - pagsasabi mang pananagutan

  kaagad ng - pagsasabi ng totoong

  nagawang dahilan kung bakit

  pinsala nang naganap ang mga

  hindi tinatanong pangyayari

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANANAGUTANG PANLIPUNAN

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PAGMAMALASAKIT SA KAPWA/KABUTIHAN NG NAKARARAMI

  INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA ANG PAGMAMALASAKIT SA KAPWA SA IBA'T IBANG PARAAN

  MALASAKIT SA MALASAKIT SA MALASAKIT SA MAY MALASAKIT SA MGA MALASAKIT SA MALASAKIT SA MGA

  MAG-ANAK KAPWA SA KARAMDAMAN AT MATATANDA KAPWA SA PANAHON NG NANGANGAILANGAN

  PAARALAN AT MAY KAPANSANAN NG PANGANGAILANGAN

  AT PAMAYANAN

  1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang mala- 1. Naipakikita ang

  pagmamalasakit sa malasakit sa kapwa sa malasakit sa may pagmamahal at mala- sakit sa kapwa sa malasakit sa mga

  sa mga kasapi sa paaralan at karamdaman at may sakit sa matatanda panahon ng nangangailangan

  ng mag-anak pamayanan kapansanan pangangailangan

  1.1 Napakikisa- 1.1 Napakikisamahan 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naisasagawa ang 1.1 Nakapagbigigay/ 1.1 Nagbibigay/

  mahan nang ang kapwa anuman pagkamaaalahanin pagmamahal at Nakahihingi ng Nanghihingi ng

  maayos ang ang gulang, panini- sa may karamda- malasakit sa tulong para sa tulong para sa

  nakatatanda/ wala, kulay, man at kapansanan matatanda nangangailangan nangangailangang

  ibang kasapi kalagayan sa Hal.: pangkat etniko,

  ng mag-anak buhay nito Hal.: - pagtulong sa pagdala Hal.: biktima ng labanan

  - pagbibigay ng ng mabibigat na - pagbibigay ng tulong at nakatira sa lugar

  Hal.: - Hal.: upuan sa may dalahin sa mga biktima ng ng mga dukha

  - pag-aalaga ng - pagtulong sa mga kapansanan - pagbati sa kanila sa kalamidad

  nakababatang nasasaktan - pagtulong sa mga mahahalagang - pagbibigay ng napa- Hal.:

  kapatid - pagkausap sa nakatatanda/may okasyon kinggang balita - pagtulong sa

  - pag-aalaga ng bagong lipat na kapansanan tulad - pagpaparayang tungkol sa parating na paghahanap ng

  nakatatandang kamag-aral pagtawid sa daan mauna sila sa pila, kapahamakan/bagyo/ matitirahan ng mga

  kasapi - pagtulong sa kapwa atbp. pagsakay, pagpasok pag-agos ng lahar/ nangangailangan

  na hanapin ang - pagbisita at pag- at paglabas sa mga baha, atbp.

  nawawalang gamit aliw sa may sakit pinto, sasakyan atbp.

  - pagbabahagi ng

  baon, aklat, atbp sa

  mga wala

  - pagpigil sa pagta-

  tawa, pagtukso/

  pangungulit sa mga

  may kapansanan/

  kakulangan

  1.2 Nakasusunod 1.2 Naipakikita ang 1.2 Naipadarama sa 1.2 Naipagbibigay- alam 1.2 Nakatutulong sa

  sa pasiya ng pagtanggap at ang matatanda na sila sa kinauukulan ang pag-aliw sa mga

  mag-anak para pagtitiyaga sa may ay mahalagang naganap na nakawan sa mga kapuspalad,

  sa kabutihan sakit at may tauhan o kasapi ng sugalan at iba pang bilanggo at naulila

  ng nakararami kapansanan mag-anak krimen

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • Hal.:

  Hal.: Hal.: Hal.: - paglahok sa mga

  - pagkain ng - pag-aasikaso sa - pakikipag-usap, programa para sa

  sabay-sabay pangangailangan pakikipagkuwentuhan kanila

  upang ng maysakit/may sa kanila - pagdamay sa mga

  makatipid kapansanan - pagpapasalamat sa namatayan

  - pag-uwi sa - pagpapasaya sa ginawa nilang tulong

  takdang oras maysakit sa tahanan

  mula sa - pag-aasikaso sa

  paaralan/ kanilang

  paglalaro, pangangailangan

  panonood ng

  TV atbp. 1.3 Naipaaalam sa 1.3 Naipadarama sa 1.3 Nagkukusang mag- 1.3 Naibabahagi ang

  - pakikibahagi guro/kinauukulan matatanda na sila ay bigay ng tulong sariling talino/

  sa mga ang may sakit na mahalagang tauhan kakayahan sa mga

  gawain ng kamag-anak/ o kasapi ng mag- Hal.: nangangailangan

  mag-anak kapitbahay anak - pagtawag ng saklolo

  kung kailangan Hal.:

  Hal.: - - pagbibigay ng pan- - pagtuturo ng kaka-

  - pagsama sa kanila samantalang lunas o yahan sa paghaha-

  sa mga gawain ng paghahatid ng kaala- napbuhay upang

  mag-anak man sa kinauukulan madagdagan ang

  kung kinakailangan kita tulad ng :

  paggawa ng mga

  gawaing kamay

  (handicrafts)

  wastong pag-aalaga

  ng hayop

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANGUNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANANAMPALATAYA

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PANANALIG SA PANGINOON

  INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA ANG MGA PARAAN NG PAGKILALA SA PANGINOON

  BAITANG

  PANINIWALA SA PAGGALANG SA MGA PAGGALANG SA PAGPAPAHALAGA PAMUMUHAY NANG PAGBIBIGAY-HALAGA

  PANGINOON POOK SAMBAHAN RELIHIYON AT PANI- SA BIYAYA NG NAAYON SA MGA GAWAING

  NIWALA NG IBA PANGINOON SARILING MAKA-PANGINOON

  PANINIWALA

  1. Naipakikita ang 1. Tinatanggap na ang 1. Tinatanggap na 1. Naipakikita ang 1. Naisabubuhay ang 1. Nabibigyang-halaga

  pananalig at ang pook-dalanginan ang mga tao ay may pagpapahalaga sa halaga at aral ng ang mga gawaing

  paniniwala sa at tahanan ng kanya-kanyang mga biyaya/kaloob sariling paniniwala maka-Panginoon

  Panginoon na Panginoon ay banal paniniwalang pan- ng Panginoon

  Siyang lumikha na lugar relihiyon

  sa lahat ng

  bagay sa mundo

  1.1 Naipakikita 1.1 Iginagalang ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Napangangalagaan 1.1 Natutupad ang 1.1 Naipakikita ang

  ang pagma- pook dalanginan paggalang sa ang biyayang pang- mga obligasyon/ mga gawaing

  mahal sa karapatan ng iba pisikal, mental at tungkulin ng maka-Panginoon

  Panginoon Hal.: sa pananampa- ispirituwal sariling relihiyon ayon sa sariling

  Hal.: -pagsusuot ng lataya paniniwala

  - pagsama sa angkop na damit sa Hal.: Hal.:

  mga sambahan pook sambahan Hal.: - pagtanggap, - pagsisimba sa Hal.:

  - pagdarasal sa -pag-iwas sa paglikha - pagpapahalaga sa pasasalamat sa lahat araw na itinakda ng - pagbibigay ng

  Panginoon ng ingay sa mga mga paniniwala at ng biyayang tina- kinabibilangang abuloy

  - pagsunod sa pook sambahan pananampalataya tanggap relihiyon - pag-aayuno

  gawaing panre- -pag-iwas sa pagla- ng iba -matalinong paggamit - pagsunod sa - atbp.

  lihiyon laro/pagtakbo sa - paggalang sa mga sa lahat ng biyayang kautusan ng sariling

  - pagsunod sa lugar na nabanggit pook dalanginan tinanggap relihiyon

  magulang at ng ibang relihiyon -pagyamanin at paun-

  nakatatanda larin ang mga kaloob

  ng Maykapal

  - pagpapahalaga

  sa lahat ng

  bagay na likha

  ng Panginoon

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BAITANG

  1.2 Iniiwasan ang mga 1.2 Nakikilala ang 1.2 Nagagamit nang 1.2 Nakaiiwas sa mga 1.2 Sinusunod ang

  gawain at pang- iba't ibang uri ng makabuluhang ipinagbabawal ng panuntunang "Ang

  aabuso sa mga pook pananampalataya bagay ang kaka- sariling relihiyon ayaw mong gawin ng

  dalanginan yahang/kasanayang iba sa iyo ay huwag

  Hal.: Hal.: biyaya ng Maykapal Hal.: - mong gawin sa iba".

  - pag-iwas sa pagkain - Kristiyanismo - panlalamang sa

  sa loob ng simbahan (Katoliko, Hal.: kapwa Hal.:

  - pag-iwas sa Protestante, atbp.) - pakikibahagi sa - pagkalulong sa - pagsasalita nang

  pagsulat sa mga - Islam proyekto o gawaing bisyo, atbp. masama sa kapwa

  dingding at upuan - Budismo pangsimbahan - pandaraya

  - pag-iwas sa pagka- - Hinduismo - pagtulong ng - pagnanakaw

  kalat sa mga pook- - Mormon kusang loob sa - pagmumura

  dalanginan - atbp. sinumang nanga-

  ngailangan

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANGKABUHAYAN

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PAGTITIPID/MATALINONG PAGGAMIT NG PINAGKUKUNANG-YAMAN

  INAASAHANG BUNGA : NAISASAGAWA ANG MATALINONG PAGGAMIT AT PAGTITIPID NG PINAGKUKUNANG-YAMAN

  PANGANGALAGA SA MATALINONG PAG- PAGGAMIT AT MATALINONG PAGGAMIT NG PAGPAPLANO AT

  SA PANSARILING GAMIT NG PANAHON PANGANGALAGA SA PAGHAHANDA NG ENERHIYA PANGANGASIWA NG

  KAGAMITAN AT PERA MGA KAGAMITAN/ PAGKAIN PINAGKUNANG

  KASANGKAPAN YAMAN

  1.Naisasagawa ang 1. Naisasagawa ang 1. Naisasagawa ang 1. Naisasagawa ang 1. Naisasagawa ang 1. Naisagagawa ang

