of 52 /52
Kuratorium Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w Rzeszowie Nadzór pedagogiczny Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli - Wydział Kontroli Rzeszów, sierpień 2011 r. Rzeszów, sierpień 2011 r.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 • Upload
  caine

 • View
  53

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli Rzeszów, sierpień 2011 r. Nadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Page 1: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowiew Rzeszowie

Nadzór pedagogicznyNadzór pedagogiczny- Wydział Kontroli - Wydział Kontroli

Rzeszów, sierpień 2011 r.Rzeszów, sierpień 2011 r.

Page 2: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia z dnia

7 października 2009 r.7 października 2009 r.

(Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)(Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)

Page 3: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

§§  3.3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez  1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań.w trybie planowych lub doraźnych działań.

2. 2. Planowe działaniaPlanowe działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez , o których mowa w ust. 1, prowadzone przez kuratorów oświaty są realizowane zgodnie z podstawowymi kuratorów oświaty są realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa kierunkami polityki oświatowej państwa

w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie

art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.

3. 3. Doraźne działaniaDoraźne działania, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez , o których mowa w ust. 1, prowadzone przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny są realizowane w organy sprawujące nadzór pedagogiczny są realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 18 ust. 1.planie nadzoru pedagogicznego, o którym mowa w § 18 ust. 1.

Page 4: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

§§  6.6. Formami nadzoru pedagogicznego są: Formami nadzoru pedagogicznego są:

1)1) ewaluacja;ewaluacja;

2)2) kontrola;kontrola;

3)3) wspomaganie.wspomaganie.

Page 5: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Wydział Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w roku Wydział Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w roku szkolnym 2010/2011 realizował swoje główne działania szkolnym 2010/2011 realizował swoje główne działania w zakresie nadzoru zgodnie z założeniami określonymi w zakresie nadzoru zgodnie z założeniami określonymi rozporządzeniem (rozporządzeniem (§§5 R)5 R), tj. z uwzględnieniem:, tj. z uwzględnieniem:1)1) jawności wymagań;jawności wymagań;2)2) współdziałania organów sprawujących nadzór współdziałania organów sprawujących nadzór

pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;nauczycielami;

3) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół3) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i i placówek;placówek;4) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną 4) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i

opiekuńczej oraz innej opiekuńczej oraz innej działalności działalności statutowej statutowej szkoły lub placówki.szkoły lub placówki.

Page 6: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

§§  11.11. Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty  Kontrola podejmowana przez kuratora oświaty

w trybie działań planowych, o których mowa w trybie działań planowych, o których mowa

w § 3 ust. 1 Rozporządzenia, jest przeprowadzana w § 3 ust. 1 Rozporządzenia, jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania .i wychowania .

Page 7: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

W roku szkolnym 2010/2011 Wydział W roku szkolnym 2010/2011 Wydział Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie realizował kontrole planowe według realizował kontrole planowe według 11 arkuszy 11 arkuszy kontrolikontroli zatwierdzonych przez Ministra Edukacji zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej.Narodowej.

Page 8: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra EdukacjiArkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra EdukacjiNarodowej :Narodowej :1. Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów 1. Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów szkół i placówek publicznych zadań w zakresie szkół i placówek publicznych zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.planowania nadzoru pedagogicznego.2. Prawidłowość dopuszczenia do użytku programów2. Prawidłowość dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych przedszkolach , szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach.z oddziałami przedszkolnymi i innych formach.

Page 9: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

3. Prawidłowość dopuszczania do użytku programów3. Prawidłowość dopuszczania do użytku programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych nauczania w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach.i gimnazjach.4. Zgodność organizacji indywidualnego nauczania 4. Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymina podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa.przepisami prawa.5. Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym 5. Prawidłowość dopuszczania do użytku w publicznym technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej technikum dla młodzieży i publicznej zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży programu szkole zawodowej dla młodzieży programu nauczania dla zawodu.nauczania dla zawodu.

Page 10: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

6. 6. Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekającekształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniachdziałające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymipsychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa.przepisami prawa.

7. Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę 7. Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym.ze stanem faktycznym.

