of 16/16
redacció 93 593 70 11 · [email protected] · administració 93 593 93 39 · publicitat 686 450 697 · Fax 93 570 87 74 3 barcelona · Edició 214 Tibidabo L’emblemàtica Talaia renovarà les seves peces principals 12 Sol·licitat el control www.liniasarria.cat · 28 de Juny de 2011 · Núm.15 · 15.000 exemplars línia sarrià Pla de prevenció d’incendis Collserola es prepara de cara a l’estiu L’ERO de l’Hospital Plató afecta a 38 dels seus treballadors Una prova pilot dóna crema solar als alumnes 9 La lluita contra el càncer de pell arriba a l’escola 10 10 Fotos: Cristian Gómez Urbanisme reclama l’inici de les obres de la Rotonda

Línia Sarrià 15

 • View
  225

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Línia Sarrià 15

Text of Línia Sarrià 15

 • redacci 93 593 70 11 [email protected] administraci 93 593 93 39 publicitat 686 450 697 Fax 93 570 87 74

  3

  barcelona Edici 214

  TibidaboLemblemtica Talaia renovar les seves peces principals

  12

  Sollicitat el control

  www.liniasarria.cat 28 de Juny de 2011 Nm.15 15.000 exemplars

  lniasarri

  Pla de prevenci dincendisCollserola es prepara de cara a lestiu

  LERO de lHospital Plat afecta a 38 dels seus treballadors

  Una prova pilot dna crema solar als alumnes 9

  La lluita contra el cncer de pellarriba a lescola

  10

  10

  Fo

  tos: C

  ristian

  G

  me

  z

  Urbanisme reclama linicide les obres de la Rotonda

 • 2 Per a publicitat - 686 450 697 - [email protected]

  201128lniasarri.cat

 • En portada 3lniasarri.catJuny201128

  Collserola es protegeix del focEls Bombers activen loperatiu especial destiu a Collserola > Lelctrica Endesa inverteix300.000 euros en la prevenci dincendis > Al 2010 va cremar menys d1 hectrea de bosc

  Foto: Endesa

  Com cada any, amb larribada delestiu i lincrement de les tempe-ratures, creix el risc dels incendisforestals. En aquest sentit, lazona ms crtica a la ciutat deBarcelona s la serralada de Coll-serola. Cal tenir en compte queCollserola, amb ms de 8.000hectrees de superfcie, abraaamb les seves faldes els districtesbarcelonins de Sarri-Sant Ger-vasi, les Corts, Horta-Guinard iNou Barris, a ms dels termesmunicipals de Sant Cugat, Cer-danyola i Molins de Rei, entredaltres. La seva frondosa massaforestal incrementa el risc defoc, sumat a la dispersi delshabitatges, que s un altre carac-terstica de Collserola que potaugmentar els danys provocatsper un incendi.

  MS BOMBERS...Per aquesta ra, des del passat 1de juny i fins al final de lestiu,cap al mes de setembre, el cos deBombers de Barcelona ha activatloperatiu especial de vigilnciade la muntanya per a lestiu.

  Loperatiu consisteix, per unabanda, en lactivaci del Parc deBombers de Vallvidrera, que no-ms roman obert entre els mesosde juny i setembre, coincidintamb aquesta poca de major riscdincendi a la serralada. La dota-ci, formada per cinc bombers, tun paper fonamental, ja que ac-cedeix duna manera ms rpidaque la resta de dotacions a la ma-jor part de Collserola.

  ...I MS INFORMACIPer altra banda, loperatiu delsbombers incorpora nous mto-des, com ls duna extensa infor-maci de caire meteorolgic. Aixdoncs, des de lObservatori Fabra

  sels proporciona informaci con-tinua sobre la velocitat del vent,la humitat relativa o la tempera-tura mitjana; condicionants quepoden influir en linici dun incen-di o en la seva propagaci.

  Durant els propers quatre me-sos, els Bombers de Barcelonaduran a terme diriament reco-neixements de la zona, posant es-pecial mfasi en els accessos, lasenyalitzaci de camins i en la re-visi dels dipsits daigua situatsper tota la serralada. En aquestsrecorreguts de vigilncia, els

  Bombers tenen ms cura da-quelles zones habitades i sensetrama urbana, que les fa msvulnerables al foc.

  EL SEU GRA DE SORRALesfor dels Bombers i de les ad-ministracions s lloable, per devegades sagraeix el suport econ-mic dun operador privat. Aquests el cas de lelctrica Endesa, queenguany invertir fins a 300.000euros per a prevenir incendis fo-restals a tot el Barcelons. De fet,cal tenir en compte que el 60% deles lnies elctriques dEndesa ala comarca travessen les zonesboscoses de la serralada de Coll-serola. s per aquesta ra que,anualment, es duen a terme ac-cions i inversions daquest ti-pus.

  La inversi de lempresa elc-trica se centrar en dos eixosdacci: la neteja dels boscos i larealitzaci de termografies.

  Per una banda, es duu a terme

  Els helicpters prenen termografies del cablejat per detectar augments inesperats de temperatura

  la tala i lesporga selectiva de lamassa forestal dels punts ambms risc dincendi. Es localitzenaquests punts calents i es nete-gen, tenint en compte les indica-cions dels tcnics forestals delParc Natural de Collserola.

  Per altra banda, es duen aterme termografies de tot el ter -reny. Aquesta actuaci es fa gr-cies a helicpters, que sobrevolenles zones boscoses amb una c-mera de raigs infrarojos, que re-passa la calor que desprenen elscables elctrics. Si hi ha algun

  tram que supera la temperaturahabitual, pot ser indicatiu dunmal funcionament del cablejat i,per tant, hi ha el perill dun sobre-escalfament i un posterior in-cendi.

  La presa daquestes termo-grafies permet veure punts ca-lents impossibles de veure a sim-ple vista i poder actuar sobredells.

  XIFRES ALENTADORESEls efectes dels incendis a Collse-rola en els darrers dos anys hanmostrat un descens continu. Les-tiu del 2009, els Bombers van ha-ver dactuar en 17 ocasions, i elsincendis van cremar un total de2,2 hectrees.

  Per contra, durant lestiu delany passat va cremar menysduna hectrea de bosc. Tot iaix, el cos de Bombers va comp-tabilitzar ms urgncies, i va ha-ver de sortir de les casernes en 26ocasions.