  wastong panga- matalinong paggamit matalinong paggamit pagiging matipid sa matalinong paggamit kakayahan sa pagpa-

  ngalaga sa ng oras at pera at pangangalaga ng paghahanda at ng enerhiya plano at pangangasiwa

  sariling kagamitan materyales at kaga- pagluluto ng pagkain ng pinagkukunang-

  mitan yaman

  1.1Natatanggap na 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang

  ang mga pansa- matalinong pag- wastong paggamit iba't ibang paraan matalinong pag- kakayahan sa pag-

  riling kagamitan gamit ng oras at pangangalaga ng pagtitipid sa pagha- gamit ng enerhiya paplano at panga-

  ay para sa sari- at pera sa iba't mga materyales/ handa at pagluluto ngasiwa ng

  ling gamit ibang paraan kasangkapan at ng pagkain Hal.: pinagkukunang-

  lamang kagamitan yaman

  Hal.: Hal.: Hal.: -pagbubukas ng ilaw/ Hal.:

  Hal.: kasangkapan kung

  -pagpaplano bago - paglilinis ng - pagtabi at muling kailangan lamang - pagpapasiya kung

  - paggamit ng magsimulang gumawa alinmang materyales/ pagluluto ng natirang -paggamit nang anu-ano ang mga

  sariling suklay, -pagbili ng mga kaga- kasangkapan at pagkain para mapa- wastong dami ng pangunahing nara-

  sipilyo at damit mitang kailangan kagamitan kinabangang muli panggatong rapat paggamitan

  - paggamit ng lamang pagkatapos gamitin - paghahanda/pagluluto ng mga sumusunod

  sariling kaga- - pag-isa-isa ng mga - pagbabalik sa ng wastong pagkain na pinagkukunang

  mitan sa paaralan bagay na dapat tamang lalagyan (mura at masustansiya) yaman

  unahin sa pagbili ng mga kagamitan/ ayon sa dami ng panahon at pera

  - pagpaplano bago kasangkapang pamilya/kakain materyales at

  magsimulang ginamit kasangkapan

  gumawa pagkain at

  - pagbili ng mga enerhiya,

  kagamitang atbp

  kailangan lamang

  - pag-isa-isa ng mga

  bagay na dapat

  unahin sa pagbili

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • 1.2 Natatanggap 1.2 Nauunawaan na 1.2 Nagagamit ang 1.2 Naisasagawa ang 1.2 Natitipid ang 1.2 Nagtatakda ng

  ang tungkulin sa hindi na maibabalik angkop na pagtitipid/pagbili ng sariling lakas layunin sa paggamit

  paglilinis at ang anumang oras na kasangkapan/ higit na mura ngunit at pangangasiwa

  pangangalaga ng nawala/nakalipas kagamitan ayon sa masustansiyang Hal.: ng pinagkukunang

  sariling pangangailangan pagkain - paghahanda ng yaman

  kagamitan Hal.: lahat ng kailangan - pagsasabi ng

  - paggawa at pag- Hal.: Hal.: bago gumawa anumang dapat

  Hal.: sunod sa sariling - pagsisiyasat kung - pagkain ng - paggamit ng mga gawin batay sa

  - pagtatago ng plano sapaggawa nasa maayos na masustansiyang kasangkapan sa layuning itinakda

  pansariling - paggamit ng libreng kalagayan ang pagkain wastong paraan - pagplano ng mga

  tamang lugar sa oras sa mga kapaki- mga kagamitan at - pag-iwas sa layunin at

  bahay pakinabang na kasangkapan pagkaing "junk pangangailangan

  - pagpapanatiling gawain at makabu- bago gamitin foods" o sitsirya"

  may balot ang luhang libangan - pagtiyak na

  mga aklat at kagamitan at

  ibang kagamitan kasangkapan ang

  ginamit ayon sa

  hinihingi ng panga-

  ngailangan

  1.3 Natatapos/

  Naibibigay ang

  gawain bago o

  ayon sa takdang

  oras

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : KATOTOHANAN

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : MAPANURING PAG-IISIP

  INAASAHANG BUNGA : NAKIKILALA ANG MGA BATAYAN/EBIDENSIYA SA PAGBUO NG PASIYANG

  MAY KINALAMAN SA SARILI, MAG-ANAK AT NAKARARAMI

  BAITANG

  PAGKILALA NG PAGKILALA NG MGA GAWAING KATOTOHANAN BUNGA NG PASIYA PARA

  KATOTOHANAN KATOTOHANAN NAKALILINANG SA TUNGKOL SA SARILING PASIYA SA KABUTIHAN

  TUNGKOL SA TUNGKOL SA MAG- MAPANURING ANUNSIYO NG NAKARA-

  SARILI ANAK PAG-IISIP RAMI

  1. Naisasagawa 1. Naipagmamalaki ang 1. Nagsisikap na 1. Naipakikita ang 1. Napag-iisipang mabuti 1. Nakapagbibigay ng

  ang tamang gawi pagiging kasapi ng malinang ang kamalayan sa mabuti/ ang magiging epekto tamang desisyon

  upang ipakilala isang mag-anak mapanuring pag-iisip di-mabuting anunsiyo/ ng sariling desisyon sa para sa kabutihan