Page 11: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

8. Zgodność organizacji pracy bursy8. Zgodność organizacji pracy bursy z obowiązującymi przepisami prawa.z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Zgodność dokumentacji przebiegu działalności 9. Zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej

domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa.domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa.

10. Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do 10. Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego.rocznego przygotowania przedszkolnego.

11. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora 11. Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora realizacji dzieci sześcioletnich rocznego realizacji dzieci sześcioletnich rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Page 12: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Procedury prowadzenia kontroli Procedury prowadzenia kontroli planowychplanowych..

Page 13: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

§ 18. 5.(R) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny § 18. 5.(R) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz zawiadamia dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia:przeprowadzenia:

pkt. 2: planowej kontroli i jej tematyce - w terminie pkt. 2: planowej kontroli i jej tematyce - w terminie

7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli.

Page 14: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Wszystkie kontrole planoweWszystkie kontrole planowe zrealizowane przez zrealizowane przezWydział Kontroli zostały przeprowadzone Wydział Kontroli zostały przeprowadzone po po wcześniejszym powiadomieniuwcześniejszym powiadomieniu o zamiarze przeprowa- o zamiarze przeprowa- dzenia dzenia w wymaganym terminie:w wymaganym terminie:a) dyrektora szkoły :a) dyrektora szkoły : - telefonicznym, faksem/e-mailem za zwrotnym - telefonicznym, faksem/e-mailem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz doręczonym pismem potwierdzeniem odbioru oraz doręczonym pismem

przez wizytatora w dniu kontroli; przez wizytatora w dniu kontroli;b) organu prowadzącego szkołę lub placówkę:b) organu prowadzącego szkołę lub placówkę: - faksem oraz pismem z informacją.- faksem oraz pismem z informacją.

Page 15: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Komplet przekazywanych dokumentów do Komplet przekazywanych dokumentów do

dyrektora i organu prowadzącego szkołę lub dyrektora i organu prowadzącego szkołę lub placówkę zawiera: placówkę zawiera:

1) Informację o kontroli (podstawa prawna, 1) Informację o kontroli (podstawa prawna, termin, temat), termin, temat),

2) Program kontroli.2) Program kontroli.

Page 16: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

(R.§(R.§  12.12. 1.) Kontrola jest przeprowadzana przez osobę 1.) Kontrola jest przeprowadzana przez osobę

lub zespół wyznaczonych przez organ sprawujący lub zespół wyznaczonych przez organ sprawujący

nadzór pedagogiczny.nadzór pedagogiczny.

Kontrole realizowane w roku szkolnym 2010/2011, Kontrole realizowane w roku szkolnym 2010/2011, prowadzone były głównie przez prowadzone były głównie przez pojedyncze osoby pojedyncze osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli planowych.uprawnione do przeprowadzania kontroli planowych.

Page 17: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Wszystkie kontrole planowe poprzedzała procedura Wszystkie kontrole planowe poprzedzała procedura przygotowawcza zgodna z rozporządzeniem (przygotowawcza zgodna z rozporządzeniem (§§  12.12. 2.):  2.):

Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia Kontrolę przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia zawierającego:zawierającego:

1)1) datę wydania i numer upoważnienia;datę wydania i numer upoważnienia;2)2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3)3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli;przeprowadzenia kontroli;4)4) nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;nazwę i siedzibę szkoły lub placówki;5)5) tematykę kontroli;tematykę kontroli;6)6) terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli;terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli;7)7) pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pieczęć i podpis organu sprawującego nadzór pedagogiczny.pedagogiczny.

Page 18: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

(R. (R. §§  12.12. 3.)   Przeprowadzenie w szkole lub placówce  3.)   Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności kontrolnych nie może zakłócać pracy szkoły czynności kontrolnych nie może zakłócać pracy szkoły lub placówki. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż lub placówki. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 2 dni robocze.2 dni robocze.