  J. SugraesVallvidrera

  Endesa inverteix300.000 euros enla prevenci dels

  incendis a la serra,on es troba el 60%

  de les seves lnies elctriques

  del Barcelons

  Els helicptersfan termografies,

  que detecten temperatures elevades als

  cables elctrics, i possibles averies

  del cablejat

 • 4 Opini

  Safata dentradaEDITORIAL

  Ciutadans

  lniasarri grup comunicaci21Dipsit legal: B.17672-2010

  Redacci: 93 593 700 [email protected]: 686 450 [email protected]: 93 593 93 [email protected]

  www.liniasarria.cat

  Lnia Sarri agraeix les cartes dels lectors per no es responsabilitza dels seus continguts. s imprescindible que els es-crits estiguin signats amb nom i cog noms, nmero de DNI i telfon de contacte. Lnia Sarri es reserva el dret de reta-llar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrnic a l'[email protected]

  Cartes dels lectors

  Sollicitat el control

  -

  lniasarri.cat

  Premi Diputaci de Barcelona

  Tasis-Torrent de Comunicaci Local 2010

  Juny

  201128

  Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edici: Jordi Sugra es(Lnia Barcelona), Jos Antonio Pilar (Lnia Valls), Daniel Gutirrez(Lnia Badalona), Sara Arroyo (Lnia Maresme), Ivana Padierna(webs de proximitat), Pere Gimnez (webs temtics). Caps deredacci: Elisabeth Alfaro, Cris tian G mez, David Gonzlez.Redacci: Montse Lpez, Daniel Sainz, Jordi Alcover.

  Cap de producci i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors grfics: Albert Bald, Aida Fonseca. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Coordinadors comercials: lex Subirats i Manel Riera. Xarxa comercial: Adolf Garcia, Esther Rodrguez, Ricard Garcia, Joan Carles Cuenca i ManuelSnchez-Villanueva. Mrqueting: Eva Serra. Fotografia: Eduardo Benito. Distribuci: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Yacouba Diakit, Adri Lpez,Nico de Tullio i Freddy Blanco. Facturaci: Teresa Anguela. Auxiliar: Maria Reyes.

  Salvador BofillJubilat

  Estic molt dacord amb aquestmoviment. Si jo fos jove faria elmateix. La classe poltica estmolt acomodada. Fem massa casa Europa i al final les coses aquno funcionen.

  Antonia SnchezDependenta

  Em sembla perfecte. Estic da-cord de fer alguna cosa diferental que ja hi ha. Sempre que escomportin i no deixin les placesplenes de brutcia em sembla bque protestin daquesta manera.

  Vctor CarrascoEstudiant

  No s un tema que conegui deprop. Tenen els seus motius perqueixar-se, i s bo que el poble esqueixi. Trobo molt malamentcom els va treure la policia deplaa Catalunya.

  Ivan GonzlezAturat

  Crec que s una vergonya. Hi haaltres maneres de fer les cosesque no estar asseguts a les placesi enganxar cartells arreu. Shau-ria dhaver fet una manifestaciquan tocava. Tot est manegat.

  Cristina NavarroAuxiliar dental

  Em sembla b que la gent esmanifesti per no estic dacordque ocupin un espai que s detots, i molt menys que ho embru-tin tot. Al cap i a la fi, tots tenimdret a passar per les places.

  Qu en pensa dels indignats?

  SIMPLEMENT DEMOCRCIA

  s inadmissible que, quan mi-lions de ciutadans acaben des-collir democrticament als seusrepresentants, vingui unamuni dirresponsables a dina-mitar amb mtodes colpistes elnormal funcionament de les ins-titucions. Crec que ja s horaque sinvestigui a fons i es depu-rin totes les responsabilitats.Ens hi va la llibertat, la demo-crcia i la convivncia pacficaentre tots els espanyols.

  Jos GutirrezBarcelona

  INDIGNADA AMB ELSCONTRA-INDIGNATS

  Ha faltat temps perqu elsmedia donessin una volta de180 graus en les seves opinionssobre els indignats. Es diu que enlacci del Parlament es va inten-tar segrestar la sobirania nacio-nal, quan la segresten els partitsi els poltics que perverteixen elseu programa electoral i aprovenmesures i retallades en serveisque ning esperava.

  Sembla que en Felip Puig shasortit amb la seva fent amagar lesimatges de la violncia policial. Nose nadonen que tot plegat s una

  mascarada en la que la partitocr-cia usurpa els drets de les perso-nes? Es vol una altra democrcia,ms oberta, ms respectuosa, onla gent hi pugui participar. No es-

  ES POT ESTAR ENCARA MS INDIGNAT?

  Des de primera hora vaig buscar informaci sobre el que estavapassant al Parc de la Ciutadella el passat dimecres. I no deixa desorprendrem el tractament de la informaci? La tornada era lamateixa: caos, violncia, coacci, antidemocrtics, per no vaigveure una sola imatge realment violenta per part dels indignats.

  Em sembla que el que s veritablement antidemocrtic s creu-re que els que ocupen escons representen la societat en conjunt,quan les eleccions i les mobilitzacions han posat en evidncia unadecepci massiva cap a la classe poltica. s imprudent parlar desduna democrcia que silencia els que volen participar en la pre-sa de decisions. Afirmar que el moviment 15-M amenaa els va -lors democrtics que tant ha costat aconseguir, no noms em sem-bla oportunista, sin tamb cnic i si aquest s el sistema que de-fensen, si aquesta s la democrcia de poca volada que somien, lla-vors no estan a lalada de les circumstncies que demanen polticsms valents i menys mesquins.

  Evidentment, els parlamentaris encara no es fan ress del quesignifica el moviment. Fins i tot el president de la Generalitat vainsistir en qu es va obsessionar perqu la jornada es desen-volups amb normalitat. Voldr dir-nos amb aix que li interes-sa invisibilitzar el moviment i les causes que li han donat origen?Per qu creuen els parlamentaris que les seves investidures snsagrades? Per qu sescandalitzen duna violncia que no es veuen cap mitj? Jo crec que el que s sagrat sn les persones, les queja estem pagant deutes que no sn nostres, patint la privatitzacidels bns de lestat, s a dir, els teus, els meus, els nostres.

  Mariela AcjiaBarcelona

  tem ofuscats amb alguns poltics,ho estem amb el sistema.

  Roser BenaventBarcelona

  l proper divendres 1 de juliol, el convergent Xavier Trias pren-dr possessi del crrec dalcalde de Barcelona. Es tracta, no

  noms dun relleu de poders, sin dun canvi total de la visi quees t de Barcelona. Per una banda, Xavier Trias (CiU) t una ideo-logia diferent a Jordi Hereu (PSC), bviament. Per hi ha un altrefactor que provoca que el nou alcalde hagi de fer coses totalmentdiferents al seu predecessor, i s que s la primera vegada a la de-mocrcia que Convergncia i Uni obt lalcaldia de Barcelona. sa dir, podrem dir que la capital catalana s tradicionalment mssocialista que convergent, excepte en alguns casos com a Sarri-SantGervasi, pel que aquesta victria convergent s la suma duna s-rie de circumstncies que han servit de cstig al Partit Socialistade Catalunya.

