of 65/65
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Smetanova ulica 17 2000 Maribor, Slovenija Lidija Vincekovič RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PODPORO COBIT-OVIM ZOPS MATRIKAM Diplomsko delo Maribor, avgust 2013

RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA · podaja smernice za širok spekter uporabnikov: poslovno vodstvo, vodstvo informatike, ostale zaposlene, revizorje, svetovalce in druge. Njegova

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA · podaja smernice za širok spekter uporabnikov: poslovno...

 • Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Smetanova ulica 17 2000 Maribor, Slovenija

  Lidija Vincekovič

  RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA

  PODPORO COBIT-OVIM ZOPS MATRIKAM

  Diplomsko delo

  Maribor, avgust 2013

 • RAZVOJ INFORMACIJSKE REŠITVE ZA PODPORO

  COBIT-OVIM ZOPS MATRIKAM

  Diplomsko delo

  Študentka: Lidija Vincekovič

  Študijski program: Univerzitetni študijski program

  Informatika in tehnologije komuniciranja

  Smer: Informacijski sistemi

  Mentor: doc. dr. Gregor Polančič

  Somentorica: asist. Katja Kous

  Lektorica: Andreja Vinko, prof. slovenščine in sociologije

 • i

 • ii

  Zahvala

  Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Gregorju

  Polančiču in somentorici asistentki Katji Kous

  za usmerjanje pri pisanju diplomskega dela.

  Prav tako se zahvaljujem mami, bratu in

  svojemu fantu za podporo med celotnim

  študijem in med pisanjem diplomskega dela.

 • iii

  Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  Ključne besede: COBIT, razvoj informacijske rešitve, ZOPS matrika, upravljanje IT

  UDK: 659.2:004(043.2)

  Povzetek

  V diplomskem delu smo predstavili procesno usmerjen okvir za upravljanje informatike

  COBIT, natančneje različici 4.1 in 5. Podrobneje smo se osredotočili na t.i. ZOPS matrike,

  ki so sestavni del tega okvirja in prikazujejo organizacijski okvir posameznega procesa

  COBIT-a. Z matriko so določene vloge, ki so za posamezne aktivnosti v procesu

  zadolžene, odgovorne, posvetovane in seznanjene. Ker je teh matrik v obeh različicah

  skupno 71, smo z namenom lažje preglednosti razvili informacijsko rešitev, ki na

  enostaven način omogoča pregled matrik in omogoča različne funkcionalnosti kot podporo

  poslovanju ob uporabi teh matrik.

 • iv

  Development of an IT solution for COBIT RACI charts support

  Key words: COBIT, development of an IT solution, RACI chart, IT governance

  UDK: 659.2:004(043.2)

  Abstract

  In this diploma we presented a process-oriented framework for management of

  information technology COBIT. We oriented especially on two last versions, 4.1 and 5.

  The main topic of this diploma is RACI chart, which is a matrix of all the activities and

  roles. Roles are assigned to being responsible, accountable, consulted or informed for

  that activity. There are a total of 71 charts in both versions, so we developed an IT

  solution that provides an overview of charts in an easy way and allows a variety of

  functionality to support business processes.

 • v

  KAZALO

  1 UVOD .............................................................................................................. 1

  2 COBIT .............................................................................................................. 3

  2.1 COBIT 4.1 .............................................................................................................................. 4

  2.2 COBIT 5 ................................................................................................................................. 6

  2.3 Osnovne razlike in podobnosti med COBIT-om 4.1 in COBIT-om 5 ............................... 8

  3 MATRIKA ZOPS ........................................................................................... 10

  3.1 Primerjava matrik po COBIT-u 4.1 in COBIT-u 5 ............................................................. 10

  4 RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA ................................................... 14

  4.1 Načrt razvoja ....................................................................................................................... 14

  4.2 Potek razvoja ...................................................................................................................... 17

  4.3 Končni produkt ................................................................................................................... 22

  5 SKLEP ........................................................................................................... 32

  6 VIRI IN LITERATURA ................................................................................... 34

 • vi

  KAZALO SLIK

  SLIKA 1: RAZVOJ COBIT-A ........................................................................................ 4

  SLIKA 2: TEMELJNO NAČELO COBIT-A 4.1 [10] ........................................................... 4

  SLIKA 3: UPRAVLJANJE VIROV IT ZA URESNIČEVANJE CILJEV IT [10] .............................. 5

  SLIKA 4: V DOMENE KATEGORIZIRANI PROCESI PO COBIT-U 4.1 [10] ............................ 6

  SLIKA 5: TEMELJNA NAČELA COBIT-A 5 [8]................................................................. 7

  SLIKA 6: V DOMENE KATEGORIZIRANI PROCESI PO COBIT-U 5 [8] ................................. 8

  SLIKA 7: MATRIKA ZOPS V COBIT-U 4.1 (PROCES DS1 - OPREDELITE IN UPRAVLJAJTE

  RAVNI STORITEV) ...................................................................................... 12

  SLIKA 8: MATRIKA ZOPS V COBIT-U 5 (PROCES DSS1 - UPRAVLJAJTE DELOVANJE) .. 13

  SLIKA 9: MODEL PRIMEROV UPORABE ....................................................................... 15

  SLIKA 10: E-R DIAGRAM .......................................................................................... 16

  SLIKA 11: PAKET SI.UNI.DIPLOMA.ENTITETE ............................................................... 17

  SLIKA 12: PAKET SI.UNI.DIPLOMA.BAZA ..................................................................... 18

  SLIKA 13: PAKET SI.UNI.DIPLOMA.JSF ....................................................................... 19

  SLIKA 14: V PROJEKT IMPLEMENTIRANE KNJIŽNICE ..................................................... 21

  SLIKA 15: STRAN SPLOŠNO O COBIT-U ................................................................... 22

  SLIKA 16: PRIJAVNA STRAN ..................................................................................... 23

  SLIKA 17: STRAN RAZLIČICE COBIT-A ..................................................................... 23

  SLIKA 18: STRAN RAZLIČICE COBIT-A Z IZBRANO RAZLIČICO ..................................... 24

  SLIKA 19: IZBIRANJE DOMENE NA STRANI DOMENA ..................................................... 24

  SLIKA 20: STRAN DOMENA Z IZBRANO DOMENO ......................................................... 25

  SLIKA 21: IZBIRA PROCESA ...................................................................................... 26

  SLIKA 22: PRIKAZ IZBRANEGA PROCESA NA STRANI PROCES ....................................... 26

  SLIKA 23: SEZNAM VLOG V MATRIKI PRI PROCESU IZ COBIT-A 4.1 JE DRUGAČEN KOT PRI

  MATRIKI IZ COBIT-A 5 .............................................................................. 27

  SLIKA 24: STRAN AKTIVNOST PRIKAZUJE IZBRANO AKTIVNOST; MOŽNOST DODAJANJA

  OPOMB JE OMOGOČENA ............................................................................ 28

  SLIKA 25: UPORABNIKI, KI V AKTIVNOSTI NE SODELUJEJO, LAHKO OPOMBE SAMO

  PREGLEDUJEJO ........................................................................................ 28

 • vii

  SLIKA 26: UPORABNIK, KI ZA AKTIVNOST NI ODGOVOREN, NE MORE SPREMINJATI STANJA

  .............................................................................................................. 28

  SLIKA 27: SPREMINJANJE STANJA............................................................................. 29

  SLIKA 28: PRIKAZ IZBRANE VLOGE NA STRANI VLOGA ................................................. 29

  SLIKA 29: PREGLED UPORABNIKA NA STRANI UPORABNIK ........................................... 30

  SLIKA 30: ADMINISTRATOR LAHKO NA STRANI UPORABNIKA LE-TEMU DODAJA ALI ODVZEMA

  VLOGE ..................................................................................................... 30

  SLIKA 31: OBRAZEC ZA VNOS NOVEGA UPORABNIKA .................................................. 31

  SLIKA 32: ORGANIZACIJA VSEH JSP STRANI ............................................................... 53

  KAZALO TABEL

  TABELA 1: SEZNAM VLOG V OBEH RAZLIČICAH COBIT-A ............................................. 11

  TABELA 2 : RAZDELITEV VLOG NA UPRAVLJALSKE IN VODSTVENE PO COBIT-U 5 .......... 12

  KAZALO PRILOG

  PRILOGA A .......................................................................................................... 36

  PRILOGA B .......................................................................................................... 37

  PRILOGA C .......................................................................................................... 38

  PRILOGA D .......................................................................................................... 42

  PRILOGA E .......................................................................................................... 44

  PRILOGA F .......................................................................................................... 46

  PRILOGA G .......................................................................................................... 50

  PRILOGA H .......................................................................................................... 51

  PRILOGA I ............................................................................................................ 52

  PRILOGA J ........................................................................................................... 53

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  1

  1 UVOD

  Učinkovita podpora poslovnim procesom je ključ do povečanja uspešnosti, vrednosti in

  konkurenčnosti organizacije. Eden od bolj uveljavljenih okvirjev za korporativno

  upravljanje informatike je COBIT (angl. Control Objectives in IT and related Technology, v

  nadaljevanju COBIT). Okvir se povezuje in je skladen z mednarodnimi standardi. To je

  sistem kontrolnih ciljev, ki se povezujejo s cilji organizacije in so pri tem usmerjeni v

  upravljanje tveganj ter v upravljanje in kontrolo IT procesov.

