Truyen Khoi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De Trac Nghiem truyen khoi

Text of Truyen Khoi

 • Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho

  copyright GV.Nguyn Knh

  Cu1 Qu trnh chuyn khi l qu trnh

  a Di chuyn vt cht t pha ny sang pha khc

  b Vt cht tip xc gia pha ny v pha khc

  c Chuyn vt cht t pha ny sang pha khc khi 2 pha tip xc trc tip vi nhau

  d Chuyn vt cht t pha ny sang pha khc khi 2 pha ngn cch bi vch ngn

  Cu2 phn chia cc qu trnh chuyn khi da vo

  a Nhit v tnh cht ca 2 pha

  b p sut v tnh cht ca 2 pha

  c Da vo tnh cht ca 2 pha

  d Da vo c trng qu trnh di chuyn v tnh cht ca 2 pha

  Cu 3 Hp th l qu trnh

  a Ht kh hay hi bng cht bng cht lng

  b Ht kh hay hi bng cht rn

  c Vt cht di chuyn t pha lng vo pha hi

  d Vt cht chuyn t pha rn vo pha hi

  Cu4 Chng l qu trnh tch hn hp lng thnh cc cu t ring bit da vo

  a Nhit si khc nhau ca cc cht lng

  b Nhit nng chy khc nhau ca cc cht lng

  c bay hi khc nhau ca cc cu t

  d nht khc nhau ca cc cu t

  Cu5 Hp ph l qu trnh ht kh hay ht hi

  a Bng cht lng

  b Bng cht rn xp

  c Vt cht i t pha lng vo pha hi

  d Vt cht i t pha hi vo pha lng

  Cu6 Trch ly l qu trnh tch cc cht ha tan

  a Trong cht lng bng cht rn

  b Trong cht rn bng cht kh

  c Trong cht lng bng cht lng khc

  d Trong cht kh bng cht rn

  Cu7 Kt tinh l qu trnh tch cht rn trong dung dch

  a Vt cht i t pha kh vo pha rn

  b Vt cht i t pha lng vo pha rn

  c L 1 qu trnh ha hc

 • Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho

  copyright GV.Nguyn Knh

  d L 1 qu trnh ngng kt

  Cu8 Sy kh l qu trnh tch nc ra khi vt liu m

  a Vt cht i t pha lng vo pha rn

  b Vt cht i t pha kh vo pha rn

  c Vt cht i t pha kh vo pha lng

  d Vt cht i t pha rn vo pha kh

  Cu9* Gi M l phn t lng, x l phn khi lng, x l phn mol, X l t s mol, X l t s khi lng

  a x = (x . Mi)/(xk .Mk)

  b x = (x . Mi)/(xk .Mk)

  c x = X/(1-X)

  d x = X/(1-X)

  Cu10 Khi cn bng pha ta c ycb = f(x) vt cht s chuyn t pha x vo pha y nu

  a y < ycb

  b x = ycb

  c y > ycb

  d xcb > x

  CU

  11 Quy tc pha cho php thay i bao nhiu yu t m cn bng pha khng b ph hy v biu thc ca quy tc pha l

  a C = K + - n

  b C = K - - n

  c C = K - + n

  d C= - K + n

  CU

  12 nh lut Henry i vi dung dch l tng p sut ring phn ca kh trn dung dch t l vi phn mol ca n trong dung dch( p = H.x) trong

  a H l hng s Henry khng c th nguyn

  b x l nng t s mol

  c H l Enthalpy n v Kj/ Kg

  d H l hng s Henry c th nguyn l p sut

  CU 13 Biu thc ca nh lut Raoult p = pbh. x trong

  a p: p sut chung ca hi trn dung dch

  b pbh: p sut hi bo ha ca dung dch

  c x: T s mol ca cu t trong dung dch

 • Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho

  copyright GV.Nguyn Knh

  d p: p sut ring phn ca cu t trong hn hp hi

  CU 14 Khi 2 pha tip xc trc tip vi nhau gia 2 pha to thnh 2 lp mng chy dng v nhn c chuyn ng xay

