Click here to load reader

PELC EPP Grade V

  • View
    22.322

  • Download
    21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Distributive Individually.

Text of PELC EPP Grade V

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-industriyaUnang Panahunan

I. Layunin

Nakikilala ang ibat ibang uri ng gawaing industriya sa pamayanan at sa bansa.

II. Paksang Aralin:

A. Paksa:

Pagkilala ng Ibat ibang Uri ng Gawaing Industriya sa Pamayanan at sa Bansa.

B. Sanggunian:

PELC V 1, Masayang Paggawa, Maunlad na Pamumuhay V, pp. 180-182, Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan pp. 157-160, Mga Gawain sa Pagpapaunlad ng Buhay 5 pp. 141-144.

C. Kagamitan:

Tsart, larawan ng ibat ibang gawaing industriya

D. Pagpapahalaga:

Pagkamasikap

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbabalitaan ukol sa liban sa klase at kalinisan.

2. Balik-aral

Anu-ano ang mga gawaing-kamay na matatagpuan sa ating pamayanan? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kasanayan sa gawaing- kamay na matatagpuan sa pamayanan?

3. Talasalitaan

Industriyal Seramika Kabuhayan Elektrisidad

4. Pagganyak

Suriin ang mga gawaing pinagkakaabalahan ng mga tao sa larawan. Sa palagay ninyo, paano pinagkakakitaan ang mga gawaing nakalarawan? Paano nia natitiyak ang gawaing-industriyal na angkop sa knila?

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

Gamiting lunsaran ang pagpapakita ng video presentation ng ibat ibang uri ng gawaing industriyal.

PANGKATANG GAWAIN

a. Hatiin ang klase sa anim na grupo.b. Bigyan ng gawain o activity card ang bawat grupo.c. Ibigay ang pamantayan sa paggawa.d. Patnubayan ang mga ito.e. Ipapresent ang output.

Pag-usapan ang kabutihang dulot ng mga gawaing pang- Industriyal sa pansariling kabuhayan. Iuulat ng lider ang napagkasunduang gawain. Pangkat 1 Gawaing Kamay Pangkat 2 Gawaing Kahoy Pangkat 3 - Gawaing Gawaing Metal Pangkat 4 - Gawaing Seramika Pangkat 5 - Gawaing Elektrisidad Pangkat 6 - Gawaing Sining Panggrapiko

2. Pagtatalakayan

a. Anu-ano ang mga katutubong materyales na napapakinabangan sa kapaligiran?b. Bakit mahalagang makilala ang mga likas na yamang matatagpuan sa ating kapaligiran?c. Bakit kailangang pagyamanin ang mga produktong nasa kapaligiran?d. Paano mapananatili ang mataas na kalidad ng mga gawaing-industriyal? Isa-isahin.e. Paano nakatutulong ang mga gawaing-kamay at iba pang gawaing-industriyal sa pag-unlad ng bansa?

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat

Ang mga gawaing-industriyal ay dapat malinang sa murang isipan ng mga bata upang makatulong sa pag-unlad ng kabuhayan ng pamilya. Nakatutulong din ang mga gawaing ito sa pagsulong ng ekonomiya ng bansa. Mga Uri ng Gawaing-Industriyal

A. Gawaing-Kamay

1. Gawaing-Kawayan Karaniwang tumutubo ang kaway sa ahlos lahat ng pook sa Pilipinas. Ito ay ginagamit sa paggawa ng bahay, muwebles, basket at palamuti sa bahay.

2. Gawaing HImaymay Nagmumula ang mga himaymay sa mga halamang tulad ng abaka, buri, rami, niyog at pinya.

3. Gawaing- Kabibe Ang ibat ibang hugis at kulay ng kabibe ay ginagawang chandelier, bag, pigurin, picture frame at palamuti sa bahay.

4. Gawaing-Niyog Ang bawat bahagi ng puno ng niyog ay may pakinabang. Ilan dito ang sumusunod:

a. Dahon pambalot ng mga kakanin, walis tingting, basket, banig, bayong, pang-atip ng bahay kubo.

b. Bao alkansya, baso, ashtray, candle holder, palamuti at panggatong. c. Katawan muwebles, haligi ng bahay, upuan at palamuti sa bahay.

5. Gawang Katad Nagmumula ito sa balat ng mga hayop tulad ng buwaya, baka, sawa, kambing at iba pa na ginagawang sapatos, sinturon, bag at dyaket.

B. Pangkahalatang Gawaing Pang-industriyal.

1. Gawaing-kahoy

Sa kabila ng makabagong teknolohiya at ibat ibang materyales na ginagamit sa pagtatayo ng gusali, ang kahoy pa rin ang pangunahing ginagamit. Ang matitigas na kahoy tulad ng yakal, molave, narra, kamagong at tindalo ay ginagawang barko, post eng bahay at mga dekalidad na muwebles. Ang mga malalambot naming kahoy tulad ng lawan, palosapis, dao at mahogany ay mainam na materyales sa paggawa ng kuwadro, partisyong ng bahay, at palito ng posporo.

2. Gawaing-Metal

Ginagamit sa paggawa ang mga bagay na yari sa yero, alambre at lata.

3. Gawaing Seramika

Mula sa luwad ang ginagawang flower vase, picture frame at iba pa.

4. Elektrisidad

Ang mga gawain ay napadadali at napagagaan sa tulong ng elektrisidad. Ang simpleng gawain na kinakailangan ng kaalaman sa elektrisidad ay mahalagang matutuhan tulad ng pagkukumpuni ng di-umiilaw na bombilya, sirang extension cord at pumutok na pyus.

5. Sining Panggrapiko

Ang husay at galling sa pagguhit ang magsisilbing gabay upang makabuo ng isang kapaki-pakinabang na proyekto tulad ng album, folder, pabalat sa aklat at greeting cards.

2. Paglalapat

A. Sagutin ang mga tanong.

Si Ramon ay nasa ika-limang baytang, inaalam niya lahat ang Gawaing Industriyal sa kanilang pamayanan. Nais niyang matutuhan ang mga gawain na maari na niyang gawin at ipagawa sa iba kung hindi pa niya kaya. Sa kanilang tahanan, ginagawa na niya ang kanyang natutuhan sa Sining Pang-industriya at ibinahagi niya ito sa kanyang mga kaibigan.

a. Anong ugali ang ipinakita ni Ramon?b. Dapat mo ba siyang tularan?c. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Ramon, gagawin mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit?

B. Sa paanong paraan mo mapauunlad ang mga gawaing-industriyal?

______________________________________________________________________________C. Paano nakatutulong ang mga gawaing-industriyal sa pag-angat ng antas ng ekonomiya ng bansa?

_____________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________

IV. Pagtataya

A. Kilalanin ang ibat ibang uri ng gawaing industriya sa pamayanan at sa bansa. Pag-ugnayin ang mga salita sa hanay A at hanay B. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.

A B

____ 1. Grapiko a. luwad ____ 2. Seramik b. sinulid ____ 3. Himaymay c. agrikultura ____ 4. Hugpungan d. dugtungan ____ 5. Industriyal e. pinagkakakitaan f.pagleletra at istensil

B. Isulat sa patlang ang Tama kung totoo ang kaisipan at Mali kung hindi totoo.

______ 1. Madalas na nasasayang ang mga bahagi ng punong niyog. ______ 2. Malakas ang kita sa mga gawaing - industriyal. ______ 3. Isang matibay na materyales sa paggawa ng bahay ang kawayan. ______ 4. Ang gawaing-industriyal ay dapat matutuhan sa murang edad pa lamang. ______ 5. Walang gaanong gawaing-industriyal ang mga taong nakatira sa mga siyudad.

V. Takdang Gawain

A. Sagutin ang mga tanong. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno.

1. Anu-anong halaman ang napagkukunan ng himaymay?2. Paano nakatutulong ang mga himaymay sa pag-angat ng kabuhayan ng mag-anak?

B. Magdala ng larawan ng ibat ibang uri ng gawaing-industriyal. Ipaliwanag sa klase kung bakit iyon ang inyong dinala.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-IndustriyaUnang Panahunan

I. Layunin

Naipaliliwanag ang kaugnayan ng gawaing -industriya sa pang-ekonomiyang kaunlaran ng mag-aaaral.

II. Paksang Aralin

A. Paksa:

Pagpapaliwanag ng Kaugnayan ng Gawaing-industriya sa Pang- ekonomiyang Kaunlaran ng Mag-aaral.

B. Sanggunian:

PELC V. 2, Masayang Paggawa, Maunlad na Pamumuhay V, d. 183.

C. Kagamitan: Larawan ng ibat ibang gawaing-kamay, tsart, aklat

D. Pagpapahalaga: Pagiging masinop at matiyaga, pagkamasikasig sa hanapbuhayIII. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbabalitaan ukol sa liban sa klase at kalinisan. 2. Balik-aral Anu-ano ang ibat ibang uri ng gawaing industriya sa ating pamayanan/bansa?

3. Talasalitaan

Ekonomiya Kaunlaran Industriyal Pamayanan Pangkabuhayan Kaunlaran B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Ang Lihim ng Mahiwagang Banga May mga nakasulat na tanong sa loob ng banga. Ipapasa ng mga mag-aaral ito habang may kasamang tugtog. Kapag huminto ang tugtog, ang huling may hawak ng banga ang siyang bubunot ng tanong at sasagot nito.

Saan nagmumula ang liwanag na ginagamit ninyo sa gabi sa pag- aaral ng inyong aralin? Ano ang ginagamit ninyong panggupit sa paggawa ng inyong proyekto sa Sining? Saan yari ang mga lapis na ginagamit ninyo?

2.Paglalahad

Persuasive Planner Nagagamit ang persuasive planner upang masanay ang mga mag-aaral na manghikayat sa pamamagitan ng matalinong pangangatwiran at obhetibong pagbibigay ng mga patunay tungkol sa isyung pinag-uusapan.

Anu-ano ang kaugnayan ng gawaing-industriya sa pang-ekonomiyang kaunlaran ng mag-aaral?

PALIWANAG PALIWANAG

PALIWANAG

PATUNAYPATUNAYPATUNAY

3. Pagtatalakayan a. Anu-ano ang mga gawaing-industriya? b. Bakit kailangang matuto ang mga bata ng gawaing-industriya? c. Ano ang kabutihang maidudulot nito sa inyong pamilya? Sa ating pamayanan? d.Sa inyong palagay, dapat bang matuto ang mga bata ng ganitong gawain? Bakit?