  ang sariling propaganda ibang tao ng nakararami

  kasarian

  1.1 Nasasabi nang 1.1 Nakalalahok sa 1.1 Nasusuri ang mga 1.1 Iniisip ang kabuti- 1.1 Nagbibigay ng

  Hal.: may pagmamalaki mga gawaing anunsiyo at propa- han ng ibang tao mga tamang

  - pagsasabi kung ang mga katotoha- nakalilinang sa gandang narinig/ bago magbigay desisyon para

  lalaki/babae nang may mapanuring nabasa at ng pasiya sa kabutihan ng

  kapag tinatanong kinalaman sa pag-iisip nagiging mulat sa nakararami

  - pagsusuri ng sariling mag-anak katotohanan na Hal.: batay sa

  wastong kasuotan Hal.: hindi lahat ng - pagbuo ng pasiya ginawang

  ayon sa sariling Hal.: - pagsali sa mga narinig/nabasa ay pagkatapos pag- pagsusuri

  kasarian - anong pamilya larong ginagamitan totoo aralan ang dalawang

  - pagsasabi kung ang kinabibilangan ng pag-iisip tulad ng panig ng isyu Hal.:

  pang-ilan sa - bilang ng mga dama, chess, scrab- Hal.: - pag-alis ng mga - pagsusuri muna

  mag-anak kasapi mag-anak ble at crossword - huwag paniwalaan impormasyon na nang mabuti bago

  panganay - kuya, ate ayon sa kasarian puzzle ang walang walang kaugnayan magbigay ng

  ate (ilan ang lalaki/ - pagsali sa mga kabuluhan/di kara- sa isyu at walang desisyon

  pangalawa - diko, babae) paligsahan sa: pat-dapat na impor- maidudulot na - pag-ayon sa

  ditse, atbp. - hanapbuhay o paggawa ng paskil, masyon upang mabuti sa ibang tao pasiya ng naka-

  bunso pinagkakakitaan pagsulat ng tula, makapagpasiya rarami kung ito'y

  ng mga magulang paglikha ng awit nang tama nakabubuti

  at iba pang kasapi

  ng mag-anak

  1.2 Naipakikita 1.2 Bumabasa ng 1.2 Nakapagbibigay 1.2 Nagsasaliksik nang 1.2 Nakagagawa

  ang wastong mga kanais-nais ng matalinong sapat na impor- ng solusyon

  pag-uugali na mga kolum/ pasiya tungkol sa masyon mula sa batay sa

  bilang nag- komento sa mabuti at di mapagkakatiwalaang wastong impor-

  iisang anak sa pahayagan at mga mabuting propa- pagkukunan masyon

  isang mag-anak aklat at pag-aayon ganda/anunsiyo

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKAANIM NA IKALIMANG BAITANGUNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG

 • BAITANG

  nito sa sariling at nakabubuo ng Hal.: Hal.:

  pamumuhay hatol at konklusyon - naging karanasan - pagsasaalang-

  matapos matim- (mabuti/di mabuti) alang ng

  bang ang mga - patotoo ng ibang kapakanan ng

  pangyayari tao mga apektado sa

  paggawa ng

  pasiya

  Hal.: - pagbibigay nang

  - pagpili ng totoo sa wasto at angkop

  pahayag sa mga na pasiya

  anunsiyo/

  propagandang

  matatagpuan sa

  tatak ng pagkaing

  de lata, gamot,

  sabon, shampoo

  atbp, batay sa

  pag-aaral na isina-

  gawa

  - hindi maniniwala

  kaagad sa mga

  patotoo ng mga

  kilalang tao tungkol

  sa ilang produkto

  tulad ng pagkain at

  mga kagamitan

  1.3 Napatutunayan sa 1.3 Naipakikita ang

  sarili ang katoto- pagiging maka-

  hanan ng narinig o tuwiran at pantay

  nabasang na pagtingin sa

  anunsiyo/propa- pagbibigay ng

  ganda pasiya

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGMAMAHAL

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : POSITIBONG PAGKILALA SA SARILI

  INAASAHANG BUNGA : PAGKAKAROON NG TIWALA SA SARILING KAKAYAHAN AT MAPAUNLAD ANG MGA KAHINAAN

  BAITANG

  PAGKILALA SA ANG MAGAGAWA KO PAGLINANG SA PAGTITIWALA SA PAGLAHOK SA MGA PAGTANGGAP SA

  SARILI AT DI KO MAGAGAWA SARILING SARILI SAMAHAN HAMON

  KAKAYAHAN

  1. Nagkaroroon ng 1. Nakikilala ang sariling 1. Nagsisikap na 1. Naipakikita ang 1. Nakilalahok nang kusa 1. Natatanggap ang

  kamalayan na kakayahan sa pag- malinang ang sariling kakayahan nang may at aktibo sa mga mga tungkulin nang

  ang bawat tao ay gawa ng mga bagay kakayahan tiwala sa sarili gawaing pampaaralan/ maluwag sa

  may sariling pampamayanan kalooban

  kakayahan

  1.1 Nakikilala na 1.1 Natatanggap na 1.1 Nakilalahok sa 1.1 Naisasagawa nang 1.1 Nakasasali sa mga 1.1 Nakapagsusuri

  ang sarili ay may mga bagay na iba't ibang gawain maayos ang mga samahan ayon sa hilig ng sitwasyon

