Novinarska konferenca 7. oktober 2010 stat.si/nk

 • View
  60

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novinarska konferenca 7. oktober 2010 www.stat.si/nk. Vsebina : Stareje prebivalstvo v Sloveniji - broura mag. Irena Kriman, generalna direktorica Nelka Vertot, avtorica broure Toma Banovec, upokojeni generalni direktor SURS. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Novinarska konferenca

  7. oktober 2010

  www.stat.si/nk

 • Vsebina:

  Stareje prebivalstvo v Sloveniji - broura

  mag. Irena Kriman, generalna direktorica

  Nelka Vertot, avtorica broure

  Toma Banovec, upokojeni generalni direktor SURS

 • Stareje prebivalstvo v svetu naraaO staranju prebivalstva govorimo takrat, ko se dele prebivalstva nad izbrano starostno mejo (pogosto je to doseenih 65 let) poveuje glede na celotno prebivalstvo.

  Staranje je posledica:upadanja rodnosti prebivalstvapodaljevanja priakovane dobe ivljenja zaradi izboljanih zdravstvenih in socialnih razmer

  Definicija starosti se spreminja

  Izziv je aktivno staranje in podaljevanje delovne in socialne aktivnosti

 • tevilo in dele starejih prebivalcev v svetu

  Poveuje se v vseh dravah

  Razlike v geografskih regijah sveta so velike

  V razvitem delu sveta je danes 22 % prebivalcev starih 60 let in ve, do leta 2050 pa naj bi se ta dele povial na 33 %

  Leta 2050 naj bi bilo v razvitem svetu tevilo starejih prebivalcev dvakrat veje od tevila otrok (starih do 15 let)

 • Slovenija v primerjavi z dravami sveta

  Grafikon: 25 drav z najvijim deleem prebivalstva, starega 65 let in ve, 2010 Vir: http://www.aneki.com/oldest_populations.html, 13.9.2010

 • Slovenija se stara

  Dele starejih 65 let in ve se vse od leta 1987 poveuje in je leta 2004 e presegel 15 %. Po projekcijah prebivalstva (srednja varianta) naj bi se do 2060 poveal e za dobrih 16 % in tako leta 2060 predstavljal 33,4 % vsega prebivalstva.

  V EU-27 naj bi se dele starejih v enakem obdobju poveal s 17,1 % na 30 %.

  Najhitreje se v Sloveniji poveuje starostna skupina najstarejih prebivalcev. Dele starih 80 let in ve v celotnem prebivalstvu naj bi se v obdobju do 2060 poveal z dananjih 3,5 % na 14,1 %.

 • Izziv: kako se odzvati na staranje prebivalstva?

  Spodbujanje aktivnega staranja, ker je stopnja zaposlenosti starejih v Sloveniji med najnijimi v Evropi.

  Slovenija je med dravami lanicami EU-27 po povpreni starosti dravljanov ob prestopu iz delovne aktivnosti v upokojitev na prvem mestu (pri starosti 56,2 leta), medtem ko se v povpreju najpozneje upokojujejo na Irskem (pri starosti 64,6 leta).

  Ohranjanje zdravega in aktivnega ivljenja po upokojitvi.

  Medgeneracijsko soitje in solidarnost.

 • Staranje prebivalstva je eden resnih izzivov, pred katerim se je danes znalo lovetvo. eprav so ustrezni kazalniki e vrsto let opozarjali na ta pojav, se moramo zavedati, da je staranje prebivalstva tih proces, da se razvija dalj asa in povzroa posledice, ki jih je teko predvideti. Zato je tudi zdajnje stanje staranja svetovnega prebivalstva kljub vsemu nekaj novega, je edinstveno, nepredvidljivo, in ga je treba obravnavati drugae. Dananji stari ljudje namre niso takni kot stari ljudje verajnjega dne in so drugani od starih ljudi jutrinjega dne.

  Ker staranje prebivalstva danes v tevilnih dravah e ogroa vzdrnost njihovih javnih financ, namenjajo v vseh temu problemu veliko pozornost in iejo mogoe reitve. Ko v zvezi z daljanjem priakovane ivljenjske dobe in z njo povezanim spremenjenim zdravstvenim statusom ljudi govorijo o mogoih finannih posledicah staranja prebivalstva, starost obiajno ocenjujejo s treh mogoih scenarijev: iveti dlje, iveti dobrega zdravja, iveti dolgo in ostati dobrega zdravja.

 • Staranje prebivalstva pomeni tudi vejo obremenjenost delovno sposobnega prebivalstva

 • Priakujemo, da bodo kazalci starostne sestave zaeli kazati bistveno slabanje tevilnih razmerij med omenjenimi starostnimi skupinami pri nas v drugi polovici naslednjega desetletja

 • Po kazalniku starostne odvisnosti starih (KSOS) je bila sredi leta 2009 v najugod-nejem poloaju s. regija jugovzhodna Slovenija (22,5); najvijo vrednost KSOS med s. regijami pa sta imeli gorika (26,5) in zasavska statistina regija (25,5).

 • V obdobju 1989 - 2008 je bilo med vsemi umrlimi 27,9 % t. i. prezgodaj umrlih. Med temi je bilo 70,3 % mokih in 29,7 % ensk.

 • V letih 2006-2008 je povpreno tevilo zavarovancev v Sloveniji raslo hitreje kot je naraalo tevilo upokojencev. V letu 2009 se je zaradi svetovne gospodarske krize tevilo zavar. zmanjalo za 1 % (9.198), tevilo upokojencev pa se je povealo za 2 % (10.522).

 • NAPOVED NASLEDNJE NOVINARSKE KONFERENCE

  Petek, 29. oktober:

  Izdatki za zdravstvoRevina in socialna izkljuenost