  Aquest canvi dorientaci de les poltiques municipals sha de veu-re ben aviat i el primer cas on es podr palpar ser en la reformade ledifici de la Rotonda. La promotora Nez i Navarro va signarun acord amb lanterior govern socialista per aixecar-hi un edifi-ci doficines. Uns dies abans que Xavier Trias faci la seva entradatriomfal a la plaa Sant Jaume, Urbanisme ha instat la promoto-ra a iniciar les obres a ledifici. Per bona part dels vens hi estanen contra; creuen que es destruiran els elements caracterstics i pro-tegits daquest emblemtic edifici.

  En aquest context, el proper alcalde ja ha avanat que preferi-ria la construcci dun hotel abans que un edifici doficines. Falta,per, convncer Nez i Navarro i dur a terme un projecte que dei-xi contents a totes les parts. Ser, per, la primera prova per al noualcalde, sobre el qual shi fixaran totes les mirades i hi haur mol-tes esperances depositades.

  De fet, la FAVB ja li ha posat una srie de deures, fins a 64 obresincomplertes en lanterior mandat, algunes delles responsabilitatdel govern socialista, per altres sn potestat de la Generalitat. Aixdoncs, tamb se li presenta una poca on haur de barallar-se ambels seus companys del govern autonmic, ja que lalcalde haur dereclamar que es portin a terme obres, malgrat les retallades que rea -litzi el seu lder, Artur Mas. Cal acabar la remodelaci de GeneralMitre, enllestir accessos a Vallvidrera i construir la biblioteca deVilla Florida. Sn deures que daqu a quatre anys les entitats re-visaran i criticaran si no shan dut endavant. s un moment dif-cil, per s loportunitat de Xavier Trias per demostrar perqu moltsbarcelonins lhan votat.

  Moment complicat, per lagran oportunitat de Trias

  E

 • 5Opini

  Semfors

  La lupa

  Jordi SugraesDirector Lnia Sarri

  El mirador

  lniasarri.catJuny201128

  Lagull

  VOT DANADA I TORNADA?Xavier Trias ser el proper alcalde. Elpropi Jordi Hereu, alcalde en funcions,ho va reconixer en la mateixa nit de leseleccions. Des de fa anys, la difernciaentre els socialistes i els convergents shaanat retallant. I ha estat en aquestaocasi que sha donat la volta a la truita,i CiU ha aconseguit esgarrapar Barcelonaal PSC, un basti que fins ara era inex-pugnable. A partir dara, per, XavierTrias haur de ser prudent i coherent, icomplir les seves promeses electorals,costi el que costi, encara que aix len-fronti als seus companys, els que es tro-ben a laltra banda de la plaa SantJaume. La ra s ben senzilla. Malgrat labona feina i la perseverncia dels conver-gents, aquestes eleccions les han perdutels socialistes. Tal com va reconixer elmateix president Artur Mas, linvent deltripartit i lestela de Rodrguez Zapatero(Retallada de lEstatut, inclosa) els vanafavorir i els van fer guanyar les eleccionsde novembre. En el cas de Barcelona, seli ha de sumar a aquests factors, un altreencara ms destacat: el cansament de le-lector desprs de ms de 30 anys dun go-vern socialista que no ilusiona, sin querepeteix les mateixes frmules i deixa ala cuneta moltes reivindicacions venalsque es van acumulant legislatura rere le-gislatura. Que en prengui nota el futur al-calde Xavier Trias, ja que molts dels votsque ha rebut sn desperana, de prstecper a aquesta legislatura, amb possibili-tat de renovaci, per tamb amb el pe-rill duna revocaci per sempre ms.Mentrestant, la Generalitat est anun-ciant retallada rere retallada. Per tant, sialgun projecte no pot dur-se a terme,simplement per falta de pressupost, elssocialistes se li llanaran al coll acusant-lo de connivncia amb les retallades. Endefinitiva, Xavier Trias haur daprendrea ser alcalde i entomar les crtiques deloposici, desprs danys de ser ell quillenava les crtiques i ser loposici.

  Beneda dentadura. Zacaries Pacheco de Moraes, unhome brasiler de 81 anys dedat va ser tirotejat per un desco-negut mentre treballava al bar de la seva propietat en una petita ciu-tat de loest de Brasil. Els metges que el van tractar van assegurarque Zacaries continuava viu grcies a la seva dentadura ja que aques-ta va desviar la bala cap a la gola i va evitar que aquesta impacts con-tra el seu cervell.

  Exigeix 15.000 euros per haver-se clavat una espinade rosa. Un home que va comprar una rosa a un supermer-cat a Florida ha demandat al comer i a la companyia provedora per15.000 dlars per haver-se punxat amb una de les seves espines, vainformar el divendres un diari local. Charles Imwalle, un guia de pes-ca de 41 anys, reclama aquesta indemnitzaci per pagaments com-pensatoris i danys, i afirma que la punxada li va causar forts dolorsi inflor en una m, per la qual cosa va haver de pagar per atenci m-dica i perdre dies de treball. Imwalle va comprar la rosa, importa-da de Colmbia, tres mesos enrere i dilluns va demandar per negli-gncia a aquesta companyia i a la importadora de flors Passion Gro-wers, amb seu a Miami.

  Alcalde veter. Licinio Prieto, del PP, s lalcalde ms velldEspanya. Va complir 89 anys pocs dies desprs de revalidarel pasat 22 de maig la majoria absoluta al capdavant de lajuntamentdel municipi avils de Cuevas del Valle (537 habitants censats) i araes troba a lespera de tornar a prendre possessi del crrec el pr-xim 11 de juny.

  A cop de tinta per David Xiberta

  Comunicat en relaci als fets del 15 de junyArran dels successos esdevinguts el passatdimecres 15 de juny als voltants del Parla-ment de Catalunya, Democrcia Real Ja!(DRJ) vol posar en coneixement de lopi-ni pblica diversos aspectes:

  DRJ sempre ha tingut la vocaci de do-nar suport a les mobilitzacions i accionsque tenen per objectiu visualitzar la indig-naci de la societat, la manca de qualitatdemocrtica i el servilisme del sistema departits poltics cap als interessos econmic-financers.

