Marketing-pitanja i Odgovori

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Marketing-pitanja i Odgovori

35. Koliko faza ima ivotni ciklus proizvoda? Koje su to faze? Karakteristike svake faze? Nacrtati sliku. Primer nekog proizvoda koji se nalazi u svakoj od faza CP. Sve sto postoji ima svoj zivotni ciklus trajanje. Tako i proizvod ima svoj zivotni ciklus. Logini zakljucak upuuje na injenicu da se i u fazama ivotnog ciklusa proizvoda ponavlja prirodan tok: uvodjenje, rast, zrelost i opadanje. Marketing strategije su razlicite za svaku fazu zivotnog ciklusa, a u skladu su sa ciljem koji se zeli dostici u datoj fazi.Obim prodaje i dobit Uvo enje Gubitak Dobitak po proizvodu Kriva prodaje Sazrijevanje Rast Stagnacija Ispadanje

Vrijeme (kumulativno)

U fazi uvodjenja proizvoda na trtie marketing cilj je prihvatanje proizvoda na tritu. Najtea i najdelikatnija faza za proizvoaa, poto kupci ne trae proizvod, ak i ako proizvod nudi superiorne vrednosti u odnosu na konkurentske proizvode. Karakterie je spori rast tranje, niska dobit i visoki trokovi marketinga. U fazi rasta proizvoda na tritu marketing cilj je osvajanje trinog ueca. Preduzee poinje da ostvaruje dobit (ekonomija obima). U ovoj fazi konkurenti vide priliku da uu na trite kopiranjem najuspenijih proizvoda ili ak poboljanjem istog. U fazi zrelosti proizvoda marketing cilj je odravanje trinog ueca. Obim prodaje dostie maksimalan mogui nivo i rast prodaje se usporava ili stagnira. Ovu fazu karakterie agresivna konkurencija u kojoj se proizvoai bore za ouvanje pozicije na tritu. U ovoj fazi preduzea ve treba da imaju novi proizvod. U fazi opadanja ivotnog ciklusa marketing cilj tei da se proizvod zadri sve dok je njegovo zadravanje opravdano, shodno njegovom doprinosu dobiti preduzea. Na tritu ve postoje novi proizvodi koji poinju da ugroavaju postojee. Ova faza traje sve do eliminisanja proizvoda sa trita. 36. Da li preduzea mogu da ostvare dobit u fazi opadanja? Ako je odgovor DA, koja su to preduzea? Jedino jaki brendovi mogu da ostvare dobit u fazi opadanja. Na primer, Coca Cola. U idealnom sluaju, ukoliko se posmatra ivotni ciklus proizvoda, preduzee treba da ima portfolio proizvoda iji se ivotni ciklusi preklapaju. Na taj nain preduzea nastavljaju da ostvaruju dobit. 37. Da li preduzea mogu da utiu na promenu kretanja ivotnog ciklusa proizvoda? Ako je odgovor DA, kako mogu da utiu? Preduzea mogu da utiu na promenu kretanja ivotnog ciklusa proizvoda tako to e napore marketinga usmeriti na kvalitet proizvoda, tanost isporuke, obezbeenje adekvatnih prodajnih usluga, uspostavljanje dobrih poslovnih odnosa sa kupcima/potroaima, itd. 38. U kojoj fazi CP preduzee treba da ima pripremljen novi proizvod? U fazi zrelosti proizvoda obim prodaje dostie maksimalan mogui nivo i rast prodaje se usporava ili stagnira. U ovoj fazi preduzea ve treba da imaju spreman novi proizvod. Novi proizvodi se ne raaju samo u razvijenim zemljama, odnosno ak ta vie odreene kategorije novih proizvoda vie nastaju u nerazvijenim zemljama.

