5
versjon 3.2 2012 Teknisk data: Digital-analog enhet med 3 antenner / Sändningsfrekvens: 457 kHz / Maximal räckvidd: > 60 m / Bredd sökkorridor 50 m / W-Link / Alkaline eller lithium batteries: 3 x AAA 1,5 Volt / Batteritid: typiskt 250 tim SEND, minst 200 tim SEND följt av 1 timme i SEARCH läge / Storlek 113’75’27 mm / Vikt 210 g (inkl batterier) / Typ/modell: PULSE Barryvox ® 462001- 10000 (W-Link 868 MHz), 462002-10000 (W-Link 915 MHz), 462003-10000 (W-Link av). Tekniska data och produktspecifikationer kan komma att ändras utan att information ges i framtida produkter. Användarhandbok Referenshandboken hittar du på: www.mammut.ch/BarryvoxManual Huvudkontor: Mammut Sports Group AG Birren 5 CH-5703 Seon, Schweiz Tel. +41 (0)62 769 81 81 [email protected] Nordamerika: Mammut Sports Group Inc. 135 Northside Drive US-Shelburne, VT 05482, USA Tel. +1 802 985 5056 [email protected] Din Barryvox kommer inte att skydda dig mot laviner! Som en vintersport utövare måste du överväga alla tänkbara lavinförebyggande åtgärder samt planera dina turer noga. Kamraträddning – din enda möjlighet vid olycka – måste tränas ofta. Barryvox Service Centers, registrering och Tillägsinformation Ytterligare hänvisningar angående kamraträddning, lavinkunskap, registrering av din Barryvox och Barryvox officiella Service Centers hittar du på www.mammut.ch/Barryvox Följande dokument finns för Barryox transceivers www.mammut.ch/BarryvoxManual • Barryvox Legal and Regulatory Guide • Barryvox Referenshandbok • Barryvox Nödplan (Innehåller all information om den • Barryvox Användarhandbok avancerade profilen för proffs och • Barryvox Application Safety Guide avancerade användare) Det är högst nödvändigt att du läser denna viktiga säkerhetsinformation. Öva med enheten innan du ger dig ut i lavinterräng. © Copyright by Mammut Sports Group AG och Genswein. Alla rättigheter förbehållna

Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok S

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok Sweden

Citation preview

Page 1: Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok S

versjon 3.2 201

2

Teknisk data: Digital-analog enhet med 3 antenner / Sändningsfrekvens: 457 kHz / Maximalräckvidd: > 60 m / Bredd sökkorridor 50 m / W-Link / Alkaline eller lithium batteries: 3 x AAA1,5 Volt / Batteritid: typiskt 250 tim SEND, minst 200 tim SEND följt av 1 timme i SEARCH läge/ Storlek 113’75’27 mm / Vikt 210 g (inkl batterier) / Typ/modell: PULSE Barryvox® 462001-10000 (W-Link 868 MHz), 462002-10000 (W-Link 915 MHz), 462003-10000 (W-Link av). Tekniska data och produktspecifikationer kan komma att ändras utan att information ges iframtida produkter.

AnvändarhandbokReferenshandboken hittar du på: www.mammut.ch/BarryvoxManualHuvudkontor:

Mammut Sports Group AGBirren 5CH-5703 Seon, SchweizTel. +41 (0)62 769 81 [email protected]

Nordamerika:Mammut Sports Group Inc.135 Northside DriveUS-Shelburne, VT 05482, USATel. +1 802 985 [email protected]

Din Barryvox kommer inte att skydda dig mot laviner!Som en vintersport utövare måste du överväga alla tänkbara lavinförebyggande åtgärder samtplanera dina turer noga. Kamraträddning – din enda möjlighet vid olycka – måste tränas ofta.

Barryvox Service Centers, registrering och TillägsinformationYtterligare hänvisningar angående kamraträddning, lavinkunskap, registrering av din Barryvoxoch Barryvox officiella Service Centers hittar du på www.mammut.ch/Barryvox

Följande dokument finns för Barryox transceivers www.mammut.ch/BarryvoxManual

• Barryvox Legal and Regulatory Guide • Barryvox Referenshandbok• Barryvox Nödplan (Innehåller all information om den • Barryvox Användarhandbok avancerade profilen för proffs och • Barryvox Application Safety Guide avancerade användare)

Det är högst nödvändigt att du läser denna viktiga säkerhetsinformation.Öva med enheten innan du ger dig ut i lavinterräng.