  naiiba sa kaya niyang gawin upang malinang gawain na hindi o interes bago magbigay

  ibang mga ang kakayahan gaanong nanganga- ng pasiya/

  Hal.: Hal.: Hal.: ilangan ng tulong Hal.: konklusyon

  -May sariling - pag-awit - pagsali sa iba't - pang-isport

  katangian - pagguhit ibang palatuntunan Hal.: - pangsining Hal:

  kakayahan - pagsayaw, atbp. - pagsali sa - panunulsi - pagsulat - pag-aaral sa

  damdamin paligsahan - paggawa ng - iskauting, atbp. gawain/panana-

  proyekto, atbp. gutan

  1.2 Naipahahayag 1.2 Natatanggap na 1.2 Nakahihingi ng 1.2 Naisasagawa 1.2 Naibabahagi ang 1.2 Naisasagawa

  nang malaya may mga bagay na tulong sa iba upang nang may talino sa kapwa agad ang mga

  ang sariling di kayang gawin sa malinang ang kawilihan ang gawain nang

  damdamin sarili sariling kakayahan mga gawaing Hal.: maluwag sa

  Hal.: Hal.: Hal.: nagpapaunlad ng - pagbibigay ng kalooban

  - Ang pagiging - pagpapaandar ng - pagpapaturo sa sariling mungkahi sa ikaga- Hal.: -

  masaya makina pagtugtog ng gitara, kakayahan ganda ng samahan pagsisimula at

  malungkot - pagtugtog ng piyano, piyano, biyolin, atbp. Hal.: - -paglahok sa pagpa- pagtatapos ng

  nagagalit atbp. - panonood sa pag- - kusang loob na plano/pagpapasiya gawain sa

  nagmamahal sayaw ng iba paggawa ng mga gawain ng takdang panahon

  - pagsisikap na samahan - kusang pagtulong

  mapaunlad ang sa kapwa kung

  sarili kinakailangan

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • BAITANG

  1.3 Naipakikita ang 1.3 Napaglalabanan 1.3 Nagagamit

  sariling kakayahan ang sariling ang kakayahan

  kahinaan upang nang lubusan

  Hal.: maipakita ang

  - pagsali sa mga angking kaka-

  programa yahan

  - pagtulong sa mga

  gawain ng pangkat na Hal.:

  di ipinakikita ang - pagkakaroon ng

  tanging kakayahan lakas ng loob

  upang maipakita

  sariling kakayahan

  1.4 Nakapagbibigay 1.4 Natatanggap

  ng sariling ang mga

  pagpapasiya gawain

  1.5 Napaglalabanan Hal.: -

  ang takot sa - bilang lider ng

  pagharap sa mga pangkat

  tao (stage fright) - bilang tagapag-

  salita

  - bilang tagasunod

  UNANG BAITANG IKAANIM NA IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGKAMAKABANSA

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PAMBANSANG PAGKAKAISA

  INAASAHANG BUNGA : NAKIKIPAGTULUNGAN PARA SA KABUTIHAN NG NAKARARAMI

  PAGKAKAISA NG PAGKAKAISA SA PAGKAKAISA SA ISANG BANSA ISANG TUNTUNIN NG PAGMAMAHAL,

  MAG-ANAK PAMAYANAN PANGKAT DIWA NAKARARAMI PAGKAKAISA AT

  PAGTUTULUNGAN

  1. Napananatili ang 1. Napananatili ang 1. Napapanatili ang 1. Napananatili ang 1..Natatanggap/Nakasu- 1. Nagsisikap na mapa-

  mabuting paki- mabuting pakikipag- mabuting pakikipag- mabuting pakikipag- sunod sa pasiya ng laganap muna ang

  kipag-ugnayan sa ugnayan sa mga ugnayan sa mga ugnayan sa kapwa nakararami para sa makabubuti para sa

  mga kasapi ng kaibigan at kasapi ng pangkat Pilipino anuman ang kabutihan ng lahat lahat bago ang sarili,

  mag-anak kapitbahay kinabibilangan nitong pamilya, pangkat-

  pangkat-etniko at etniko at relihiyon

  saan man ito nakatira

  1.1 Naisasagawa 1.1 Nagkakaroon ng 1.1 Natuturing ang sarili 1.1 Naisasagawa ang 1.1 Nahihikayat ang 1.1 Naipauubaya ang

  nang may pag- kamalayan na ang bilang isang mapag- paggalang sa kultura ibang kasapi na pansariling layunin

  unawa ang paki- sarili ay kasapi ng kakatiwalaang ng mga Pilipinong tanggapin at para sa kabutihan

  kitungo sa mga malaking pangkat kasapi ng pangkat kasapi sa iba't ibang sundin ang pasiya ng layunin ng

  kasapi ng mag- bukod sa sariling pangkat ng nakararami pangkat

  anak mag-anak Hal.:

  Hal.: - - pagbibigay ng ideya Hal.: Hal.: Hal.:

  - pag-iwas sa Hal.: sa pangkatang pasiya - paggalang sa mga - pagtanggap ng - pagsisikap sa

  pananakit ng -pagsali sa mga - pagsunod sa pasiya nagawa ng ibang takdang gawain, pakikipagsundo sa

  damdamin ng gawaing magagawa ng nakararami pangkulturang pabuya/parusa mga kaaway para

  kasapi ng mag- niya nang mahusay pangkat sa kabutihan ng

  anak -paggalang sa pasiya - pagtuturing na layunin ng pangkat

  - pagpapanatili ng guro, pamunuan kapantay ang ibang - pagsantabi muna

  ng magandang ng paaralan, bayan pangkat pangkultura ang pansariling

  pagsasamahan at barangay interes para sa

  ng mga kasapi kabutihan ng

  ng pamilya nakararami

  1.2 Nakasusunod 1.2 Nakalalahok nang 1.2 Nakapagbibigay ng 1.2 Nakalalahok sa 1.2 Naipakikita ang 1.2 Naipakikita ang

  sa utos/payo buong sigla sa pagkakataon sa iba mga gawain ng iba't paggalang sa pasiya pag-iwas sa

  ng magulang mga gawain sa na makalahok sa ibang pangkat- ng nakararami sistemang "kanya-

  at nakatatanda paaralan/pama- pangkatang gawain etniko Hal.: kanya" sa pagka-

  sa mag-anak yanan - pagsasagawa ng kamit ng pangka-

  Hal.: Hal.: talakayan bago lahatang layunin

  Hal.: - pag-aayos ng 'di- - paglahok o pano- magpasiya

  - pagsali sa palig- pagkakaunawaan nood sa iba't ibang - paghingi ng opinyon

  sahan para sa sa pangkat taunang palabas ng pangkat sa dapat

  kalinisan ng barangay o ritwal pagpasiyahan

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANGIKAAPAT NA BAITANG

 • - pagsali sa palig-

  sahan para sa

  pagpapaluntian

  ng pamayanan

  1.3Nakalalahok sa 1.3Nakikilala ang tama 1.3 Naibabahagi sa

  gawain na isina- at makabubuti sa iba ang kaalaman

  sagawa nang kasapi ng pangkat at iba pang

  sabay-sabay kagamitan sa

  kung kailangan pangkat

  tulad ng:

  - pagdarasal

  - pagsisimba

  - pagkain

  - pagsasaya

  - atbp.

  1.4 Naisasagawa ang

  takdang gawain

  kahit maliit ang

  maitutulong nito

  sa layunin ng

  pangkat

  IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANGUNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PAGKAMAKABANSA

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : PANDAIGDIGANG PAG-UUNAWAAN/PAGTUTULUNGAN

  INAASAHANG BUNGA : NAKIKIPAGTULUNGAN PARA SA KABUTIHAN NG NAKARARAMI

  ANG PAGKAKA PAGGALANG SA MGA PAGGALANG SA MGA PAGGALANG SA KAMALAYAN SA MGA PAGPAPALAGANAP

  PANTAY-PANTAY TAO SA BUONG PANINIWALA, OPIN- KONTRIBUSYON NG PANGKULTURANG NG KAPAYAPAAN AT

  NG TAO SA MUNDO YON, KAASALAN AT IBANG BANSA SA KONTRIBUSYON SA PAGTUTULUNGAN

  MUNDO KAUGALIAN NG IBA SA KULTURA NG IBANG BANSA

  PILIPINO

  1. Naipamamalas 1. Naisasagawa ang 1. Natatanggap ang 1. Naipakikita ang pag- 1. Naipakikita ang pag- 1. Naipaliliwanag ang

  ang kamalayan na paggalang sa mga natatanging kaugalian papahalaga sa mga mamalaki sa mga mga siyentipikong

  lahat ng tao sa dayuhan ng iba't ibang lahi kontribusyong ginawa kontribusyon ng nagawa sa pagpapa-

  mundo ay mag- ng ibang tao sa pag- Pilipino sa larangang laganap ng kapaya-

  kakapatid papayaman ng kul- pangkultura, teknolo- paan at pagtutulungan

  turang Pilipino hiya at sensiya sa larangang pang-

  kabuhayan, sosyal,

  kultural at teknikal.

  1.1 Natatanggap 1.1 Naipakikita ang 1.1 Pinahahalagahan 1.1 Napahahalagahan 1.1 Ipinagmamalaki 1.1 Natatalakay ang

  magkakapantay paggalang sa mga ang natatanging at napangangala- ang nagawa ng mga kabutihang

  ang iba't ibang dayuhan sa ugali ng iba't ibang gaan ang mga Pilipino sa lara- naidulot ng mga

  uri ng tao sa pamamagitan ng: lahi sa pamama- kontribusyon ng ngan ng musika, bansa sa progra-

  mundo - mabuting pagtang- gitan ng pagpapa- ibang bansa sa sining atbp. na mang pangkabu-

  gap/pag-aasikaso kita ng interes o kulturang Pilipino kinikilala rin sa hayan, sosyal,

  Hal.: sa kanila pagtuklas/pag- ibang bahagi ng kultural, teknikal

  - pakikisalamuha -paggalang sa mga aaral ng mga kaka- Hal.: mundo at makaagham

  sa ibang tao natatanging ibang ugali ng mga - pagdalaw sa Hal.:

  maging anuman kaugalian/panini- dayuhan museo at pag-alaga - pagkilala sa mga Hal.:

  ang lahi nito wala ng dayuhang sa mga makasaysa- Pilipinong nagta- - pamamalita ng