C.Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat Pakatandaan: Kailangan ang ibayong pagkilala, pag-iingat at pagpapahalaga sa mga gawaing magpapaunlad sa kabuhayan ng bansa. Mahalagang bigyang- atensyon ang pagtitiyaga, dedikasyon, katapatan at displina sa paggawa. Kahanga-hanga kung mapananatili ang mataas na uri ng anumang produkto, lalo na kung dumarami ang bumibili nito. Magagandang ibinubunga ng mga gawaing-industriyal sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa ekonomiyang kaunlaran ng mag-aaral:

Nagkakaisa ang pamilya na ang naisin ay baguhin ang anilang kalagayang pangkabuhayan. Napapakinabangan ang mga katutubong materyales at ang mga patapon nang bagay sa pamamagitan ng pagreresaykel. Nalilinang at napayayabong ang kakayahan ng mga kasapi ng mag-anak. Nagagamit nila ang malayang oras sa kapaki-pakinabang na mga gawain. Natututo silang magpahalaga sa kanilang trabaho at pagsisikap. Nailalayo ang kabataan sa droga, sugal, alak at barkada. Natututo silang magplano, mag-isip ng mga paraan at maghanda ng kagamitan na lalo pang magpapaunlad at magtataas ng kalidad ng mga ito upang mahikayat ang mga mamimili. Nakikilala at napahahalagahan nang lubos ang kahulugan ng katapatan sa sarili at sa mamimili, disiplina, pagiging makabansa at wastong pangangalaga sa kapaligiran. 2. Paglalapat

Si Lloyd ay nagkainteres sa mga pakikinig at panunuod ng telebisyon na nauukol sa recycling o paggamit ng mga patanong bagay sa paggawa ng proyektong kapakipakinabang sa tahanan at sa paaralan. Sa natutuhan niya sa Gawaing-Industriya, natutuhan niya ang panimulang kaalaman at kasanayan sa mga materyales, kasangkapan at pamamaraan sa pagbuo ng proyekto. Nakabubuo na siya ng mga proyekto na naipagbibili niya sa kanilang pamayanan at nagagamit niya ang kanyang karagdagang kita sa pangangailangan ng kanilang pamilya.

a. Anu-anong katangian ang ipinakikita ni Lloyd?b. Paano siya nagkaroon ng karagdagang kita?c. Ano ang naidudulot nito sa kanyang pamilya at pamayanan?d. Sa edad mo at katayuan, paano mo matutularan ang mga katangian ni Lloyd?

IV. Pagtataya

Panuto: Pagsagot sa tseklist. Lagyan ng tsek ( ) kung may kaugnayan sa ekonomiyang kaunlaran ang mga sumusunod at ( x ) kung hindi.

OoHindi

1.Iniipon ni Nelia ang malinis na papel at ginagawa niyang notebook.

2.Maghapong naglalaro sa computer shop si Mark.

3.Ginagawang laruan ni Joel ang mga patapong basyo at lata.

4.Tinatapon ni Leam ang mga lumang damit.

5.Gumagawa ng astray si Joshua mula sa bao ng niyog.

V. Takdang Gawain

Gumawa ng isang bagay mula sa patapong bagay at ipakita ito sa iyong mga kamag-aral. Ipaliwanag kung anong uri ng gawaing-industriya ang iyong ginamit.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-IndusriyaUnang Panahunan

I. Layunin Nakapagsasanay sa pagbasa ng sukat gamit ang metro at yarda.II. Paksang AralinA. Paksa: Pagsasanay sa Pagbasa ng Sukat Gamit ang Metro at YardaB. Sanggunian: PELC V.3.1, Mga Gawain sa Pagpapaunlad ng Buhay 5 ph. 152C. Kagamitan: Medida, meter stick, tape measure, ruler, iskwala, t-squareD. Pagpapahalaga: Pagiging mahusay sa PagsusukatIII. Pamamaraan:A. Panimulang Gawain1. Pagwawasto ng Takdang Aralin2. Balik Aral

Mga Kagamitan sa Ibat ibang Gawaing - Kamay

3. Talasalitaan Pulgada Piye Gramo Metro

4. Pagganyak Ipakita ang larawan o aktwal na panukat sa mga bata. Ano ang tawag natin sa mga bagay na ito? Saan natin ito ginagamit?

Ang panukat ang karaniwang unang ginagamit na kasangkapan sa paggawa. Sinusukat ang tela, lamesa, pako at iba pa upang malaman kung kakasya ang lapad, haba at kapal ng materyales na gagamitin sa proyekto o gawain. Anu-ano pa ang mga panukat na alam ninyo?

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

A. Pagbibigay ng pamantayan sa pagbasa

1. Bumasa ng tahimik. 2. Unawain ang binasa. 3. Magtala ng mahalagang bagay habang may bumabasa.

B. Pagbasa ng Sanaysay

Dalawang pamantayan na karaniwang ginagamit sa pagsusukat: a. Ang Metric System ay nahahati sa tig sampung bahagi ng pamantayan.

Ang pinakamaikling sukat ay milimetro, susunod ang sentimetro at pagkagapo ay ang metro b. English System, ang pinakamaikli ay inch o pulgada. Sumunod ang foot o piye o talampakan at ang yard o yarda.

Ang metro at yarda ay kadalasang ginagamit na sukat sa mga malalapad o mahahabang materyales gaya ng tela ,table at iba pa.Ang dalawang ito ay may pagkakaiba.

Gawain A: Kagamitan: meter stick,medida,papel,bolpen

a. Igrupo ang mga bata.Bawat isang grupo ay may kagamitan. b. Bigyan ng pansin ang bawat guhit ng meter stick at medida c. Ipaliwanag ang magkakaiba ng sentimetro sa pulgada at ang katumbas nito sa bawat isang sukat. d. Ipakita ang haba ng metro sa yarda at ang katumbas nito sa sentimetro.

2. Pag-uulat ng bawat pangkat

3. Pagtatalakayan

a. Ano ang dalawang uri ng sistema na ginagamit na panukat?b. Ano ang sukat na ginagamit sa malalaapad o malalaking materyales?c. Ilang sentimetro ang isang yarda?d. Ilang pulgada ang isang sentimetro ang isang metro?Yarda?

C.Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat

Pagkatandaan:

Kung gagamitin ang sistemang metric sa pagsukat ng haba, lapad, kapal, taba ng isang bagay sa isang proyekto, ganito ang tumbasan. Ang bawat guhit sa sentimetro ay binabasang isang milimetro kaya:

10 milimetro (mm) = 1 sentimetro ( sm ) 10 sentimetro (sm) = 1 desimetro ( dm ) 10 desimetro (dm) = 1 metyro ( m )

Ganito naman ang sukatan sa sistemang English:

12 pulgada ( in/ ) = 1 talampakan o pye ( foot/ft/ ) 3 pye ( ft ) = 1 yarda ( yd ) 36 pulgada ( in ) = 1 yarda ( yd )

Ang bawat guhit na maikli kaysa sa isang pulgada ay binabasa sa wikang Ingles:

1 guhit - 1/16 - one sixteenth 2 guhit - 2/16 - two sixteenth 3 guhit - 3/16 - three sixteenth 4 guhit - 4/16 - four sixteenth - one fourth inch 8 guhit - 8/16 - eight sixteenth ( one half/kalahating pulgada )

2. Paglalapat

Ibigay ang sagot sa mga sumusunod:

a. Kung ikaw ay mangangailangan ng 2 yardang tela para sa gagawin mong apron at ibinili ka ng nanay mo na ang gamit na sukat ay metro. Ilang metro ang binili ng iyong nanay?

b. Sukatin ang iyong aklat sa EPP sa paraang Metric at English.

Metric: _____ x _____ x ______ English: _____ x _____ x _____

3. Pagsasanay

Panuto: Isulat ang tamang sukat.

1. 1metro = __________ pulgada2. 36pulgada = __________ yarda 3. 90sentimetro = __________ pulgada 4. 39.37pulgada= __________ metro 5. 100sentimetro=__________ pulgada

IV. Pagtataya

A. Iguhit ang kung tama ang isinasaad ng pangungusap at kung mali sa tapat ng bilang.

____ 1. Ang sistemang metriko at sistemang ingles ang karaniwang ginagamit na pamantayan sa pagsusukat. ____ 2. Sa sistemang metriko, ang metro ay pamantayan ng haba. ____ 3. Ang metro ay hinahati sa tig-sasampung bahagi. ____ 4. Ang yarda ang pamantayang sukat sa sistemang ingles. ____ 5. Ang sistemang metriko ay hinahati pa sa piye at pulgada.

B. Ipagamit sa bata ang metro sa pagsukat ng haba ng ibat ibang bagay sa sistemang ingles at metriko. Ipakita ang sukat ng sumusunod at sagutin ang tseklist sa ibaba.

SukatTseklist

WastoDi - Wasto

1 metro

5 pulgada

50 sentimetro

1 piye

1 yarda

V. Takdang Aralin

Iguhit at gumamit ng metro at yarda sa pagsukat ng mga sumusunod: 1. mesang kainan2. kurtina sa silid tulugan3. mantil ng center table4. kumot mo5. Pinto

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan V Sining Pang-Indusriya Unang Panahunan

I. Layunin

Nakapagsasanay sa pagguhit ng ibat ibang tanawin/perspektibo

II. Paksang Aralin

A. Paksa:

Pagsasanay sa Pagguhit ng Ibat ibang Tanawin/ Perspektibo

B. Sanggunian:

PELC V 3.2 Mga Gawain sa Pagpapaunlad ng Buhay 5 pahina 152

C. Kagamitan:

typewriting, lapis, ruler, graphing paper

D. Pagpapahalaga:

Pagiging malikhain

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbibisita/Pagwawasto ng takdang-aralin 2. Balik-Aral

Anu-ano ang mga panukat na kalimitan nating ginagamit? Anu-ano ang mga sistema ng ginagamit sa pagsukat? Paano nagpaplano ng isang gawain?

3. Talasalitaan

Aysometriko Borderline Ortograpiko Perspektibo

4. Pagganyak

Pagpapakita ng halimbawa ng isang krokis ng proyekto.

Anu-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang masasabi ninyo dito? Ang pagtatagumpay ng anumang gawain ay nasa mahusay na pagpaplano. At isa sa hakbang sa pagpapalano ay ang paggawa ng krokis. Paano ba ang paggawa ng krokis?

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

Ang krokis ay isang likhang sining. Sa malawak ninyong pag-iisip makagagawa kayo ng isang tanawin/perspektibo ng inyong proyektong gagawin.