© Copyright by Mammut Sports Group AG och Genswein. Alla rättigheter förbehållna

Page 2: Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok S

Batterier, handhavande och underhåll

Använd endast alkaline batterier (LR03/AAA)eller Lithium batterier (L92/AAA) av sammatyp. Sätt alltid in 3 nya batterier av samma typ.Använd aldrig uppladdningsbara batterieroch byt alltid ut alla batterier samtidigt.Vid lagring eller då enheten inte används underlång tid (sommar) skall batterierna tas ut. Lit-hium batterier behöver ej tas ut. Vid återinfö-randet skall alltid samma 3 eller 3 nya batteriersättas in.

Hantera dinBarryvox medförsiktighet.Tappa deninte i markenoch undvikmekaniskastötar.

Undvik att ha andra elektroniska enheter(t ex. mobiltelefoner, radioapparater, pann-lampor, kamera), metallobjekt (fickknivar,magnetiska knappar) eller andra transceiversnära din transceiver när den är i arbete.

För att försäkra sig att transceivern fungerarkorrekt är det starkt rekommenderat attskicka enheten för funktionstest vart 3:e årtill ett Officiellt Barryvox servicecenter som ärlistad på insidan av omslaget. På underhålls-fliken i startmenyn, finns datumet för nästakontroll.

1

2

Inställningar BärseleFörberedelse, välja profil och kalibrera

Första gången enheten används och slås påSEND, måste önskat språk och användarprofilväljas. Sedan kommer användaren att kalibreraenheten. Alla inställningar kan ändras senarevid behov.Tryck -knappen för att ändra den aktuellainställningen och bekräfta ditt val med atttrycka -knappen.

De inlagda profilerna ger dig möjlighet att an-passa din PULSE Barryvox® lätt och snabbt fördin användar profil. Om en av de påståendenedan passar in på dig, är Basic profilenmest lämpad för dig:

- Jag är nybörjare eller jag har inte satt migin i ämnet tidigare. Jag börjar med Basicsökmodell som bara använder en knappoch har inte några tilläggs funktioner.Efter lite träning kommer jag kanske attändra till det mera sofistikerade «Avance-rade profil»

- Jag använder denna enhet enbart för minadeltagare/gäster som är nybörjare.

Om ingen av påståendena ovanför passar inpå dig, använd den mera sofistikerade Avan-cerade profilen. I detta fall, ta del av den om-fattande Referens handboken som finns påwww.mammut.ch/BarryvoxManualFunktionerna och sök-modellerna i den Avan-cerade profilen finns bara beskrivna i Refe-rens handboken

Kalibrera enheten:

Håll enheten horisontelltoch tryck valfri knapp föratt starta kalibreringen.Rotera den horisontelltliggande transceivernlångsamt och med kon-

stant fart runt sin egen axel tills enheten visar«Enheten är kalibrerad!» på displayen.

För att komma till start meny'n, slår du enhetenfrån OFF till SEND och trycker in valfri knapp.Vänta till «Grupptest» visas. Tryck därefter på-knappen för att komma till andra menypunkten.

Kontrasten på skärmen kan justeras i startme-nyn. Optimera kontrasten på skärmen genom atttrycka på -knappen. Bekräfta den optimal in-ställningen genom att trycka -knappen.

Knappa du in din adress i «Ägare» sektioneni atrt meny'n: Med ett kort tryck på -knap-pen så vandrar markören åt höger längst medden nedre linjen, och med ett långt tryck med

-knappen mot vänster. Valet bekräftas med-knappen.

Klistra fast nödplanen på batteriluckan påbaksidan av enheten

Bärsele och bärsystem

Oavsett placering av enheten, skall displayenalltid vara mot kroppen!