39. Da li se ivotni ciklus proizvoda vremenom skrauje ili produava i zato? ivotni ciklus proizvoda se vremenom skrauje. Razlozi su mnogobrojni: povean konzumerizam, lake opadanje konkurentnosti, jeftinija proizvodnja, itd. 40. Koje varijable,odnosno faktori utiu na ivotni ciklus proizvoda? Nauiti svaku varijablu i potkrepiti je primerima. Na ivotni ciklusa proizvoda utiu sledee varijable: trita na kojima se plasira proizvod (Na primer, oko 80 % svih amerikih domainstava poseduje mikrotalasne penice. Meutim, ak i u razvijenim evropskim zemljama, manje od 20 % svih domainstava poseduje mikrotalasne penie. Iako, na amerikom tritu izgleda da su mikrotalasne penice u fazi zrelosti, u mnogim drugim zemljama su jo uvek u ranoj fazi rasta.). potrebe i navike potroaa, odnosno promene u potrebama, eljama i navikama potroaa ...(opet mikrotalasna penica). karakteristike proizvoda , (Na primer, karakteristike kao to su : vea komparativna prednost, jednostavna upotreba, ako pogrean izbor proizvoda ne predstavlja visoki rizik, ako je proizvod kompatibilan sa vrednostima i iskustvima ciljnih potroaa, mogu da doprinesu da proizvod bre ue u fazu rasta). vrsta proizvoda, ( Na primer, proizvodi modne industrije su vrlo specifini i njihov ivotni vek je mnogo krai, bri. Ono to je trenutno popularno,moe brzo da se povue sa modne scene). esto se uticaj napred pomenutih varijabli ne mogu razgraniiti. 41. Kako se menjaju elementi marketing miksa kroz ivotni ciklus proizvoda? Nauiti i objasniti tabelu.

42. Kakav portfolio mora biti ako se posmatra ivotni ciklus proizvoda? U idealnom sluaju, ukoliko se posmatra ivotni ciklus proizvoda, preduzee treba da ima portfolio proizvoda iji se ivotni ciklusi preklapaju. U fazi zrelosti proizvoda koji je trenutno na trizu,uvodi se novi proizvod i taj proces se ciklino ponavlja. Na taj nain preduzee ostvaruje dobitak.

43. ta je portfolio proizvoda? Porfolio proizvoda je kombinacija razliitih vrsta proizvoda koje preduzee proizvodi, odnosno prodaje. To je dragoceno sredstvo za planiranje, s obzirom na razliite mogunosti kombinacija razliitih vrsta proizvoda. Sastoji se iz etiri kvadrata ili kategorije proizvoda: znak pitanja, zvezda, krava i pas. 44. Koja je funkcija portfolia proizvoda? Portfolio proizvoda ima za cilj da preduzee balansira rast prodaje, tokove gotovine i rizik poslovanja. Neophodno je stalno preispitivati ceo portfolio i imati aktivnu politiku prema razvoju novih proizvoda koji e doneti profit i gaenju starih koji iscrpljuju preduzee. Portfolio analiza odreuje stepen rizika odreenih vrsta proizvoda. 45. Objasnite oba kriterijuma na kojima je zasnovana BCG matrica. Porfolio analiza je zasnovana na dva kriterijuma: 1. Udeo na trizu 2. Stopa rasta trita. Udeo na tritu: Kao mera udela na tritu uzima se udeo najveeg konkurenta. Ovo je vano zbog toga to odraava stepen dominacije proizvoda na tritu. (Na primer, ako preduzee A ima 20% trinog uea i njen najvei konkurent preduzee B takoe, ima 20% udela na tritu, ova pozicija je manje povoljana od mogunosti da preduzee A ima 20% trinog uea dok njen konkurent ima samo 10%. Relativni pokazatelj za prvu opciju je 1:1 u odnosu drugu gde je 2:1. Odnos 1:1 oznaava zajedniko liderstvo preduzea na tritu, preduzea su apsolutno konkurentna.) Stopa rast trita se koristi kao pokazatelj toka gotovine. Rast trita se definie u skladu sa preovlaujuim okolnostima u industriji. Najee se kao merilo stope rasta trita uzima 10%. Meutim, linija razdvajanja na vertikalnoj osi moe biti nula ili ak minus ako odreena industrija nestaje. To u potpunosti zavisi od industrije ili segmenta industruje.