GAWAIN: Kagamitan: graphing paper, lapis ruler,typewriting

a. Mag-isip ng isang tanawin.

b. Iguhit sa isang kapat na bahagi ng graphing paper ang napiling tanawin.

c. Sa bawat kwadrado ng graphing paper ito ay magkakaroon ng katumbas na isang sentimetro. Ang pinaliit na sukat at pinalaki sa tamang sukat ng iginuhit ay tinatawag na iskala.

d. Pagkatapos, kumuha ng isang typewriting at iguhit muli na may sukat naisang sentimetro bawat kwadrado na iginuhit sa graphing paper.

2. Pagtatalakayan

a. Ano ang dapat gawin upang makaisip ng isang magandang perspektibo?b. Paano mo masisimulan ang isang perspektibo?c. Bakit kailangang gumawa ng isang krokis?d. Ano ang dapat gawin upang ang disenyo sa krokis ay makuha ang parehong-pareho sa tunay na laki?

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat

Sa pagguhit ng krokis tiyaking tama ang mga sukat at proporsiyon na nakalarawan. Pag-aralang mabuti ang mga bahagi ng bawat sukat at ang pinaliit at pinalaking iskala. Ang lahat na ito ay mahalaga upang makatiyak ng tamang pagkayari ng proyekto.

2. Paglalapat

Igrupo ang mga bata sa apat. Ang bawat grupo ay gagawa ng krokis sa graphing paper ng isang bulaklak na paborito nila. At pagkatapos ay iguhit muli sa manila paper sa pinalaking iskala nito. Katulad ng halimbawa na nasa ibaba.

IV. Pagtataya

Pinagawa kayo ng inyong guro ng isang apron. Nais niya na magkaroon ito ng disenyo sa harap nito na isang tanawin na nais mong marating o narating mo na. Gumawa ng krokis sa isang malinis na puting papel.

Tseklist: Lagyan ng tsek sa kahon kung nasunod at naisagawa nang wasto at maayos ang pagguhit.

KRITERYAOOHINDI

1. Nakaisip ba ng disenyo na nababagay sa proyekto?

2. Nasunod ba ang tamang sukat ayon sa nabuong pinalaking iskala?

3. May kaukulang gamit ba sa paggawa ng krokis?

4. Naisagawa ba ang wastong paraan ng paggawa ng krokis?

5. Natapos ba ito ng malinis at maayos?

V. Takdang Aralin

Magsanay sa bahay ng paggawa ng krokis. Gumuhit ng isa sa mga sagisag ng ating bansa. Gumamit ng graphing paper sa paggawa ng maliit na sukat at typewriting sa pinalaking iskala na iguguhit.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-IndusriyaUnang Panahunan

I. Layunin

Nakapipili ng gawain pangkabuhayan ayon sa pangangailangan, kakayahan, at pinagkukunan gamit ang makabagong teknolohiya.

II. Paksang Aralin

A. Paksa:

Pagpili ng Gawaing Pangkabuhayan Ayon sa Pangangailangan, Kakayahan, at Pinagkukunan Gamit ang Makabagong Teknolohiya.

B. Sanggunian:

PELC V.4 Mga Gawain sa Pagpapaunlad ng Buhay 5 pahina 141-145

C. Kagamitan:

Larawan ng mga kawayan, himaymay, kabibe, niyog, dahon, bao, katad, tela o retaso na maaaring gawing laruan.

D. Pagapapahalaga:

pagtutulungan, pagpapahalaga sa paggawa at sa natapos na proyekto, pagiging malinis sa paggawa at maingat.

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbibisita/Pagwawasto ng takdang aralin

Paghahanda ng mga ginawang guhit ng ibat ibang perspektibo. Ipakita sa klase at ipaliwanag.

2. Balik Aral

Pagbibigay ng kasanayan sa pagguhit ng ibat ibang perspektibo.

3. Pagganyak

Anu-ano ang ipinakikita ng mga nasa larawan? Anu-ano kayang uri ng kasanayang gawaing-kamay nabibilang ang mga ito?

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

Pagbibigay ng pamantayan sa:

Pakikinig

a. Maging matahimik.b. Magtala ng mga mahalagang bagay. Pagganap

a. Magsalita ng katamtamang lakas ng boses.b. Uwasang tumalikod sa mga nakikinig.c. Gawing makatotohanan ang pagganap.

Pagsasadula

Ang Magkakaibigan

Nagkita-kita ang mga magkakaibigan makalipas ang sampung taon. Sila ay sabik na nagkwentohan tungkol sa nagging buhay nila nang matapos sila sa mataas na paaralan. Nabatid nila na halos lahat silang magkakamag-aaral ay mayroon ng matatag na hanap-buhay. Bawat isa sa kanila ay naglalahad ng kanilang gawain.

Johnnny: Mukhang asenssado na tayo Mark, kasi ang gara ng iyong kotse.

Mark: Hindi naman. Alam mo Johnny mula noon pinilit kong magkaroon ng pera mula sa aking maliit na pagawaan ng mga gamit mula sa kawayanan.

Edwin: Talaga! Mabuting hanap-buhay iyan. Ikaw naman Johnny, Anon a ang hanap- buhay mo ngaun?

Johnny: Pinagpatuloy ko ang mga naiwang hanap-buhay ng aking mga magulang. Ang paghihimay ng abaka, pinya, buri, rami at dahon ng niyog. Gumagawa na rin kami ng lubid, tsinelas, bag at iba pa na yari sa abaka. Mabuti rin kasi ang kita eh!

Edwin: Ganun ba? Mabuti pa kayo asensado na.

Johnny: Bakit Edwin, anon a ba ang hanapbuhay mo?

Edwin: Tumutulong ako sa mga gawain ni tatay na gumagawa ng proyekto tulad ng kwintas, pulseras at mga palamuti na nakabitin sa tahanan na gawa sa kabibe.

Mark: Mabuti rin pala ang hanapbuhay nyo Edwin.

Edwin: Oo dahil nakapagpundar na rin si tatay ng tricycle at bahay mula sa ganung hanapbuhay. Tutuladin ko din si Tatay, pag mayroon na akong ipon, maghahanapbuhay din ako kagaya sa tatay ko.

Dennis: Magiging magkakumpetensya pala kayo ng tatay mo pag nagkataon.

Edwin: Hindi naman. Sa ibang lugar naman ako magtatayo ng hanap-buhay upang hindi kami maging magkakumpetensya. At saka may kalayaan naman tayo na pumili ng hanapbuhay na gusto natin diba? Basta maayos at naayon sa batas.

Dennis: Oo nga

Edwin: Ikaw naman Dennis, anon a ang hanap-buhay mo ngayon?Dennis: Mayroon naman kaming mga pagawaan ng sapatos, bag, sinturon na matibay na gawa sa katad.

Mark: Ganun ba? Anu-ano naming katad ang ginagamit nyo?

Dennis: Mula sa balat ng ibat ibang hayop tulad ng sawa, buwaya, kambing, at baka. Kaya pag ginawang bag at sinturon ay matitibay.

Johnny: Kaya pala ang gamit kong sinturon ay ubod ng tibay dahil mula pala ito sa balat ng hayop. Gusto ng mga mamimili ng matitibay ba gamit kaya siguradong madali itong maibenta, di ba Dennis?

Dennis: Oo, kaya nga sapat sa pamilya ko ang kinikita naming mula sa ganitong uri ng hanap-buhay at nakapagpupundar pa rin ako ng mga gamit, bahay, at sasakyan. Aba, di ba si Celso ang dumarating?

Edwin: Oo nga si Celso nga. Ang dati nating kaklase

Mark: Kumusta ka na Celso?

Celso: Mabuti naman.

Johnny: Anon a nga ba ang hanapbuhay mo ngayon?

Celso: Gumagawa kami ng mga laruan. Katulong ko ang pamilya ko sa pagawaan. Iyon bang maliit na retaso ng tela ay ginagawa naming stuffed toy o damit ng manika. Ang mga lata naman ay pwedeng gawing kotse-kotsehan o lutu-lutuan. Ang mga papel at plastic ay gamit din naming sa paggawa ng laruan.

Edwin: Maaari nga pala tayong kumita mula sa mga patapong bagay sa ating paligid.

Celso: Kaya malaking tulong sa aming pamilya dahil nakasasapat sa pang araw-araw naming pangangailangan.

Johnny: Ang mabuti pa kaya ay kumain tayo sa isang restwran at hati-hati na lang tayo sa babayaran nating pagkain.

Dennis: Sige, medyo nagugutom na rin ako. Magtatanghalian na kasi.

Lahat ng tauhan: Tayo na!

2. Pagtatalakayan

Anu-ano ang mga hanapbuhay ng magkakaklase?( Isulat sa pisara ) Masasabi mo ba na naging matagumpay ang buhay ng magkakaibigan? Anu-ano ang kahalagahan ng mga gawaing nabanggit ng bawat tauhan sa dula? ( Bawat hanapbuhay ay ipaliwanag )

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat

Ano ang dapat mong isaalang-alang sa pagpili ng gawaing pangkabuhayan?

Mga Tagubilin sa Pagpili ng Proyekto

Alamin ang pakinabang na ibubunga nito sa sarili, sa tahanan at sa pamayanan. Tiyakin na madaling matatagpuan sa pamayanan ang mga materyales o sangkap na kailangan. Balaking mabuti ang mga hakbang na susundin sa paggawa ng proyekto. Iangkop nang mabuti ang disenyo sa proyektong gagawin. Tiyaking may karanasan at kasanayan sa mga gagamiting kasangkapan sa pagbuo ng proyekto.

2. Paglalapat

Pumili ng mga gawaing pangkabuhayan ayon sa pangangailangan, kakayahan at pinagkukunan gamit ng makabagong teknolohiya.

Handicrafts:

Bamboo Craft Rattan Craft Shell Craft Coconut Shell Craft Leather Craft Toy Craft

3. Paglinang sa Pagpapahalaga

Anong katangian ang ipinakikita n gating aralin?

IV. Pagtataya

Basahin at unawain ang bawat pangungusap.Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.

1. Si Mang Juan ay isang ulirang ama ng tahanan dahil sa pangarap nyang guminhawa ang buhay ng kanilang mag-anak. Gumawa sya ng paraan na pwedeng mapagkakakitaan. Nakatira sila sa malapit sa bukid na may mga nakatanim na kawayan. Gumawa sya ng mga gamit na yari sa kawayan. Ano ang kahalagahan ng kanyang gawain?

a. Nagkakaroon ng makabuluhang libangan. b. Napapaunlad ang kakayahan sa paggawa. c. Nagkakaroon ng tiyak na hanapbuhay at mapagkakakitaan. d. Nagagamit ang patapong bagay sa paglikha ng kapakipakinabang na bagay.