  Seguint aquesta lnia, vam decidir do-nar suport a la convocatria dAturem elParlament, per compartir el nostre rebu-ig a la llei de pressupostos en qu simple-menten les retallades i la llei mnibus, ex-emple flagrant del carcter antidemocr-tic del Parlament.

  Aquesta convocatria va fer una cridaa la no violncia i al carcter pacfic de laprotesta que eren habituals en el movimentsorgit arran del 15-M. Com es pot compro-var en tots els comunicats de DRJ, hemapellat sempre a la calma i a la no violn-cia en totes les mobilitzacions en quhem participat directament o indirecta-ment. En aquest sentit, DRJ ha donatexem ple en tot moment de ser un movi-

  ment no violent, fins i tot quan sensagredeix i reprimeix violenta i despropor-cionadament com va passar en el desallot-jament frustrat del 27-M. s, per aix, queposem de manifest davant lopini pbli-ca el nostre rebuig a tota acci violenta dequalsevol tipus independentment de quilordeni o executi.

  Malgrat aquest rebuig manifest al llargdun mes de mobilitzacions, assumim cer-ta responsabilitat en el desenvolupamentde lacci de protesta. No obstant aix, desDRJ no podem controlar les actituds i ac-cions de totes les persones que shan con-centrat a les proximitats del Parlament.

  Aix mateix, tamb volem evidenciar lamaniobra comunicativa que sest realit-zant a travs dels grans mitjans per utilit-zar les accions incontrolades duns pocscom a excusa per desacreditar un movi-ment que ha demostrat de sobres les sevesintencions no violentes. Aquesta maniobraes fonamenta en les imatges de fets allatsprotagonitzats per un nombre insignificantde persones les quals no representen les-perit del nostre moviment i, en particular,de DRJ. De la mateixa manera que el sis-tema de partits poltics no ens represen-ta; aquests violents, tampoc.

  Aquestes accions minoritries sestanutilitzant de cortina de fum per desviar la-tenci meditica del que realment im-porta: laprovaci de les retallades i la lleimnibus. La rellevncia del que va passarno sn les accions dun mnim grup de per-sones, sin el fet que ms de 4.000 perso-nes de tota mena i edat, procedents de 30assemblees de barris, han participat du-na acci de desobedincia civil pacfica, enla qual han reclamat amb dignitat que nosaprovin la llei mnibus ni les retalladessocials.

  No obstant aix, en els mitjans de comu-nicaci no es parla d'aquesta llei que pre-tn imposar-se a travs dun sistema an-tidemocrtic i poc transparent, ni de lesconseqncies de la seva aplicaci.

  El moviment del 15-M ha demostrat ques i ser: pacfic, flexible, obert, alegre, par-ticipatiu, dialogant, creatiu, valent, solida-ri, intelligent i ampli. I no, no canviarem.

  DRJ seguir donant suport a totesaquelles convocatries pacfiques que sor-geixin de la societat civil i que reclamindrets com la sanitat, leducaci, lhabitat-ge, la lluita per una vida digna... I, per des-comptat, ho farem de manera no violenta,com sempre hem fet.

  Democrcia Real Ja! - Barcelona

  LAjuntament ha instat a la constructoraNez i Navarro, que comenci les obres deledifici de la Rotonda, propietat de lem-presa des del 1999. Nez i Navarro sha-via comproms verbalment a iniciar el pro-jecte a finals del mes de mar.

  Edifici de la RotondaLAjuntament insta a desencallar el projecte

  Associaci Espanyola Contra el CncerDispensadors de crema solar a les escoles

  Bombers de BarcelonaInici de la campanya de prevenci dincendis

  Amb larribada de lestiu, lAssociaci Es-panyola Contra el Cncer (AECC) ha en-degat una iniciativa pionera que consisteixa installar dispensadors de crema solar adiferents centres escolars de Barcelonacom lescola Orlandai.

  Poc abans que arribin els dies ms caluro-sos de lany, les diferents estacions de bom-bers de Barcelona shan posat en gur diade cara a la campanya de prevenci din-cendis a la ciutat, en especial a la zona msboscosa de la serra de Collserola.

 • 6 lniasarri.catJuny

  201128 Per a publicitat - 686 450 697 - [email protected]

 • 28lniasarri.cat

  7

  SarriJuny

  2011

  Ms de 2,5 km de cable elctric soterratEndesa ha invertit aquest any ms de 200.000 euros en el soterrament

  de les seves lnies elctriques. Aquesta inversi ha perms amagar fins a2,5 quilmetres de cablejat en onze carrers de diferents zones de la ciu-

  tat, entre les que es troba el districte de Sarri-Sant Gervasi.

  La remodelaci de General Mitreporta pendent des de fa sis anysRedacci > Amb el final de la le-gislatura, la Federaci dAsso-ciacions de Vens de Barcelona(FAVB) ha recopilat les diferentsobres a la via pblica que hanquedat pendents daquest man-dat. La responsabilitat no s no-ms de lAjuntament de Barcelo-na, tal com ells mateixos matis-sen, ja que hi ha treballs que de-penen de la Generalitat o daltresinstitucions, pbliques o priva-des. Han detectat fins a 64 in-compliments a tot Barcelona.

  Tres daquestes obres pen-dents es troben al districte de Sa-rri-Sant Gervasi. Per una ban-da, manca arranjar les entradesa nuclis urbans com Can Recto-ret, Mas Saur i Mas Guimbau.Per altra banda, la construcci dela biblioteca de Villa Floridaest pendent des del 2003, i nova ser fins aquest mar que es vacollocar la primera pedra. Per l-tim, els vens reclamen el final dela remodelaci de la ronda Gene-ral Mitre, pendent des del 2005.

  Foto: Arxiu

  Redacci > Lasseguradora m-dica Sanitas ha adquirit a finalsde juny el Centre Internacional deMedicina Avanada (CIMA), ubi-cat al barri de Sarri, per 21 mi-lions deuros. Lempresa ja haavanat que injectar cinc milionsms per habilitar les installa-cions. Aquest ser el primer cen-tre hospitalari que Sanitas tindra Barcelona. El CIMA va obrir al2003, i compta amb 48 habita-cions i lassistncia de 150 met-ges.

  Redacci > Els Mossos dEs-quadra van detenir in fraganti afinals de maig una parella acusa-da dun robatori amb fora engrau de temptativa. Els joves,una dona de 20 anys i un homede 21, ambds amb nacionalitatcroata, van ser detinguts pelsagents just quan tractaven dobrirla porta dun immoble amb elmtode de la radiografia, s a dir,fent crrer un plstic dur pelmarc de la porta i fent saltar elpany.