  ZOPS matrika (kratica ZOPS pomeni zadolžen, odgovoren, posvetovan, seznanjen) je

  sestavni del obeh omenjenih različic COBIT-a in prikazuje organizacijski okvir procesa. V

  matriki je določeno, kdo je za aktivnosti v procesu zadolžen, odgovoren, posvetovan in

  kdo seznanjen glede na svojo vlogo v podjetju oziroma organizaciji.

  Za lažji pregled aktivnosti oziroma dobrih praks glede na posamezne procese, domene,

  vloge in vrsto sodelovanja ter različico COBIT-a smo se odločili razviti informacijski sistem

  za podporo ZOPS matrikam kot del podpore učinkovitemu vodenju poslovnih procesov.

  Cilji diplomskega dela so:

  • osnovna predstavitev COBIT-a 4.1 in COBIT-a 5 ter njunih glavnih podobnosti

  in razlik;

  • podrobnejša predstavitev strukture in vsebine ZOPS matrik;

  • razviti informacijski sistem za podporo ZOPS matrikam, ki bo podpiral različici

  4.1 in 5;

  • razviti informacijski sistem, ki bo omogočal pregled vseh matrik, določanje vlog

  uporabnikom, filtriranje pogleda glede na procese, vloge, vrste sodelovanja,

  uporabnike, različico ter omogočal beleženje opomb in stanj.

  Pri razvoju informacijskega sistema v sklopu diplomskega dela se bomo omejili na matrike

  iz domene Izvajajte in podpirajte (angl. Deliver and Support, DS) v različici COBIT 4.1, za

  podporo različici COBIT 5 pa na matrike iz domene Izvajajte, zagotavljajte storitve in

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  2

  podpirajte (angl. Deliver, Service and Support, DSS). Zajeli bomo samo vloge, ki jih

  definirata posamezni različici COBIT-a v domenah DS in DSS. Informacijski sistem bo

  spletna aplikacija, ki jo bomo razvijali v programskem jeziku Java.

  Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu

  predstavimo COBIT na splošno, različici 4.1 in 5 ter kratko primerjavo med njima. Nato se

  osredotočamo na ZOPS matrike. Najprej jih predstavimo na splošno, nato podamo še

  razlike med ZOPS matrikami po COBIT-u 4.1 in matrikami v novejši različici, COBIT-u 5.

  V nadaljevanju sledi predstavitev praktičnega dela diplomskega dela. Razložimo in s

  slikovnim gradivom prikažemo načrtovanje informacijske rešitve, razvoj le-te in končni

  izgled rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam. Delo zaključimo s sklepom. Na

  koncu dodajamo še priloge, ki so večinoma izpisi programske kode.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  3

  2 COBIT

  Kontrolni cilji za informacijsko in sorodno tehnologijo (angl. Control Objectives in IT and

  related Technology, v nadaljevanju COBIT) opisujejo dobre prakse upravljanja informatike

  oziroma celotne domene in procesnega okvirja ter predstavljajo aktivnosti na logičen in

  obvladljiv način. Je mednarodno sprejet procesno usmerjen okvir za vodenje informatike

  in se povezuje ter je kompatibilen z mednarodnimi standardi [4] [16].

  Ta okvir zagotavlja, da je IT usklajena s poslovanjem, ga podpira ter s tem poveča

  dobiček in odgovorno uporabo sredstev ter ustrezno upravlja IT tveganja, saj je sestavljen

  iz jasno opredeljenih ciljev. Ti cilji se povezujejo s cilji organizacije, zaradi česar COBIT

  podaja smernice za širok spekter uporabnikov: poslovno vodstvo, vodstvo informatike,

  ostale zaposlene, revizorje, svetovalce in druge. Njegova usmeritev je osredotočena bolj

  kot na kontrolo na izvajanje, kar pomeni, da podaja zgolj smernice kaj storiti, ne

  predpisuje pa, kako to storiti. Prakse naj bi bile v pomoč pri optimiziranju investicij s

  komponento IT, pri zagotavljanju storitev IT ter pri presojanju v primerih, ko gre kaj narobe

  [10].

  COBIT je bil prvotno namenjen revizorjem, potem pa se je pod okriljem organizacije

  ISACA (angl. Information Systems Audit and Control Association) vedno bolj razvijal kot

  okvir za pomoč pri vodenju informatike v podjetju. Prva različica COBIT-a je bila izdana že

  leta 1996, zadnja – peta – pa leta 2012. Leta 2007 je ISACA izdala COBIT 4.1, leta 2012

  pa COBIT 5 [4]. Razvoj COBIT-a prikazuje slika 1.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  4

  Slika 1: Razvoj COBIT-a [2]

  2.1 COBIT 4.1

  COBIT 4.1 je osredotočen na poslovanje; usmerjen je na procese in temelji na kontrolah

  ter je voden z meritvami. Slika 2 predstavlja temeljno načelo te različice COBIT-a: podjetje

  mora vlagati, upravljati in nadzorovati vire IT s pomočjo procesov, da lahko zagotovi

  storitve, ki dajejo informacije, potrebne za uresničitev poslovnih ciljev [10].

  Slika 2: Temeljno načelo COBIT-a 4.1 [10]

  V sklopu tega procesnega modela so opredeljeni viri, ki so bistveni za uspešnost

  procesov: aplikacije, informacije, infrastruktura in ljudje. Te vire je potrebno učinkovito

  upravljati s sklopom procesov, razdeljenih v logične sklope oziroma domene, z namenom

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  5

  zagotavljanja informacij, ki jih podjetje potrebuje za doseganje svojih ciljev. Shema

  upravljanja virov It za uresničevanje ciljev IT je prikazana na sliki 3 [10].

  Slika 3: Upravljanje virov IT za uresničevanje ciljev IT [10]

  COBIT 4.1 opredeljuje 17 poslovnih ciljev in 28 IT ciljev, ki podpirajo vsaj enega ali več

  poslovnih ciljev [18]. Povezava med temi cilji je pojasnjena tudi preko informacijskih

  kriterijev (podatki, ki jih proizvaja IT, morajo zadostiti kriterijem uspešnosti, učinkovitosti,

  zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti, skladnosti in zanesljivosti) [4].

  Informacijska tehnologija je po COBIT-u 4.1 razdeljena v 4 domene in 34 procesov v

  skladu s področji odgovornosti načrtovanja, gradnje, delovanja in spremljanja, kar

  omogoča celovit pogled na IT. Za vsak proces so definirani kontrolni cilji in matrike, ki

  omogočajo učinkovit nadzor nad delovanjem procesov [9].

  Domene po COBIT-u 4.1 so [10]:

  • Načrtujte in organizirajte (PO, angl. Plan and Organise);

  • Nabavite in vpeljite (AI, angl. Acquire and Implement);

  • Izvajajte in podpirajte (DS, angl Delivery and Support);

  • Spremljajte in vrednotite (ME, Monitor and Evaluate).

  Procesi znotraj zgoraj naštetih domen so prikazani na sliki 4.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  6

  Slika 4: V domene kategorizirani procesi po COBIT-u 4.1 [10]

  Okvir vsebuje kontrolne cilje (to so visoko nivojske zahteve, pomembne za vodstvo, za

  učinkovito kontrolo nad posameznim procesom), smernice upravljanja in zrelostne modele

  (ti pomagajo pri določitvi odgovornosti, merijo delovanje ter ocenijo stanje in zmogljivosti)

  [9].

  2.2 COBIT 5

  Aktualna različica COBIT-a določa celovit okvir, ki pomaga podjetjem pri doseganju

  njihovih ciljev. Z ohranjanjem ravnovesja med pridobivanjem koristi in obvladovanjem

  tveganj ter optimizacijo virov jim pomaga pridobiti konkurenčno prednost. Zasnovan je

  tako, da v celoti zajema poslovanje in omogoča vodenje ter upravljanje IT na celovit način,

  saj zajema vodenje in upravljanje informatike iz perspektive vodstva podjetja ter integrira

  upravljanje informatike v upravljanje celotnega podjetja ([6], [13]).

  Od svojega predhodnika se precej razlikuje že po svojih temeljnih petih načelih. Shema

  teh načel je prikazana na sliki 5. Definira 17 najpomembnejših poslovnih in IT ciljev ter jih

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  7

  medsebojno poveže. Eden glavnih poslovnih ciljev v podjetju je ustvarjanje vrednosti [6].

  Prepoznati je treba potrebe vseh zainteresiranih strani in oceniti koristi ter tveganja.

  Omenjene potrebe je potrebno pretvoriti v strategijo podjetja, postaviti kaskadni sistem

  ciljev in cilje primerno razvrstiti po pomembnosti ([8], [2]).

  Slika 5: Temeljna načela COBIT-a 5 [8]

  Poleg elementov COBIT-a 4.1 vsebuje COBIT 5 tudi druge smernice za pomoč pri

  vodenju informatike, kot sta Val IT1 in Risk IT2. Povezuje se še z drugimi standardi in

  okvirji, kot so ITIL, TOGAF in ISO standardi, kar omogoča podjetjem, da ga uporabijo za

  glavni krovni okvir pri vodenju informatike ([1], [8]).