  - pagpapakita ng kakaiba sa Hal.: yang pook gumpay sa larangan tulong na naga-

  pagkagiliw sa kinagisnan -paggawang huwaran - panonood ng mga ng musika, sining, gawa ng mga

  ibang lahi sa sa mabuting ugali ng pangkulturang sayaw, panitikan, bansa sa ating

  pamamagitan ibang bansa palabas isport sa sarili at kabuhayan

  ng pakikipag- ibang bansa

  usap, pakikipag- -paggawang huwaran

  laro atbp. sa mga kinikilalang

  Pilipinong nagkaroon

  ng kontribusyon sa

  ibang bansa

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANGIKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG

 • 1.2Naipakikita ang 1.2 Naibabahagi sa

  pagiging palakai- iba ang sariling

  bigan sa mga kaalaman at

  dayuhan sa para- kagamitan

  ang sumusunod:

  Hal:-

  - pamamalita ng

  tulong sa naga-

  gawa ng mga

  bansa sa ating

  kabuhayan

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : KALUSUGAN

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : KAANGKUPANG PISIKAL

  INAASAHANG BUNGA : NAIPAMAMALAS ANG KAMALAYAN SA KANAIS-NAIS NA GAWAIN SA PAGPA-

  PAUNLAD NG KAANGKUPANG PISIKAL

  WASTONG GAWI WASTONG GAWAING MGA GAWAING KAMALAYANG MGA GAWAING KAKAYAHANG

  SA PAGKAIN PANGKALUSUGAN PISIKAL PANGKALUSUGAN PANGKALIGTASAN PANGKATAWAN

  1. Napananatili 1. Napananatili ang 1. Napananatili ang 1. Napangangalagaan 1. Napananatili ang 1. Napananatili ang

  ang kalusugan kaangkupang kaangkupang ang pansariling kalusugan sa kaangkupang

  sa pamamagitan pisikal sa pama- pisikal sa pama- kalusugan pamamagitan ng pisikal

  ng wastong gawi magitan ng mga magitan ng mga mga gawaing

  sa pagkain wastong gawaing payak at kapaki- pangkaligtasan

  pangkalusugan pakinabang na

  gawain

  1.1 Naisasagawa 1.1Naisasagawa nang 1.1 Nakalalahok 1.1 Naisasagawa nang 1.1 Naisasagawa 1.1 Naisasagawa

  nang kusa ang may kawilihan sa mga kapaki- maluwag sa loob at ang mga gawain ang mga

  mga wastong ang wastong pakinabang na naaayon sa kaka- pangkaligtasan gawaing pang-

  gawi sa gawaing pang- gawain yahan at panga- kaangkupang

  pagkain kalusugan ngailangan ang Hal.: pisikal

  Hal.: Hal.: Hal.: iba't ibang gawain - paggamit ng

  - pagkain ng - paglilinis sa sarili - paglahok sa mga para sa pansariling pananggalang Hal.:

  tamang uri at bago matulog simpleng laro at kalusugan gaya ng kapote, - pagsunod sa

  dami ng - pagtulog ng 8 paligsahan guwantes, iskedyul ng mga

  pagkain hanggang 10 oras - pakikiisa sa mga Hal: helmet, atbp. gawaing pang-

  - pag-iwas sa - pagsuot ng damit gawain sa - pagpapahinga upang kaangkupang

  pagkain ng na angkop sa pamayanan pagkatapos ng mapangalagaan pisikal araw-

  mga "junk panahon mabigat na gawain/ ang sarili araw tulad ng:

  food" - pagputol at pagli- paglalaro bago - paglalagay ng ehersisyo

  - pag-iwas sa linis ng kuko at maligo leybel sa mga laro

  pag-inom ng pagsuklay ng lalagyan ng mabilis na

  "soft drinks" buhok gamot at paglalakad

  - pagkain sa - paggamit ng tsinelas nakalalasong paglangoy

  takdang oras sapatos o alinmang bagay

  - pag-inom ng sapin sa paa

  walong - paggamit ng panyo

  basong tubig - pagsisipilyo pagka-

  tapos kumain

  IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG

 • 1.2 Naisasagawa 1.2 Naisasagawa ang 1.2 Napananatili ang 1.2 Naisasagawa

  nang palagian palagiang kaligtasan sa ang mga pag-

  ang mga pang- pagkunsulta sa tahanan sa subok sa

  karaniwang doktor/dentista pamamagitan kaangkupang

  ehersisyo tulad mga gawaing pisikal

  ng paglalakad, Hal.: pangkaligtasan

  pagtakbo, - pagkunsulta sa

  pagsayaw at doktor/dentista kung Hal.:

  mga larong may palatandaan o - pagligpit ng

  pampalakas sintomas ng sakit matutulis na

  - pagsunod sa utos at bagay, posporo

  Hal.: payo ng mangga- at lason sa mga

  - karera sa gamot lugar na di -

  pagtakbo - pag-iwas sa pagpa- maaabot ng bata

  - "sack race" pagamot sa mga

  - tug of war di lisensyadong 1.3 Nakalalahok sa

  - tire relay manggagamot mga pagsasanay

  - ball relay pangkaligtasan

  - sipa Hal.: -

  - atbp earthquake

  drill

  1.3 Nakasusunod fire drill

  sa mga tuntunin tsunami

  ng laro warning signal

  1.4 Nakasusunod

  sa mga tuntuning

  pangkaligtasan

  Hal.:

  pagtawid sa

  tamang tawiran

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG

 • BATAYANG PAGPAPAHALAGA : PANGKABUHAYAN

  KAUGNAY NA PAGPAPAHALAGA : SALOOBIN SA PAGGAWA

  INAASAHANG BUNGA : NAIPAKIKITA ANG KASIYA-SIYANG SALOOBIN SA PAGGAWA

  PAGSASAGAWA PAGSASAGAWA NG PAGMAMAHAL SA KOMITMENT SA KARANGALAN SA PAGPAPAHALAGA

  NG MGA GAWAING MGA GAWAIN SA GAWAIN PAGGAWA PAGGAWA SA KATUNGKULAN

  BAHAY PAARALAN NG TAONG MATA-

  GUMPAY

  1. Naisasagawa ang 1. Naisasagawa ang 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang 1. Naipakikita ang pag- 1. Napahahalagahan

  mga gawaing bahay gawain sa paaralan pagmamahal sa komitment sa papahalaga sa ang mga taong

  nang maingat nang may pagma- gawain paggawa paggawa matagumpay

  ayon sa takdang malaki

  panahon

  1.1 Naisasagawa 1.1 Naisasagawa ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang 1.1 Naipakikita ang

  ang gawain sa gawain sa paaralan pagmamalaki sa komitment sa matapat na katangiang

  abot ng maka- sa abot ng maka- anumang uri ng paggawa sa iba't paggawa makatutulong

  kaya kaya gawain ibang paraan sa pagtatagumpay

  Hal.: Hal.: Hal.: Hal.: Hal.: Hal.:

  - pagtapos ng gawain - pagpapakita ng - patuloy na paggawa - paglahok sa - kasipagan

  - paggawa ng ayon sa takdang interes sa sariling kahit lagpas na sa gawaing manwal - pagiging matiyaga

  gawain ayon sa panahon gawain takdang panahon tulad ng - pagiging matipid

  wastong pama- - paggawa ng sariling - pag-iwas sa pami- - pagpapakita ng kasi- pag-igib ng tubig - atbp.

  maraan gawain nang maingat mili ng gawain yahan sa anumang pagbubunot ng

  - paggawa ng ginagawa damo

  gawain na kayang - paggawa nang pagtatapon ng

  gawing nag-iisa kusang loob alang- basura

  alang sa kabutihan ng atbp.

  nakararami

  1.2 Naisasagawa 1.2 Naisasagawa ang 1.2 Nakagagawa ng 1.2 Naibigay ang buong 1.2 Nakahihikayat sa 1.2 Tinularan ang mga

  nang maluwag sa gawain sa paaralan gawain nang kasiyahan sa iba na maging katangian ng mata-

  kalooban ng may kaunting kusa paggawa matapat sa lahat ng gumpay sa nanga-

  ang gawaing tulong/patnubay ng uri ng paggawa ngasiwa sa industriya

  bahay Hal.: - Hal.: -

  Hal.: - - paggawa kahit - paggawa ng mga Hal.: - Hal.: -

  Hal.: - - paglilinis at pag- hindi sinasabihan bagay na may kalidad - manguna sa mga - pagiging:

  - pagtulong sa aayos ng mga kaga- - paggawa ng gawain gawain pangkali- masipag

  kasapi ng mag- mitan sa paaralan nang higit pa sa nisan matiyaga

  anak sa mga inaasahan pagpaparami ng matipid

  gawain pagkain, atbp. maagap

  - paggawa nang

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG

  EDUKASYONG PAGPAPAKATAO (CHARACTER EDUCATION)

  UNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

 • masaya

  1.3 Naipaplano ang 1.3 Naipakikita ang 1.3 Ipinamamalita

  gawain at isinasa- mabuting halim- ang mga katangiang

  gawa ito bawa sa paggawa naging puhunan ng

  at industriya matagumpay na

  Hal.: mga tao

  - pagsusuri ng Hal.:

  gawain - pagiging masi-

  pag sa alinmang

  gawain

  1.4 Naisasagawa

  nang mahusay ang

  anumang gawain

  na kayang isa-

  gawa

  IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANGUNANG BAITANG IKALAWANG BAITANG IKATLONG BAITANG IKAAPAT NA BAITANG

  PELC%20-%20KAPAYAPAAN.pdfPELC%20-%20PAGGALANG.pdfPELC%20-%20PAGMAMAHAL%20(DISIPLINA).pdfPELC%20-%20PAGMAMAHAL%201.pdfPELC%20-%20PAGMAMALASAKIT%20SA%20KAPWA.pdfPELC%20-%20PANANAMPALATAYA.pdfPELC%20-%20PINAGKUKUNANG%20YAMAN%20(PAGTITIPID).pdfPELC-%20KATOTOHANAN.pdfPELC%20-PANGKABUHAYAN.pdfPElC-KALUSUGAN.pdfPELC-SALOOBIN.pdf