  Detenen dos jovescroats al intentarrobar a una casa

  Sanitas es fa amblhospital CIMAper 21 milions

  Quinze regidors per a lalcalde

  Fotos: PP i CiU

  Jordi SugraesSarri

  Un dia abans de la revetlla deSant Joan, sencenia la traca fi-nal de les eleccions municipalsdel 22 de maig. Convergncia iUni recuperava el 15 regidor alconsistori barcelon en detri-ment del Partit Popular, queveia com sevaporava el seu novedil.

  El Tribunal Superior de Jus-ticia de Catalunya (TSJC) dona-va marxa enrera de la seva lti-ma sentncia. A una setmanadel nomenament de Xavier Triascom a nou alcalde de Barcelona,el PP ja ha anunciat que portarla seva reclamaci fins al Tribu-nal Constitucional.

  POLTICA O JUSTCIASovint es tem que la poltica esjudicialitzi en excs o que la Jus-tcia estigui massa polititzada.Per, cada vegada ms, s elcam que prenen els partits pol-tics quan creuen que els resultatselectorals els han perjudicat.Aix s el que han fet Partit Po-pular i Convergncia i Uni des-prs dels comicis municipals del22-M.

  Dies desprs del pas per lesurnes, el Partit Popular va pre-sentar un recurs al TSJC vers 66vots que creia indegudament in-validats. El PP es trobava nomsa 56 butlletes de sumar un nouregidor, arribant als nou edils,restant-ne un dels quinze deConvergncia i Uni.

  La sentncia judicial va ator-gar als populars 57 vots, un msdels necessaris, pel que la popu-lar Mriam Casanova ocupavalesc dElena Turall (CiU). Laresposta dels convergents no esva fer esperar. La federaci na-cionalista va recorre la decisi

  allegant un error material, jaque algunes de les butlletes vali-dades no havien estat reclamadespel PP i la sentncia no pot va-lidar all que no ha estat mai re-clamat pel recurrent.

  Desprs dels recursos duns ialtres, el Tribunal Superior deJustcia ha anullat definitiva-ment 3 vots dels Partit Popular.Aix doncs, tot queda com a la nitdel 22 de maig, Convergncia iUni recuperant els 15 regidors,i el Partit Popular quedant-se ales portes dels nou represen-tants.

  El resultat, per, podria no serdefinitiu, ja que els populars in-sisteixen en la validesa dels votsi adverteixen que arribaran finsal Tribunal Constitucional.

  CIU ES CONSOLIDAEls comicis del 22-M van signifi-car per a Convergncia i Uni laseva plena consolidaci al distric-te de Sarri-Sant Gervasi, on vantornar a ser la fora ms votadaampliant encara ms la seva dis-tncia amb el segon classificat, elPartit Popular. Els ms de 31.000vots de CiU van allunyar encarams la federaci nacionalistadels populars, que es van quedaramb poc ms de 14.400, millo-rant lleugerament el resultat del2007. Sarri-Sant Gervasi mai haestat territori socialista, per elscomicis del maig van evidenciar-ho encara ms. El PSC va perdreuns 3.000 vots, quedant-se ambtant sols uns 6.200 vots de su-port.

  Aquests resultats electoralsdonen a Xavier Trias lalcaldia deBarcelona. Aquest divendres, 1 dejuliol, Trias ser nomenat alcal-de i noms quedar el dubte dequi ser el nou regidor de Sarri-Sant Gervasi, tot i que el nom quems sona s el de Joan Puigdo-llers, actual president del ConsellPlenari del districte.

  El TSJC dna la ra a CiU, que tindr 15 edils > XavierTrias prendr possessi de lalcaldia aquest divendres

  Mriam Casanova (PP) i Elena Turall (CiU) shan disputat lesc al consistori

  El PP, que esqueda amb vuitregidors, avisa

  que recorrer alTribunal

  Constitucional

  General Mitre sha anat millorant, per encara falten trams per remodelar

 • 8 lniasarri.catJuny

  201128 Per a publicitat - 686 450 697 - [email protected]

 • 99Sarri lniasarri.catJuny201128

  Lescola Orlandai posa el seu gra de sorra en la lluita contra el cncer

  Sant Gervasi que hi forma part.La resta descoles est repartidaper tota la ciutat.

  Aix, tamb hi collaboren elscentres escolars Els Horts i Pro-venals, al districte de Sant Mar-t; el CEIP Parc de la Ciutadella,a Ciutat Vella; el Colegio Jovella-nos, del Baix Guinard; lescolaLavnia, a les Corts; el centreJoan Roca Guipuzcoa del barride Navas; el CEIP Diputaci,de lEixample, i els CEIP MestreMorera i Antaviana, ambds deNou Barris.

  El projecte no preveu, tantsols, la installaci daquestesmquines dispensadors de cre-ma solar. Sin que tamb haplanificat collocar als centreseducatius un estand informatiu,on sinformar als joves que hiestudin la necessitat de la pro-tecci solar per evitar malaltiescutnies. En aquesta mateixaparada, els joves podran realit-zar uns senzills tests amb els queconeixeran quin grau de protec-ci necessita la seva pell.

  Foto: Arxiu

  El sol, causant de malalties a la pell

  Jordi SugraesSarri

  Amb larribada de lestiu, aug-menten els missatges dadver-tncia per protegir-se dels raigssolars i prevenir possibles ma-lalties de la pell. En aquest sen-tit, hi ha deu escoles de la ciutatque, durant aquest proper curs,formaran part duna prova pilotanomenada Campanya Solar2011.

  Aquest projecte pioner a totlEstat, promogut per lAssocia-ci Espanyola Contra el Cncer(AECC) i lAgncia de Salut P-blica de Barcelona (ASPB),collocar mquines dispensado-res de crema solar als centreseducatius, per a que els infantspuguin protegir-se contra el solells mateixos.

  Entre les deu escoles que du-ran a terme lexperincia, es tro-ba el CEIP Orlandai, ubicat al ca-rrer Domnguez i Miralles, 1.Es tracta de lnic centre de pri-mria del districte de Sarri-

  Un projecte pioner habilitar mquines dispensadores de crema solar a deu escoles de Barcelona, per prevenir sobre les malalties de la pell

  UN MAL CREIXENTSha comprovat que la incidn-cia del melanoma maligne a Ca-talunya ha augmentat en lesdar reres dues dcades. Tambha augmentat el seu grau demortalitat, que ha passat de 26casos a ms dun centenar enaquest termini de temps.

  Els experts recorden que ls

  de protectors solars, com lescremes, sn imprescindibles enels infants per tal de prevenir la-parici de cncer de pell un coparribin a ledat adulta. Aix ma-teix, recomanen ls de robaopaca i evitar lexposici alsraigs solars des de les 10 del matfins a les 16 hores, el moment demxima radiaci solar.