Część kontroli, szczególnie w zakresie Część kontroli, szczególnie w zakresie „prawidłowości wykonywania przez dyrektorów „prawidłowości wykonywania przez dyrektorów szkół i placówek publicznych zadań w zakresie szkół i placówek publicznych zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego”planowania nadzoru pedagogicznego”

w dużych szkołach „wielociągowych”, realizowana w dużych szkołach „wielociągowych”, realizowana była w ciągu 2 dni. była w ciągu 2 dni.

Jednak większość kontroli została zrealizowana Jednak większość kontroli została zrealizowana w jednym dniu. w jednym dniu.

Page 19: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącachRealizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach

MiesiącMiesiąc Ilość Ilość kontrolikontroli

Typ szkoły, placówkiTyp szkoły, placówki

PaździernikPaździernik

2222

1515

3434

6464

1717

88

TechnikumTechnikum

Zasadnicza Szkoła ZawodowaZasadnicza Szkoła Zawodowa

Przedszkole i inne formy przedszkolne Przedszkole i inne formy przedszkolne

Szkoła PodstawowaSzkoła Podstawowa

GimnazjumGimnazjum

Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące

RazemRazem 160160

Page 20: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział KontroliRealizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącachRealizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach

MiesiącMiesiąc Ilość Ilość kontrolikontroli

Typ szkoły, placówkiTyp szkoły, placówki

ListopadListopad

1515

5252

4141

1010

66

1717

1111

Przedszkole Przedszkole

Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa

GimnazjumGimnazjum

Liceum OgólnokształcąceLiceum Ogólnokształcące

Liceum ProfilowaneLiceum Profilowane

TechnikumTechnikum

Zasadnicza Szkoła ZawodowaZasadnicza Szkoła Zawodowa

RazemRazem 152152

Page 21: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącachRealizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach

MiesiącMiesiąc Ilość kontroliIlość kontroli Typ szkoły, placówkiTyp szkoły, placówki

GrudzieńGrudzień

1111

55

11

11

22

11

11

11

11

11

55

Poradnia Psychologiczno –PedagogicznaPoradnia Psychologiczno –Pedagogiczna

Placówka Doskonalenia NauczycieliPlacówka Doskonalenia Nauczycieli

BursaBursa

Dom Wczasów DziecięcychDom Wczasów Dziecięcych

Szkoły PolicealneSzkoły Policealne

Kolegia Pracowników Służb SpołecznychKolegia Pracowników Służb Społecznych

Młodzieżowe Domy KulturyMłodzieżowe Domy Kultury

Ogniska Pracy PozaszkolnejOgniska Pracy Pozaszkolnej

Międzyszkolne Ośrodki SportoweMiędzyszkolne Ośrodki Sportowe

Pozaszkolne Placówki SpecjalistycznePozaszkolne Placówki Specjalistyczne

Szkolne Schroniska MłodzieżoweSzkolne Schroniska Młodzieżowe

Page 22: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącachRealizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach

MiesiącMiesiąc Ilość kontroliIlość kontroli Typ szkoły, placówkiTyp szkoły, placówki

GrudzieńGrudzień2211

11221111221111

4848

Centra Kształcenia PraktycznegoCentra Kształcenia PraktycznegoOśrodki Dokształcania i Doskonalenia Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia ZawodowegoZawodowegoCentrum Kształcenia UstawicznegoCentrum Kształcenia UstawicznegoBiblioteki PedagogiczneBiblioteki PedagogicznePoradnie SpecjalistycznePoradnie SpecjalistyczneSpecjalne Ośrodki WychowawczeSpecjalne Ośrodki WychowawczeSpecjalne Ośrodki Szkolno-Specjalne Ośrodki Szkolno-WychowawczeWychowawczeOśrodki Rewalidacyjno-WychowawczeOśrodki Rewalidacyjno-WychowawczeMłodzieżowe Ośrodki WychowawczeMłodzieżowe Ośrodki Wychowawcze

PrzedszkolaPrzedszkola

Razem 93

Page 23: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach

MiesiącMiesiąc Ilość kontroliIlość kontroli Typ szkoły, placówkiTyp szkoły, placówki

StyczeńStyczeń 7676 Szkoły Podstawowe z Oddziałami Szkoły Podstawowe z Oddziałami PrzedszkolnymiPrzedszkolnymi

