EDUP3043 Pengurusan Bililk Darjah Dan Tingkah Laku

  • View
    327

  • Download
    26

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pengurusan bilik darjah

Text of EDUP3043 Pengurusan Bililk Darjah Dan Tingkah Laku

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS1.Nama Kursus/ModulPengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku

Behaviour and Classroom Management

2.Kod KursusEDUP3043

3.Nama Staf Akademik Dr. Mohd Nordin Abu Bakar

4.Rasional Kursus/Modul dalam ProgramPelajar perlu menguasai kemahiran pengurusan bilik darjah dan tingkah laku dan berupaya mempraktikkan pelbagai model pengurusan disiplin dan intervensi dalam menangani masalah tingkah laku di dalam bilik darjah.

5.Semester dan Tahun ditawarkanSemester 1 Tahun 2

6.Jumlah Jam PembelajaranBersemukaBukan BersemukaJumlah Jam Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = KuliahT = Tutorial

A = Amali

P= PentaksiranKTAPKTAP125

301502.5303017.5

7.Nilai Kredit3

8.Prasyarat (jika ada) Tiada

9.Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) Pada akhir kursus ini pelajar dapat:1. Menjelaskan secara mendalam konsep dan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang berkesan bagi bilik darjah aliran perdana dan inklusif dalam pendidikan (C2, LO1)2. Membincangkan dengan kritis tanggungjawab guru dalam membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah (C4, LO1)3. Menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah (C4, LO3)4. Memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah (C5, A1, LO3)5.Membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif secara kreatif dan inovatif dengan

merujuk pelbagai sumber yang relevan (C6, LO3, )ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

DOMAIN KOGNITIF

DOMAIN PSIKOMOTORDOMAIN AFEKTIF

CLOMengingatMemahamiMengapikasi

Menganalisis

MenilaiMencipta

Persepsi

Set

Respons berpandu

Mekanisme

Respons ketara kompleks

Adaptasi

Lakuan tulen

Menerima

Memberi maklum balas

Menilai

Mengorganisasi

Menghayati nilai

C1

C2

C3

C4

C5

C6

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

A1

A2

A3

A4

A5

1x

2

x3x

4x

x

5

x

10.

Kemahiran Boleh Pindah (Transferable Skills, TS):

Penyelesaian Masalah; Pembelajaran Sepenjang hayat dan pengurusan maklumat

11.Strategi Pengajaran dan Pembelajaran serta PentaksiranStrategi pengajaran dan pembelajaran:

Kuliah, tutorial dan perbincangan

Strategi Pentaksiran:Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja kursus(50%) dan Peperiksaan Akhir(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan diakhir semester.Kerja kursus terdiri daripada satu pengurusan grafik (200 perkataan) dan satu laporan penulisan akademik(1500 perkataan) yang terdiri daripada penulisan esei, pelan lantai dan ulasan kritikal. Kerja kursus dibina dengan merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan. Learning Outcome (LO)

Strategi Pengajaran dan PembelajaranJenis PentaksiranLO1 - Pengetahuan KuliahTutorial Ujian BertulisLO3 - Kemahiran saintifik, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalahTutorial

Perbincangan Ujian BertulisPengurusan Grafik

Penulisan AkademikLO6 - Pembelajaran Sepanjang HayatKuliah

Tutorial Penulisan Akademik

12.Sinopsis

Kursus ini merangkumi pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid sekolah rendah; peranan guru dalam mengurus bilik darjah aliran perdana dan inklusif; membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; pengurusan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah; intervensi menangani tingkah laku bermasalah dan membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif.This course focuses on the behaviour and classroom management in primary schools, the roles of teachers in normal and inclusive classroom management; building positive relationship in the classroom; models of discipline management; managing behavioural problems in the classroom through interventions and designing an effective classroom plan.

13.Mod PenyampaianKuliah dan Tutorial.

