Mất vững khớp quay trụ dưới

  • View
    2.498

  • Download
    12

Embed Size (px)

Text of Mất vững khớp quay trụ dưới

  • 1. MT VNG KHP QUAY TR DI Nguyn Quang Tn Quyn

2. Khp quay tr di Cng tay: 2 xng: tr v quay Gp nhau trn => PRUJ Di => DRUJ DRUJ: khp ng hot dch: im xoaycho ng tc sp-nga. 3. Ri lon khp quay tr diImpactionIncongruityInflammationInstability 4. Ri lon khp quay tr di Palmer low back pain of the wrist 5. Ri lon khp quay tr di Mt vng DURJ c th n c/ kt hpvi cc nguyn nhn trn => iu tr 6. Lch s Darrach - 1912 m t trt DRUJ mn tnh viu tr = ct chm bo co sm nht DRUJ vn l mt trong nhng khp - c t hiubit 15 nm qua, s pht trin t bin ccnghin cu: gii phu, chc nng, iu trbnh l DRUJ 7. S tin ha 400 triu nmtrc Vy ngc Crossospterygia 8. S tin ha Vi trm triu nm sau, ngvt lng c nguyn thyEryops 5 ngn, 13 xng c tay, DRUJ syndesmotic khng sp nga xng tr - xng chu lc chnh 9. S tin ha T lng c n b st, gii phu chi trn khngc nhiu bin i Cho n cch y 230 triu nm, ng vt c vxut hin, cng tay bt u thay i mnh m. Xoay trong Nga 10. S tin ha Con ngi ng trn 2 chn => gii phng tay =>linh hot - 3 c im tin ha1. S tht li ln trn ca xng tr => khng cn khp xng gia xng tr v khi xng c tay2. S pht trin ca phc hp sn si tam gic (triangular fibrocartilage complex - TFCC) v sn chm gia xng tr v xng c tay3. S pht trin DRUJ thnh mt khp hot dch 11. Gii phu chc nngGii phuChc nngSiBt ngSnBn ngHot dchng Si Sutures Syndesmoses Gomphosis 12. Gii phu chc nng DRUJ l mt khp xoay Khi sp v nga, xng quay xoay quanhxng tr, bin xoay 150 - 190 Gc xoay ca xng quay Sp ti a 66,1 Nga ti a 75 13. Gii phu chc nng Ngoi xoay, DRUJ cn dch chuyn Khuyt tr xng quay kh nng, cung 47 80 vs chm xng tr 90 - 135 , bn knh > chm xng tr 50%, 15 mm - 10 mm. Khi sp /nga ti a Chm xng tr dch chuyn v pha mu/pha gan Din tip khp 60% => v pha mu khi sp=>v pha gan khi nga 14. Gii phu chc nng 15. vng ca DURJ vng: Cu trc xng Xng quay Xng tr M mm Ni ti (trong bao khp)Ngoi lai (ngoi bao khp 16. Khuyt tr xng quay Kh nng, b sau v trcgp phn ng k vo vng B sau nhn v b trc98% c mt g xng snnh ln Cc khim khuyt mcphi: gy mt b, cchng minh lm sng vtrong cc nghin cu csinh hc gymt vng 17. Mm trm xng tr S lin tip ca b sau xngtr, nh xung di 2-6 mm. To ra mt vng tng cngcho m mm bm vo, gy =>dn n s mt vng dychng. Nn ca mm trm c mtlm nng c gi l h tamgic => ch bm 18. M mmCc cu trc m mm gp phn vo vngca DRUJ l C sp vung C dui c tay tr (ECU) Mng gian ct IOM Bao khp DRUJ Phc hp sn si tam gic (TFCC) 19. C sp vung v gn c dui c tay trTo vng ng C sp vung gin tiplm vng DRUJ bng cchgi cho khp st v chttrong qu sp nga. Khi ECU co => nng caokhi xng c tay v phamu v p u di xngtr v pha gan 20. Mng gian ct Duy tr xng quay vxng tr nh l mtn v chc nng duynht, c bit l khi ctn thng chm quayhoc PRUJ. 21. Bao khp Phnthavqumnggiplmvnghiuqu Cc nghin cu c sinh hc khng nhn mnhs ng gp ca bao khp, cc nghin cu giiphu ch ra cc nhm si chuyn bit c vaitr lm vng