Click here to load reader

***I PROIECT DE · PDF file PR\897584RO.doc PE485.920v03-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 Comisia pentru afaceri juridice 2011/0308(COD) 28.3.2012 ***I

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ***I PROIECT DE · PDF file PR\897584RO.doc PE485.920v03-00 RO Unită în diversitate RO...

 • PR\897584RO.doc PE485.920v03-00

  RO Unită în diversitate RO

  PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

  Comisia pentru afaceri juridice

  2011/0308(COD)

  28.3.2012

  ***I PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

  Comisia pentru afaceri juridice

  Raportor: Klaus-Heiner Lehne

 • PE485.920v03-00 2/56 PR\897584RO.doc

  RO

  PR_COD_1amCom

  Legenda simbolurilor utilizate

  * Procedura de consultare *** Procedura de aprobare

  ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

  ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

  (Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

  Amendamente la un proiect de act

  În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor tehnice în cauză.

  Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].

 • PR\897584RO.doc 3/56 PE485.920v03-00

  RO

  CUPRINS

  Pagina

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

 • PE485.920v03-00 4/56 PR\897584RO.doc

  RO

 • PR\897584RO.doc 5/56 PE485.920v03-00

  RO

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități (COM(2011)0684 – C7-0393/2011 – 2011/0308(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  – având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0684),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C7–0393/2011),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  – având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  – având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru afaceri externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru comerț internațional și Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0000/2012),

  1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  Amendamentul 1 Propunere de directivă Considerentul 3

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (3) Coordonarea dispozițiilor de drept intern referitoare la prezentarea și conținutul situațiilor financiare anuale și ale rapoartelor administratorilor, la metodele de evaluare utilizate și la publicarea acestor documente pentru anumite tipuri de entități prezintă o

  (3) Coordonarea dispozițiilor de drept intern referitoare la prezentarea și conținutul situațiilor financiare anuale și ale rapoartelor administratorilor, la metodele de evaluare utilizate și la publicarea acestor documente pentru anumite tipuri de entități prezintă o

 • PE485.920v03-00 6/56 PR\897584RO.doc

  RO

  importanță deosebită pentru protecția acționarilor, a asociaților și a terților. În aceste domenii este nevoie de o coordonare simultană pentru aceste forme de entități deoarece, pe de o parte, unele își desfășoară activitatea în mai multe state membre și, pe de altă parte, ele nu oferă terților garanții peste valoarea activului lor net.

  importanță deosebită pentru protecția acționarilor, a asociaților și a terților, în special cu privire la normele privind menținerea capitalului și limitările în materie de repartizare a profitului stabilite în a doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării1, a garanțiilor impuse societăților comerciale în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților, în ceea ce privește constituirea societăților comerciale pe acțiuni și menținerea și modificarea capitalului acestora. În aceste domenii este nevoie de o coordonare simultană pentru aceste forme de entități deoarece, pe de o parte, unele își desfășoară activitatea în mai multe state membre și, pe de altă parte, ele nu oferă terților garanții peste valoarea activului lor net.

  __________________ 1 JO L 26, 31.1.1977, p. 1.

  Or. en

  Amendamentul 2 Propunere de directivă Considerentul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (3a) Normele europene de contabilitate trebuie să stabilească un echilibru adecvat între interesele destinatarilor situațiilor financiare și interesul unei societăți de a nu fi împovărate în mod excesiv cu cerințele de raportare. Situațiile financiare anuale întocmite pe o bază prudentă ar trebui să ofere o imagine a situației financiare a companiei și nu doar să furnizeze informații piețelor de capital.

 • PR\897584RO.doc 7/56 PE485.920v03-00

  RO

  Or. en

  Amendamentul 3 Propunere de directivă Considerentul 7

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (7) Întreprinderile mici, mijlocii și mari trebuie definite și diferențiate în raport cu activele totale, cifra de afaceri și numărul mediu de angajați, deoarece aceste elemente oferă, de regulă, dovezi obiective cu privire la dimensiunea unei entități.

  (7) Microîntreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii și mari trebuie definite și diferențiate în raport cu activele totale, cifra de afaceri și numărul mediu de angajați, deoarece aceste elemente oferă, de regulă, dovezi obiective cu privire la dimensiunea unei entități.

  Or. en

  Amendamentul 4 Propunere de directivă Considerentul 7a (nou)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (7a) Microentitățile dispun de resurse limitate pentru a respecta obligațiile legale împovărătoare. Cu toate acestea, microentitățile sunt adesea supuse acelorași reguli de raportare financiară ca și societățile mai mari. Aceste obligații le impun o sarcină care nu este pe măsura dimensiunii lor și, prin urmare, este disproporționată pentru întreprinderile cele mai mici raportat la cele mai mari. Prin urmare, ar trebui ca microentitățile să poată fi scutite de anumite obligații a căror îndeplinire ar putea avea drept rezultat o sarcină administrativă nejustificat de costisitoare pentru astfel de societăți. Cu toate acestea, microentitățile ar trebui să se supună în continuare oricărei obligații naționale de a ține evidențe care să indice tranzacțiile lor comerciale și poziția lor financiară.

 • PE485.920v03-00 8/56 PR\897584RO.doc

  RO

  Or. en

  Amendamentul 5 Propunere de directivă Considerentul 8

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (8) Pentru a asigura comparabilitatea și echivalența informațiilor raportate, principiile de recunoaștere și evaluare trebuie să includă continuitatea activității, prudența și contabilitatea de angajamente. Compensările între elementele de active și datorii și între cele de venituri și cheltuieli nu trebuie permise, iar componentele activelor și ale datoriilor trebuie evaluate separat. Prezentarea elementelor din situațiile financiare trebuie să țină cont de realitatea economică sau de fondul comercial al tranzacției sau angajamentului suport. Recunoașterea, evaluarea, descrierea și prezentarea din situațiile financiare trebuie să fie guvernate de principiul pragului de semnificație.

  (8) Pentru a asigura comparabilitatea și echivalența informațiilor raportate, principiile de recunoaștere și evaluare ar trebui să includă continuitatea activității, prudența și contabilitatea de angajamente. Compensările între elementele de active și datorii și între cele de venituri și cheltuieli ar trebui permise numai în cazuri excepționale, definite în mod restrictiv, iar componentele activelor și ale d