14.Kaedah dan Jenis PentaksiranKerja Kursus : 50%Peperiksaan Akhir : 50%Jenis PentaksiranKaedah PentaksiranPeratusanUjian bertulisPeperiksaan Akhir50%Tugasan

Pengurusan Grafik5%Laporan Penulisan Akademik45%

15.Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) dengan

Objektif Pendidikan Program (Programme Educational Objectives, PEO)PEO 1

PEO 2

PEO 3

PEO 4

PEO 5

PEO 6

CLO 1

X

CLO 2

XCLO 3

X

CLO 4

X

CLO 5

XPEO1

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan

PEO2

Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif, kreatif dan beretika (LO8)

PEO3

Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris

PEO4

Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai sumber (LO6)

PEO5

Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.PEO6

Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9), berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO 1Menjelaskan secara mendalam konsep dan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang berkesan bagi bilik darjah aliran perdana dan inklusif dalam pendidikanCLO 2Menghuraikan dengan kritis tanggungjawab guru dalam membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah CLO 3

Menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjahCLO 4Memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjahCLO 5

Membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif secara kreatif dan inovatif dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan.

16.Pemetaan Hasil Pembelajaran Kursus (Course Learning Outcomes, CLO) dengan Hasil Pembelajaran ( Learning Outcomes, LO)

LO 1

LO 2

LO 3

LO 4

LO 5

LO 6

LO 7

LO 8

LO 9

CLO 1X

CLO 2XCLO 3

X

CLO 4X

CLO 5

XXDomain hasil pembelajaran (LO)

LO 1

Pengetahuan

LO 2

Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik

LO 3

Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO 4

Kemahiran Komunikasi

LO 5

Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ PertanggungjawabanLO 6

Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan MaklumatLO 7

Kemahiran Pengurusan dan KeusahawananLO 8

Profesionalisme, Nilai, Sikap dan EtikaLO 9

Kemahiran KepemimpinanHasil Pembelajaran Kursus (CLO)

CLO 1Menjelaskan secara mendalam konsep dan peranan guru dalam pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang berkesan bagi bilik darjah aliran perdana dan inklusif dalam pendidikanCLO 2Menghuraikan dengan kritis tanggungjawab guru dalam membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah CLO 3

Menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjahCLO 4Memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah CLO 5

Membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif secara kreatif dan inovatif dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan.

17.Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajukInteraksi BersemukaInteraksiBukan BersemukaJumlah SLT

KuliahTutorialAmali PentaksiranKuliahTutorialAmaliPentaksiran

1. Pengurusan Bilik Darjah

Konsep pengurusan bilik darjah

Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik darjah

- Kualiti peribadi - Kompetensi pengajaran dan

pembelajaran Penghayatan budaya penyayang

21227

2. Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik

Darjah Persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk murid

- Persekitaran fizikal

- Persekitaran psikososial

- Peraturan dan rutin bilik darjah

Pengurusan sumber maklumat murid

414211

3. Membina Hubungan yang Positif di dalam

Bilik Darjah

Kepentingan membina hubungan yang positif

Faktor-faktor mempengaruhi hubungan yang positif antara guru dan murid

Strategi membina hubungan positif guru-murid

Dinamika bilik darjah

31329

4. Model Pengurusan Disiplin Bilik Darjah Konsep disiplin bilik darjah

Model-model Pengurusan Disiplin

Model Disiplin Asertif Canter Model Akibat Logikal Dreikurs Model Pengurusan Kelompok Kounin Model Pengurusan Bilik darjah Thomas Gordon

Model Beyond Discipline Alfie Kohn

626418

5. Pengurusan Bilik Darjah Inklusif yang Melibatkan Murid Berkeperluan khas Masalah Kecacatan Fizikal Masalah Penglihatan Masalah Pendengaran Masalah Pembelajaran Autisitik Lewat Perkembangan Hiperaktif Pintar Cerdas31329

6. Pengurusan Tingkahlaku Bermasalah dalam Bilik Darjah Jenis-jenis tingkah laku