Human resource management jawapan

Embed Size (px)

Text of Human resource management jawapan

  • 1. HUMAN RESOURCE MANAGEMENTJawapan1a)5 MASALAH YANG AKAN DI HADAPI OLEH ORGANISASI YANG TIDAK MEMPUNYAIJABATAN SUMBER MANUSIAi- Pusing Ganti Pekerja yang TinggiPusing ganti kerja adalah keluar masuk pekerja ke dalam sesebuah organisasi.Sesebuahorganisasi yang tidak mempunyai jabatan sumber manusia akan menghadapimasalah pusing ganti kerja yang tinggi akibat tiada pengurusan yang tersusun terhadapsumber manusia. Pusing ganti kerja ini kebiasaanya berlaku akibat tiada kepuasanterhadap kerja,stress atau kekaburan tugas. Oleh itu, pengurusan Sumber Manusiaatau Jabatan Sumber Manusia boleh membantu mewujudkan satu sistem yangtersusun dan efektif bagimenguruskan sumber manusia di dalam organisasi.ii-Tiada Pengawalan Dalam Masalah Disiplin Di Kalangan PekerjaSekiranya berlaku sebarang pertelingkahan, pergaduhan dan masalah tingkahlaku,ketiadaan Jabatan Sumber Manusia boleh menyebabkan tiada tindakan di ambildanmenyebabkan organisasi berhadapan dengan masalah disiplin pekerja. Oleh itu,dengankewujudan Sumber Manusia, masalah ini dapat di atasi mengikut prosedurynagsepatutnya melaui pelaksanaan fungsi-fungsi Pengurursan Sumber Manusia.ii-Pemilihan pekerja yang tidak tepat untuk sesuatu tugasTanpa Jabatan Sumber Manusia, maka tiada panduan dalam pengambilan kerjaolehorganisasi. Contohnya tiada analisis kerja, Deskripsi kerja dan spesifikasi Kerjayang boleh di gunakan sebagai panduan untuk membuat pemilihan pekerja yang tepat.iv-Meningkatkan kos & kerugian syarikat apabila mengambil pekerja yang tidak sesuaiOrganisasi akan mengalami kerugian sekiranya mengambil pekerja yang tidaksesuai.Disamping itu, kos pengambilan pekerja juga akan meningkat apabila organisasiterpaksamengambil pekerja lain yang lebih tepat untuk memenuhi jawatan tersebut.MelaluiJabatan Sumber Manusia, fungsi penstafan akan membantu organisasi untukmembuat pemilihan pekerja dengan tepat dan cekap.v-Tiada pengurusan untuk latihan untuk peningkatan prestasi pekerja