2. Ang mag-anak ni Jose ay may maginhawang pamumuhay. Sila ay gumagawa ng mga laruang galling sa mga patapong bosyo ng lata. Katulong nila ang kanilang pamilya sa gawaing ito. Ano ang kahalagahan ng gawain ni Mang Jose?

a. Nagagamit ang kakayahan sa paglilibang. b. Nakakagawa ng apalayanses sa pansarili. c. Nakapagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa tahanan. d. Nagagamit ang mga sirang kagamitan sa tahanan.

3. Ang hanapbuhay ni Mang Berting ay ang paghihimay ng abaka, pinya, rami, buri at niyog. Ano ang kahalagahan kanyang hanapbuhay?

a. Nagkaroon sila ng tiyak na hanap-buhay. b. Nakapagkukumpuni ng sirang kasangkapan. c. Nakakagawa sila ng sariling gamit sa pamamagitan ng himaymay. d. Lumaki ang kanilang kita sa pamamagitan ng paskil.

4. Nakatira sa dalampasigan sina Mang Tonyo. Marami syang nakikitang kabibe at iba pang kauri nito sa dagat. Naisip ni Mang tonyo na mapagkakitaan ang mga ito. Anong kahalagahan ang naisip ni Mang Tonyo sa hanap-buhay? a. Makatutulong sa pandagdag na kita ng pamilya b. Nakagagawa ng pansariling gamit mula sa kabibe c. Nagkakaroon ng katiwasayan at kaluwagan sa buhay d. Nagiging maingat sapaggamit ng bagay na matalim

5. Nais ni Mang Landon a gumawa ng mga bagay na yari sa niyog. Mga sandok at alkansya na mula sa bao ng niyog at walis na galling naman sa dahon ng niyog. Ano ang kahalagahang naidududlot ng hanap-buhay ni Mang Lando?

a. Nakadaragdag sa kita ng pamilya b. Nagkakaroon sila ng makabuluhang libangan c. Nakalikha ng mga laruan d. Napapaunlad ang kakayahan sa sining

V. Takdang Aralin

Pumili ng gawaing pangkabuhayan ayon sa pangangailangan, kakayahan at pinagkukunan gamit ang makabagong teknolohiya.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-IndusriyaUnang Panahunan

I. Layunin Naihahanda nang may kahusayan ang plano ng isang gawain.II. Paksang AralinA. Paksa:Paghahanda ng Plano ng Isang GawainB. Sanggunian: PELC 5.5.1, Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5, pp.244-246 Makabuluhang Gawainn Pantahanan at Pangkabuhayan 5, pp.161-163

C. Kagamitan:

tsart , larawanD. Pagpapahalga:

Tamang Pagsunod sa mga Tuntunun

III. PamamaraanA. Panimulang Gawain1. Pagbibisita/Pagwawasto ng Takdang Aralin2. Balik Aral

Anu-ano ang mga gawaing pangkabuhayan ayon sa pangangailangan, kakayahan at pinagkukunang, gamit ang makabagong teknolohiya na pinag-aralan natin kahapon?

Kung ikaw ay papipilin, anong gawaing pangkabuhayan ang iyong pipiliin na ayon sa iyong kakayahan at pinagkukunan?

3. PagganyakIpaliwanag ang kasabihan:

Tagumay at pakinabang ay makakamtan,sa proyektong pinagplanuhan.

B. Panlinang na Gawain1. Paglalahad Mahalagang magkaroon ng paghahanda para sa isang gawain upang matiyak na walang nasasayang na panahon/oras, materyales at lakas ng katawan. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa paghahanda ng isang plano.

1.Kahalagahan at pakinabang ng proyekto Kailangang alaming mabuti ang pakinabang sa gagawing proyekto upang matiyak na magagamit ito.

2.Hakbang sa paggawa ng proyekto Balakin at pag-aralang mabuti ang mga hakbang na isasagawa sa pagbuo ng proyekto.

3.Materyales o angkop na kasangkapan Tiyaking ang materyales at kasangkapang gagamitin ay nasa tamang lalagyan at madaling makukuha o mabibili.

4.Dibuho o disenyo ng proyekto

Kahit maliit lamang ang proyekto, kailangang may krokis ng proyekto sa plano upang magsilbing gabay sa paggawa.

5.Wastong hakbang sa paggawa ng proyekto Ang wastong kaalaman sa mga hakbang sa paggawa ng proyekto ay mahalaga sa plano. Nakasalalay sa pagsunod sa wastong hakbang ang kalalabasan ng iyong ginawang proyekto.

2. Pagtatalakayan a. Himuking magbigay ng mga hinuha sa mga sumusunod na tanong. 1. Anu-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paghahanda ng isang plano? Bakit? 2. Anu-ano ang batayan sa pagpaplano ng gawain? 2. Ano ang kahalagahan ng pagpaplano ng gawain bago magsimulang gumawa? 3. Paano inihanda ang krokis? Anu-ano ang kagamitang kailangan? 4. Bukod sa materyales, ano pa ang dapat ibilang sa pagpaplano ng gawain?

C.Pangwakas na Gawain

1. PaglalahatMga Dapat Isaalang-alang Sa Paghahanda ng IsangPlano1.

2.

3.

4.

5.

2. Paglalapat

Pumili ng isang proyekto ayon sa mga batayang napag-aralan. Iguhit sa isang bond paper ang krokis nito. Itala din ang mga materyales, kagamitan, at kasangkapang kailangan at mga hakbang na gagamitin.

3. Pagsasanay

a. Pangkatin ang klase sa apat at bigyan ng tanong na sasagutin. b. Magpahanap ng impormasyon sa aklat at papaghandain sila ng ulat. c. Iulat at talakayin ang sagot sa tanong.

Punan ang patlang ng dalawang pangungusap tungkol sa tanong Bakit mahalaga na magkaroon ng plano sa paggawa ng proyekto? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.PagatatayaSagutin kung tama o mali ang sumusunod na pangungusap ayon sa wastong paghahanda na plano ng proyekto.

________1. Iisipin ang pakinabang sa proyektong gagawin.________2. Hindi kailangan ang pagpili ng payak na disenyo upang madaling matapos.________3. Alamin ang mga kagamitan at materyales na kakailanganin nang proyekto.________4. Pag-aralan ang mga hakbang sa paggawa ng proyekto.________5. Tiyakin na ang mga materyales ay madaling makuha sa paligid o mabibili.V. Takdang Aralin Sa isang malinis na papel, sumulat ng talata tungkol sa kahalagahan ng wastong pagpaplano ng gawain.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-IndusriyaUnang Panahunan

I. LayuninNaihahanda ang disenyo ng proyektong napili. II. Paksang-AralinA. Paksa:Nakapaghanda ng Disenyo sa Isang Proyektong Napili.B. Sanggunian:

PELC 5. 5.2, Batayang Aklat Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 pahina 161

C. Kagamitan:

Manila paper, lapis, ruler, triangle,tsart

D. Pagpapahalaga:

Pagiging matiyaga

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbabalitaan ukol sa liban sa klase at kalinisan.

2. Balik-aral Anu-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paghahanda ng isang plano?

3. Talasalitaan

Disenyo Dimensyon Linya Ilustrasyon

4. Pagganyak

Ano ang unang dapat ninyong gawin kapag gagawa kayo ng isang proyekto? Bakit?

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

A. Pagbibigay ng pamantayan sa pagbasa

1.Bumasa ng tahimik. 2.Unawain ang binasa. 3.Magtala ng mahalagang bagay habang may bumabasa.

B. Pagbasa ng Sanaysay

Kasama sa pagpaplano ang paggawa ng disenyo ng napiling gawain. Ang mga bahay o gusali, bago gawin, ay may malinaw na disenyo at ispesipikasyon at maging gabay sa paggawa nito.

Ang disenyo ay ang krokis ng hugis o anyo ng proyektong napiling gawin na naaayon sa ispesipikasyon. Ang paglalarawan ng disenyo ay isa sa mga gabay na isinasaalang-alang sa pagbuo o paggawa ng mga kapakipakinabang na mga gawain.

Maraming paraan upang mailarawan ang disenyo ng isang proyekto. Maaaring gamitin ang isang simpleng krokis o sketch o sa pamamagitan ng ortograph na may sukat sa mga bahagi nito sa paggamit ng mga linyang panukat.

Isometric na IlustrasyonNagpapakita ng tatlong tanawin ng proyekto sa iisang drowing na may 30 degrees ang bawat gilid nito. Linyang PanukatNagpapakita ng sukat sa bawat mahalagang bahagi ng proyekto sa pulgada o inches o sa sentimetro.

Mga Paraan upang Mailarawan ang Disenyo

Tatlong Tanawin o Views sa Disenyo Iskala -Pagpapalaki o pagpapaliit ng disenyo ng proyekto ayon sa mga proporsyonal na sukat kung ipakikita sa pamamagitan ng drowing.

Top View o Tanawing Pang-itaas-nakikita rito ang tanawing pang-itaas ng proyekto.

Front View o Tanawing Pangharap-ipinakikita ang harap na bahagi ng proyekto.

Side View o Tanawing Pagtagiliran-ipinakikita ang gilid na bahagi ng proyekto.

2. Pagtatalakayan

a. Ano ang kahalagahan ng disenyo ng proyekto?b. Anu-ano ang mga paraan upang mailarawan ang disenyo?c. Paano ipinakikita sa disenyo ang nakatagong bahagi nito?d. Bakit gumagamit ng iskala sa disenyo?e. Ano ang masasabi mo sa front at side views?f. Paano inihahanda ang krokis o disenyo ng isang proyekto?

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat

Ang disenyo ng proyekto ay nagpapakita ng mga detalye, kaanyuan, sukat at nagiging gabay sa pagbuo ng isang gawain. Ang pagguhit ng krokis ang unang ginagawa kapag nakapili na ng isang disenyo.

2. Paglalapat

Ipahanda sa mga bata ang mga kagamitan sa pagguhit ng disenyong napili at ipaguhit ang kabuuang anyo gamit ang ibat ibang paraan upang mailarawan ang disenyo.

3. Pagsasanay

Isulat ang tamang kasagutan sa tanong.

1. Ano ang tawag sa pagguhit ng kabuuang disenyo ng isang proyekto? 2-5. Anu-ano ang mga kagamitang ginagamit sa paghahanda ng isang disenyo?