Bärsele (Rekommenderat sätt att bära transceivern)

Bärselen placeras ovanpå innersta klädlagret,tag på den innan du påbörjar din tur (se illust-rationen på bottenplattan av bärselen) och haden på under hela turens gång. Transceivernskall alltid vara täckt av ett lager kläder.Enheten skall alltid vara förankrad i bottenplat-tan av bärselen med hjälp av den röda krokenpå säkerhetsremmen.

Bära transceivern i en ficka(ingen registrering av vitaldata)

Om du bär Barryvox i en byxficka, måste drag-kedjan vara stängd under hela turen. Om möj-ligt fäst säkerhetsremmen på byxorna ellerhaka fast den runt ditt bälte.

Page 3: Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok S

Enkel Grupptest

Innan en grupp ger sig iväg, måste alla transceivers i grup-pen kontrolleras. Gruppmedlemmarna sätter sina transcei-vers i SEND-läge. Gruppledaren sätter sin transceiver på«Grupptest» genom att slå enheten från OFF till SEND ochtrycker sedan på valfri knapp under de första 5 sekunder.

Nu testar gruppledaren varje gruppmedlems enhet: Testetär tillfredsställande, om gruppledaren hör tydliga piptonernär varje deltagare testas.

Testavståndet är 1m. Avståndet mellan deltagarna är 2m.Dessa avstånd får inte vara mindre.

Om din PULSE Barryvox® upptäcker att den utsända fre-kvensen på den testade enheten inte är inom de fastställdanormer, kommer ett varningsmeddelande att visas. I dettafall, skall testet genomföras igen med 5 meters avståndmellan deltagarna för att identifiera den felande sändaren.En sådan enhet skall kontrolleras/repareras av dess tillver-kare.

När alla gruppmedlemmars enheter är testade, är grupptes-tet färdigt. Gruppledaren slår om sin transceiver till SEND-läge.

Problemlösning:Om ingen ton hörs inom den indikerade räckvidden skallden inte användas.1. Kontrollera att enheten är inställd på SEND2. Byt batterier3. Se till att enheten kontrolleras av tillverkaren

På turen

GRUPPTEST SEND

Manöverknapp. OFF / SEND / SEARCH

Uppstart/själv- och batteritest

OFF

OFF SEND SEARCH OFF SEND SEARCH

OFF -> SEND SEND -> OFF

OFF SEND SEARCH

SEAR

CH

OFF SEND SEARCH

SEND -> SEARCH SEARCH -> SEND

Under uppstartsfasen gör enheten ett självtest. Om självtestet misslyc-kas, visas ett felmeddelande i 20 sekunder tillsammans med en analogsignal. Om batterikapaciteten är mindre än 20% eller batteriikonen visas,måste batterierna bytas så snart som möjligt!

SEND Mode

SEND läge är det normala läget utomhus och i alla situationer när detfinns en risk för laviner. Slås enheten över till SEND-läget, bekräftas dettaalltid med en trippel ton. Varje sänd signalpuls övervakas. Förlöper testetpositivt, blinkar den röda SEND kontrollampan. Displayen stängs automa-tiskt av i sändläget.

Försäkra dig alltid om att reglaget fastnar mekanisk för att inte en ofrivillig omställning sker.

Personlig räddningsutrustning:

transceiver + spade + sond

Användandet av «Mammut Airbag System» minskar drastiskt risken att bli helt begravd och lederdärför till avsevärt högre chanser till överlevnad.

Page 4: Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok S

310

«Avstånd till målet stor»: Hög sökhastighet, låg sökprecision

«Landning»: Transceiver på snöytan, långsam förflyttning, hög sökprecision

Sök

Sök med transceiver kan liknas medlandningen av ett flygplan!

«Flygplatsen kan ses»:Tydlig sänkning av hastighet

Markera

Signalsök

• Nödplan, sökstrategier och bredd på sökkorri-dor: se baksida på enheten.

• Sök igenom lavinkäglan systematiskt.

• Under signalsöket, söker räddaren samtidigt vi-suellt av lavinkäglan efter kroppsdelar eller objektsom sticker upp genom snöytan. Första signalenkänns igen på tydlig dubbelsignal.