2. Masalah lain yang mungkin di hadapi oleh organisasi adalah masalahpembungunan pekerja. Ini bermaksud, sekiranya produktiviti pekerjasemakin berkurangan, organisasi perlu membuat analisis untuk memastikan sebabmengapa masalah ini terjadi. TanpaJabatan Sumber Manusia, organisasi mungkinmengahdapi kekaburan akan tindakan yangsepatutnya di lakukan. Lama kelamaan,produktiviti organisasi juga akan menurunsekiranya masalah ini tidak di atasi.Dengan itu, Jabatan Sumber Manusia beperananuntuk membantu organisasi untukmelaksanakan analisis bagi menyediakan pembangunan sumber manusia sekaligusmeningkatkan produktiviti pekerja danorganisasi. b)3 FUNGSI PENGURUSAN SUMBER MANUSIAi-PenstafanPenstafan adalah proses untuk organisasi memastikan bilangan pekerja mencukupidanmempunyai kemahiran yang bersesuaian dengan keperluan organisasi. Pekerjayangdipilih juga bersesuaian dengan bidang di mana dia di tempatkan. Prosespenstafan perlulah dijalankan dengan berhati-hati supaya dapat memastikan sumbermanusiaorganisasi adalah adalah produktif dan mampu menjayakan segalaperancanganorganisasi. Penstafan melibatkan analisis kerja, perancangan sumbermanusia, pengambilan dan pemilihan.Analisis kerja adalah proses sistematik untukmenentukan kemahiran, tugas dan pengetahuan yang di perlukan bagi melaksanakantugas dalam organisasi. Analisis kerjamember kesan ke atas perancangan sumbermanusia, pengambilan dan pemilihan.Perancangan sumber manusia pula merupakanproses yang sitematik dalam menilaikeperluan sumber manusia untuk memastikanbilangan pekerja adalah mmencukupidengan kemahiran yang diperlukan. Pengambilanadalah proses menarik perhatianindividu yang berkelayakan dan menggalak kanmereka untuk memohon pekerjaandengan sesebuah organisasi. Pemilihanadalah proses di mana organisasi akaknmelakukan pemilihan daripada sekumpulanpemohon yang bersesuaian dengan jawatanyang diiklankan. Kesemua komponen dalam proses penstafan ini amat pentingdalammenentukan kejayaan da kegagalan pengurusan sumber manusia organisasi. 3. ii-Pampasan dan FaedahSistem pampasan organisasi yang baik menyediakan pekerja dengan ganjaranyangmencukupi dan adil atas sumbangan pekerja dalam mencapai matlamatorganisasi.Pampasan melibatkan semua ganjaran yang di terima oleh individu hasilpekerjaanmereka. Ganjaran terdiri daripada beberapa kombinasi iaitu ganjarankewangan yang diterima oleh individu kerana melaksanakan kerja tersebut. Faedahsampingan merupakantambahan kepaa ganjaran kewangan yang di terima iaitu cutisakit, cuti tahunan, insurans perubatan dan sebagainya, manakala ganjaran yangbukan berbentuk kewanganmemberikan keselesaan kepada individu dalammelaksanakan tugasnya seperti persekitaran tempat kerja yang baik, hubungan yangbaik dengan ketua dan penghargaanyang di berikan oleh majikan.iii-Keselamatan & KesihatanKeselamatan melibatkan perlindungan pekerja daripada kecederaan yang disebabkanoleh kemalangan yang berkaitan dengan kerja. Kesihatan merujuk kepadapekerja yang bebas penyakit serta berada dalam keadan fizikal dan mental yang baik.Aspek-aspek tersebut perlulah mendapat keutamaan bagi sesebuah organisasi keranapekerja yang bekerja dalam persekitaran yang selamat dan kesihatan yang baik akanmenjadi lebih produktif dan menghasilkan faedah jangka panjang kepada organisasi.Memandangkanisu ini semakin di abaikan oleh majikan dan kos yang melibatkankeselamatan dankesihatan organisasi semakin meningkat, maka kerajaan turut campurtangan dalammemastikan isu-isu yang berkaitan dalam keselamatan dan kesihatan ditempat kerjatidak di abaikan.2a)2 PERANAN PERANCANGAN STRATEGI OLEH SUMBER MANUSIAi-berperanan untuk menyediakan perancangan dan menyusun suatu cara yangsistematik dengan tujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Contohnyaperancangan strategik boleh di gunakan dalam meramal keperluan tenagan kerjaorganisasi di masa hadapan.Perancangan strategik dan prinsip-prinsipnya perludifahami dengan jelas oleh pekerjadan pengurus supaya usaha yang tinggi dapat dilakukan bagi mencapai matlamat yangditetapkan.ii-Untuk meningkatkan produktiviti pekerja di samping menyumbang 4. kepada peningkatan output organisasi. Melalui perancangan straategik ini, para pekerjaakanmempunyai arah tuju dan garis panduan untuk dicapai selari dengan matlamatyang diingini oleh organisasi. Oleh itu, arah tuju yang hasil yang jelas untuk di capaimembantu pekerja untuk lebih bermotivasi sekaligus meningkatkan produktiviti pekerjadan outputorganisasi.( azraai1991@yahoo.com )