Szkoła PodstawowaSzkoła Podstawowa

GimnazjumGimnazjum

Liceum OgólnokształcąceLiceum OgólnokształcąceLiceum ProfilowaneLiceum Profilowane

BursyBursy

LutyLuty 116116

Marzec 5858

Kwiecień 282866

5

Page 24: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach

MiesiącMiesiąc Ilość kontroliIlość kontroli Typ szkoły, placówkiTyp szkoły, placówki

MajMaj 101101 Zespoły Szkół utworzone z:Zespoły Szkół utworzone z:PrzedszkolaPrzedszkolaSzkoły PodstawowejSzkoły PodstawowejGimnazjumGimnazjumLiceum OgólnokształcącegoLiceum OgólnokształcącegoLiceum ProfilowanegoLiceum ProfilowanegoTechnikum Technikum Zasadniczej Szkoły ZawodowejZasadniczej Szkoły ZawodowejSzkoły PolicealnejSzkoły Policealnej

Page 25: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach Realizacja kontroli planowych w poszczególnych miesiącach

MiesiącMiesiąc Ilość kontroliIlość kontroli Typ szkoły, placówkiTyp szkoły, placówki

Czerwiec Czerwiec 55117117

11

PrzedszkolaPrzedszkolaSzkoły Podstawowe z Oddziałami PrzedszkolnymiSzkoły Podstawowe z Oddziałami Przedszkolnymi

Domy Wczasów DziecięcychDomy Wczasów Dziecięcych

RazemRazem 123123

LipiecLipiec 4343 PrzedszkolaPrzedszkola

Page 26: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Od października 2010r.do sierpnia 2011r. Od października 2010r.do sierpnia 2011r. Wydział Kontroli zrealizował 947 kontroli Wydział Kontroli zrealizował 947 kontroli planowych.planowych.

Średnio na jednego wizytatora-kontrolera Średnio na jednego wizytatora-kontrolera przypada przypada 30 kontroli planowych.30 kontroli planowych.

Page 27: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego i innych działań Realizacja zadań nadzoru pedagogicznego i innych działań niezwiązanych z nadzorem pedagogicznymniezwiązanych z nadzorem pedagogicznym

w roku szkolnym 2009/2010w roku szkolnym 2009/2010

1. Liczba przeprowadzonych:

a) Kontroli planowych 947

b) Kontroli doraźnych 96

c) Kontroli wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży

100

2. Liczba badanych skarg 50

Page 28: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

3. Nadzór nad postępowaniem na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

417

4. Przewodniczenie komisjom na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

216

5. Praca w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora

216

6. Liczba przygotowanych ocen cząstkowych dyrektora

194

7. Udział w uroczystościach szkolnych 98

Page 29: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

8. Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art.42 ust.2 pkt2 lit. a i b

196

9. Nadzór nad przebiegiem egzaminów zewnętrznych :

a) Sprawdzian po szkole podstawowej 30

b) Egzamin gimnazjalny 7070

c) Egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

117

Page 30: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Inne zadania realizowane przez wizytatorów Inne zadania realizowane przez wizytatorów Wydziału KontroliWydziału Kontroli::

Opracowanie programów, arkuszy i protokołów Opracowanie programów, arkuszy i protokołów

kontroli doraźnych;kontroli doraźnych; Opracowanie programów i protokołów kontroli Opracowanie programów i protokołów kontroli

planowych;planowych; Prowadzenie akredytacji pozaszkolnych form Prowadzenie akredytacji pozaszkolnych form

kształcenia ustawicznego;kształcenia ustawicznego;

Page 31: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Inne zadania realizowane przez wizytatorów Inne zadania realizowane przez wizytatorów Wydziału KontroliWydziału Kontroli::

Przeprowadzenie pilotażu arkusza kontroli planowych;Przeprowadzenie pilotażu arkusza kontroli planowych;

Organizacja konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych Organizacja konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych i tematycznych;i tematycznych;