IV. Pagtataya

Panuto: Pagsagot sa tseklist. Lagyan ng tsek ( ) kung may kaugnayan sa paghahanda ng disenyong napili ang mga sumusunod at ( x ) kung hindi.

OoHindi

1. Naipakita sa ginawang disenyo ang mga wastong detalye, kaanyuan, sukat at ang gabay sa pagbuo ng isang gawain.

2.Naihanda ang wastong disenyo sa napiling proyekto.

3.Nagamit ang ibat ibang paraan upang mailarawan ang disenyo.

4.Naipakita ang tatlong tanawin sa ginawang proyekto.

5.Naipakita ang ibat ibang linya sa ginawang proyekto.

V. Takdang-aralin

Batay sa inyong iginuhit na disenyo itala sa inyong kwaderno ang mga kagamitang dapat ninyong gamitin sa inyong proyekto.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-IndusriyaUnang Panahunan

I. Layunin Naisasagawa ang mga pangunahing kaalaman at kasanayan sa pagguhit teknikal.

II. Paksang-AralinA. Paksa: Pagsasagawa ng mga Pangunahing Kaalaman at Kasanayan sa Pagguhit Teknikal

B. Sanggunian:

PELC 5.3, Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 pahina 161, Angat Kabuhayan 5 pahina197-198 C. Kagamitan:

Manila paper, lapis, ruler, triangle,tsart

D. Pagpapahalaga:

Pagiging matiyaga, malinis sa paggawa

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbabalitaan ukol sa liban sa klase at kalinisan.

2. Balik-aral Ano ang tawag sa pagguhit ng kabuuang disenyo ng isang proyekto? Anu-ano ang mga kagamitang ginagamit sa paghahanda ng isang disenyo?

3. Talasalitaan

4. Pagganyak

Ano Ang Masasabi Ninyo? Gagamit ng mga larawan ang guro at gagabayan ang mga mag-aaral upang matukoy kung anong uri ng guhit ang mga sumusunod. a. _____________

b. - - - - - - - - - ______________

c. _________ ______________

d. ______________

e. 2 ______________

C. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

Pagpapakita ng larawan ng mahahalagang uri ng guhit.

2. Pagbuo ng tanong gamit ang KWL. Ang mga tanong ay papasok s W ng KWL.KWL

1. Anu-ano ang mga pangunahing paraan ng paglalarawan ng isang proyekto?

2. Anu-ano ang ibat ibang uri ng guhit?

3. Bakit mahalagang malaman at matutuhang gawin ang ibat ibang uri ng guhit?

3.Paghihinuha Ang mga sagot sa hinuha ang papasok sa K ng KWL.

4. Pagsasaliksik Pagpapangkat ng mga bata sa apat na pangkat at pagpapakita ng bawat pangkat ng mahahalagang uri ng guhit. Ipaliwanag ang mga ito. Maging malikhain sa pag-uulat.

Pangkat I - Tatlong pangunahing paraan ng paglalarawan ng isang proyekto. Pangkat II - Borderline at Visible object line Pangkat III - Invisible line at Extension / Dimension line Pangkat IV - Center line, Section line at Break Line

5. Pagtatalakayan

Pagsagot sa katanungan.

a. Anu-ano ang tatlong pangunahing paraan ng paglalarawan ng isang proyekto?b. Ano ang mga mahahalagang uri ng guhit?c. Bakit mahalaga ang kaalaman sa pagguhit o paglalarawan kung gumagawa ng proyekto?

6. Pag-uulat

7. Paglalahat

Tatlong Pangunahing Paraan ng Paglalarawan ng isang Proyekto

PALARAWANORTOGRAPIKOAYSOMETRIKO

Mahahalagang Uri ng Guhit

LarawanUri ng GuhitDeskripsyon

Borderline Ito ay guhit na tuwid, madiin at makapal kaysa iba. Ginagamit ito na panggilid o kuwadro.

Visible object line Guhit ito na malinaw kaya nakikita agad ang inilalarawan.

Invisible line Ito ay mga guhit na putul-putol at maiikli. Ito ay magaan at hindi kasindiin ng visible line. Ginagamit ito upang ipakita ang natatagong bahagi ng larawan.

Extension at Dimension line Di gaanong madiin ang mga guhit na ito. Lagi itong magkasama upang ipakita ang sukat at hangganan ng larawan. May sukat sa pagitan ng dalawang palaso ang dimension line.

Center line Ito ay binubuo ng magaan, salisi, maikli at mahabang guhit na lampas sa gilid ng larawan.

Section line Ito ay malabo, magkakatabi at pahilis na guhit upang ipakita ang loob na bahagi ng larawan.

Break line Binubuo ito ng bali-baling guhit sa magkabila ng pinutol o pinaikling larawan.

8. Paglalapat

Ipahanda sa mga bata ang mga kagamitan sa pagguhit ng disenyong napili at ipaguhit ang kabuuang anyo gamit ang ibat ibang paraan upang mailarawan ang disenyo.

9. Pagsasanay

Isulat ang tamang kasagutan sa tanong.

1. Ano ang tawag sa pagguhit ng kabuuang disenyo ng isang proyekto? 2-5. Anu-ano ang mga kagamitang ginagamit sa paghahanda ng isang disenyo?

IV.Pagtataya

Panuto: Pagsagot sa tseklist. Lagyan ng tsek ( ) kung may kaugnayan sa paghahanda ng disenyong napili ang mga sumusunod at ( x ) kung hindi.

OoHindi

1. Naipakita sa ginawang disenyo ang mga wastong detalye, kaanyuan, sukat at ang gabay sa pagbuo ng isang gawain.

2.Naihanda ang wastong disenyo sa napiling proyekto.

3.Nagamit ang ibat ibang paraan upang mailarawan ang disenyo.

4.Naipakita ang tatlong tanawin sa ginawang proyekto.

5.Naipakita ang ibat ibang linya sa ginawang proyekto.

V. Takdang-aralin

Batay sa inyong iginuhit na disenyo itala sa inyong kwaderno ang mga kagamitang dapat ninyong gamitin sa inyong proyekto.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-IndusriyaUnang Panahunan

I. Layunin

Naitatala ang dami, ispesipikasyon at halaga ng mga materyales at kagamitang kailangan sa paggawa.

II. Paksang Aralin

A. Paksa:

Pagtatala ng Dami, Ispesipikasyon at Halaga ng mga Materyales at Kagamitang Kailangan sa Paggawa.

B. Sanggunian:

PELC Sining Pang-Industriya 5.4 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 6 p. 45-46 Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan 5 p. 161-162, 164

C. Kagamitan:

tsart ng isang talaan, pagpapakita ng proyekto

D. Pagpapahalaga:

Pagiging tapat

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbibisita/Pagwawasto ng takdang-aralin

2. Balik-aral

Anu-ano ang ibat ibang uri ng gawaing pang-industriya at ano ang kahalagahan nito?

3. Talasalitaan

Ispesipikasyon Halaga

4. Pagganyak

Bakit kailangang masiyasat sa pagbabalak ng gawain? Mahalaga ba na alam natin ang dami at halaga ng ating kagamitan na gagamitin sa ating gagawing proyekto? Bakit?

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

Pagpapakita ng talaan ng isang gawain na may dami, ispesipikasyon at halaga ng mga materyales at kagamitang kailangan sa paggawa.

Pangalan ng Proyekto: Medicine Cabinet Talaan ng mga Materyales

Bilang/DamiPangalan ng MateryalesKagamitan at DeskripsyonHalagang IsaKabuuangHalaga

2 piraso2 piraso4 piraso4 piraso1 piraso1 piraso2 piraso kilo1 pintPlywood 32cm x 31 cm x 30.5 cmPlywood 30.5 x 31 cm x 10 cmKahoy o tableTanguile 1.3 cm x 2 cm x 30.5 cmDrawer pull-knowPapel de liha # 100Bisagra ( maliit )Pako ( Maliit )Pintura puti20.0018.0020.0016.0025.0020.0015.0080.0075.0040.0036.0080.0064.0025.0020.0015.0020.0075.00

Kabuuan375.00

2. Pagtatalakayan

a. Anu-ano ang nilalaman o ipinakita sa talaan ng materyales?b. Sa paggawa ng isang proyekto, mahalaga ba na magkaroon ng talaan ng materyales? Bakit?c. Bakit kailangang malaman ang kabuuang halaga ng gagawing proyekto?d. Ibigay ang kahalagahan ng pagtatala ng uri, dami at halaga ng mga materyales sa paggawa ng proyekto. Ipaliwanag.

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat

Pakatandaan:

Sa pamamagitan ng krokis na iginuhit ay matutukoy ang mga materyales na kakailanganin. Sa paggamit ng talaan, maayos na magagawa ang ispesipikasyon ng mga materyales na kailangan sa paggawa.

Itala nang mabuti ang uri, dami, at halaga ng mga materyales upang maging mabilis ang pagbili at paghahanda sa mga ito.

Mahalaga ring malaman ang kabuuang halaga upang mapaghandaan ang salaping gugugulin.

2. Paglalapat

PANGKATANG GAWAIN

a. Hatiin sa klase sa limang pangkat.b. Bigyan ng gawain ang bawat pangkat.c. Ang mga bata ay magbibigay ng mga panuntunan sa paggawa na dapat nilang sundin.d. Patnubayan ang mga ito.e. Ipapresent ang awtput. Gumawa ng isang talaan ng mga materyales na gagamitin ninyo sa paggawa ng isang extension cord. Gawing patnubay ang nasa ibaba.

Bilang/DamiPangalan ng MateryalesKagamitan at DeskripsyonHalagang IsaKabuuangHalaga

Kabuuan

IV. Pagtataya

Magpakita ng isang proyektong Mail Box. Pagawain ang mga bata ng isang talaan ng mga kagamitan, materyalesna gagamitin sa paggawa ng mail box.

Bilang/DamiPangalan ng MateryalesKagamitan at DiskripsyonHalagang IsaKabuuangHalaga

Kabuuan

V. Takda Gawain

Pumili ng isang proyekto ayon sa mga batayang napag-aralan. Iguhit sa isang bond paper ang krokis nito. Itala din ang mga materyales, kagamitan, at kasangkapang kailangan at mga hakbang na gagamitin.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-IndusriyaUnang Panahunan

I. Layunin

Naitatala ang wasto at maingat na paggamit ng mga materyales.