Optimering av räckvidden

För att optimeraräckvidden, roteraenheten långsamt ialla axlar. Håll enhe-ten med högtalarenmot örat vid sidan avhuvudet.

Grovsök

• Hantera enheten på ett lungt och koncentreratsätt. Undvid hastiga rörelser.

• Håll enheten horisontellt framför dig.• Titta på distans och riktningsinformationen pådisplayen.

• Gå i riktningen som anges av pilen.

• Om distansen ökar går du ifrån den saknade.Fortsätt söka i den motsatta riktningen.

• Ju närmare du kommer den saknade ju lång-sammare och mer koncentrerat skall dina rörelser vara.

FinsökUnder finsöket hålls transceivern strax ovanförsnöytan. Fortsätt sökningen på en rät linje, tills dufinner punkten med den lägsta avståndsanvis-ningen och sätt ner spaden på den punkten som vi-suell startpunkt för den spiralformade sondningen.

Sondning

För att få den exakta position använder du sond.När den saknade träffas av sonden skall sondenlämnas på kvar i snön.

Använd inte markerafunktionen förrän denexakta positionen be-kräftats av en sond -träff (3-Markera).

Placera ej Barryvoxentill snöytan igen fördetta syfte.

Flera begravdaFortsätt söka vidare efter andra saknade objekt, genom att markera de som tidigare hittats.

Sök-stopp / «Stå stilla»

Vid sök efter flera saknade kan det uppstå sig-nalöverlappning som gör det omöjligt att analy-sera signalen till den begravda. Stå stilla och rörej transceivern tills symbolen «Stå stilla» försvin-ner, fortsätt sedan sökningen.

+symbolen visar att det är signaler på begravdasom ej kan isoleras och lägga i listan på sak-nade. Stäng av transceiver på de offer som blivituppgrävda så fort som möjligt för att förenklaisoleringen av de resterande signalerna.

Räddnings-SEND

Räddnings-SEND läget används av alla räddaresom är involverade i en räddningssituation, mensom ej utför sökning med transceiver. I detta lägeaktiveras sändaren först när enheten varit stilla i4 minuter och man kan förvänta sig att denne äri stillhet på grund av en andra lavin. För att akti-vera Räddnings-SEND läget slå enheten till SE-ARCH och återgå till SEND. Vänta tillsnedräkninen på 5 sek. är klar, «RÄDDNINGS-SEND» visas nu i botten på skärmen. Så snart duhör 3 ökande pipsignaler, tryck omedelbart invalfri knapp. Att Rescue-SEND är aktiverad kon-firmeras med 3 avtagande pipsignaler samtdubbla blinkningar på den röda SEND-kontrollLED lampan.

Page 5: Mammut Pulse Barryvox Anvaendarhandbok S

RäddningUtgrävning av begravd objekt

Grävning skall också tränas, eftersom det är det mest tidskrävande. Hugg ut block avsnö med spaden.

V-formade snötransportband:• Positionera grävarna i en «V» formation• De två första räddningsarbetarna står med en spad-

längds avstånd, alla övriga räddare står med två spad-längders avstånd.

• Längden på «V»:· plan terräng: 2x begravningsdjupet· brant terräng: 1x begravningsdjupet

• Antal räddare: 1 per 80 cm av längden på «V»• Räddare i toppen av «V» gräver direkt mot sonden ned

till den saknade• Grävarna roterar frekvent (ex. varje 4 minut) klockvis på

kommando av den räddare som är på toppen av «V»

• Hugg ut snöblock med spaden genom att kliva på spa-den som hålls vinkelrätt mot snön. Använd ett halvmå-neformat gräv mönster. Ställ dig själv, tittandes på enöppna änden av «V»formationen, hugg fram den förstahalvmånen utan att dra i spadskaftet. När du gör denandra och efterföljande halvmånar dra spadskaftet för-siktigt mot dig efter du har huggit ut blocken så att dehoppar ut. För att hugga nästa halvmåne ta ett steg till-baka mot sonden, eftersom, du då inte kliver på dehuggna blocken.

Vid laviner med flera (multipla) saknade skall trans-ceivern på den uppgrävda stängas av snabbt sommöjligt

90°

80 cm