46. Nacrtati BCG matricu. Portfolio analiza- BCG matrica

ZVEZDA Generisanje novca Korienje novca

ZNAK PITANJA (?) Generisanje novca Korienje novca

VISOKA

STOPA RASTA TRITA

KRAVA Generisanje novca Korienje novca

PAS Generisanje novca Korienje novca

NISKA

Na primer, opcija A je: da preduzee ima trini udeo od 0.3 to znai da je obim prodaje proizvoda tog preduzea u odnosu na udeo najveeg konkurenta jeste 30%, dok je stopa rasta trita 12%, proizvod e pripadati znaku pitanja. Opcija B je: da preduzee ima udeo na tritu 4,0, to znai da je preduzee lider na tritu i ima etiri puta trino uee u odnosu na sledeeg najveeg konkurenta na tritu, dok je stopa rasta 12%, proizvod e pripadati zvezdi. 47. Koje su karakteristike proizvoda iz grupe znak pitanja, zvezda, krava i pas? Znak pitanja proizvodi se nalaze na brzorastuim tritima ali imaju mali udeo na tritu. Ovi proizvodi zahtevaju znaajne sume novca, jer preduzee mora da investira u postrojenja, opremu i ljudstvo, kako bi ilo u korak sa trinim kretanjima. Ovi proizvodi imaju mali udeo na tritu i ne donose novac preduzeu. Ulaganjem u proizvod iz grupe znak pitanja i generisanjem novca putem njega, preduzee je na gubitku. Na osnovu mnogobrojnih faktora top menadment treba da odlui da li e nastaviti da ulae u proizvode iz grupe znak pitanja ili e ga povui sa trita. Znak pitanja tei da postane proizvod zvezda, odnosno da se povea njegova konkurentska pozicija.

Zvezde su proizvodi koji imaju visok rast trita i veliki udeo na tritu. Ovaj proizvod donosi dosta dobiti preduzeu. Meutim, potrebe za ulaganjem su velike, obzirom da treba da se odri rast trita i udeo na tritu. Proizvodi iz grupe zvezda sami sebe finansiraju. Ovi proizvodi tee da postanu proizvodi krava. Kada stopa rasta trita poinje da pada dok je uee na tritu i dalje visoko proizvod iz grupe zvezda postaje proizvod krava. Terminkrava izveden je iz injenice da ova vrsta proizvoda generie znatne sume novca za preduzee dok koristi relativno malo, zbog nie stope rasta trita. Veliki udeo na tritu karakterie ekonomiju obima koja omoguava visoke profitne mare. Pas je onaj proizvod koji ima slab trini udeo i nisku stopu rasta trita, zbog ega ih karakterie nizak profit ili gubitak. Odluka sa kojom se suoava preduzee je: da li da se proizvod tipa pas i dalje nalazi u porfoliju proizvoda preduzea? Ovakav proizvod ako se zadri razlozi su strateki (npr. u oekivanju da e trite imati tendenciju rasta). 48. Koji je uspean ivotni put proizvoda ako se posmatra BCG matrica? Nacrtati.

Uravnoteen porfolio ukljuuje meavinu krava i zvezde kao dominantne proizvode u potfoliju. Nasuprot tome, neuravnoteeni portfolio ima vie proizvoda pasa ili znaka pitanja. Preduzee bi trebalo da novani suficit, koji se ostvaruje putem proizvoda krava investira u proizvode zvezde i u odabrani broj proizvoda vrste znaka pitanja. 49. Koje su etiri glavne strategije portfolio analize? ta karakterie svaku od strategija i za koje se proizvode koristi koja strategija? Postoje 4 strategije portfolio analize: izgradnje, dranja, etve i odustajanja Strategija izgradnje- ima cilj da povea udeo na tritu u cilju jaanja pozicije preduzea. Preduzee ulae puno imputa u oekivanju da e dugorono vraanje biti daleko vee. To je strategija koja najbolje odgovara proizvodima iz grupe znak pitanja. Strategija dranja- Osnovni cilj je da se odri sadanji trini