  COBIT 5 popolnoma ločuje procese upravljanja in vodenja informatike. Področje vodenja

  zajema načrtovanje, izgradnjo, izvajanje in spremljanje aktivnosti v skladu s smernicami,

  ki jih je postavila uprava podjetja ([8], [7]). Upravljalski procesi v COBIT-u 5 so v svoji

  domeni, ki pa je prejšnja različica ne pozna. To je domena Ovrednotite, usmerjajte in

  spremljajte, katere procesi so definirani v skladu s standardom ISO/IEC 385003 ([8],

  [12]). COBIT 5 ima tako 5 domen, v katere je kategoriziranih 37 procesov.

  Domene po COBIT-u 5 so [8]:

  • Ovrednotite, usmerjajte in spremljajte (EDM, angl. Evaluate, Direct and Monitor);

  • Uskladite, načrtujte in organizirajte (APO, angl. Align, Plan and Organise);

  • Vzpostavite, nabavite in vpeljite (BAI, angl. Build, Acquire and Implement);

  • Izvajajte, vzdržujte in podpirajte (DSS, angl. Deliver, Service and Support);

  • Spremljajte, vrednotite in ocenite (MEA, angl. Monitor, Evaluate and Assess).

  Načela COBIT 5

  1. Prepoznavanje potreb

  zainteresiranih

  2. Zajemanja poslovanja v

  celoti

  3. Uporaba enotnega

  okvirja

  4. Omogočanje

  celovitega pristopa

  5. Ločevanje upravljanja in vodenja

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  8

  Procesi znotraj zgoraj naštetih domen so prikazani na sliki 6.

  Slika 6: V domene kategorizirani procesi po COBIT-u 5 [8]

  2.3 Osnovne razlike in podobnosti med COBIT-om 4.1 in COBIT-om 5

  V osnovi COBIT 5 nekatere elemente COBIT-a 4.1 drugače prestrukturira in dodaja svoje.

  Omenjeni različici se razlikujeta v temeljnih načelih, ki pa so na nek način povezana. Npr.

  vidik poslovnih zahtev predhodne različice je enak prvemu načelu kasnejše različice, saj

  gre pri obeh za določanje poslovnih in IT ciljev. Kot pomoč oba navajata nekaj le-teh in

  povezavo med njimi.

  Morda je najočitnejša razlika v številu procesov in domen, saj ima aktualna različica eno

  domeno več, s katero popolnoma loči procese upravljanja in vodenja. COBIT 5 vključuje

  še nekatera dodatna priporočila in se bolj povezuje z zunanjimi standardi ter priporočili.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  9

  Nekateri procesi so popolnoma novi, nekateri pa so zgolj združeni oziroma prestavljeni v

  druge domene ([11], [14]).

  Procesi iz COBIT-a 4.1, ki so v COBIT-u 5 združeni ([11], [14]):

  - DS7 združen s PO7 (izobrazba in človeški viri);

  - PO6 združen s PO1 (vodenje in vodenje komunikacij);

  - PO2 združen s PO3 (informacije in tehnična arhitektur);

  - AI2 združen z AI3 (aplikacijska programska oprema in infrastrukturne

  komponente);

  - DS12 združen z DS5 (fizično okolje in informacijska varnost).

  Procesi iz COBIT-a 4.1, ki so v COBIT-u 5 prerazporejeni ([11], [14]):

  - ME4 prerazporejen v EDM1, 2, 3, 4, 5 (upravljanje);

  - PO1 prerazporejen v APO02 (strateško načrtovanje);

  - PO4 prerazporejen v APO01 (organizacija, razmerja in procesi).

  Novi procesi v COBIT-u 5 ([11], [14]):

  - EDM01: Zagotovite in vzdržujte okvir za upravljanje;

  - APO01: Upravljajte okvir za vodenje IT;

  - APO04: Upravljajte inovacije;

  - APO08: Upravljajte razmerja;

  - BAI08: Upravljajte z znanjem;

  - BAI09: Upravljajte vire;

  - DSS05: Upravljajte varnostne storitve;

  - DSS06: Upravljajte poslovne procesne kontrole.

  Predstavitev procesa v eni in drugi različici je različna. COBIT 5 opušča elemente, kot so

  prikaz vpliva na informacijske kriterije, vire IT in področja vodenja IT ter kontrolne cilje.

  Slednji so v novejši različici vključeni v ZOPS matriko kot dobre prakse. V tej različici prav

  tako ni več zrelostnega modela. COBIT 5 uvaja model procesne zmogljivosti (angl.

  Process Capability Model), ki je osnovan na podlagi standarda ISO/IEC 15504 [14].

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  10

  3 MATRIKA ZOPS

  ZOPS matrika (angl. RACI Chart) prikazuje organizacijski okvir procesa. Z matriko so

  določene vloge, ki so za posamezne aktivnosti v procesu zadolžene (angl. responsible),

  odgovorne (angl. accountable), posvetovane (angl. consulted) in seznanjene (angl.

  informed). Zadolžen je tisti, ki izvaja aktivnosti v procesu, odgovoren tisti, ki nosi

  odgovornost za določeno aktivnost, posvetovan tisti, ki zagotavlja vhodne dokumente za

  izvedbo aktivnosti, in seznanjen tisti, ki je o dosežkih izvedene aktivnosti obveščen ([5],

  [10]).

  3.1 Primerjava matrik po COBIT-u 4.1 in COBIT-u 5

  Vsak proces ima svojo matriko, kar predstavlja skupno 34 (COBIT 4.1) oziroma 37

  (COBIT 5) matrik, zapisanih znotraj procesa, na katerega se nanašajo.

  Razdelitev vlog je v COBIT-u 4.1 in 5 različna. V novejši različici je vlog več, nekatere

  izmed prejšnjih vlog so v novi različici razčlenjene1, nekatere so popolnoma nove2. COBIT

  4.1 razdeljuje aktivnosti med 15 vlog, medtem ko jih COBIT 5 med 26. Teh 26 vlog se deli

  na vloge upravljanja in vloge vodenja [8]. Katere vloge so upravljalske in katere

  vodstvene, prikazuje tabela 2. Seznam vseh vlog v obeh različicah je prikazan v tabeli 1,

  kjer je tudi označeno, v kateri različici se pojavi dotična vloga.

  Zadolžitve so ostale bolj ali manj enako razporejene, le da so v COBIT-u 5 te razdeljene

  še na druge vloge, ki jih v COBIT-u 4.1 ni. Vlogo posvetovanega je v različici COBIT 5

  izgubil finančni direktor (CFO). Za razliko od ZOPS matrike COBIT-a 4.1 pa je v COBIT-u

  5 tudi manj posvetovanih vlog.

  1 Npr. služba za skladnost, revizijo, presojo, tveganje in varovanje iz različice 4.1 je v novejši

  različici COBIT-a razčlenjena v vloge: revizija, skladnost, komite za upravljanje tveganj, vodja upravljanja tveganja, upravitelj informacijske varnosti, vodja informacijske varnosti, služba za varovanje zasebnosti. 2 Npr. svet, vodja upravljanja človeških virov, pisarna za upravljanje vrednosti, strateški izvršni

  komite, usmerjevalni (programni/projektni) komite.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  11

  Tabela 1: Seznam vlog v obeh različicah COBIT-a

  COBIT 4.1 COBIT 5

  Svet

  Predsednik uprave (CEO)

  Finančni direktor (CFO)

  Izvršni direktor (COO)

  Poslovodja

  Lastnik poslovnega procesa

  Strateški izvršni komite

  Usmerjevalni (programni/projektni) komite

  Projektna pisarna

  Pisarna za upravljanje vrednosti

  Vodja upravljanja tveganja

  Vodja informacijske varnosti

  Arhitekturni svet

  Komite za upravljanje tveganj

  Vodja upravljanja človeških virov

  Skladnost

  Revizija

  Vodja informatike

  Vodja arhitektov

  Vodja razvoja

  Vodja IT produkcije

  Vodja administracije IT

  Upravitelj storitev

  Upravitelj informacijske varnosti

  Upravitelj neprekinjenega poslovanja

  Služba za varovanje zasebnosti

  Oddelek za izobraževanje

  Služba za pomoč strankam/upravljanje incidentov

  Vodja upravljanja konfiguracij

  Služba za skladnost, revizijo, presojo, tveganje in varovanje

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  12

  Tabela 2 : Razdelitev vlog na upravljalske in vodstvene po COBIT-u 5

  Vloge upravljanja Vloge vodenja Svet / uprava podjetja Direktor informatike (CIO)

  Predsednik uprave (CEO) Vodja IT produkcije

  Finančni direktor (CFO) Vodja arhitektov

  Izvršni direktorji COO Vodja razvoja

  Lastniki poslovnih procesov Vodja administracije IT

  Arhitekturni svet Upravitelj informacijske varnosti

  Projektna pisarna Služba za varovanje zasebnosti

  Skladnost Upravitelj storitev

  Revizija Upravitelj neprekinjenosti poslovanja

  Vodja informacijske varnosti

  Vodja upravljanja tveganj

  Komite za upravljanje tveganj

  Vodja upravljanja človeških virov

  Pisarna za upravljanje vrednosti

  Poslovodje

  Strateški izvršni komite

  Usmerjevalni (programi/projekti) komite

  Matrika v različici 4.1 je sestavljena iz seznama aktivnosti na desnem robu, ob katerih je

  glede na vlogo osebe (na vrhu) zapisano, ali je ta oseba za posamezno aktivnost

  zadolžena, odgovorna, posvetovana oziroma seznanjena. Primer matrike iz COBIT-a 4.1

  je prikazan na sliki 7.