  a Khuych tn trong mng lun lun l khuych tn i lu

  b Khuych tn trong mng lun lun l khuych tn phn t

  c Khuych tn trong nhn lun lun l khuych tn phn t

  d Khuych tn trong mng v trong nhn ging nhau

  CU

  15 ng lc ca qu trnh chuyn khi l = xcb - x hoc y = y- ycb

  a x > xcb; Vt cht chuyn t x vo y

  b x = xcb; Vt cht chuyn t y vo x

  c x < xcb; Vt cht chuyn t x vo y

  d y > ycb; Vt cht chuyn t x vo y

  CU

  16 Khi ng cn bng l ng thng th ng lc trung bnh logarit theo y nh sau

  a ytb = (yyln (yy

  b ytb = (y yln (yy

  c ytb = (yylg (y2y1

  d ytb = (yylg (yy

  CU 1 ng knh thit b chuyn khi xc nh theo cng thc: D = [V/ ( 0,785 . Wo)]

  a V: Lu lng pha y : m3/ pht

  b Wo: Vn tc pha y i qua ton b tit din thit b m/h

  c 0,785: h s gia y v x

  d V: Lu lng pha y : m3/s

  CU 17 Bc thay i nng hay a l thuyt l khang th tch thit b trong xy ra qu trnh chuyn khi sao cho

  a Nng cu t i ra khi n bng nng cn bng khi i vo

  b Nng cu t i vo bng nng cn bng i ra

  c Nng cu t i vo ln hn nng cn bng i ra

  d Nng cu t i ra ln hn nng cn bng khi i vo

  CU 18 Trong qu trnh hp th

  a Cht lng dng ht gi l cht b hp th

 • Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho

  copyright GV.Nguyn Knh

  b Cht kh c ht gi l cht hp th

  c Cht lng dng ht gi l cht hp th

  d Cht kh khng b hp th gi l cht b hp th

  CU 19 Dung mi( cht hp th) tt c yu cu khng th thiu c l

  a nht b

  b Nhit dung ring b

  c Khng to thnh kt ta

  d C tnh ha tan chn lc

  CU

  20 ha tan ca kh trong lng

  a L lng kh ha tan trong cht lng

  b L lng lng cha mt n v khi lng cht kh

  c L lng kh ha tan trong mt n v cht lng

  d n v ca ha tan l % khi lng

  CU

  21 ha tan ca kh vo lng ph thuc

  a Tnh cht kh ca lng, nhit v p sut ca hn hp kh

  b Ch ph thuc vo nhit v p sut mi trng

  c Tnh cht ca kh, lng nhit v p sut ring phn

  d Ch ph thuc tnh cht ca kh v ca lng

  CU 22 nh lut Henry ycb = m. x

  a ng vi kh thc

  b Ph hp vi kh thc vi nng kh nh

  c Khng ph hp vi kh l tng

  d Trong ta Y-X ng cn bng l ng thng

  CU 23 Phng trnh nng lm vic ca qu trnh hp th( Gtr: Lu lng kh tr)

  a Gtr( Y-Yc) = Ltr(X- X)

  b Gy(Y- Yc) = Gx(X- X)

  c

  Gy(Y-Yc) = Gx(X- X)

  d Gtr(X- X) = Ltr( Y- Y)