Bao khp trc: mt np gp ni g => mt ci tim chm xng tr, gip hn ch di lch khi nga. Bao khp pha mu tay mng hn v ch gm cc singang => t kh nng gip lm vng khp. 22. TFCC c xem nh l yu t lm vng mmm tnh ch yu Cu trc gii phu ca n ph hp v mtc hc gip lm vng khp v cho phpcng tay xoay mt cung ln. TFCC c nhiu thnh phn gii phu hpthnh nhng cu trc v chc nng khcbit 23. TFCCBao ECUBa dy chng tr c tayDy chng tr thpDy chng tr nguytDy chng tr c 24. TFCC Bm t b di ca khuyt tr xng quay vn ha ln vi cc dy chng quay tr trc vsau Thnhphnsisncancbtrchutinn. Cung cp s c nh DRUJ ti thiu sn tam gic 25. TFCC Thnh phn quan trng nht ca TFCC giplm vng DRUJ L ch dy ln im ni: sn tam gic, 2bao khp Cc dy chng ko di t b khuyt trxng quay tng ng v hi t v bm voh tam gic v mm trm tr Dc quay tr trc Dc quay tr sau 26. TFCC Khi mi dy chng quay tri v pha tr, chia thnh haib B su (trn) bm vo h tam gic B nng (di) bm vo nn v phn ba gia ca mm trm tr S sp xp cc b c ngha lm sng trong gymm trm tr. 27. TFCC u trong hai dy chng l yu t chnh giphn ch s di lch ra trc hoc sau cakhp? 28. TFCCSp nga cng tay thTc ng lc lm di lchng khp th ngo cng ca cc dy Quan st s di lch ccchngxngDy chng sau gi chm Dy chng trc ngnxng tr khng trt rakhng cho trt ra sau khisau khi spspDy chng trc giDy chng sau gip chmchm khng trt ra trc khng trt ra trc khikhi nga.nga. 29. TFCC 30. TFCC Mc d mt dy chng c th gip lm vng chyu trong mt tnh trng c th Dy chng cng cn h tr lm vng C hai u phi b tn thng mi cho php s dilch hon ton nhng bnh nhn mt vng trm trng mthoc hai chiu hoc c hai, cn nghi ng tnthng c hai dy chng 31. Sinh bnh hc Mc d xng quay cng vi cc xng ctay to thnh n v chuyn ng cho DRUJ,theo quy c trt hoc mt vng DRUJc m t bi v tr ca chm xng tr sovi u di xng quay. 32. Sinh bnh hc Tn thng TFCC lctc ng kt hp xoay vdc trc cng tay. Phn ln trt DRUJ nc l ra sau Trt khp ra trc xy rakhi nga cng tay/ nhtrc tip vo mt tr 33. Sinh bnh hc Nguyn nhn ph bin nht gy mt vngDRUJ l gy phn ba di xng quay. Gp gc ra sau: > 20 - 30o gy ra s bt tngxng DRUJ, lm bin dng TFCC, thay ichuyn ng hc ca khp S chng ngn: > 5-7 mm => mt hoc c haidy chng quay tr => rch 34. Sinh bnh hc TFCC thng b rch ch bm xng tr Khi mc nghim trng ca chn thngtng ln, cc yu t lm vng th cp vcc cu trc khc pha tr ca c tay cngtn thng IOM bao ECU cc dy chng tr c tay dy chng nguyt thp 35. Sinh bnh hc gy mm trm tr Thn mm trm l ch bm cho dy chng tr c tay bao gn ECU b nng ca dy chng quay tr nh mm trm khng c m mm bm => Gy qua nn ca mm trm tin lngkh nng rch TFCC cao hn qua nh mmtrm 36. Sinh bnh hc gy mm trm tr Dy chng quay tr vn c phn bm ng k vo h tam gic ca chm xng tr. Do vy, gy nn mm trm c th xy ra m khng lm rch hon ton cc dy chng ny. Phn ln cc gy mm trm tr khng gy ra mt vng DRUJ 37. Sinh bnh hc gy mm trm tr Ngc li, s nhbt hon ton ccdy chng quay trm khng km btk loi gy mmtrm tr no c thgy mt vng 38. Lm sng Bnh sImpactionIncongruityInflammationInstability 39. Lm sng Bnh s Cc bnh l