Click here to load reader

Fundamentele psihologiei I si II

 • View
  284

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Fundamentele psihologiei I si II

 • FIA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1 Instituia de nvmnt superior Universitatea de Vest din Timioara

  1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie i Psihologie

  1.3 Departamentul Psihologie

  1.4 Domeniul de studii Psihologie

  1.5 Ciclul de studii Licen

  1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie

  2. Date despre disciplin

  2.1 Denumirea disciplinei Fundamentele Psihologiei I

  2.2 Titularul activitilor de curs Costea Roxana

  2.3 Titularul(-ii) activitilor de seminar Costea Roxana

  2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Ex 2.7 Regimul disciplinei Ob.

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  3.1 Numr de ore pe sptmn 3 din care: curs 2 seminar/laborator 1

  3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 din care: curs 28 seminar/laborator 14

  Distribuia fondului de timp: ore

  Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15

  Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 13

  Pregtire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 14

  Tutoriat 14

  Examinri 2

  Alte activiti

  3.7 Total ore studiu individual 58

  3.8 Total ore pe semestru 100

  3.9 Numrul de credite 6

  4. Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum

  4.2 de competene

  5. Condiii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfurare a cursului

  5.2 de desfurare a seminarului/laboratorului Participarea la minim 4 seminarii pe parcursul semestrului

  Realizarea unei prezentri de grup pe baza uneia din temele din cadrul seminarului

  6. Competenele specifice acumulate

  Com

  pet

  ene

  pro

  fesi

  on

  ale

  Operarea cu concepte fundamentale n domeniul psihologiei

  Deprinderea unui limbaj de specialitate la nivelul conceptelor fundamentale n domeniul psihologiei.

  Identificarea notelor specifice i a aspectelor difereniatoare referitor la mecanismele psihice i rolul acestora n evoluia personalitii

  Identificare legturilor ntre mecanismele psihice i a corelaiei acestora cu diferite etape ale dezvoltrii psihice Evaluarea critic a situaiilor problematice i a soluiilor posibile n psihologie

  Explicarea modului de interpretare al mecanismelor psihice

  Identificare legturilor ntre mecanismele psihice i a corelaiei acestora cu diferite etape ale dezvoltrii psihice Relaionarea i comunicarea interpersonal specific domeniului psihologiei

  Relaionarea pozitiv cu ceilali

  Valorificarea optim, pozitiv a propriului potenial

 • Co

  mp

  eten

  e t

  ran

  sver

  sale

  Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specific n exercitarea profesie Dezvoltarea unui spirit de rigurozitate tiinific i de deontologie profesional

  Promovarea inovaiilor tiinifice Autoevaluarea nevoilor de formare continu n vederea adaptrii competenelor profesionale la dinamica contextului social.

  Valorificarea plenar a ecuaiei personale, integrarea informaiilor n contextul unor elemente de dezvoltare personal

  Participarea la aciuni de voluntariat

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei Explicarea conceptelor fundamentale n psihologie

  7.2 Obiectivele specifice Deprinderea unui limbaj de specialitate Identificarea notelor specifice i a aspectelor difereniatoare la nivelul structurilor psihice Explicarea mecanismelor psihice utiliznd diferite modele teoretice Stabilirea de conexiuni ntre mecanismele psihice Recunoaterea diferenelor individuale n construirea i manifestarea vieii psihice

  8. Coninuturi

  8.1 Curs Metode de

  predare

  Observaii

  Noiuni introductive (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 15-30

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, pp. 5-49

  Mecanismele psihice, clasificri.

  Senzaiile, teorii, specific, caracteristici,

  caliti, legi; (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 110-115

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, p. 40-48

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 83-93

  Senzaiile Proprietile senzaiilor i

  legile sensibilitii. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Problematizare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 115-119

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 42-48, 61-79

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 83-93

  Senzaiile. Clasificarea i formele

  senzaiilor. Rolul senzaiilor n sistemul

  psihic uman. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 120-142

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 42-48

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 83-93

  Percepiile - teorii, specific, accepiuni,

  caracteristici, determinani, mecanisme

  i legi, forme complexe i forme

  speciale, efecte culturale; Percepiile

  definire, caracterizare, teorii, fazele

  percepiei (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 143-156

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 94-104

  Percepiile legi i psihologia

  gestaltului. Iluziile perceptive (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 157-163, 171-175

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 94-104

 • Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 98-107

  Percepia formele percepiilor:

  percepii simple i percepii complexe.

  nvarea perceptiv. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 163-171

  Zlate, M. (1999). Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Bucureti, 143-158

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 94-104

  Reprezentrile - delimitri conceptuale,

  specific, caracterizare, clasificare,

  proprieti, imagini eidetice, rol in viata

  psihic; (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 200-211

  Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, p. 183-222

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 105-114

  Gndirea - delimitri conceptuale,

  specific, caracterizare, clasificare,

  laturile gndirii, rezolvarea de probleme,

  nelegerea, rol in viata psihic;

  Elementele gndirii. Latura

  informaional a gndirii. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 212-221, 224-231

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 115-127

  Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, p. 234-248

  Gndirea - Tipurile de gndire. (2 ore) Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Problematizare

  De citit:

  Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, p. 273-298

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 115-127

  Gndirea - Latura operaional a

  gndirii. Rezolvarea de probleme.

  nelegerea. (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 221-224, 231-242

  Zlate, M. (1999), Psihologia mecanismelor cognitive.

  Ed. Polirom, Iai, p. 254-262, 308-323

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 115-127

  Comunicare i limbaj.

  Limbajul definire, caracterizare, forme

  funcii(2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 253-290

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 185-200

  Comunicarea definire, caracterizare,

  funcii (2 ore)

  Prelegere

  Conversaie

  Exemplificare

  Demonstraie

  De citit:

  Aniei, M. (2010). Fundamentele psihologiei, Ed.

  Universitar, Bucureti, pp. 243-253

  Zlate, M. (2000) . Fundamentele psihologiei, Ed. Pro

  Humanitate, Bucureti, p. 185-

  200

  Comunicarea formele comunicrii (2

  ore)

  Prelegere

  Conversaie