  Redacci > Tal com ja va publi-car Lnia Sarri al gener, la Vol-ta a Catalunya celebra enguany100 anys i el seu primer recorre-gut va sortir de la Vila de Sarri.Per aquest motiu, el districte hacelebrat aquesta efemride ambla descoberta duna placa com-memorativa al passeig de la Rei-na Elisenda, nmero 22. La pri-mera Volta a Catalunya va comp-tar amb 34 esforats ciclistesque van completar tres etapes.

  Una placa recordael centenari de laVolta a Catalunya

  Redacci > Tot i que amb me-nys ress que a plaa Catalunya,lassemblea dindignats tambsha fet sentir a la plaa de la Vilade Sarri, que el passat 2 de junyva aplegar ms de 250 personesque van voler dir-hi la seva. Estractava de la segona assembleasocial del districte, i va comptaramb molts ms participants. Laintenci dels organitzadors sanar guanyant adeptes dia reredia com diu el seu lema: Anema poc a poc perqu anem lluny.

  La indignaciarriba a la plaaVila de Sarri

 • Juny

  201128

  10

  Sant Gervasi lniasarri.cat

  GalvanyLa Bonanova

  Urbanisme vol que sinicinja els treballs a la Rotonda

  Foto: C. Gmez

  Msica en viu al Tur ParkEl proper 6 de juliol a partir de les deu del vespre, el TurPark acollir un concert de msica classica a crrec de laBanda Municipal de Barcelona. El concert semmarca en

  el cicle Msica als Parcs impulsat per lAjuntament.

  La Generalitat aprova lERO de38 empleats de lHospital PlatGalvany> LHospital Plat (ca-rrer Plat, 21) ser el primercentre mdic de la sanitat cata-lana en aplicar un Expedient deRegulaci dOcupaci (ERO) queafectar a 38 dels seus treballa-dors. Aix ho va aprovar la Con-selleria dEmpresa i Ocupacide la Generalitat de Catalunya elpassat 14 de juny.

  SECRET A VEUSLaplicaci de lERO era un se-cret a veus ja que la direcci delHospital i els seus treballadorshavien arribat a un acord i era

  una qesti de temps ja quenoms mancava laprovaci ofi-cial del Govern presidit per Ar-tur Mas.

  AL FINAL SERAN 38Tot i que inicialment la direccide lHospital Plat havia plante-jat lacomiadament duns 50treballadors, finalment en seran38 empleats entre metges, infer-meres i personal administratiu.Daltra banda, es prejubilar aquatre treballadors i no es reno-var el contracte de quatre em-pleats eventuals del centre.

  Cristian GmezSant Gervasi-Galvany

  El projecte de rehabilitaci de le-difici modernista de la Rotondaes troba encallat des que lany1.999 la constructora Nez i Na-varro el va adquirir per 2.500 mi-lions de les antigues pessetesamb la intenci de rehabilitar-loi convertir-lo en un edifici dofi-cines. Nnez i Navarro tenia uncomproms verbal amb lAjunta-ment en virtut del qual les obreshavien de comenar a finals demar, per laspecte exterior quepresenta la Rotonda actualmentno fa pensar que shagi iniciat captipus de reforma i el consistoribarcelon ha instat a la construc-tora a desencallar el projecte du-na vegada per totes. Fonts de laconstructora apunten que tot i quesembli que el projecte es troba enstand by, ja shan iniciat una s-rie de trmits com lelaboracidels estudis tcnics previs a lini-ci de les obres.

  DUES DEMANDES VENALSEls successius endarreriments delprojecte poden respondre a dife-rents causes; una delles sn lesdues demandes interposades perla plataforma venal Salvem laRotonda que no est dacord ambuna srie de reformes estructuralsque contempla el projecte de re-habilitaci dun dels edificis mscaracterstics del barri de SantGervasi-Galvany. Una altra de lesraons que podrien explicar lestan-cament de les obres s la situacieconmica actual que podria ha-ver provocat que Nez i Navarrono disposi dels fons necessaris periniciar unes obres tan complexes.

  TRIAS VOL UN HOTELUn altre dels fets que podria en-darrerir ms el projecte s la vo-luntat del nou alcalde de Barce-lona, Xavier Trias, de fer un ho-tel a ledifici de la Rotonda, encomptes de les oficines que estanplanificades actualment. Si Triasconven la constructora daquest

  canvi de plans, la llicncia dobraconcedida a Nez i Navarro el 21de gener sanullaria i se nhauriade tramitar una de nova. Aquestcanvi provocaria nous endarreri-ments, per tot aix no sacaba-r de concretar fins que el nou al-calde prengui possessi del crrecel proper dia 1 de juliol.

  Bonanova i Galvany > Dife-rents carrers de Sant Gervasiiniciaran obres de reasfaltat du-rant els propers mesos. Un dellss el carrer Marquesa de Villa-longa que iniciar el canvi de pa-viment, entre els carrers Bene-detti i Esperana, aquesta setma-na i provocar talls de trnsit elsdies 2 i 3 de juliol. Per altrabanda, el carrer Santal patirun tall durant tot el 17 de juliola causa duna srie dobres demillora que shi han de realitzar.

  Diferents carrersdel barri estrenennou paviment

  Edifici de la Rotonda

  El projecte depn de la constructora Nez i Navarro> Lalcalde Trias vol que shi construeixi un hotel

  Hospital Plat

  Galvany > La Casa Sagnier aco-llir el 7 de juliol a partir de les 19h, una trobada per a familiars iamics de persones amb trastornsmentals. Aquest colloqui servirper debatre les necessitats da-quest collectiu aix com els ca-mins existents per aconseguirms recursos per combatre aques-tes patologies. Aquesta activitatest organitzada per lAssociacide familiars de malalts mentals deSants-Montjuc i la Plataforma Sa-lut Mental Barcelona Esquerra.

  Debat sobre lesnecessitats delsmalalts mentals

  Foto: C. Gmez

 • Juny

  201128

  11

  El Putxet i el Farr Les Tres Torreslniasarri.cat

  El Putxet > La lnia de Bus debarri 131, que transcorre princi-palment per Sarri-Sant Gervasii travessa el barri del Putxet i elFarr, ha ampliat el seu recorre-gut i ara arriba fins al barri deVallcarca per donar servei princi-palment al Parc Sanitari Pere Vir-gili. La lnia tamb deixar de bai-xar pel carrer Beltran i continua-r per Balmes per connectar mi-llor amb lestaci Putxet dels FGC.