  Slika 7: ZOPS matrika v COBIT-u 4.1 (proces DS1 - Opredelite in upravljajte ravni

  storitev)

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  13

  V COBIT-u 5 je v ZOPS matriki namesto seznama aktivnosti seznam dobrih praks, ki so

  praktično spremenjeni kontrolni cilji iz COBIT-a 4.1. Znotraj teh dobrih praks so

  samostojno opisane posamezne aktivnosti. Primer matrike iz COBIT-a 4.1 je prikazan na

  sliki 8. Vloge, ki so na tej sliki na temno modri podlagi so upravljalske, vloge na svetlo

  modri podlagi pa vodstvene.

  Slika 8: ZOPS matrika v COBIT-u 5 (proces DSS1 - Upravljajte delovanje)

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  14

  4 RAZVOJ INFORMACIJSKEGA SISTEMA

  Cilj je bil razviti informacijski sistem za podporo ZOPS matrikam, ki bo podpiral različici

  4.1 ter 5 in omogočal pregled vseh matrik, določanje vlog uporabnikom, filtriranje pogleda

  glede na procese, vloge, vrste sodelovanja, uporabnike, različico ter omogočal beleženje

  opomb in stanj.

  Analiza se je pričela s pregledom literature, natančneje COBIT-a. Podrobneje smo preučili

  ZOPS matrike – aktivnosti, vloge in funkcije, preko katerih so povezane. Nato smo določili

  funkcionalnosti, ki naj bi jih imela informacijska rešitev, ter na podlagi le-teh pripravili

  okvirni diagram primerov uporabe (v sledeči fazi načrtovanja je diagram primerov uporabe

  dopolnjen in razširjen). Za potrebe razvoja diplomskega dela smo se odločili, da se

  omejimo na različici COBIT 4.1 in COBIT 5 ter po eno domeno iz vsake različice (4.1: DS

  – Izvajajte in podpirajte; 5: DSS – Dostavite, izvajajte in podpirajte), skupno 19 procesov.

  4.1 Načrt razvoja

  Razvoj informacijskega sistema smo pričeli z določanjem funkcionalnosti, ki bi jih naj IS

  podpiral. Te so:

  - pregled matrik glede na proces/domeno/različico COBIT-a;

  - upravljanje uporabniških računov in vlog;

  - izpis aktivnosti za vsako vlogo (glede na funkcijo ‒ Z/O/P/S);

  - izpis vlog za vsako aktivnost v posameznem procesu/domeni glede na funkcijo

  (Z/O/P/S);

  - uporabnik pregleduje svoje aktivnosti in način, kako je v njih udeležen (Z/O/P/S), v

  dotičnem procesu/domeni/različici;

  - uporabnik pregleduje, kdo še sodeluje v isti aktivnosti kot on (glede na funkcije),

  možnost izpisa njihovih kontaktov (elektronska pošta, telefonska številka);

  - uporabnik si lahko beleži opombe pri vsaki aktivnosti, v kateri sodeluje;

  - uporabnik, ki je za določeno aktivnost odgovoren, beleži stanje te aktivnosti;

  - uporabnik pregleduje statistiko glede na zabeležena stanja.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  15

  Zgoraj določene funkcionalnosti smo prenesli v model primerov uporabe, ki smo ga izrisali

  s programom Visual Paradigm. Prikazan je na sliki 9. Določili smo, katere funkcionalnosti

  lahko uporablja določena vrsta uporabnikov (administrator, vsi uporabniki, prijavljeni

  uporabniki) in katere funkcionalnosti se nanašajo oziroma so pogoj za druge

  funkcionalnosti IS.

  Slika 9: Model primerov uporabe

  Na podlagi modela primerov uporabe smo določili ustrezne entitete, njihove atribute in

  relacije med entitetami. Nastal je E-R diagram oziroma model podatkovne baze. Ta je

  izrisan s programom MySQL Workbench in prikazan na sliki 10.

  Uporabnike shranjujemo v entiteto uporabnik, kjer vodimo podatke o njih – ime, priimek,

  elektronsko pošto, telefonsko številko ter njihovo uporabniško ime, geslo in pravico

  (uporabnik/administrator). Uporabnik ima lahko več vlog, vlogo pa si lahko deli več

  uporabnikov, zato je med entiteto uporabnik in vloga vmesna entiteta uporabnik_vloga z

  možnostjo opombe (primarna vloga, nadomeščanje itd.). Posamezna vloga sodeluje v

  aktivnosti z določeno funkcijo – vsaka vloga sodeluje v več aktivnostih, v vsaki aktivnosti

  pa sodeluje več vlog. Ta relacija mnogo proti mnogo je razrešena z entiteto funkcijaVloge.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  16

  Ker poznamo 5 funkcij (zadolžen, odgovoren, posvetovan, seznanjen,

  odgovoren/zadolžen), je funkcijaVloge vezana na entiteto funkcija. Ena različica COBIT-a

  (entiteta razlicicaCOBIT) ima več domen (entiteta domena), posamezna domena več

  procesov (entiteta proces) in posamezni proces več aktivnosti (entiteta aktivnost).

  Vsaki aktivnosti lahko določimo stanje (to lahko stori samo uporabnik, ki ima v tej

  aktivnosti funkcijo odgovoren). Stanja so vnaprej pripravljena (se še ni začelo, v teku, na

  čakanje, dokončano …), zato jih vodimo v svoji entiteti stanje. Aktivnost ima eno stanje,

  eno stanje pa je lahko dodeljeno več aktivnostim. Dodeljenemu stanju vodimo datum

  dodelitve, možno je dodati tudi opombo (entiteta dodeljenoStanje). Za razliko od stanja, ki

  ga določa samo odgovorni uporabnik, lahko opombe dajejo vsi uporabniki, ki v posamezni

  aktivnosti sodelujejo (entiteta opomba). Aktivnost ima lahko več opomb, posamezni

  uporabnik lahko da več opomb. Ob opombi zato beležimo datum opombe, uporabnika, ki

  jo da, in aktivnost, na katero se navezuje.

  Slika 10: E-R diagram

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  17

  4.2 Potek razvoja

  Informacijsko rešitev smo razvijali s programskima okoljema Eclipse in MySQL

  Workbench. V razvojnem okolju smo sprogramirali rešitev v programskem jeziku JAVA,

  uporabljajoč tehnologiji JSP in JSF. S programom MySQL Workbench smo implementirali

  podatkovno bazo ter si z njo pomagali pri kasnejši administraciji.

  Po implementaciji podatkovne baze smo v Eclipsu ustvarili nov Dynamic Web Project z

  imenom »ZOPSMatrike« in pričeli razvijati razrede (Java class) vseh entitet v bazi z

  namenom kasnejše objektne uporabe teh entitet. Ustvarili smo npr. razred Uporabnik.java

  (Priloga A), ki kot atribut vsebuje vse atribute kot entiteta uporabnik v podatkovni bazi. Ker

  so vsi atributi tipa private, smo dodali še metodi »getter« in »setter«. Enako smo naredili

  še za preostale entitete, ki smo jih združili v paket si.uni.diploma.entitete. Vse razrede

  znotraj omenjenega paketa prikazuje slika 11.

  Slika 11: Paket si.uni.diploma.entitete

  Nadaljevali smo z razvojem razredov za povezavo z bazo – ključni razred za povezavo do

  baze Povezava.java (Priloga B) ter pomožne DAO razrede z metodami za dodajanje,

  urejanje, brisanje podatkov v/iz posameznih entitet podatkovne baze (npr. UporabnikDAO

  z metodami za dodajanje, urejanje, brisanje podatkov iz entitete uporabnik – Priloga C).

  Razrede za povezavo z bazo smo združili v paket si.uni.diploma.baza, ki ga prikazuje

  slika 12. Povezavo z bazo nam omogoča jar datoteka mysqlconnector. Poizvedbe smo

  pisali v programskem jeziku Java in poizvedbenim jezikom SQL.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  18

  Slika 12: Paket si.uni.diploma.baza

  Po izdelavi osnovnih razredov z entitetami in povezavami z bazo smo si pripravili vnosne

  obrazce za vnos podatkov v podatkovno bazo, kot so različica COBIT-a, domene, procesi,

  aktivnosti, uporabniki, vloge itd. Dejanski vnos v bazo smo podprli z jsf-ji in s tako

  imenovanimi zrni za upravljanje (angl. ManagedBean). Vnosne obrazce smo zasnovali

  tako, da smo lahko iz spustnega seznama izbirali že vnesene podatke. Primer: ko smo

  vnašali domeno, smo različico COBIT-a, v katero domena sodi, izbrali s spustnega

  seznama, kjer so bile različice, ki smo jih že vnesli. Podobno smo naredili pri vnašanju

  procesov in aktivnosti. Kot smo omenili že v uvodu, smo se pri vnašanju omejili na

  domeno DS – Izvajajte in podpirajte v različici 4.1 in domeno DSS – Izvajajte, vzdržujte in

  podpirajte v različici 5. Vnesli smo tudi osnovne funkcije: zadolžen, odgovoren,

  posvetovan, seznanjen, odgovoren/zadolžen ter nekaj izmišljenih uporabnikov z

  uporabniškimi oziroma administratorskimi pravicami.

  Ko smo imeli vnesene vloge, funkcije in aktivnosti, smo lahko pričeli z določanjem

  povezav med temi entitetami – torej katera aktivnost je na kakšen način dodeljena

  posamezni vlogi. Prav tako smo že vnesenim izmišljenim uporabnikom naključno dodelili

  vloge.