II. Paksang Aralin

A. Paksa:

Pagtatala ng Wasto at Maingat ng Paggamit ng mga Materyales

B. Sanggunian:

PELC V 5.5, Masayang Paggawa, Maunlad na Pamumuhay 5 dd.187-188

C. Kagamitan:

tsart, larawan

D. Pagpapahalaga:

pagkamaingat

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbibsita/Pagtatama ng takdang - aralin

2. Balik-aral

Bakit kailangan ang angkop na dami at tama ang ispesipikasyon ng mga materyales at kagamitang kailangan sa paggawa?

3. Talasalitaan

Kahunan ang di kasama. Kilalanin ang natira.

a. barena, katam, balbike, paet ________________b. gunting, lagari, itak, kikil ________________c. table, plywood, torso, plyboard ________________d. liha, kikil, katam, iskwala ________________

4. Pagganyak

Hanapin ang mga materyales na maaaring gamitin sa paggawa ng proyekto.

PUZZLE HUNTPAPELDELIHA

ALAROEWKUGB

HLYPIMTURIA

PKDWLHESPTS

DAUROAMILPA

BHKANOSCARG

ROIODUDESNR

EYTVRHKLYOA

1. P

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

Kailangan ng ibat ibang uri ng kasangkapan sa paggawa ng mga bagay. Mahalagang makilala ang bawat uri ng kagamitan at kung paano ito ginagamit upang maging maayos at wasto ang paggawa.

PANGKATANG GAWAIN

a. Hatiin sa klase sa apat na pangkat.b. Bigyan ng gawain o activity card ang bawat grupo.c. Ang mga bata ay magbibigay ng mga panuntunan sa paggawa na dapat nilang sundin.d. Patnubayan ang mga ito.e. Ipapresent ang awtput.

Gawain I Gumawa ng isang tula ukol sa wasto at maingat na paggamit ng mga materyales tulad ng lagari, martilyo at gunting.

Gawain II Bumuo ng maikling awitin na nagpapakita ng wasto at maingat na paggamit ng mga materyales tulad ng mga kasangkapang may talim, de koryente at pangguhit.

Gawain IIIIsadula ang sitwasyon: Gagawa ng tool box na yari sa kahoy ang magkamag-aral na si John at Mark. Bago sila gumawa ng proyekto inihanda muna ni Mark ang plano ng proyekto. Tiniyak niya ang dami at uri ng mga materyales na bibilhin. Nagcanvass pa siya kung saan mas mura ang mga ito. Kayat tiyak na niya ang mga kagamitang gagamitin sa paggawa nito. Samantala, nang malaman ni John ang kanilang proyekto ay bumili agad siya ng mga materyales na kakailanganin sa paggawa nito. Napansin niya na may labis at mga kulang sa mga materyales na kanyang inihanda kayat pabalik-balik siya sa tindahan. Si Mark naman ay hustong-husto lamang ang biniling materyales at matatapos na niya ang kanyang proyekto sa takdang araw na ibinigay ng guro.

2. Pagtatalakayan

a. Anu-ano ang mga ipinakita ng mga bata sa bawat gawain?b. Anu-ano ang gamit ng mga ito at saan?c. Bakit kailangang maging maingat at wasto ang paggamit ng materyales?d. Mahalaga ba na itago sa cabinet o kahon ang mga kasangkapang hindi gagamitin? Bakit?

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat

Pakatandaan:

Sa paggawa ng proyekto, kailangan ang pag-iingat at pangangalaga sa mga kasangkapan, kagamitan at materyales upang makatipid, makaiwas sa aksidente at upang maging maganda ang kalalabasan ng proyekto.

Mga Paraan nang Wasto at Maingat na Paggamit ng mga Materyales/Kasangkapan

Kasangkapang Pantay ang Talim

- ang talim ay kailangang laging matalas. - nilalagyan ng langis kung hindi ginagamit upang hindi makasakit.- kailangang alinsunod ang tamang angulo nito. - iwasan sumayad sa metal na bahagi ang talim nito.

Kasangkapang may ngipin( Tooth cutting tool )-ang isa sa mga kasangkapan sa grupong ito ay lagari. -gumagamit ng ripsaw kung maglalagari nang paayon sa hilo (grain) ng kahoy. Kung pasalungat naman sa hilo, gumamit ng cross-out saw. - kailangang ingatang huwag bumagsak dahil ito ay madaling maputol.

Kasangkapang pangsubok( Testing tools )- ang tester ay kinakailangang naka-set sa tamang gawain kung gagamitin kung ang tini-test ay resistansya at continuity dapat ay nka-set ito s 0 ohms kapag naka-set ito s 0 ohms at nagamit mo sa pagtetest ng boltahe masisira ang tester. - bago gumamit, kailangang magpaturo sa iyong guro o sa taong marunong gumamit.

Kasangkapang de-koryente( Electrical tools )- ang mga kasangkapang ito ay dapat pangalagaan. -dapat tingnan mabuti ang voltage rating.- basahin ang direksyon o ang manual bag gamitin ang mga ito.

Kasangkapang Panghawak( Holding Tools )- gamitin lamang ang mga ito sa kaya ninyong kontrolin o hawakan. - ang pagpwersa nito sa ano mang gawain ay nakasisira.-laging alisin ang kalawang at langisan ang mga bahagi.

Kasangkapang pangguhit- ang lapis ay lailangang matulis at kayang mag- iwan ng linya sa ginagawa.- ang pusod at gramil naman ay lagging matulis ang dulo para mag-iwan ng malinaw na linya.- ang pitik ay laging dapat may diyobos o pulbos na mag-iiwan ng linya kapag hinila at binitiwang bigla.-kailangang nakagrupo ito sa tool cabinet at nakaayos ang paglalagay.

Kasangkapang panukat( Measuring tools )- ang footruler ay kailangang hindi ikikiskis nang madiin sa sinisukatang bahagi upang hindi maalis ang mga dibisyon ng sukat sa pulgada at sentimetro.- ang metro o push-pull ruler ay kailangang hindi maiwan na nakalabas ang pansukat -kailangang may lalagyan ang mga ito upang hindi madaganan ng ibang kasangkapan sa tool cabinet at hindi magagasgas ang mga ito.

Kasangkapang Driving Tools-iwasang bumagsak ang mga ito, huwag gagamitin ang claw hammer sa pag-aalis ng malaking pako sa tabla.

2. Paglalapat

Nalaman mo ang wasto at maingat na paggamit ng mga kagamitan. Ano ang inyong naramdaman? Iguhit ang maaari mong maramdaman sa inyong Yaman ng Tahanan Journal.

3. Pagsasanay

Iguhit sa inyong Yaman ng Tahanan Journal ang mga materyales na tinalakay at itala ang wasto at maingat na paggamit ng mga ito.

IV. Pagtataya Naitala ba ang wasto at maingat na paggamit ng mga materyales? Lagyan ng marka kung Oo o Hindi.

OOKASANAYANHINDI

1. Iningatan ko ba na huwag bumagsak ang mga kasangkapang may ngipin dahil ito ay madaling maputol.

2.Naitala ko ba ang wasto at maingat na paggamit ng mga materyales?

3.Naitabi ko ba ang mga materyales sa tamang lalagyan o sa tool box?

4.Naging maingat ba ako sa paggamit ng mga kagamitan?

5.Sinunod ko ba ang tamang anggulo sa paggamit ng mga kasangkapang may talim?

V. Takdang Gawain

Magtala ng mga kasangkapan naayon sa kanilang gamit.

Pagkokrokis Pagsukat Pagputol Pagpapakinis

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-industriyaUnang Panahunan

I. Layunin Natutukoy ang mga paraan sa paggawa ng disenyong gagamitin upang maging matibay at kaakit-akit ang proyekto.

II. Paksang AralinA. Paksa: Pagtukoy sa mga Paraan sa Paggawa ng Disenyong Gagamitin upang maging Matibay at Kaakit-akit ang Proyekto.

B. Sanggunian: PELC 5.6 , Makabuluhang Gawain Pantahanan at Pangkabuhayan 5 pp. 161-162; Masayang Paggawa, Maunlad na Pamumuhay 5 pp. 196, 201

C. Kagamitan: Aktuwal na kasangkapan at kagamitan sa paggawa tulad ng toolbox, iskuwala, martilyo de cabra, malyete, electril drill, balbike, hawk saw, oil stone, kikil, long nose, plais at marami pa; tsart ng mga kagamitan at kasangkapan.

D. Pagpapahalaga:

Pagiging mapanuri, maingat sa paggawa, malinis

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain1. Pagbabalitaan ukol sa liban sa klase at kalinisan.2. Balik-aral Bakit kailangang maging maingat at wasto ang paggamit ng materyales?

3. Pagganyak Tingnan ang larawan. Kaya ba ninyong gumawa nito? Gusto niyo bang gumawa ng magazine rack tulad nito? Anu-ano ang mga paraan na dapat ninyong gawin upang maging matibay at kaakit-akit ito?

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

Pagpapakita ng larawan ng ibat ibang disenyo ng proyekto.

3. Pagbuo ng tanong gamit ang KWL. Ang mga tanong ay papasok s W ng KWL.KWL

1. Anu-ano ang mga paraan sa paggawa ng disenyong gagamitin upang maging matibay at kaakit-akit ang proyekto?

2. Bakit mahalagang sundin ang mga paraan sa paggawa ng disenyo?

4.Paghihinuha

Ang mga sagot sa hinuha ang papasok sa K ng KWL.

5. Pagsasaliksik Pagpapangkat ng mga bata sa limang grupo at pagpapakita ng bawat pangkat ng mga paraan sa paggawa ng disenyong gagamitin sa kanilang napiling proyekto. Isa-isahin ang mga paraang ginamit.

6. Pagtatalakayan Pagsagot sa mga katanungan:

a. Anu-ano ang mga kalimitang proyektong ginagawa ninyo? b. Paano ninyo ito isinasagawa? Ipaliwanag. c. Bakit kailangang ang bawat isa ay may kasanayan sa mga gawain? d. Anu-ano ang mga paraan sa paggawa ng disenyong gagamitin upang maging matibay at kaakit-akit ang proyekto? Isa-isahin.e. Sa iyong palagay, kailangan ba nating pahalagahan ang mga ganitong uri ng gawain?

7. Pag-uulat 8. Paglalahat Pakatandaan:

Sa pagdidisenyo ng proyekto, naipakikita nito ang larawan o ayos at iba pang espisipikasyon ng gagawing proyekto. Ang paglalarawan ng disenyo ay isa mga gabay na isinaalang-alang sa pagbuo o paggawa ng mga kapakipakinabang na mga gawain.