khc phi c xem xt trc khikt lun mt vng l nguyn nhn ca cctriu chng 40. Lm sng Bnh s Thng sau gy cng tay hoc u dixng quay Sng n au c tay pha tr, tng ln khi vn ng Ting rng rc khi vn ng, cm gic ktkhp Hn ch vn ng: sp nga 41. Lm sng Bnh s Tr em: thng biu hin mun t mt vn ng cng tay Ngi ln thng biu hin bng mt vn ng, s li ra ca chm xng tr 42. Lm sng Thm khm Trt khp cp tnh Bin dng r au, sng, v hn ch vn ng. Trt mn tnh thng gy ra ting va chm Bn trt DRUJ tinh t hn v kh pht hinhn. 43. Lm sng Thm khm Vn ng th ng xng quay trong mitng quan vi xng tr => pht hin sdi lch ra trc hoc sau ca DRUJ Cng tay t th trung gian, nga, v sp. So snh vi chi i bn Xoay cng tay c khng, c bit l spv nga ti a, thng gy au. 44. Lm sng Thm khm Du hiu Piano key: bnh nhn ngi trngh ng dy v s dng bn tay h trbng cch chng ln mt bn trc. s ln xung nhiu hn ca chm xng trbn tn thng thng i km vi au. Can lch bin dng 45. Chn on hnh nh X-quang T th l cha kha chp c mt phimc tay tt Gy nn mm trm Gy m nh t h tam gic Gin rng DRUJ Khong chnh quay tr m > 5 mm so vi c tay i bn 46. X-quang 47. X-quang 48. X-quang 49. X-quang 50. X-quang Nakamura v cs khong cch thuyn u (gia b trcca xng thuyn v xng u) < 3mm khong cch quay tr (khong cch giab sau ca xng quay v xng tr) >5 mm 51. CT-scan CT tr thnh phng php chn onhnh nh tiu chun cho mt vng DRUJ. Hai bn Mt vng kn o 52. Khc MRI chn on rch TFCC Tng t nh CT, MRI c th c s dng thc hin cc o c gii phu nh gi smt vng tinh t Ni soi khp phng php nhy cm gip xc nh rchTFCC phn trung tm, rch ngoi vi? Mt vng DRUJ: nh gi cc triu chngkhng ph hp vi s mt vng 53. IU TR 54. IU TR - CpC th nn c V tr vng: i din vi v tr mt vng Khm => v tr vng B bt cnh cng bn tay Thng trt sau: nga, trc: sp, trt 2hng: trung gian Trong 6 tunNn tht bi/ Ch vng khi sp hoc nga ti a Nn m, sa cha cu trc tn thng 55. IU TR - Gy + trt Sa cha TFCC: Khng thng quy Cc cu trc h tr, duy tr vng => TFCClnh li Nghin cu: b bt cnh cng bn tay = ti toTFCC hoc c nh mm trm Gy trt cng tay: kt hp xng phc hili gii phu l cha kha khi phc vng ca khp DRUJ. 56. IU TR - Mn Sa cha TFCC 57. IU TR - Mn 58. IU TR - Mn 59. IU TR - Mn Khng sa cha c TFCC => Ti to Buc trc tip xng quay tr ngoi khp Lin kt gin tip bng cch treo qua dychng tr c tay hoc nh gn Ti to dy chng quay tr 60. Khng sa cha c TFCC => Ti to Buc trc tip xng quay tr ngoi khp Lin kt gin tip bng cch treo qua dychng tr c tay hoc nh gn Ti to dy chng quay tr di 61. Scheker 62. Adams v Berger 63. IU TR - Mn Buc xng quay tr: hn ch sp nga Lin kt gin tip: chng, khng p st xngquay v xng tr, h tr sau ct b chmxng tr Ti to dy chng quay tr: ph hp gii phu +khng hn ch sp nga, nhng chng ch nhkhi km bt tng xng mt khp hoc vimkhp 64. IU TR - Mn To hnh khuyt tr Wallwork v Bain 65. IU TR - Mn Cc th thut cu sinh (Salvage Procedures) Km vim khp Th thut Darrach (Ct b chm xng tr) Sauve-Kapandji Ct bn phn khp Mt xng cng tay Thay khp 66. IU TR - Mn 67. IU TR - Mn 68. XIN CM N! 69. IU TR - Mn