  Nato smo začeli razvijati jsp strani. Najprej index stran (Priloga D), kjer smo med drugim

  tudi oblikovali grafično podobo uporabniškega vmesnika, nato pa jo prenašali na novo

  ustvarjene strani z namenom poenotenja uporabniškega vmesnika. Za ustvarjanje

  grafičnega vmesnika smo implementirali ustrezno css datoteko.

  Naslednji korak je bil razvijanje različnih pregledov: različic, domen, procesov,

  uporabnikov, vlog. Tudi te prikaze smo pripravili z jsp stranmi: npr. pregled/uporabnik.jsp

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  19

  (Priloga E). Prikazi so omogočeni z JSF tehnologijo, saj uporabljamo metode v t.i. zrnih za

  upravljanje (angl. ManagedBean), preko katerih dostopamo do metod za povezavo z bazo

  (primer zrna za upravljanje za pregled uporabnika: PregledUporabnika.java – Priloga F).

  Vsa zrna za upravljanje smo združili v paket si.uni.diploma.jsf. Prikazuje ga slika 13.

  Slika 13: Paket si.uni.diploma.jsf

  Za vsak element posebej smo se odločili, katere podatke bomo prikazovali. Ob izbrani

  različici COBIT-a smo tako pripravili izpis števila domen ter seznam le-teh. Klik na ime ali

  kratico te domene nas preusmeri na pregled te domene. Pri pregledu domene med

  osnovnimi informacijami izpišemo, v katero različico COBIT-a spada ter koliko procesov

  vsebuje. Sledi še seznam procesov te domene.

  Ob kliku na izbran proces nas spletna aplikacija preusmeri na prikaz podrobnosti tega

  procesa. Osnovne informacije procesa vsebujejo domeno, v katero spada proces, ter

  različico, v katero sodi ta domena. Pripravljeno je tudi polje za prikaz kratkega opisa tega

  procesa. Pod osnovnimi informacijami se izpiše ZOPS matrika. Na levi strani se izpiše

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  20

  seznam aktivnosti/dobrih praks3, v zgornji vrstici je seznam vlog, na presečišču

  aktivnosti/dobre prakse in vloge pa funkcija te vloge pri tej aktivnosti (Z, O, P, S ali O/Z).

  Ob kliku na ime aktivnosti se povežemo na stran, kjer najdemo podrobnosti te aktivnosti,

  ob kliku na vlogo pa podrobnosti o vlogi. Podrobnosti aktivnosti sestojijo iz osnovnih

  podatkov, kot so to dotični proces, domena in različica COBIT-a. Prikazana je tudi tabela

  funkcij – v drugačni obliki kot matrika se nam izpiše seznam vlog, ki so za to aktivnost

  zadolžene, odgovorne, posvetovane in seznanjene. Ob kliku na posamezno vlogo nas

  preusmeri na stran z informacijami o vlogi. Pod pregledom funkcij najdemo še opombe in

  stanje. Vsak uporabnik, ki ima kakršnokoli funkcijo v tej aktivnosti, lahko doda opombo – o

  opombi beležimo datum, uporabnika ter vsebino – opis. Stanje lahko spremeni zgolj

  uporabnik, ki je v vlogi odgovornega za to aktivnost. Uporabnik tako izbira med že vnaprej

  pripravljenimi stanji, lahko pa doda svojo opombo k temu stanju. Zabeleži in prikaže se

  tudi datum zadnje spremembe stanja.

  Kot že omenjeno se ob kliku na vlogo prikaže stran s podatki o tej vlogi: seznam

  uporabnikov, ki so v tej vlogi, ter seznam vseh aktivnosti, v katerih ta vloga sodeluje ter

  hkrati funkcija, ki jo ima pri tej aktivnosti. Vsaka aktivnost ima ponovno povezavo do strani

  za pregled te aktivnosti, klik na uporabnika pa nas preusmeri na stran, kjer najdemo

  osnovne informacije tega uporabnika (ime, priimek, elektronska pošta, telefonska številka)

  ter seznam njegovih vlog. Če ima prijavljeni uporabnik pravice administratorja, mu lahko

  pod tem seznamom doda ali odstrani katerokoli vlogo.

  Za vse preglede je potrebno biti prijavljen. Za preverjanje ustreznih privilegijev preko

  uporabniškega imena in gesla smo uporabili JAVA tehnologijo j_security_check (glej

  prilogo G – prijava.jsp). Za tako prijavo je potrebno prilagoditi še xml datoteko server.xml,

  kjer dodamo povezavo do baze ter določimo, v kateri entiteti so atributi, ki jih naj preverja

  (ime, geslo, pravica) – glej Prilogo H. Prilagoditi je bilo potrebno datoteko web.xml, ki se v

  projektu nahaja v podmapi WEB-INF mape WebContent. V datoteki web.xml smo hkrati

  določili tudi strani, do katerih ima dostop samo administrator in do katerih samo prijavljeni

  uporabniki (glej Prilogo I).

  Do strani Upravljanje ima dostop samo administrator. Tam lahko dodaja nove uporabnike,

  jih ureja ali briše, lahko pa tudi dodaja stanja. Vnosnih obrazcev za spreminjanje ostalih

  3 Glede na različico COBIT-a.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  21

  elementov (različica, domena, proces, aktivnost) nismo dodali na to spletno stran, saj ne

  želimo, da bi kdo spreminjal podatke, ki so vneseni.

  Za pregled posameznih elementov (različica, domena, proces, aktivnost, uporabnik,

  vloga) smo na vrhu dotičnega pregleda pripravili spustni seznam, kjer lahko uporabnik

  izbere, kaj želi pregledati. Nekateri elementi imajo več takih spustnih seznamov, saj lahko

  preko njih filtriramo poglede (npr. želimo izbirati med procesi samo ene različice –

  izberemo različico, spustni seznam s procesi pa se posodobi tako, da so na njem samo

  procesi iz domen, ki so v izbrani različici). Pri povezavah (npr. iz seznama domen

  izberemo domeno, ki nas preusmeri na pregled te domene) smo uporabili POST metodo.

  V povezavo do strani smo dodali parameter id, ki je bil enak id-ju elementa, ki ga želimo

  pregledati (v prej omenjenem primeru id domene: …pregled//domena.jsp?id=15).

  Strežnik, na katerem smo razvijali aplikacijo, je bil Apache Tomcat v7.0. Vse knjižnice, ki

  smo jih dodali v projekt, so prikazane na sliki 14.

  Slika 14: V projekt implementirane knjižnice

  Organizacijo vseh jsp strani prikazuje slika 32 v prilogi J.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  22

  4.3 Končni produkt

  V nadaljevanju bomo s pomočjo zaslonskih slik predstavili izgled in funkcionalnosti

  končne rešitve.

  Slika 15 prikazuje stran »Splošno o COBIT-u«, ki uporabnika na kratko seznani o

  COBIT-u in podrobneje o ZOPS matrikah kot del COBIT-a. Stran je dostopna tudi

  neprijavljenim uporabnikom.

  Slika 15: Stran Splošno o COBIT-u

  Za dostop do ostalih strani se je potrebno prijaviti. Slika 16 prikazuje prijavni obrazec. Ko

  je uporabnik prijavljen, se v zgornjem desnem kotu pojavijo pozdravni nagovor z njegovim

  imenom, povezava do njegove osebne strani in možnost odjave.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  23

  Slika 16: Prijavna stran

  Če izberemo podstran »Različice COBIT-a«, se nam prikaže možnost izbiranja različic

  COBIT-a s spustnega seznama, kot je razvidno s slike 17. Ko izberemo različico,

  kliknemo prikaži podrobnosti.

  Slika 17: Stran Različice COBIT-a

  Prikažejo se nam podrobnosti izbrane različice, kot prikazuje slika 18. O njej izvemo

  osnovne informacije, natančneje, koliko domen ima ta različica. Prikaže se nam tudi

  seznam njenih domen. Vsaka prikazana domena je povezava na stran, kjer se nahajajo

  podrobnosti o tej domeni.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  24

  Slika 18: Stran Različice COBIT-a z izbrano različico

  Ob kliku na povezavo ene od domen nas spletna aplikacija preusmeri na stran, kar je

  prikazano na sliki 19. Tu lahko pregledamo podrobnosti te domene – osnovne informacije

  (različica, ime, število procesov) in seznam procesov v njej. Iz zgornjega spustnega

  seznama bi lahko izbrali katero drugo domeno za prikaz (slika 19). Seznam domen na

  spustnem seznamu bi lahko tudi filtrirali po različici COBIT-a. To bi storili z izbiranjem

  ustrezne različice iz spustnega seznama nad izbiranjem domene.

