HVL-F58AM - Programiranje automatskog rada (osnove) ... W Indikator ručnog upravljanja blicom (str. 43) X Indikator višestrukog bljeska (str. 48)

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 4-105-930-12(1)

  BlicHVL-F58AM

  2008 Sony Corporation

  Uputstvo za upotrebu

 • 2

  Pre upotrebe blica paljivo proitajte ovaj prirunik i zadrite ga za buduu upottt rebu.

  UPOZORENJAKako bi spreili poar ili elektrini udar, ne izlaite ureaj kii ili vlazi.

  Prilikom zbrinjavanja dotrajalih litijumskih baterija, zalepite lepljivu traku preko njihovih kontakata i odbacite ih u skladu sa lokalnim propisima.

  Baterije ili sitne predmete koji se mogu progutati drite izvan dohvata dece. U sluaju gutanja odmah se obratite lekaru.

  Odmah izvadite baterije i prekinite upotrebu u sledeim sluajevima:Ako blic padne ili njegova unutranjost bude izloena udarcu. 5Ako primetite neobian miris, zagrevanje ili dim. 5

  Ne rastavljajte blic. Ako dodirnete visokonaponski sklop u njegovoj unutranjosti, moe doi do elektrinog udara.

  VANE SIGURNOSNE NAPOMENEPri upotrebi elektronskog blica, uvek se pridravajte osnovnih sigurnosnih napomena, ukljuujui sledee:Pre upotrebe sa razumevanjem proitajte uputstvo.Budite posebno oprezni ako blic koriste deca ili ako se on koristi u njihovoj blizini. Ne ostavljajte blic beznadzora tokom upotrebe.Obratite panju da kod dodirivanja vruih delova postojiopasnost od opekotina.Nemojte koristiti blic sa oteenim kablom, ako je pao ili ako je oteen, pre nego to ga je pregledao ovla eni serviser.

  t

 • 3

  Pre pakovanja blica saekajte da se potpuno ohladi.Labavo omotajte kabl oko blica prilikom odlaganja.

  Radi spreavanja opasnosti od elektrinog udara, nemojte potapati blic u vodu ili druge te nosti.Radi spreavanja opasnosti od elektrinog udara, nemojte rastavljati blic, ve ga odnesite u ovla eni servis ako je potreban popravak. Pri upotrebi blica nakon neispravnogsastavljanja postoji opasnost od elektrinog udara.Usled upotrebe pribora i dodataka koje proizvoa ne preporuuje moe doi do poara, elektrinog udara ili povreda korisnika.Baterije se mogu zagrejati ili eksplodirati usled nepravilne upottt rebe.Koristite samo baterije navedene u ovom priruniku.Nemojte stavljati baterije sa nepravilno okrenutim oznakama polariteta (+/).Ne izlaite baterije vatri ili visokim temperaturama. Baterije nemojte puniti (osim ako su punjive), kratko spajati ili rastavljati.Nemojte istovremeno koristiti razliite tipove ili marke bate-rija, te stare i nove.

  SAUVAJTE OVO UPUTSTVOOPREZNemojte dodirivati povrinu blica tokom rada jer on moe postati jako vru.

  t

 • 4

  Za korisnike u EvropiZbrinjavanje starih elektrinih i elektronskih ureaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima zbrinjavanja)Ova oznaka na proizvodu ili na ambalai oznaava da se ovaj proizvod ne sme zbrinjavati kao kuni otpad. On treba biti zbrinut na, za tu namenu na predvienom mestu za reciklau elektrine ili elektronske opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda uvate okolinu i brinete za zdravlje svojih blinjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugroava se okolina i zdravlje ljudi. Reciklaom materijala pomaete u ouvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklai ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vau lokalnu upravu, odlagalite otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

  Napomena za korisnike u zemljama koje primenjuju EU smerniceProizvoa ovog ureaja je Sony Corporation 171 Konan Minatoku Tokyo, 1080075 Japan. Ovla eni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za pitanja servisa i garancije pogledajte adresu na garantnom listu.

 • 5

 • 6

  SadrajFunkcije ....................................................................................................9Opis delova ...........................................................................................10

  PripremaStavljanje baterija ....................................................................................15Postavljanje i uklanjanje blica......... .......................................................18Ukljuivanje blica......... ..........................................................................20Promena naina rada blica........... ............................................................22Osvetljenje LCD ekrana .......................................................................24

  OsnoveProgramiranje automatskog rada (osnove) .............................................25Upotreba blica u svakom od naina snimanja fotoaparata......... .............29

  PrimenaProvera blica........... .................................................................................31Pokrivenost zuma blicom.......... ..............................................................32Nedirektno osvetljavanje blicom.......... ...................................................36Snimanje izbliza (nedirektno osvetljavanje prema dole) .......................41Runo podeavanje blica (M).......... ........................................................43Brza sinhronizacija (Highspeed sync, HSS) ..........................................47Viestruki bljesak (MULTI) ....................................................................48Beini rad (WL) ....................................................................................54Povezivanje fotoaparata i blica kablom........... .......................................69Upotreba spoljnog baterijskog adaptera ..................................................71AF osvetljenje ........................................................................................72Resetovanje na standardna podeenja ......................................................73Korisniko podeenje ..............................................................................74

 • 7

  Dodatne informacijeNapomene o upottt rebi ...............................................................................81Odravanje ..............................................................................................83Tehniki podaci .......................................................................................84

  t

 • 8

  Pre upotrebeDetalje potraite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.Ovaj blic nije otporan na prainu, te nost i vodu.Nemojte ga ostavljati na sledeim mestima.Bez obzira na to da li blic koristite ili odlaete, nemojte ga stavljati ni na koje od sledeih mesta. U takvim sluajevima moe doi do kvarova.

