Khoi 9 ki 2

  • View
    865

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Khoi 9 ki 2

  • 1. Bi thc hnh 6: BI TRNH CHIU U TIN CA EMim Nhn xt ca gio vinI. Khi ng v lm quen vi PowerPoint1. Khi ng PowerPoint C1: Chn lnh: Start / All Programs / ...................................................... C2: Nhy p biu tng trn mn hnh nn2. Lit k im ging v khc nhau gia mn hnh Word vi mn hnhPowerPoint Ging:.. Khc:3. Chn thm mt vi trang chiu mi Dng lnh: Insert / 4. Chn v xa trang chiu Nu cn chn ng thi nhiu trang chiu, nhn gi phm .v nhychn tng biu tng ca chng. Nu mun xa mt trang chiu, chn trang chiu v nhn phm ..5. thot khi PowerPoint Chn lnh : File / hoc nhy nt..II. Nhp ni dung cho bi trnh chiu1. Nhp ni dung 1 SGK trang 892. Lu bi trnh chiu Chn lnh: File / hoc nhy nt lnh III. Trnh chiuNhy chn trang chiu u tin v nhy nt gc tri , pha dimn hnh hoc chn lnh Slide show / . chuyn sang ch trnhchiu.1

2. Bi 10: MU SC TRN TRANG CHIUim Nhn xt ca gio vin1. Mu nn trang chiu: Vi phn mm trnh chiu PowerPoint, to mu nn cho mt trang chiu, tathc hin: Chn trang chiu trong ngn bn tri (ngn Slide). Chn lnh Format ................................... Nhy mi tn v chn mu thch hp Nhy nt ..................... trn hp thoi.2. nh dng ni dung vn bn: Mt s kh nng nh dng vn bn gm: Chn phng ch, c ch, kiu ch v mu ch. Cn l (cn tri, cn phi, cn gia trong khung cha). To cc danh sch dng .............................. Thao tc nh dng Chn phn vn bn cn ................................... S dng cc nt lnh trn thanh cng c nh dng (formatting)3. S dng mu bi trnh chiu: Cc bc thc hin: B1: Nhy nt Design trn thanh cng c. B2: Nhy nt mi tn bn phi mu. B3: Nhy Apply to Selected Slides p dng mu cho cc trangchiu chn hoc ................................................................ pdng cho mi trang chiu (h. 75).4. Cc bc to bi trnh chiu: Chun b ni dung cho bi trnh chiu. Chn mu hoc hnh nh nn cho trang chiu. Nhp v nh dng ni dung vn bn. Thm cc hnh nh minh ho. To cc hiu ng ng. Trnh chiu kim tra, chnh sa v lu bi trnh chiu.2 3. 3 4. Bi thc hnh 7: THM MU SC CHO BI TRNH CHIUim Nhn xt ca gio vin1. To mu nn cho trang chiu Chn lnh: Format /. Nu mu nn mun chn khng c sn trn hp thoi ta c th: Nhy .. hin th hp thoiv chn muthch hp. Nhy . hin th hp thoiv chn haimu, chn cch chuyn mu thch hp. Nhy m trang ..trn hp thoi .v chnhnh nh c sn lm nn cho trang chiu.2. p dng mu bi trnh chiu To bi trnh chiu mi bng lnhv nhy Blank Presentationtrong ngn bn phi. Nhy nt .trn thanh cng c v chn mt mu ty ngn bnphi ca s p dng cho bi trnh chiu: Phng ch, kiu ch, c ch v mu ch Kch thc v v tr cc khung vn bn.3. Thm mu nn cho bi trnh chiu c sn v nh dng vn bn Ni dung vn bn trn cc trang chiu c nh dng sao cho: C ch trn trang tiu ln hn trn cc trang ni dung, mu sc c th khc Tiu v ni dung trn cc trang khc nhau c phng ch, c ch v much ging nhau Mu ch, phng ch, c ch c chn sao cho ni bt v d c trn hnhnh nn.4 5. Bi 11: THM HNH NH VO TRANG CHIUim Nhn xt ca gio vin1. Hnh nh v cc i tng khc trn trang chiu C th chn cc i tng sau y vo trang chiu: Hnh nh Tp m thanh; ........................ Bng v biu ,... Cc bc chn hnh nh: Chn trang chiu cn chn hnh nh vo. Chn lnh Insert Picture..................... Hp thoi Insert Picture xut hin Chn th mc lu tp hnh nh trong Look in. Nhy chn tp ho cn thit v nhy .......................................... Lu . Ngoi cch trn, ta cn c th chn hnh nh vo trang chiu bng cc lnhquen thuc ............................v ......................................2. Thay i v tr v kch thc hnh nh Mun x l cc hnh nh, trc ht ta phi chn chng. Hnh nh c chn c ng vin bao quanh cng vi cc nt trn nh nm trnng vin a. Thay i v tr: Chn hnh nh. a con tr chut ln trn hnh nh v ko th ......................... n v tr khc.b. Thay i kch thc: Chn hnh nh. a con tr chut ln trn nt trn nh nm gia cnh vin ca hnh nh v koth ..................... hoc .................... kch thc chiu ngang (hoc chiu ng)ca hnh nh.c. Thay i th t ca hnh nh B1: Chn hnh nh cn chuyn ln lp trn (hoc a xung lp di). B2: Nhy nt phi chut ln hnh nh m bng chn tt.5 6. B3: Nhy vo................... ri chn .......................................... chuyn hnhnh ln trn hoc .............................................. a xung di.6 7. 3. Sao chp v di chuyn trang chiu chuyn sang ch sp xp bng cch nhy nt gc tri, bn di ca s. Trong ch sp xp ta c th thc hin cc thao tc sau vi trang chiu:a. Chn trang chiu: Nhy chut trn trang chiu cn chn. Nu mun chn ng thi nhiu trang chiu, cn nhn gi phm .........................trong khi nhy chut.b. Sao chp ton b trang chiu: Chn trang chiu cn sao chp Nhy nt ...................................... trn thanh cng c Nhy chut vo v tr cn sao chp (gia hai trang chiu, khi con tr c dngvch ng di nhp nhy) Nhy nt ...............................c. Di chuyn ton b trang chiu: Chn trang chiu cn di chuyn Nhy nt ........................ trn thanh cng c Nhy chut vo v tr cn di chuyn (gia hai trang chiu, khi con tr c dngvch ng di nhp nhy) Nhy nt ............................7 8. Bi thc hnh 8: TRNH BY THNG TIN BNG HNH NHim Nhn xt ca gio vin1. Thm hnh nh minh ha vo trang chiua. M bi trnh chiu c chnh sa v lu vi tn ......................trong bi thchnh 7. Chn mt tp hnh nh v H Ni (c sn trn my tnh hoc ti v tInternet) vo trang chiu th nht (trang tiu ) C th chn nh theo hai cch: C1: Chn nh .................................cho trang chiu. C2: Chn nh...................................trang chiu (gi nguyn mu nn),nhng chuyn hnh nh xung di khung vn bn.b. p dng mu b tr cho ct vn bn bn phi v mt hnh nh ct bn tri cho trangchiu th 3 (v tr a l). Chn hnh nh bn H Ni vo ct bn tri.c. Thm cc trang chiu mi vi th t ni dung nh sau: Trang 4: ...............................(ch c tiu trang) Trang 5: H Hong Kim Nm trung tm H Ni .......................................... C thp Ra gia h Trang 6: H Ty H ln nht H Ni (500 ha) Tng l mt nhnh ca sng Hng v tr thnh h khi sng i dngd. p dng cc mu b tr thch hp, chn hnh nh minh ha vo cc trang chiu mi.e. Trnh chiu, kim tra kt qu nhn c v chnh sa (nu cn)2. Thm ni dung v sp xp bi trnh chiua. Thm cc trang chiu mi vi th t v ni dung nh sau: Trang 7: Lch s Nm 1010, Vua L Thi T di t Hoa L n i La v i tnthnh Thng Long ............................................................................................................... Trang 8: ...................................... Nm trn ph Quc T Gim c xy dng nm 1070 di thi Vua L Thnh Tng8 9. c xem l trng i Hc u tin ca nc ta (1076) C 82 tm bia tin s ghi li tn nhng ngi trong 82 khoa thi t1442 n 1789b. Thm cc hnh nh thch hp minh ha ni dung cc trang chiu mi. Thay ith t ni dung ca cc trang chiu, nu cn thit.c. Thay i trt t ca cc trang chiu c th t hp l.d. Thm cc trang chiu mi, vi ni dung t tham kho c v H Ni, b sung chobi trnh chiu v lu kt qu.3. Ngoi hnh nh, chng ta cn c th chn mt s i tng khc votrang chiu: m thanh, on phim chn m thanh hoc on phim vo trang chiu ta thc hin cc bc sau: B1: Chn trang chiu cn chn tp m thanh hoc on phim vo. B2: Chn lnh: Insert / Movies and Sound / ............................