  El bus 131 ampliael seu recorregutfins a Vallcarca

  Foto: C. Gmez

  La parrquia dels Josepets tindr un centre de barri als edificis adjacents

  La parrquia dels Josepetsacollir un centre de barri

  Tot apunta que els edificis ado-sats a la banda Llobregat de laparrquia dels Josepets acolliren el futur un nou centre debar ri que compartiran els distric-tes vens de Grcia i Sarri-SantGervasi. La proposta va sorgir delAssociaci de Vens i Comer-ciants de la plaa Lesseps, quevan encarregar el projecte a les-tudi arquitectnic Nova Gesti.Aquest projecte preveu utilit-zar ledifici adosat a la parrquia,aix com els solars municipals iel bar que hi ha al seu costat.

  Tot i que aquest era un pla queshavia quedat al calaix sensedata dexecuci, els vens es mos-tren optimistes ja que el nou al-calde, Xavier Trias, va recolzar

  La proposta que els vens de la plaa Lesseps han fet arribar al districte compta amb el suport de Trias

  Cristian GmezEl Putxet i el Farr

  El Putxet > Un conjunt de tre-balladors amb alguna discapaci-tat intellectual sencarregarandel manteniment del Parc delPutxet durant el perode estival.Aquests treballadors, que for-men part de la cooperativa TallerEscola Barcelona (TEB), socupa-ran de tasques com la neteja delparc o larranjament de les zonesms degradades. La cooperativaTEB sha ocupat del manteni-ment daquest parc durant elsdarrers quinze anys.

  Treballadorsamb discapacitatsocupen del parc

  Inici dobres alscarrers Marmelli Roca i BatlleEl Putxet > A principis de juliolsiniciaran unes obres de milloraals carrers Marmell i Roca iBatlle. Les obres consistiran en lapavimentaci dambdues vies, fetque provocar que sinutilitzi elcarril destinat a aparcament elsdies 1 de juliol, a Roca i Batlle, idel 4 al 15 de juliol, a Marmell.En cap cas es tallar el trnsit.

  lexecuci del projecte durant lacampanya electoral. Malgrat tot,els vens de Lesseps han iniciatuna campanya de recollida de sig-

  natures per aconseguir arrencarun comproms poltic del nouequip de govern del consistoribarcelon.

 • Juny

  201128

  12

  Vallvidrera, el Tibidabo i les Planeslniasarri.cat

  La Talaia ser desmuntadaper renovar les seves peces

  Foto: Arxiu

  Els Tnels rebaixaran un 20% als cotxes menys contaminantsVallvidrera > Tabasa, lempre-sa que sencarrega de gestionarels Tnels de Vallvidrera, ha de-cidit aplicar un descompte del20% als vehicles que contamininmenys, s a dir, aquells que eme-ten menys de 120 grams de di-xid de carboni (CO2) per quil-metre. Els interessats shauran deregistrar amb la fitxa tcnica delseu vehicle i una cmera llegir laseva matrcula. Aquesta reduccientrar en vigor a partir de l1 degener de lany vinent.

  Curiosament aquesta mesurasha anunciat quan es compleix

  Cristian GmezTibidabo

  Arran de laccident que va causarla mort duna menor a latraccidel Pndol ara fa prop dun any,lAjuntament de Barcelona vaencarregar un estudi al CollegidEnginyers de Catalunya perdeterminar si alguna altra de lesatraccions del Tibidabo estava enmal estat i suposava un perill perals usuaris del parc.

  La setmana passada es vancomenar a conixer algunes con-clusions daquest estudi; la msrellevant, s que la Talaia, la se-gona atracci ms antiga del Ti-bidabo que va ser inauguradalany 1921, haur de ser desmun-tada. De fet, els tcnics no hantrobat cap desperfecte destacableen aquesta installaci de 40 me-tres dalada, per s precisa-ment per la seva antiguitat, que

  els enginyers han recomenat des-muntar-la per tal de substituir lesseves peces principals. Loperacide desmuntatge, que sha xifrat enuns 36.000 euros, tot just vaarrencar la setmana passada ipodria finalitzar el dia 1 de juliol.

  REVISI COMPLETADALa Talaia no ha estat lnica atrac-ci en ser revisada, ja que durantels ltims mesos diferents en-ginyers han posat al dia fins a 17atraccions diferents com la MinadOr i la gndola de lHurac.

  Imatge darxiu de la Talaia del Tibidabo

  Aix ho aconsellen els enginyers que revisen totes lesinstallacions del parc desprs de laccident del Pndol

  un any de lentrada en vigor de lareducci de la tarifa del peatge otots aquells cotxes que portintres o ms passatgers al seu inte-rior, que han sigut el 4,3% de totsels vehicles que usen els Tnels.

  PRIVATITZAR TABASAPer altra banda, el Govern dArturMas est preparant un pla de pri-vatitzaci dempreses pbliquesper tal de fer front a la crisis eco-nmica. Sembla ser que una da-questes empreses ser Tabasa,encarregada de la gesti dels T-nels de Vallvidrera i el del Cad.

  Vallvidrera > El cap de setma-na del 9 i el 10 de juliol se celebra-r la Festa Major del nucli urb delPeu del Funicular. La celebracipresentar dos actes centrals; elsopar i ball de Festa Major que tin-dr lloc la nit del dissabte, i lex-cursi per la serra de Collserolaque tindr lloc lendem a partirde les deu del mat. El punt de tro-bada pels que vulguin participaren aquesta activitat ser el CasalParroquial, on es podr recollirlesmorzar abans de lexcursi.

  Cap de setmanade Festa Major alPeu del Funicular

  Foto: Arxiu

  Vallvidrera > El Casal de barride Can Rectoret (carrer Via Lc-tia) ha obert finalment les evesportes al pblic aquest mes dejuny. Des del passat dia 15, totsels interessats ja poden apuntar-se als diferents cursos i tallers queel centre oferir durant lestiu.

  Can Rectoret havia dobrir lesportes a linici del 2009, per el24 de desembre de 2008 ungrup de vndals el va incendiarpoques setmanes abans de laseva estrena oficial.

  Can Rectoretobre finalmentles seves portes

  Vallvidrera > La matinada deldijous 16 de juny, un cami vaabocar de manera illegal restesalimentries a un solar prxim alescola Nab. Quan els alumnesvan tornar al centre desprs duncap de setmana de 3 dies, s a dir,cinc jorns ms tard, van trobar-seque labocament seguia al mateixlloc i segons testimonis la pudorera insuportable. LAjuntament vaesgrimir que el solar era moltempinat i les feines de recollidapresentaven moltes dificultats.