Prowadzenie postępowań wyjaśniających – praca w Komisji Prowadzenie postępowań wyjaśniających – praca w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli i Dyrektorów;Dyscyplinarnej dla Nauczycieli i Dyrektorów;

Przygotowanie i udział konferencjach / szkoleniach min.:Przygotowanie i udział konferencjach / szkoleniach min.:

Page 32: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

• - szkolenie OKE - szkolenie OKE

• - szkolenia z nadzoru pedagogicznego - tworzenie arkuszy kontroli - szkolenia z nadzoru pedagogicznego - tworzenie arkuszy kontroli

• - szkolenie z zakresu elektronicznego systemu obiegu dokumentów - szkolenie z zakresu elektronicznego systemu obiegu dokumentów

• - szkolenia dla ewaluatorów - szkolenia dla ewaluatorów

• - szkolenie nt. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi - szkolenie nt. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” potrzebami edukacyjnymi”

• - konferencja współpraca z liderami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli w ramach - konferencja współpraca z liderami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” edukacyjnymi”

• - konferencja podsumowująca działalność Wydziału Kontroli w roku szkol. 2009/10- konferencja podsumowująca działalność Wydziału Kontroli w roku szkol. 2009/10

• - konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dot. zmian w prawie - konferencja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dot. zmian w prawie oświatowym oświatowym

• - konferencja podsumowująca dot. wdrażania projektu „Podniesienie efektywności - konferencja podsumowująca dot. wdrażania projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

• - konferencja podsumowującej pilotaż nowych rozporządzeń w zakresie pomocy - konferencja podsumowującej pilotaż nowych rozporządzeń w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej psychologiczno-pedagogicznej

• - konferencja dot. diagnozowania osiągnięć uczniów w zakresie realizacji podstawy - konferencja dot. diagnozowania osiągnięć uczniów w zakresie realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego w klasach I-IIIprogramowej z wychowania fizycznego w klasach I-III

Page 33: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Wnioski Wnioski z kontroli planowych zrealizowanych z kontroli planowych zrealizowanych

w roku szk. 2010/2011w roku szk. 2010/2011

1.1. We wszystkich kontrolowanych przedszkolach We wszystkich kontrolowanych przedszkolach prawo dziecka pięcioletniego do wychowania prawo dziecka pięcioletniego do wychowania przedszkolnego zostało zapewnione.przedszkolnego zostało zapewnione.

2.2. Dyrektorzy szkół prawidłowo nadzorowali Dyrektorzy szkół prawidłowo nadzorowali spełnianie przez dzieci sześcioletnie obowiązku spełnianie przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.rocznego przygotowania przedszkolnego.

a)a) w zakresie kontrolowanych przedszkoli zalecono w zakresie kontrolowanych przedszkoli zalecono nowelizację statutu placówki dotyczącej rekrutacji nowelizację statutu placówki dotyczącej rekrutacji wychowanków . wychowanków .

Page 34: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

b)b) W statucie szkoły podstawowej uwzględniać terminy i W statucie szkoły podstawowej uwzględniać terminy i szczegółowe zasady rekrutacji dzieci pięcioletnich do szczegółowe zasady rekrutacji dzieci pięcioletnich do oddziału przedszkolnego, zgodnie z § 16 ust. 3 załącznika Nr oddziału przedszkolnego, zgodnie z § 16 ust. 3 załącznika Nr 1 i § 16 a załącznika Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 1 i § 16 a załącznika Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół /Dz. U. Nr 61, poz. 624 z przedszkola i publicznych szkół /Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami/.późniejszymi zmianami/.

Page 35: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

3. 3. We wszystkich kontrolowanych szkołach i placówkach, We wszystkich kontrolowanych szkołach i placówkach, zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego sprawowanego zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora są planowane na ogół prawidłowo.przez dyrektora są planowane na ogół prawidłowo.

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyłyNajczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły:: terminu przedstawienia Radzie Pedagogicznej planu nadzoru terminu przedstawienia Radzie Pedagogicznej planu nadzoru

pedagogicznego do 15 wrześniapedagogicznego do 15 września

(zgodnie z § 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o (zgodnie z § 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zm.)