Mga Paraan ng Paggawa:

1. Ihanda ang mga kasangkapang gagamitin.2. Sukatin ang materyales ayon sa nakaplanong sukat.3. Kung gagamitan ng kahoy, kinisin ang mga kahoy sa pamamagitan ng papel de liha.4. Isa-isang idikit ang mga bagay kailangang lagyan ng glue.5. Patibayin ang mga idinikit na bagay sa ginawang proyekto.6. Pahiran ng barnis ang natapos na proyekto upang mas lalong maging kaakit-akit at matibay.

9.Paglalapat

Magpangkat-pangkat nang animan. Mag-brainstorm sa loob ng limang minuto upang makatuklas ng proyektong magagawa sa pamamagitan ng sumusunod na mga materyales. Isulat ang mga paraan sa paggawa ng disenyong gagamitin upang maging matibay at kaakit-akit ang proyekto? Isa-isahin.

Baso- Paso Long-neck na bote- Lata ng pagkain Maliliit na bato - Lasong sinamay/seda atbp.

IV. Pagtataya

Isulat sa patlang ang tinutukoy sa bilang.

_______ 1. Ginagamit ng pampakinis ng kahoy sa ginawang proyekto. _______ 2. Pandikit sa mga bagay na kailangang lagyan. _______ 3. Ipinapahid sa natapos na proyekto upang mas lalong maging kaaki-akit at matibay. _______ 4. Ginagawa muna sa papel bago isulat sa pasong pipinturahan. _______ 5. Ginagamit na pangguhit batay sa inihandang disenyo.

V.Takdang Gawain

Pumili ng mga proyektong nais gawin. Isulat sa papel ang mga paraan sa paggawa nito upang maging kaakit-akit at matibay.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-industriya

I. Layunin Nakapipili ng mga kasangkapan at kagamitan na gagamitin. II. Paksang AralinA. Paksa: Pagpili ng mga Kasangkapan at Kagamitan sa PaggawaB. Sanggunian: PELC 6.1 , Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5, pp 227-234; Makabuluhang Gawain Pantahanan at Pangkabuhayan 5 pp. 167-169; Masayang Paggawa, Maunlad na Pamumuhay 5 pp. 179-181

C. Kagamitan: Aktuwal na kasangkapan at kagamitan sa paggawa tulad ng toolbox, iskuwala, martilyo de cabra, malyete, electril drill, balbike, hack saw, oil stone, kikil, long nose, plais at marami pa; tsart ng mga kagamitan at kasangkapan.

D. Pagpapahalaga:

Pagiging mapanuri, maingat sa paggawa

III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain1. Pagbabalitaan ukol sa liban sa klase at kalinisan.2. Balik-aral Anu-ano ang mga paraan sa paggawa ng disenyong gagamitin upang maging matibay at kaakit-akit ang proyekto? Bakit mahalagang sundin ang mga paraan sa paggawa ng disenyo?3. Talasalitaan

4. Pagganyak Tingnan ang mga nasa ibabaw ng mesa. ( Pagpakita ng mga kagamitan at kasangkapan sa paggawa ). Anu-ano kaya ang mga ito? Saan kaya ginagamit ang mga ito?

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad Magiging madali at maayos ang paggawa ng proyekto kung ibat-ibang kasangkapan ang gagamitin. Maging ito ay yari sa kahoy, metal, goma at mga gawaing katutubo kailangang angkop na kasangkapan sa bawat uri ng paggawa. Ngayon tayo ay pipili ng mga kasangkapan at kagamitan na gagamitin natin.

PANGKATANG GAWAIN

A. Hatiin sa klase sa apat na pangkat.B. Bigyan ng gawain o activity card ang bawat grupo.C. Ang mga bata ay magbibigay ng mga panuntunan sa paggawa na dapat nilang sundin.D. Patnubayan ang mga ito.E. Ipapresent ang awtput.

Pangkat A

Gagawa ng divider si Mang Lucas at gusto niyang malaman kung ilang kahoy ang magamit niya. Bigyan mo siya ng kagamitan na kailangan niya. Nasa loob ng tool box ang sumusunod: Ipaliwanag ang gamit ng bawat isa.

Pangkat B Ayusin ayon sa gamit ang mga kasangkapan at kagamitang nasa kahon:

PAMBUTAS PANG-IPIT LAGARENG PAMUTOL

_____________ ___________ ____________ _____________ ___________ ____________

RIP SAW C CLAMP GATO BALBIKE ELECTRIC DRILL CROSS CUT SAW HACK SAW KATAM PAIT

Pangkat C Ilagay sa tamang divider ng tool box ang sumusunod na mga kasangkapan at kagamitan na makikita sa ibabaw ng mesa.

PANGHASA PANGHAWAK PAMUTOL

kikil gunting de yero oil stone plais plier cutter long nose Vise grip C-clamp

Pangkat D Piliin sa loob ng kahon ang kasangkapang gagamitin sa sumusunod na gawain:

PANGPIHIT ng TURNILYO at PANG BAON NG PAKO Disturnilyador kahoy liyabe Martilyo plais tubo

2. Pagtatalakayan Anu-ano ang ibat ibang uri ng kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng mga bagay na yari sa kamay? Paano ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan? Paano ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan? Paano inuuri ang mga kasangkapan? Isa-isahin ang bawat uri.

C. Pangwakas na Gawain1. Paglalahat

Bakit kailangan na piliin natin ng mabuti ang mga kasangkapan at kagamitan na gagamitin sa paggawa? Magiging maginhawa at kasiya siya ang paggawa kung gagamitin ang angkop na kagamitan at kasangkapan sa maingat na paraan2. Paglalapat

Mga Kagamitan na Ginagamit sa Sumusunod na Gawain

PamukpokPanghasaPanukatPamutolPang-ipit

a. a. a. a. a.b. b. b. b. b.c. c. c. c. c.d. d. d. d. d.3. PagsasanayPiliin kung anu-anong kasangkapan at kagamitan sa paggawa ang ginagamit sa sumusunod.

PANUKAT PAMUKPOK PAMBUTASPAMUTOL PANGHASA PANG-IPIT

1. Barena - _____________ 6. Gato -_______________2. Martilyo - _____________ 7. Iskuwala - ___________3. Rip saw - _____________ 8. Oil Stone - ___________4. Back saw - ____________ 9. Kikil - ______________5. Electric Drill - __________ 10. Zigzag Ruler -_________IV. Pagtataya Piliin ang mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Bilugan ang tamang sagot.

1. Ito ang ginagamit na pamukpok sa pait.

a. plais b. ball hammer c. barena d. malyete

2. Ito ang ginagamit na pamutol ng mga alambre at pantupi ng yero o lata.

a. hacksaw b. plais c. kikil d. screw auger

3. Si Jun ay gumawa ng magazine rack, ano ang pipiliin niyang kasangkapan sa pagpapakinis nito?

a. pait b. katam c. kikil d. back saw

4. Isasabit ni Lulu ang kanilang larawan sa dingding ngunit kailangan muna niyang butasan ito. Ano ang pipiliin niyang pambutas sa matigas na bagay?

a. barena b. electric drill c. brace d. martilyo

5. Tumutulo ang tubig sa gripo ng labado ni Aling Maria. Ano ang gagamitin niya upang higpitan ang maluwag na gripo?

a. liyabe b. disturnilyador c. brace d. kikil

V. Takdang AralinKopyahin at iguhit ang mga kagamitan at kasangkapang napag- aralan.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-industriya

I. Layunin

Naipapakita ang wastong paggamit at pangangalaga ng mga kasangkapan at kagamitan.

II. Paksang Aralin

A. Paksa:

Pagpapakita ng Wastong Paggamit at Pangangalaga ng mga Kasangkapan at Kagamitan

B. Sanggunian:

Edukasyong Paggamit at Pangkabuhayan 5 pp. 227-223; MGPP 5 pp. 167-169; Masayang Paggawa, Maunlad na Pamumuhay 5 pp. 178- 181

C. Kagamitan:

toolbox na may laman na sumusunod na kasangkapan sa paggawa; zigzag ruler, metro, iskuwala, livel, hulog, martilyo, malyite, oil stone, electric drill, hack saw, at marami pa; at tsart ng mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa.

D. Pagpapahalaga:

Pagkamasunurin, pagiging maingat, pagiging matalino sa paggamit ng mga kasangkapan

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbabalitaan tungkol sa liban sa klase.

2. Balik-aral

Anu-ano ba ang mga kasangkapan at kagamitan na ginagamit sa paggawa? Bakit kailangang gumamit ng mga nabanggit kapag may nais gawin?

3. Talasalitaan

4. PagganyakAyusin ang sumusunod na letra upang makabuo ng isang salita gamit ang mga clue word;

PANGHASA LIO SOTNE ____________________PANUKAT ROTME ____________________PAMUKPOK TEYMALE ____________________PAMBUTAS TRICELIC DIRLL ____________________LAGARENG PAMUTOL WAS KAHC __________________

B. Panlinang na Gawain

1. Paglalahad

Magiging maginhawa at kasiya siya ang paggawa ng proyekto kung wasto at maayos ang paggamit ng mga kasangkapan at kagamitan. Gusto ba ninyo malaman kung paano gamitin ang mga kasangakapan at kagamitan nasa harapan ninyo?

PANGKATANG GAWAIN

a. Hatiin ang klase sa anim na grupo.b. Bigyan ng gawain o activity card ang bawat grupo.c. Ibigay ang pamantayan sa paggawa.d. Patnubayan ang mga ito.e. Ipapresent ang output.

Pangkat A PANUKAT AT PAMUKPOK Basahin ang nakasulat sa ibaba, gawin at sagutin ang tanongIulat sa klase ang sagot.

Sukatin ang haba at taas ng mesang nasa loob ng silid aralan gamit ang mga panukat na kagamitan. Ano ang haba at taas nito? Tanggalin ang pako na nakabaon sa silyang upuan gamit ang pamukpok na kagamitan. Paano natanggal ang pako sa silya? Ano ang gagawin sa mga kagamitan at kasangkapang ginamit? Bakit?

Pangkat B PAMBUTAS AT PANGHASA

Piliin sa loob ng kahon ang mga kasangkapan at kagamitang gagamitin.

Magkakabit ng picture frame si Allen sa kanilang silid na yari sa semento at kahoy.- Anu-ano kaya ang kukunin niya? - Paano kaya niya maikabit ito? Mapurol na ang itak ni Mang Carlos at gusto niyang kumintab ang metal at kahoy na gagamitin.-Ano ang gagawin niya?-Paano niya mapakinis ang mga ito? Kung ikaw si Allen at Mang Carlos, ano ang gagawin mo sa mga kasangkapan at kagamitang ginamit? Bakit mo ililipgpit ang mga ito?