  Ostavljanje blica na mestima izloenim direktnom suncu poput kontrolne 5table vozila ili blizu grejnih tela moe izazvati kvarove.Na mestima sa prekomernim vibracijama. 5Na mestima sa jakim elektromagnetizmom. 5Na mestima sa previe peska. 5Ako koristite blic na plai ili slinim peskovitim mestima, zatitite ga.Ako u njegovu unutranjost dospeju pesak ili praina, moe doi do kvarova.

 • 9

  FunkcijeHVLF58AM je funkcionalan, natian blic koji prua snano osvetljenje sa brojkom vodiljom 58 (poloaj 105 mm, ISO 100 m).

  Moe se koristiti sa kompatibilnim objektivima kako bi se aktiviralo ADI (Advanced Distance Integration) merenje svetla na koje ne utie refleksija pozadine ili objekta.

  Omoguuje fotografisanje sa beinom brzom sinhronizacijom.

  Brzi pomak nedirektnog blica omoguuje jednostavno podeavanje gornjeg ili bonog poloaja pri sni-manju sa nedirektnim osvetljenjem.

  Ugraena ploica za nedirektno osvetljavanje omoguuje vam osvetljavanje oiju objekta.

  Opremljena je irokim i preglednim LCD displejem.

  Ovaj blic pokriva inu daljinu do 16 mm upotrebom ugraenog irokougaonog panela pri okidanju.

  Automatski ispravlja ravnoteu beline primenom informacija o temperaturi boje.*

  Podeava optimalnu pokrivenost prema veliini slikovnog senzora fotoaparata.*

  str. 84

  str. 43

  str. 47

  str. 36

  str. 36

  str. 13

  str. 34

  str. 28

  str. 32

  Pri upotrebi Sonyjevog digitalnog SLR fotoaparata (osim DSLRA100).*

 • 10

  Opis delova

  Ugraeni irokougaoni panel A(str. 34)

  BlicBSenzor za prijem beinog Csignala (str. 54)

  AF osvetljenje (str. 72)DPre upotrebe skinite zatitnu foliju sa prednje strane AF svetla.

  Montana noica (str. 18)EPoklopac prikljunice (str. 69, 71)FPloica za nedirektno osvetlja-Gvanje (str. 36)

 • 11

  Indikator nedirektnog osvetljenja H(gornji ugao) (str. 36)

  LCD ekran (str. 13)IUpravljaka ploa (str. 12)J

  Indikator nedirektnog osvetljenja K(boni ugao) (str. 36)

  Tipka za odvajanje od montane Lnoice (str. 19)

  Vrataca baterijskog sandu eta M(str. 15)

  Minipostolje (str. 57)N

  Otvor za uvrenje stativa*

  Nastavak r

 • 12

  Upravljaka ploa

  Tipka ATTL/M (MANUAL/MULTI) A(str. 44, 48, 61, 66, 73)

  Tipka MODE (str. 22)BTipka TEST (str. 31)CStatus dok indikator svetliuto: Blic je spremanZeleno: Pravilna ekspozicija

  Tipke Fn (funkcija)/smer (str. 44, D48, 61, 64, 66, 74)

  Preklopka POWER (str. 20)ETipka za osvetljenje LCD ekrana F(str. 24)

  Tipka ZOOM (str. 32)G

 • 13

  LCD ekran

  Indikator zuma (str. 32)AIndikator naina rada blica B(str. 22, 61, 64, 66)

  Indikator iskljuenog blica C(str. 22)

  Indikator nivoa snage (str. 43, D48)

  Prikaz zuma/viestrukog bljeska E(str. 32, 48)

  Indikator mm (str. 32)FIndikator TIMES (str. 48)G

  Indikator nedirektnog osvetljenja H(str. 36)

  Indikator CUSTOM (str. 74)IIndikator brze sinhronizacije J(str. 47)

  Indikator irokougaonog panela K(str. 34)

  Indikator slabe baterije (str. 16)LIndikator OVERHEAT (pregrejaMvanje) (str. 17)

  Indikator STANDBY (str. 21)NIndikator beinog kanala O(str. 54)

  Indikator beinog upravljaa P(str. 54)

  Nastavak r

 • 14

  Indikator beinog/daljinskog Qupravljaa (str. 54)

  Prikaz dometa blica/Rfrekvencije viestrukog bljeska/snage bljeska (str. 27, 48, 66