Page 36: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

(zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MRN z dnia (zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MRN z dnia 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego /Dz. U. Nr 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego /Dz. U. Nr 168, poz. 1324/)168, poz. 1324/)

Page 37: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

4.4. W kontrolowanych technikach i zasadniczych szkołach W kontrolowanych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży, programy nauczania w zawodowych dla młodzieży, programy nauczania w zawodzie technik mechanik i mechanik pojazdów zawodzie technik mechanik i mechanik pojazdów samochodowych dopuszczano na ogół zgodnie z przepisami samochodowych dopuszczano na ogół zgodnie z przepisami prawa oświatowego. prawa oświatowego.

Nieprawidłowości dotyczyły: Nieprawidłowości dotyczyły: dopuszczania do użytku w danej szkole programu nauczania dopuszczania do użytku w danej szkole programu nauczania

dla zawodu na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dla zawodu na wniosek nauczyciela lub nauczycieli

Page 38: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

(zgodnie z § 2 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca (zgodnie z § 2 ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników /Dz. U. Nr 89, poz. 730)podręczników /Dz. U. Nr 89, poz. 730)

dopuszczania w danej szkole do użytku zaproponowanego dopuszczania w danej szkole do użytku zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania po zasięgnięciu opinii przez nauczyciela programu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (zgodnie z art. 22 a ust. 2 ustawy z dnia 7 rady pedagogicznej (zgodnie z art. 22 a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. Nr 2572 z późniejszymi zmianami/) /Dz. U. Nr 2572 z późniejszymi zmianami/)

Page 39: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

5.5. Programy wychowania przedszkolnego w przedszkolach Programy wychowania przedszkolnego w przedszkolach i w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi są i w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi są w zdecydowanej większości dopuszczane prawidłowo. w zdecydowanej większości dopuszczane prawidłowo.

Nieprawidłowości dotyczyłyNieprawidłowości dotyczyły: : zorganizowania pracy oddziału przedszkolnego tak, aby czas zorganizowania pracy oddziału przedszkolnego tak, aby czas

przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie był krótszy niż 5 godzin dziennie zgodnie z § 10 ust. przedszkolnego, nie był krótszy niż 5 godzin dziennie zgodnie z § 10 ust. 2, pkt 1 załącznika nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w 2, pkt 1 załącznika nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

przestrzegania postanowień ustawy o systemie oświaty w zakresie trybu przestrzegania postanowień ustawy o systemie oświaty w zakresie trybu dopuszczania programu nauczania. (art. 22a ust. 2 ustawy o systemie dopuszczania programu nauczania. (art. 22a ust. 2 ustawy o systemie oświaty.)oświaty.)

Page 40: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

6.6. Zgodnie z prawem oświatowym dopuszcza się do użytku programy Zgodnie z prawem oświatowym dopuszcza się do użytku programy nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach. nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Należy pamiętać , aby: Należy pamiętać , aby: przed dopuszczeniem do użytku w szkole programów nauczania przed dopuszczeniem do użytku w szkole programów nauczania

zasięgać opinii rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 22a ust.2 zasięgać opinii rady pedagogicznej zgodnie z zapisami art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

w szkolnym zestawie programów nauczania uwzględniać całość w szkolnym zestawie programów nauczania uwzględniać całość podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego zgodnie z art. 22a ust.2b cytowanej wyżej ustawy.edukacyjnego zgodnie z art. 22a ust.2b cytowanej wyżej ustawy.

Page 41: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

7.7.Organizacja w szkołach ponadgimnazjalnych indywidualnego Organizacja w szkołach ponadgimnazjalnych indywidualnego nauczanie na podstawie wydanego orzeczenia, była zgodna w nauczanie na podstawie wydanego orzeczenia, była zgodna w większości kontrolowanych szkół z obowiązującymi większości kontrolowanych szkół z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. przepisami prawa oświatowego. Należy pamiętać Należy pamiętać o o zapewnieniu realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zapewnieniu realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ujętych w szkolnym planie nauczania, właściwym dla danego ujętych w szkolnym planie nauczania, właściwym dla danego oddziału określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia oddziału określonych w § 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania - indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i - indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz.1086).poz.1086).