Pangkat C PAMUTOL AT PANGHAWAK

Gamitin ang kasangkapan at kagamitan sa tool box. Putulin ang mga sumusunod: 1. Kahoy4. Kawad 2. Bakal5. Makapal na karton 3. yero - Paano mo naputol ang mga bagay na binigay? - Ano ang gagawin matapos gamitin? At bakit?

Pangkat D PANGPIHIT NG TURNILYO AT PANGSIMENTO

Higpitan ang turnilyo ng doorknob sa banyo. -Paano mo ginawa at anong kagamitan ang iyong ginamit? May nakita kang kutsarang pang simento at rodela. -Ano ang gagawin at paano mo gagamitin ang mga ito? Nagkalat ang mga kasangkapan at kagamitang ginamit. Ano ang gagawin at bakit mo itatago?

2. Pagtatalakay

a. Anu-ano ang ibat ibang uri ng kasangkapan at kagamitan sa paggawa ng mga bagay?b. Paano ang paggamit ng bawat kasangkapan at kagamitan?c. Paano ang wastong pangangalaga ng mga kasangkapan?d. Bakit mahalagang wasto ang paggamit sa mga bagay na ito?e. Anu-ano ang mga panuntunan sa pangangalaga ng mga kasangkapan at kagamitan?f. Ano ba ang mangyayari kung gumamit ng wastong kasangkapan at kagamitan sa paggawa?

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat

Pakatandaan:

Ang mga kasangkapang ginagamit ay mapapakinabangan nang matagal na panahon kung ang mga gumagamit nito ay maingat. Mapabubuti ang mga produktong ginagawa kung pag-iingatan at pangangalagaan ang mga kagamitan at kasangkapan.

Wastong Pangangalaga sa mga Kasangkapan at Kagamitan

Magkaroon ng isang matibay na lalagyan. Maaaring ilagay ang mga kasangkapan sa isang maliit na kahon. Madali itong madadala sa lugar na paggagawaan. Itago sa cabinet ang mga kasangkapang hindi gagamitin. Upang maging ligtas ang pagkuha, kailangang nakaayos ayon sa uri o gamit at laki ang mga kagamitan. Linisin at ligpitin ang mga kasangkapan matapos gamitin. Balutin ng matibay na papel ang mga kagamitang may matulis at matalas na talim upang maging ligtas itong gamitin. Huwag pabayaang basa ang kasangkapan. Lagyan ito ng langis pagkatapos gamitin upang magamit muli sa susunod na paggawa. Gamitin sa angkop na gawain ang mga kasangkapang paggawa. 2. Paglalapat

A. Paano ang paggamit ng mga sumusunod na kasangkapan at kagamitan? 1. Iskuwala6. Gunting na yero2. Metro7. Plais3. Martilyo de cabra8. Katam4. Electric drill9. Disturnilyador5. Long nose10. Liyabe

B. Anu-ano ba ang gagawin sa mga kagamitan at kasangkapang ginagmit upang magamit pa itong muli?

C. Gawain: Manatili sa dating pangkat. Isakilos ang isang katangiang dapat taglayin ng gumagawa upang maiwasan ang pagkakaroon ng aksidente.

3. Pagsasanay

May gagawing proyekto sa sining pang-industriya ang mag-aaral sa Baitang V. Turuan mo sila kung papaano gagamitin at pangalagaan ang mga sumusunod na lasangkapan at kagamitan.

1. MARTILYO DE CABRA2. ISKUWALA3. PLAIS4. DISTURNILYADOR5. KATAMIV. Pagtataya

Lagyan ng W ang patlang kung ang pangungusap ay tumutugon sa wastong pangangalaga at pagliligpit ng mga materyales at kasangkapan, at isulat ang angkop na salita kung ang pangungusap ay di wasto.

_____ 1. Dapat pangalagaan ang mga kasangkapan upang mapakinabangan nang mahabang panahon. _____ 2. Maglaan ng isang matibay na kahon o kabinet na pagtataguan ng mga kasangkapan kapag hindi ginagamit. _____ 3. Iwanan ang mga kasangkapan at labis na materyales na ginagamit matapos ang gawain. _____ 4. Gamitin lamang ang angkop na kasangkapan sa bawat gawain. _____ 5. Pagsanayan muna ang wastong paraan ng paggamit ng mga kasangkapan bago pasimulan ang anumang gawain.

IV. Takdang-aralin

Alamin kung anu-ano ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa paggawa.

Banghay Aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan VSining Pang-industriya

I. Layunin

Nakasusunod sa mga panuntunang pangkalusugan, pangkaligtasan at pangkalinisan sa paggawa ng proyekto.

II. Paksang Aralin

A. Paksa:

Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paggawa

B. Sanggunian:

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 5 pp 235-237; Makabuluhang Gawaing Pantahanan at Pangkabuhayan pp. 170-171

C. Kagamitan:

Aktuwal na kasangkapan at kagamitan sa paggawa tulad ng toolbox, iskuwala, hulog, martilyo de cabra, malyete, electril drill, livel, balbike, hawk saw, oil stone, kikil, long nose, plais at marami pa; tsart ng mga kasangkapan at kagamitan ; apron, gwantes, toolbox over all na damit

D. Pagpapahalaga:

Pagkamaingat , pagiging masunurin at malinis, pagiging maingat

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Pagbabalitaan tungkol sa libvan sa klase.

2. Balik-aral

Paano ba ginagamit ang mga sumusunod na kagamitan at kasangkapan?a. Iskwala c. Katam e. Disturnilyador b. Electric drill d. Metroe

3. Pagganyak

Saan kaya ginagamit ang mga ito?( pagpapakita ng apron, gwantes, over all na damit at tool box ) Mahalaga ba ang mga ito?Bakit?

B. Panlinang na Gawain1. Paglalahad Hindi lamang kaalaman sa paggawa ang iyong matutuhan sa gawaing pang industriya. Bukod sa ibat ibang kasanayan sa pagbubuo ng proyektong napili hinuhubog sa mabuting kilos at pag uugali. Malalaki, matatalim at maseselang dekuryenteng kasangkapan ang iyong matututuhang gamitin kayat kailangan ang pag iingat upang makaiwas sa sakuna.

PANGKATANG GAWAIN

a. Hatiin ang klase sa anim na grupo.b. Bigyan ng gawain o activity card ang bawat grupo.c. Ibigay ang pamantayan sa paggawa.d. Patnubayan ang mga ito.e. Ipapresent ang output.

PANGKAT A

1. Basahin ang nakasulat sa ibaba, gawin at sagutin ang tanong2. Iulat sa klase ang sagot.

Nagkalat ang mga kagamitan ni Henson sa sahig na ginamit niya sa paggawa ng proyekto. Hindi na niya halos makita ang gagamitin niya. Ano kaya ang nararapat niyang gawin upang madali niyang makita ang hinahanap? Paano niya gagamitin ang mga dekuryenteng kagamitan?

PANGKAT B1. Pag aralan ang larawan. ( batang nagpuputol ng kahoy gamit ang mapurol na itak at may kalawang; maluwag na turnilyo ng door knob; nakipaglaro ang bata habang naglalagari ng bakal )2. Anu ano kaya ang mangyayari sa mga nakita ninyong pangyayari?3. Paano kaya nila maiiwasan ang sakuna?

PANGKAT C

1. Idikit ang mga strips ng papel sa mga larawang sinasaad;2. Basahin ang tagubilin sa paggamit ng mga kasangkapang dekuryente. Bago ito gamitin.3. Makakabuting gamitin ang mga ito sa ilalim ng patnubay ng guro.4. Maglagay ng panakip sa mata, ilong at bibig kung gagamit ng mga kasangkapan at kagamitan tulad ng welding machine, lathe machine at mga kemikal na nakapipinsala sa katawan.5. Bakit kaya ginawa ng bata ang mga ito?

PANGKAT D

1. Tingnan ang larawan ( batang may gwantes, apron, damit pantrabaho at panakip ng ilong at bibig habang gumagawa )2. Isulat sa papel ang mga nakikita sa larawan na nagsasaad ng gawaing pang kalusugan, pangkaligtasan at pangkalinisan sa paggawa.3. Kung ikaw kaya ang batang nasa larawan gagawin mo din ba ang kanyang ginawa? Bakit?

2. Pagtatalakaya. Anu-ano ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan na dapat tandaan habang gumagawa?b. Bakit kailangang gumamit ng damit pantrabaho sa paggawa?c. Bakit kailangang isaalang-alang ito?d. Bakit kailangang mag-ingat habang gumagawa ng proyekto?

C. Pangwakas na Gawain

1. Paglalahat

Mga Panuntunang Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa Paggawa

Maglaan ng lugar, kahon o cabinet para sa mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa. Makabubuting iayos ang mga ito ayon sa uri at gamit upang mapadali ang pagkuha at pagbabalik sa mga ito.

Gamitin nang buong ingat ang mga kasangkapang dekuryente at kagamitang matatalim. Ang mga dekuryenteng kasangkapan ay ginagamit lamang kung kinakailangan at hindi dapat paglaruan.

Tiyakin na ang mga kasangkapang gagamitin ay nasa maayos na kondisyon. Iwasan ang paggamit ng mga kagamitang kinakalawang, mapupurol, maluwag ang turnilyo o kayay may sirang bahagi.

Ibigay ang buong atensyon sa ginagawa. Huwag makipaglaro o makipag-usap habang humahawak ng mga maseselang kagamitan at kasangkapan.

Basahin ang mga tagubilin sa paggamit ng mga kasangkapang dekuryente bago gamitin ang mga ito. Makabubuting gamitin ang mga kasangkapang ito sa ilalim ng patnubay ng guro.

Maglagay ng panakip sa mata, ilong o bibig kung gagamit ng mga kasangkapan tulad ng welding machine, lathe machine, mga kemikal, at ibang makapipinsala sa katawan.

Gumamit ng damit pantrabaho at magpalit kaagad ng kasuotan matapos gumawa.

Maghugas ng mabuti ng kamay pagkatapos gumawa.

Paano kaya maiwasan ang sakit at sakuna habang gumagawa?( Maiiwasan ang sakit at sakuna habang gumagawa kung sinasaalang-alang ang mga panuntunang pang kalusugan at pangkaligtasan. )2. Paglalapat Bakit kailangang sumunod sa mga