  Slika 19: Izbiranje domene na strani Domena

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  25

  Slika 20: Stran Domena z izbrano domeno

  Ob izbiri procesa se nam prikažejo osnovne informacije procesa in dejanska matrika tega

  procesa, kar vidimo na sliki 22. V matriki vidimo sodelujoče vloge (ob kliku vidimo

  podrobnosti), aktivnosti (ob kliku vidimo podrobnosti) in funkcijo posamezne vloge v

  posamezni aktivnosti. Na vrhu bi lahko ponovno izbrali katerikoli drug proces in prikazali

  njegove podrobnosti kot na sliki 21. Procese na spustnem seznamu bi lahko filtrirali tudi z

  izbiro ustrezne različice in domene. Seznam vlog v prvi vrstici se spreminja glede na

  različico COBIT-a, saj so, kot že omenjeno, le-te različne. Slika 22 prikazuje vloge, ki se

  izpišejo ob pregledu procesa iz COBIT-a 5, slika 23 pa seznam vlog ob prikazu procesa iz

  COBIT-a 4.1.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  26

  Slika 21: Izbira procesa

  Slika 22: Prikaz izbranega procesa (iz COBIT-a 5) na strani Proces

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  27

  Slika 23: Seznam vlog v matriki pri procesu iz COBIT-a 4.1 je drugačen kot pri matriki iz

  COBIT-a 5

  Ob kliku na aktivnost se nam prikažejo podrobnosti te aktivnosti; osnovne informacije s

  povezavami na različico, domeno, proces, v kateri se nahaja, pregledamo lahko vloge, ki

  sodelujejo v tej aktivnosti (prav tako povezava na njihove podrobnosti) in na kakšen način.

  Uporabniki, ki so udeleženi v tej aktivnosti (so ali zadolženi, odgovorni, posvetovani ali

  seznanjeni), lahko dodajajo opombe, ostali jih lahko samo pregledujejo. Dodajanje opomb

  je prikazano na sliki 24, pregledovanje le-teh brez možnosti dodajanja pa na sliki 25.

  Aktivnost ima tudi stanje, ki ima opis, datum in opombo. Stanje lahko spremeni samo

  uporabnik, ki je za dotično aktivnost odgovoren. Le ko je tak uporabnik prijavljen, je

  spreminjanje stanja omogočeno, sicer pa ne. Slika 24 prikazuje pregled aktivnosti, ko je

  spreminjanje stanja omogočeno, slika 26 pa, ko je to onemogočeno. Spreminjanje stanja

  je prikazano na sliki 27.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  28

  Slika 24: Stran Aktivnost prikazuje izbrano aktivnost; možnost dodajanja opomb je

  omogočena

  Slika 25: Uporabniki, ki v aktivnosti ne sodelujejo, lahko opombe samo pregledujejo

  Slika 26: Uporabnik, ki za aktivnost ni odgovoren, ne more spreminjati stanja

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  29

  Slika 27: Spreminjanje stanja

  Ob kliku na vlogo se nam prikažejo podrobnosti te vloge – katerim uporabnikom je

  dodeljena ta vloga in v katerih aktivnostih vse sodelujejo ter na kak način. Ta pregled

  prikazuje slika 28. Ob kliku na ime ali priimek se nam prikažejo podrobnosti tega

  uporabnika, kot je razvidno iz slike 29. Ob kliku na njegov elektronski naslov se nam

  odpre okno za pošiljanje novega elektronskega sporočila privzetega programa za

  elektronsko pošto, ob kliku na posamezno aktivnost pa vidimo podrobnosti le-te, kot smo

  opisali že zgoraj in prikazali s sliko 24.

  Slika 28: Prikaz izbrane vloge na strani Vloga

  Pregled uporabnika – njegove osnovne informacije, kontaktni podatki in vloge, ki jih ima

  določene, prikazuje slika 29. Prijavljen uporabnik lahko do prikaza svojih podatkov in

  seznama vlog pride tudi tako, da zgoraj v desnem kotu poleg pozdravnega nagovora

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  30

  klikne »Pojdi na svojo osebno stran«. Če uporabnike pregleduje uporabnik z

  administratorskimi pravicami, se pod seznamom vlog dotičnega uporabnika prikaže

  možnost dodajanja oziroma odvzemanja vlog. Ta funkcionalnost je predstavljena na sliki

  30.

  Slika 29: Pregled uporabnika na strani Uporabnik

  Slika 30: Administrator lahko na strani uporabnika le-temu dodaja ali odvzema vloge

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  31

  Vnos in urejanje uporabnikov je omogočeno samo administratorju. Do teh funkcionalnosti

  pride preko strani Upravljanje, kjer lahko dodaja tudi nova stanja. Kot primer

  administratorske funkcionalnosti je na sliki 31 prikazan obrazec za vnos novega

  uporabnika.

  Slika 31: Obrazec za vnos novega uporabnika

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  32

  5 SKLEP

  COBIT kot okvir za vodenje in upravljanje informatike podaja mnogo smernic za vodstvo

  podjetja in ostale zaposlene v njem. Podpira poslovne zahteve in omogoča spremljanje

  tveganj in kakovosti implementiranih poslovnih procesov. Ker COBIT ni standard, temveč

  le strukturirana zbirka dobrih praks, saj ne podaja napotkov, kako kaj narediti, marveč

  samo kaj, si lahko podjetja izvajanje procesov prilagodijo svojemu poslovanju.

  Ravno zaradi tega, ker COBIT ne predpisuje, kako implementirati izvajanje procesov in

  njegovih ključnih elementov, je bilo načrtovanje informacijske rešitve za podporo

  COBIT-ovim ZOPS matrikam težavno. Zamisliti smo si namreč morali čim bolj univerzalno

  rešitev, ki bi lahko bila v pomoč podjetjem, ki pri svojem poslovanju uporabljajo COBIT.

  Najbolj smiselno se je zdelo razviti različne prikaze glede na različice, domene, procese in

  vloge. Združiti torej aktivnosti, ki jih ima posamezni uporabnik, ki je v določeni vlogi, z

  namenom, da ta na enem mestu vidi vse aktivnosti, v katerih sodeluje, in hkrati kakšna je

  njegova funkcija pri posamezni aktivnosti.

  Ker torej COBIT ne predpisuje, kako in kdaj izvajati aktivnosti, informacijska rešitev, ki

  smo jo razvili v sklopu diplomskega dela, omogoča zgolj osnovne funkcionalnosti za bolj

  strukturiran pregled nad vlogami, aktivnostmi/dobrimi praksami in funkcijami. Tako smo

  ustvarili univerzalne strani za posamezne elemente, nato pa prikazovali podatke, vnesene

  v podatkovno bazo glede na zahtevan unikatni identifikator (id) tega elementa (npr.

  uporabnika z id-jem 15).

  Potrebno je še omeniti, da opombe in stanja, ki smo jih implementirali, niso omenjene

  nikjer v COBIT-u, temveč je to naša zamisel kot podpora uporabnikom pri uporabi ZOPS

  matrik. COBIT tudi ne predpisuje združevanja posameznih vlog, zato nismo ustvarili

  nobenih omejitev. Da lahko ima posamezna oseba več vlog, se zdi smiselno predvsem v

  manjših podjetjih pa tudi v smislu medsebojnih nadomeščanj. Isto vlogo ima lahko več

  oseb, saj so nekatere vloge kot take že zasnovane – npr. vloga sveta: v svetu podjetja je

  običajno več ljudi.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  33

  Z največ težavami smo se soočili ravno pri implementaciji različnih pregledov, saj smo

  morali kombinirati različne elemente, ki so v podatkovni bazi med seboj povezani s precej

  vmesnimi entitetami. Še posebej zahtevno je bilo razviti stran z izpisom matrik, saj je bilo

  potrebno ustvariti dinamično tabelo, ki je prikazovala medsebojno povezane entitete:

  vlogo, aktivnost/dobro prakso, funkcijo vloge in funkcijo.

  Pred pisanjem dela smo postavili štiri hipoteze. Prva hipoteza je bila, da se struktura

  ZOPS matrik v COBIT-u 4.1 ne razlikuje od strukture matrik v COBIT-u 5. Ugotovili smo,

  da so v omenjenih različicah funkcije ostale enake (zadolžen, odgovoren, posvetovan,

  seznanjen). Spremenilo pa se je število vlog. Ta hipoteza je tako zavrnjena.

  Naslednja hipoteza je bila, da se vsebina ZOPS matrik v COBIT-u 4.1 razlikuje od vsebine

  matrik v COBIT-u 5. Hipoteza je potrjena, saj so vloge različne, prav tako pa so različne

  tudi aktivnosti, ki v novejši različici to celo niso, saj jih nadomesti seznam dobrih praks.

  Potrjujemo tudi naslednjo hipotezo, ki je bila, da je možno razviti informacijski sistem, ki

  bo podpiral splošen prikaz ZOPS matrik in filtriran prikaz glede na uporabnikove pogoje.

  Kot uporabnikovi pogoji so mišljeni filtriranje glede na različico, domeno, proces, aktivnost.

  Glede na to, da so funkcije (zadolžen, odgovoren, posvetovan, seznanjen) združene

  glede na aktivnost pri posamezni vlogi in procesu, potrjujemo četrto hipotezo, ki je, da bo

  informacijski sistem za podporo ZOPS matrik omogočal bolj sistematični in natančnejši

  pregled zadolžitev/funkcij pri posameznih vlogah in procesih.

  Naši napotki za nadaljnje delo so, da se podatkovna baza informacijske rešitve napolni še

  s procesi in aktivnostmi/dobrimi praksami preostalih domen, kajti v delu smo se omejili

  samo na dve domeni.

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  34

  6 VIRI IN LITERATURA

  [1] Case Study: Use of COBIT® 5 for ISACA Strategy Implementation, 19 February

  2013. Dostopno na: http://ebookbrowsee.net/case-study-use-of-cobit-5-for-isaca-

  strategy-implementation-pdf-d458567594. [12. 6. 2013].