(hocMovies From File) B3: Chn th mc lu tp m thanh trong .......................... B4: Chn tp cn chn v nhy..............................................9 10. Bi 12: TO CC HIU NG NGim Nhn xt ca gio vin1. Chuyn trang chiu Cc tu chn sau y iu khin: Thi im xut hin trang chiu (sau khi nhy chut hoc t ng saumt khong thi gian nh sn); Tc xut hin ca................................... m thanh i km khi trang chiu xut hin. Cc bc t hiu ng chuyn cho cc trang chiu nh sau: Chn cc trang chiu cn to hiu ng. M bng chn Slide Show v nhy .............................................. Nhy chn hiu ng thch hp trong ngn xut hin sau bn phica s C hai tu chn iu khin vic chuyn trang: On mouse click: ................................................. sau khi nhy chut. Automatically after: T ng chuyn trang sau mt khong thigian (tnh bng giy). Nu mun p dng mt hiu ng chuyn cho tt c cc trang chiu ca bi trnhchiu, ta nhy nt ........................................................... No Transition (khng hiu ng) l ngm nh2. To hiu ng ng cho i tng Cch n gin nht to hiu ng ng cho cc i tng: B1: Chn cc trang chiu cn p dng hiu ng ng c sn. B2: M bng chn .......................... v nhy Animation Schemes. B3: Nhy chn hiu ng thch hp trong ngn bn phi ca s. Mun p dng hiu ng chn cho mi trang chiu trong bi trnh chiu, cnnhy nt ....................................................................3. S dng cc hiu ng ng. To cc hiu ng ng gip cho vic trnh chiu trnn .............................. .....................................................hn. ........................................................ s dng qu nhiu hiu ng.10 11. Cn cn nhc xem hiu ng c gip cho ni dung trang chiu r rng v hiuqu hn khng.4. Mt vi lu khi to bi trnh chiu. Trc ht, hy xy dng dn ca bi trnh chiu v chn ni dung vn bn cngnh hnh nh v cc i tng khc mt cch thch hp. Ni dung ca mi trang chiu ch nn tp trung vo ..................................... Ni dung vn bn trn mi trang chiu cng ngn gn cng tt. Khng nn c qunhiu mc lit k trn mt trang chiu. Mu nn v nh dng vn bn, k c v tr cc khung vn bn cn c s dngthng nht trn trang chiu. Khi to ni dung cho cc trang chiu cn trnh: Cc li chnh t S dng c ch qu nh Qu nhiu ni dung vn bn trn mt trang chiu Mu nn v mu ch kh phn bit.11 12. Bi thc hnh 9: HON THIN BI TRNH CHIU VI HIU NG NGim Nhn xt ca gio vin1. Thm cc hiu ng ng cho bi trnh chiua. M bi trnh chiu ......................................... lu trong bi thc hnh 8. Cho mtvi trang chiu n l v to cc hiu ng chuyn cho cc trang chiu chn,trnh chiu v quan st cc kt qu nhn cb. Chn v p dng mt hiu ng khc cho tt c cc trang chiu ca bi trnh chiuc. Chn mt vi trang chiu n l. S dng lnh: Slide Show / .................................v chn mt s hiu ng khc nhau p dng cho cc i tng trn cc trangchiu chn.d. Chn mt hiu ng thch hp theo mun v p dng hiu ng .....................cho mi trang chiu.2. To b siu tp nh To bi trnh chiu v chn hnh nh cc loi hoa p t siu tp c c bsiu tp nh. p dng cc hiu ng ng cho cc trang chiu v lu kt qu.3. S dng trang chiu ch hin th v lm vic vi trang chiu ch, thc hin ln lt cc bc sau B1: Nhy chut m bng chn ............................................. B2: Chn Master / .................................