  CU 24 Mi quan h gia lng dung mi v kch thc thit b

 • Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho

  copyright GV.Nguyn Knh

  a Khi lng dung mi tng kch thc thit b tng

  b Khi lng dung mi gim kch thc thit b gim

  c Khi lng dung mi tng kch thc thit b gim

  d Khi lng dung mi gim kch thc thit b khng i

  CU 25 Cc lai thit b c th dng hp th:

  a Loi b mt , mng, un nng, m phun

  b Loi tng si, un nng, m , a

  c Loi phun, loi ngng t, m, a

  d Lai b mt, mng, m, a, phun

  CU

  26 Yu cu chung ca m l

  a B mt ring ln, th tch t do ln, khi lng ring ln, bn ha

  b B mt ring ln, th tch ln, khi lng ring b, bn ha

  c B mt ring lb, th tch b, khi lng ring b, bn ha

  d B mt ring ln, th tch t do ln, khi lng ring b, bn ha

  CU

  27 Ch lm vic ca thp m gm

  a 3 ch : Ch dng, ch xay, ch si bt

  b 2 ch : Ch dng, ch xay

  c 4 ch : Ch dng, ch qu , ch xay, ch si bt

  d 5 ch : Ch dng,ch qu , ch xay, ch si bt, ch sc

  CU 28 Cn c vo s chuyn ng gia kh v lng ngi ta chia thp a( mm) thnh:

  a 2 lai

  b 3 lai

  c 4 lai

  d 5 lai

  CU 29 Khi tin hnh chng hn hp 5 cu t ngi ta thu c

  a 3 sn phm

  b 4 sn phm

  c 5 sn phm

  d 6 sn phm

  CU 30 Cc phng php chng thng c ng dng trong sn xt

 • Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho

  copyright GV.Nguyn Knh

  a Chng ct n gin dng chng hn hp cc cu t c bay hi gn nhau

  b Chng ct hi nc trc tip dng tch cu t d tan trong nc

  c Chng ct chn khng dng khi cn h thp nhit si ca cu t

  d Chng p sut cao d cho hn hp d ng rn p sut thng

  CU 31 Hn hp c nhit si thay i

  a Ch l dung dch thc

  b i vi dung dch thc cn bng pha ch c xc nh bng thc nghim

  c i vi dung dch l tng cn bng pha c xc nh bang nh lut Henry

  d Ch l dung dch l tng

  CU

  32 Tnh cht c bn ca hn hp cht lng khng ha tan vo nhau

  a p sut ring phn ca cu t ny ph thuc s c mt ca cu t kia

  b p sut chung bng tng p sut hi bo ha ca cc cu t

  c Nhit si ca hn hp cao hn nhit si ca cc cu t

  d C th tch cc cu t bng phng php lc

  CU

  33 Chng ct n gin c ng dng cho nhng trng hp sau

  a Khi nhit si ca 2 cu t gn bng nhau

  b Khi i hi sn phm c tinh khit cao

  c Tch hn hp lng khi tp cht khng bay hi

  d Tch hn hp 2 cu t kh bay hi

  CU 34 Phng trnh cn bng vt liu cho ton b qu trnh chng

  a F= W- D

  b F/(xD-xW) = D/(xF-xD)= W/(xP-xW)

  c F/(xD-xW) = D/(xF-xW)= W/(xD-xF)

  d xD. F = D.xF = W. xD

  CU 35 chng minh phng trnh ng nng lm vic ca on chng v on ct ngi ta tha nhn

  a 5 gi thuyt

  b 4 gi thuyt

  c 3 gi thuyt

  d 2 gi thuyt

  CU 36 Trong cc gi thuyt c tha nhn chng minh phng trnh ng nng lm vic ca on ct c

 • Cu hi n thi QTTB Truyn Khi_tham kho

  copyright GV.Nguyn Knh

  a S mol ca pha hi i t di ln khng i theo chiu cao mi on ct v chng

  b S mol pha lng bng nhau trong tt c tit din ca thp

  c Hn hp u vo thp bt k nhit no

  d un si y thp bng hi nc gin tip

  CU 37 Phng trnh ng nng lm vic on ct c dng

  a y = RX.x/(RX+1)+ xD/(RX+1)

  b y = RX.x/(RX-1)+ xD/(RX-1)

  c x = y(RX+1)/(L+RX) + xW(L-1)/(L+RX)

  d x = y(RX-1)/(L+RX) + xW(L+1)/(L+RX)