  [2] Derek, J. O, COBIT 5 for Information Security, 16. 11. 2012. Dostopno na:

  http://ebookbrowsee.net/cobit-5-for-information-security-2012-isaca-pdf-d422322075.

  [16. 6. 2013].

  [3] EGIT: Tichaona Zororo, COBIT 5 Overview: Corporate Governance of ICT, 3. 7.

  2013. Dostopno na: http://ebookbrowsee.net/governance-summit-governance-it-

  officer-council-overview-of-cobit-5-pdf-d496911165. [10. 6. 2013].

  [4] Hill, P., De Haes, S., Vn Gremebergen, W., Rudd, C., Niessink, F. Frameworks for IT

  Management. Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2006.

  [5] How to Do RACI Charting and Analysis: A Practical Guide, 4. 7. 2012. Dostopno na:

  http://ebookbrowsee.net/how-to-do-raci-charting-and-analysis-pdf-d360887255. [18.

  6. 2013].

  [6] ISACA, COBIT 5 Introduction, 25. 6. 2013. Dostopno na:

  http://ebookbrowsee.net/cobit-5-introduction-pdf-d353672639. [2. 6. 2013].

  [7] ISACA, CobIT 5: Enabling Processes, ISACA, 2012.

  [8] ISACA, CobIT 5: Framework, 29 Maj 2012. Dostopno na:

  http://www.isaca.org/cobit/Pages/CobitFramework.aspx. [2. 6. 2013].

  [9] ISACA, COBIT Student Book, 12.11.2012. Dostopno na:

  http://ebookbrowsee.net/cobit-student-book-pdf-d419924478. [5. 6. 2013].

  [10] IT Governance Institute, Cobit 4.1. ISACA, 2007.

  [11] ITGI, Changes in CobIT 5, 22 avgust 2011. Dostopno na:

  http://www.itgovernance.com/changes%20in%20cobit5.pdf. [11. 6. 2013].

  [12] Pittsburgh ISACA Chapter, Practical Approach to COBIT 5, September 17 2012.

  Dostopno na: http://ebookbrowsee.net/cobit-5-pdf-d420808649. [28. 6. 2013].

  [13] Burazer, R. CobIT 5: predstavitev, 3 April 2012. Dostopno na:

  http://www.isaca.si/datoteke/2012/201204/COBIT5-Introduction27Feb2012.pdf. [11.

  6. 2013].

  http://ebookbrowsee.net/case-study-use-of-cobit-5-for-isaca-strategy-implementation-pdf-d458567594.%20%5b12http://ebookbrowsee.net/case-study-use-of-cobit-5-for-isaca-strategy-implementation-pdf-d458567594.%20%5b12http://ebookbrowsee.net/cobit-5-for-information-security-2012-isaca-pdf-d422322075.%20%5b16http://ebookbrowsee.net/cobit-5-for-information-security-2012-isaca-pdf-d422322075.%20%5b16http://ebookbrowsee.net/governance-summit-governance-it-officer-council-overview-of-cobit-5-pdf-d496911165.%20%5b10http://ebookbrowsee.net/governance-summit-governance-it-officer-council-overview-of-cobit-5-pdf-d496911165.%20%5b10http://ebookbrowsee.net/how-to-do-raci-charting-and-analysis-pdf-d360887255.%20%5b18http://ebookbrowsee.net/cobit-5-introduction-pdf-d353672639.%20%5b2http://www.isaca.org/cobit/Pages/CobitFramework.aspx.%20%5b2http://ebookbrowsee.net/cobit-student-book-pdf-d419924478.%20%5b5http://www.itgovernance.com/changes%20in%20cobit5.pdfhttp://ebookbrowsee.net/cobit-5-pdf-d420808649.%20%5b28http://www.isaca.si/datoteke/2012/201204/COBIT5-Introduction27Feb2012.pdf.%20%5b11

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  35

  [14] Burazer, R. Primerjava med CobIT 4.1 in CobIT 5, 3 April 2012. Dostopno na:

  http://www.isaca.si/datoteke/2012/201204/COBIT5-Compare-With-41-27Feb2012.pdf.

  [11. 6. 2013].

  [15] Rozemeijer, E. Frameworks for It Management: A Pocket Guide. Zaltbommel: Van

  Haren Publishing, 2007.

  [16] Smith, D. A. Implementing Metrics for IT Service Management. Zaltbommel: Van

  Haren Publishing, 2008.

  [17] Van Sante, T. Implementing leading standards for IT management: a guide to

  understanding and selecting standards. Zaltbommel: Van Haren Publishing, 2006.

  [18] W. Van Grembergen in S. Haes, COBIT as a Framework for Enterprise Governance

  of IT, v Enterprise Governance of Information Technology, Springer US, 2009.

  http://www.isaca.si/datoteke/2012/201204/COBIT5-Compare-With-41-27Feb2012.pdf

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  36

  PRILOGA A

  package si.uni.diploma.entitete; public class Uporabnik { private int id; private String ime; private String priimek; private String email; private String telSt; private String upIme; private String geslo; private int pravica; public int getId() { return id; } public void setId(int id) { this.id = id; } public String getIme() { return ime; } public void setIme(String ime) { this.ime = ime; } public String getPriimek() { return priimek; } public void setPriimek(String priimek) { this.priimek = priimek; } public String getEmail() { return email; } public void setEmail(String email) { this.email = email; } public String getTelSt() { return telSt; } public void setTelSt(String telSt) { this.telSt = telSt; } public String getUpIme() { return upIme; } public void setUpIme(String upIme) { this.upIme = upIme; } public String getGeslo() { return geslo; } public void setGeslo(String geslo) { this.geslo = geslo; } public int getPravica() { return pravica; } public void setPravica(int pravica) { this.pravica = pravica; } }

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  37

  PRILOGA B

  package si.uni.diploma.baza; import java.sql.*; public class Povezava { static Connection conn = null; public Connection povezi(){ try{ String upIme = "XXX"; String geslo = "YYY"; String url = "URL"; Class.forName ("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance (); conn = DriverManager.getConnection (url, upIme, geslo); } catch (Exception e) { System.err.println ("Povezava ni uspela"); System.out.println("Napaka: " + e.toString()); } return conn; } public void prekini(Connection conn){ try { conn.close(); } catch (SQLException e) { e.printStackTrace(); } } }

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  38

  PRILOGA C

  package si.uni.diploma.baza; import java.sql.*; import java.util.*; import si.uni.diploma.entitete.*; public class UporabnikDAO { static Povezava db = new Povezava(); static Connection conn; java.sql.PreparedStatement ps; static Statement st; static ResultSet rs;

  public static boolean novUporabnik(Uporabnik uporabnik) { conn = db.povezi(); try { ps = conn.prepareStatement("INSERT into uporabnik(ime, priimek, email, telst, upIme, geslo, pravica) values (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"); ps.setString(1, uporabnik.getIme()); ps.setString(2, uporabnik.getPriimek()); ps.setString(3, uporabnik.getEmail()); ps.setString(4, uporabnik.getTelSt()); ps.setString(5, uporabnik.getUpIme()); ps.setString(6, uporabnik.getGeslo()); ps.setInt(7, uporabnik.getPravica()); ps.executeUpdate(); ps.close(); return true; } catch (Exception e) { System.out.println("Uporabnik.novUporabnik: " + e.toString()); return false; } } public static Uporabnik getUporabnik(int id) { Uporabnik uporabnik = new Uporabnik(); try { conn = db.povezi(); st = conn.createStatement(); rs = st.executeQuery("SELECT * FROM uporabnik WHERE id='" + id + "'"); if (rs.next()) { uporabnik.setId(id); uporabnik.setIme(rs.getString("ime"));

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  39

  uporabnik.setPriimek(rs.getString("priimek")); uporabnik.setEmail(rs.getString("email")); uporabnik.setTelSt(rs.getString("telSt")); uporabnik.setUpIme(rs.getString("upIme")); uporabnik.setGeslo(rs.getString("geslo")); uporabnik.setPravica(rs.getInt("pravica")); } rs.close(); db.prekini(conn); return uporabnik; } catch (Exception e) { System.out.println("UporabnikDAO.getUporabnik: " + e.toString()); return null; } } public int getPravica(int id) { int pravica = -1; try { conn = db.povezi(); st = conn.createStatement();

  rs = st.executeQuery("SELECT * FROM uporabnik WHERE id='" + id+ "'");

  if (rs.next()) { pravica = rs.getInt("pravica"); } rs.close(); db.prekini(conn); } catch (Exception e) { System.out.println("UporabnikDAO.getPravica: " + e.toString()); } return pravica; } public static ArrayList getUporabnikeZVlogo(Vloga vloga) { ArrayList seznamUporabnikov = new ArrayList(); Uporabnik uporabnik = new Uporabnik(); try { conn = db.povezi(); st = conn.createStatement(); rs = st.executeQuery("SELECT * FROM uporabnik, uporabnik_vloga WHERE uporabnik_vloga.vloga_id='"+ vloga.getId()+ "' AND uporabnik_vloga.uporabnik_id=uporabnik.id"); rs.beforeFirst(); while (rs.next()) { uporabnik = new Uporabnik(); uporabnik.setId(rs.getInt("id")); uporabnik.setIme(rs.getString("ime")); uporabnik.setPriimek(rs.getString("priimek")); uporabnik.setEmail(rs.getString("email"));