Page 42: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

8.8. Organizacja pracy bursy przebiegała zgodnie z Organizacja pracy bursy przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

9.9. Działalność dydaktyczno-wychowawcza w domu wczasów Działalność dydaktyczno-wychowawcza w domu wczasów dziecięcych jest zgodna z przepisami prawa. dziecięcych jest zgodna z przepisami prawa.

10.10. Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli Niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli przestrzegają przepisów prawa w zakresie planowania pracy , przestrzegają przepisów prawa w zakresie planowania pracy , sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym.wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym.

Page 43: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

11.11. Zespoły orzekające działające w publicznych poradniach Zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych wydają orzeczenia o psychologiczno – pedagogicznych wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w większości przypadków potrzebie kształcenia specjalnego, w większości przypadków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Nieprawidłowość Nieprawidłowość dotyczyła braku kompletnych danych dotyczyła braku kompletnych danych ucznia w wydawanym wniosku i orzeczeniu o potrzebie ucznia w wydawanym wniosku i orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ( zgodnie z art. 8 ust. 1 kształcenia specjalnego ( zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dn.18.09.2008r. w sprawie orzeczeń Rozporządzenia MEN z dn.18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające.../Dz.U. Nr i opinii wydawanych przez zespoły orzekające.../Dz.U. Nr 173, poz. 1072/)173, poz. 1072/)

Page 44: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

W stosunku do dyrektorów przedszkoli, szkół W stosunku do dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, którzy nie przestrzegają przepisów i placówek, którzy nie przestrzegają przepisów prawa oświatowego zostały skierowane wnioski i prawa oświatowego zostały skierowane wnioski i wydane zalecenia.wydane zalecenia.

Dyrektorzy przedstawili informacje o realizacji Dyrektorzy przedstawili informacje o realizacji wniosków i zaleceń.wniosków i zaleceń.

Page 45: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Plan realizacji kontroli w szkołach Plan realizacji kontroli w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Kuratorium i placówkach nadzorowanych przez Kuratorium

Oświaty Oświaty w roku szkolnym 2011/2012w roku szkolnym 2011/2012

Page 46: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego - kontrole

Typ szkoły/placówki

1) Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowanych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.

wszystkie szkoły i placówki publiczne

2) Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa

publiczne gimnazja,publiczne licea ogólnokształcące,publiczne technikadla młodzieży

3) Wybór podręczników szkolnych. publiczne szkoły podstawowe,publiczne gimnazja

Page 47: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego - kontrole

Typ szkoły/placówki

4) Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

publiczne szkoły podstawowe

5) Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych.

publiczne i niepubliczne szkoły dla dorosłych każdego typu w formie stacjonarnej i zaocznej

Page 48: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego - kontrole

Typ szkoły/placówki

6) Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży

publiczne technikum dla młodzieży w zawodzie technik ekonomista

7) Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa

publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne zespoły wychowania przedszkolnego

Page 49: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego - kontrole

Typ szkoły/placówki

8) Zgodność organizacji zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć

klasowo – lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców

publiczne szkoły podstawowe publiczne gimnazja publiczne szkoły ponadgimnazjalne ( z wyłączeniem szkolnictwa specjalnego i oddz. integracyjnych )

9) Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury.

publiczne szkoły podstawowe publiczne gimnazja publiczne szkoły ponadgimnazjalne

Page 50: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego - kontrole

Typ szkoły/placówki

10)Zgodność organizacji kształcenia uczniów z

upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym z przepisami prawa

ogólnodostępne szkoły podstawowe gimnazja szkoły integracyjne szkoły z oddziałami integracyjnymi

Page 51: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

W nowym roku szkolnym 2011/2012 życzę Państwu W nowym roku szkolnym 2011/2012 życzę Państwu wielu sukcesów w pracy zawodowej.wielu sukcesów w pracy zawodowej.

Page 52: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Nadzór pedagogiczny - Wydział KontroliNadzór pedagogiczny - Wydział Kontroli

Dziękuję Państwu za uwagęDziękuję Państwu za uwagę