  Lescola Nabqueda envoltadade brossa 5 dies

  Can Rectoret ja est obert

  Foto: Arxiu

 • 13Per a publicitat - 686 450 697 - [email protected] lniasarri.catJuny201128

 • Juny

  201128 PEN

  JA

  -TE

  LA

  CA

  SA

  14

  LAgendaTELFONS DINTERS

  EMERGNCIES 112 BOMBERS 080Gurdia Urbana Sarri-Sant Gervasi, Av. Josep Vicen Foix, 55. 092.Comissaria Mossos dEsquadra c/ Iradier 9-11. 088. Urgncies Sanitries,061. Cos Nacional de Policia, 091. CAP DE SALUTSarric/ Bonaplata, 54-58. 93 204 22 88.Putget c/ Vall-major, 34. 93 200 41 35. Sant Gervasi c/ Esteve Terrades, 30. 93 259 44 11.Vallvidrera c/ Reis Catlics, 2. 93 406 84 53. Les Planes passatge Sol i Pla,2. 93 280 56 32. Hospital Plat c/ Plat, 21 i c/ Coprnic 61-63. 933 069 900. CENTRES CVICSCentre Cvic de Sarri c/ Eduardo Conde 22-42. 93 205 02 29. CentreCvic lElctric carretera de Vallvidrera, 98. 93 205 40 09. Centre CvicVzquez Montalban c/ Reis Catlics, 22-34. 93 406 90 53. Casal de Jovesde Sant Gervasi i Centre Cvic Casa Sagnierc/ Brusi . 51-61. 93 414 01 95.Centre Cvic Pere Pruna c/ Ganduixer, 130. 93 418 65 37. Centre CvicCasa Orlandai c/ Jaume Piquet, 23. 93 252 42 62. Centre Cvic VillaFlorida c/ Muntaner, 544. 93 254 62 65. Centre Cvic Can Castell c/Castell, 7. 93 414 28 57. Centre Cvic Espai el Putget c/Marmell, 13. 93418 60 35.BIBLIOTEQUES Bilioteca Collserola-Josep Miracle c/ Reis Catlics16-34. 93 406 91 11. Biblioteca Clar c/ Doctor Carulla 22-24. 93 280 1547. Biblioteca La Llotja c/ Ciutat de Balaguer 13. 93 417 60 35.SERVEIS SOCIALSSant Gervasi c/ Saragossa, 74. 93 256 34 00. Sarri c/ Salvador Mundi, 6bis. 93 291 65 45. Sarri (annex Vallvidrera)c/ Reis Catlics, 38. 93 406 8408. Les Planes carretera de Vallvidrera a les Planes, 98. 93 205 40 09. PuntdAtenci a les Dones (PIAD) c/ Brusi 51-61. 93 200 26 02.GENT GRANCan Fbregas pl. Pere Figuera, 1. 93 203 21 43. Llar de Jubilats MossnLlus Vidal c/ Bigai, 12. 93 417 82 36. Can Castell c/ Castell, 1-7. 93 41428 57. Club Verduna c/ Sant Hermenegild, 11-13. 93 200 39 31. Esplai Bo-nanova c/ Muntaner, 441. 93 201 88 06. Casal Sant Ildefonsc/ Mari Cub,111. 93 200 75 15. Club de lAvi Parrquia Maria Auxiliadora c/ SantJoan Bosco, 70. 93 203 52 52. Llar Santa Cecliac/ Craywinckel, 12. 93 41806 12. Sala del Roser c/ Clos de Sant Francesc, 62. 93 203 03 39.

  6 de juliolConcert de msica clssica acrrec de la Banda Municipal deBarcelona. 20 h, Tur Park.

  7 de juliolTrobada per a familiars i amicsde persones amb trastorns men-tals. A les 19 h, Casa Sagnier.

  BONANOVAA partir del 30 de junyExposici pictrica: Fluir, ai-gua color, de Dolors Manrubia.Centre cvic Pere Pruna.

  5 de juliolXerrada: Com organitzar lesnostres fotos digitals, a crrecdEmili Vilar, creador del pro-grama gratut EvilFOTO. 19 h,Pere Pruna.

  7 de juliolXerrada: Per qu perdem lamemria?, a crrec de DomnecGil, neurleg del Institut Neuro-lgic de la Memria. 19 h, PerePruna.

  LES TRES TORRES7 de juliolActivitat infantil: Una sama-rreta de conte, a crrec dAlbaVillanueva. A partir de les 18 h,biblioteca Clar.

  SARRI29 de junyXerrada-concert: Invitaci aBroadway. Teatre musical, ambel duet de piano de Marina Say-fullina i Maria Mor. 21 h, CasaOrlandai.

  30 de junyEspectacle de danda: Dansalliure amb entrada lliure, a cr -rec de lassociaci catalana deDansa Lliure. 18.30 h, casa Or-landai.

  5 de juliolCinema a la fresca: Blog, dEle-na Trap. 22 h, jardins del cen-tre cvic de Sarri.

  12 de juliolCinema a la fresca: El Petit Ni-cols, de Laurent Tiraud. 22 h,jardins centre cvic de Sarri.

  19 de juliolCinema a la fresca: El concert, deRadu Mihaileanu. 22 h, jardinscentre cvic de Sarri.

  GALVANY4 de juliolConcert benfic Children of Afri-ca. Actuacions de Miquel Abras+ La porta dels somnis. 21 h, Luzde Gas. Entrada: 15 euros.

  EL PUTXET I EL FARRA partir del 4 de juliolExposici amb algunes de lesobres participants al primerConcurs de Fotografia del Far r.Espai Putxet.

  Del 4 al 8 de juliolTaller de teatre impartit per Ali-cia Martel d'Artecreciente. De 17a 19 h, Espai Putxet.

  VALLVIDRERA29 de junyDocumental: Screaming Man deMika Ronkainen. 22 h, bibliote-ca de C0llserola.

  A partir de l1 de juliolExposici fotogrfica: Arquitec-tura, de Joan Gmez. Centre c-vic lElctric.

  3 de juliolConcert de la Coral Collserola iClssics Vallvidrera. 18.30 h,Esglsia Parroquial.

  9 i 10 de juliolFesta Major del Peu del Funicu-lar. Consultar activitats i horaris.

  15 de juliolCinema a la fresca: Vampirs alHavana, de Juan Padrn, 21.30h, jardins Can Rectoret.

 • 15Per a publicitat - 686 450 697 - [email protected] lniasarri.catJuny201128

 • 16 Per a publicitat - 686 450 697 - [email protected]

  201128