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  40

  uporabnik.setTelSt(rs.getString("telSt")); uporabnik.setUpIme(rs.getString("upIme")); uporabnik.setGeslo(rs.getString("geslo")); uporabnik.setPravica(rs.getInt("pravica")); seznamUporabnikov.add(uporabnik); } rs.close(); db.prekini(conn); return seznamUporabnikov; } catch (Exception e) { System.out.println("UporabnikDAO.getUporabnikeZVlogo: " + e.toString()); return null; } } public static Uporabnik getUporabnik(String upIme) { Uporabnik uporabnik = new Uporabnik(); try { conn = db.povezi(); st = conn.createStatement(); rs = st.executeQuery("SELECT * FROM uporabnik WHERE upIme='" + upIme + "'"); if (rs.next()) { uporabnik.setId(rs.getInt("id")); uporabnik.setIme(rs.getString("ime")); uporabnik.setPriimek(rs.getString("priimek")); uporabnik.setEmail(rs.getString("email")); uporabnik.setTelSt(rs.getString("telSt")); uporabnik.setUpIme(upIme); uporabnik.setGeslo(rs.getString("geslo")); uporabnik.setPravica(rs.getInt("pravica")); } rs.close(); db.prekini(conn); return uporabnik; } catch (Exception e) { System.out.println("UporabnikDAO.getUporabnik: " + e.toString()); return null; } } public static ArrayList getVseUporabnike() { ArrayList seznamUporabnikov = new ArrayList(); Uporabnik uporabnik = new Uporabnik(); try { conn = db.povezi(); st = conn.createStatement(); rs = st.executeQuery("SELECT * FROM uporabnik");

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  41

  rs.beforeFirst(); while (rs.next()) { uporabnik = new Uporabnik(); uporabnik.setId(rs.getInt("id")); uporabnik.setIme(rs.getString("ime")); uporabnik.setPriimek(rs.getString("priimek")); uporabnik.setEmail(rs.getString("email")); uporabnik.setTelSt(rs.getString("telSt")); uporabnik.setUpIme(rs.getString("upIme")); uporabnik.setGeslo(rs.getString("geslo")); uporabnik.setPravica(rs.getInt("pravica")); seznamUporabnikov.add(uporabnik); } rs.close(); db.prekini(conn); return seznamUporabnikov; } catch (Exception e) { System.out.println("UporabnikDAO.getvseUporabnike: " + e.toString()); return null; } } }

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  42

  PRILOGA D

  $(document).ready(function() { $('.ask').jConfirmAction(); }); Prva stran

  Pozdravljeni, |

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  43

  |

  | Začetna Stran Splošno o COBIT-u Različice COBIT-a Domene Procesi Aktivnosti Vloge Uporabniki Upravljanje

  Razvoj informacijske rešitve za

  podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam ©Lidija vincekovič, 2013

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  44

  PRILOGA E

  Izberi uporabnika

  Pregled uporabnika Osnovne informacije


 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  45

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  46

  PRILOGA F

  package si.uni.diploma.jsf; import java.util.*; import javax.annotation.*; import javax.faces.bean.*; import javax.faces.component.html.*; import javax.faces.model.*; import si.uni.diploma.baza.*; import si.uni.diploma.entitete.*; @ManagedBean(name = "pregledUporabnika") @RequestScoped public class PregledUporabnika { private Uporabnik uporabnik; private ArrayList seznamVlog; @ManagedProperty(value = "#{param.id}") private String id; private HtmlSelectOneMenu uporabnikSelect; private int idUporabnika; private List seznamUporabnikovList; ArrayList seznamUporabnikov; private HtmlSelectOneMenu dodVlogaSelect; private int iddodVloga; private List seznamdodVlogaList; ArrayList seznamdodVlog; private HtmlSelectOneMenu odsVlogaSelect; private int idodsVloga; private List seznamodsVlogaList; ArrayList seznamodsVlog; int idEc = 0; @PostConstruct public void init() { ExternalContext ec = FacesContext.getCurrentInstance() .getExternalContext(); try { idEc = Integer.parseInt((String) ec.getSessionMap().get("id")); if (idEc != 0) { uporabnik = UporabnikDAO.getUporabnik(idEc); idUporabnika = idEc; id=Integer.toString(idEc); } } catch (Exception e) { }

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  47

  if (id != null) { idUporabnika = Integer.parseInt(id); uporabnik = UporabnikDAO.getUporabnik(Integer.parseInt(id)); } if (idUporabnika == 0) { uporabnik = null; } } public void izberi() { if (idUporabnika != 0) { uporabnik = UporabnikDAO.getUporabnik(idUporabnika); } } public void dodaj() { if (iddodVloga != 0) { UporabnikVloga uv = new UporabnikVloga(uporabnik, VlogaDAO.getVloga(iddodVloga)); ExternalContext ec = FacesContext.getCurrentInstance() .getExternalContext(); ec.getSessionMap().put("id", uporabnik.getId()); } } public void odstrani() { if (iddodVloga != 0) { UporabnikVloga uv = new UporabnikVloga(uporabnik, VlogaDAO.getVloga(iddodVloga)); } } public Uporabnik getUporabnik() { return uporabnik; } public void setUporabnik(Uporabnik uporabnik) { this.uporabnik = uporabnik; } public String getId() { return id; } public void setId(String id) { this.id = id; } public ArrayList getSeznamVlog() { seznamVlog = VlogaDAO.getVlogeUporabnika(uporabnik); return seznamVlog; } public void setSeznamVlog(ArrayList seznamVlog) { this.seznamVlog = seznamVlog; } public HtmlSelectOneMenu getUporabnikSelect() { return uporabnikSelect; } public void setUporabnikSelect(HtmlSelectOneMenu uporabnikSelect) { this.uporabnikSelect = uporabnikSelect; }

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  48

  public int getIdUporabnika() { return idUporabnika; } public void setIdUporabnika(int idUporabnika) { this.idUporabnika = idUporabnika; } public List getSeznamUporabnikovList() { seznamUporabnikov = new ArrayList(); seznamUporabnikovList = new ArrayList(); seznamUporabnikov = UporabnikDAO.getVseUporabnike(); for (Uporabnik u : seznamUporabnikov) { seznamUporabnikovList.add(new SelectItem(u.getId(), u.getIme() + " " + u.getPriimek())); } return seznamUporabnikovList; } public void setSeznamUporabnikovList(List seznamUporabnikovList) { this.seznamUporabnikovList = seznamUporabnikovList; } public ArrayList getSeznamUporabnikov() { return seznamUporabnikov; } public void setSeznamUporabnikov(ArrayList seznamUporabnikov) { this.seznamUporabnikov = seznamUporabnikov; } public HtmlSelectOneMenu getDodVlogaSelect() { return dodVlogaSelect; } public void setDodVlogaSelect(HtmlSelectOneMenu dodVlogaSelect) { this.dodVlogaSelect = dodVlogaSelect; } public int getIddodVloga() { return iddodVloga; } public void setIddodVloga(int iddodVloga) { this.iddodVloga = iddodVloga; } public List getSeznamdodVlogaList() { seznamdodVlog = new ArrayList(); seznamdodVlogaList = new ArrayList(); seznamdodVlog = VlogaDAO.getVseVloge(); for (Vloga v : seznamdodVlog) { seznamdodVlogaList.add(new SelectItem(v.getId(), v.getIme()));

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  49

  } return seznamdodVlogaList; } public void setSeznamdodVlogaList(List seznamdodVlogaList) { this.seznamdodVlogaList = seznamdodVlogaList; } public ArrayList getSeznamdodVlog() { return seznamdodVlog; } public void setSeznamdodVlog(ArrayList seznamdodVlog) { this.seznamdodVlog = seznamdodVlog; } public HtmlSelectOneMenu getOdsVlogaSelect() { return odsVlogaSelect; } public void setOdsVlogaSelect(HtmlSelectOneMenu odsVlogaSelect) { this.odsVlogaSelect = odsVlogaSelect; } public int getIdodsVloga() { return idodsVloga; } public void setIdodsVloga(int idodsVloga) { this.idodsVloga = idodsVloga; } public List getSeznamodsVlogaList() { seznamodsVlog = new ArrayList(); seznamodsVlogaList = new ArrayList(); seznamodsVlog = this.getSeznamVlog(); for (Vloga v : seznamodsVlog) { seznamodsVlogaList.add(new SelectItem(v.getId(), v.getIme())); } return seznamodsVlogaList; } public void setSeznamodsVlogaList(List seznamodsVlogaList) { this.seznamodsVlogaList = seznamodsVlogaList; } public ArrayList getSeznamodsVlog() { return seznamodsVlog; } public void setSeznamodsVlog(ArrayList seznamodsVlog) { this.seznamodsVlog = seznamodsVlog; } }

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  50

  PRILOGA G

  Dostopno samo prijavljenim uporabnikom Uporabniško ime: Geslo:

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  51

  PRILOGA H

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  52

  PRILOGA I

  FORM /faces/prijava.jsp /faces/error.jsp 0 1

  StraniZaAdministratorja

  strani, do katerih dostopa samo administrator

  /faces/vnos/* /faces/urejanje/* /faces/pregled/* 1 StraniZaUporabnike strani, do katerih dostopajo uporabniki /faces/pregled/* 0

 • Razvoj informacijske rešitve za podporo COBIT-ovim ZOPS matrikam

  53

  PRILOGA J

  Slika 32: Organizacija vseh jsp strani