29

Srpsko udruženje za - SeMA · korporativna druŠtvenakorporativna druŠtvena odgovornost (csr)odgovornost (csr) –– poslovni poslovni sluČaj kompanije „rapp marine group“

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Srpsko udruženje za Srpsko udruženje za marketingmarketing

•• Srpsko udruženje za marketing (SeMA) je osnovano 18. maja 2007. godine.Srpsko udruženje za marketing (SeMA) je osnovano 18. maja 2007. godine.Srpsko udruženje za marketing (SeMA) je osnovano 18. maja 2007. godine. Srpsko udruženje za marketing (SeMA) je osnovano 18. maja 2007. godine. SeMA je naslednik ranijih udruženja: Jugoslovenskog udruženja za marketing SeMA je naslednik ranijih udruženja: Jugoslovenskog udruženja za marketing (JUMA) i Društva za marketing SR Srbije.(JUMA) i Društva za marketing SR Srbije.

•• SeMA je strukovna, nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija kojaSeMA je strukovna, nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija kojaSeMA je strukovna, nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija koja SeMA je strukovna, nepolitička, nestranačka, neprofitna i nevladina organizacija koja okuplja eksperte sa iskustvom na poslovima iz oblasti marketinga, studente i okuplja eksperte sa iskustvom na poslovima iz oblasti marketinga, studente i pojedince zainteresovane za unapređivanje savremene marketing teorije i prakse kao pojedince zainteresovane za unapređivanje savremene marketing teorije i prakse kao i profitne i neprofitne organizacije opredeljene za izgrađivanje tržišnih odnosa na i profitne i neprofitne organizacije opredeljene za izgrađivanje tržišnih odnosa na p p g j p j g jp p g j p j g jpostavkama marketing koncepta.postavkama marketing koncepta.

•• Krajem 2012. godine Udruženje ima oko 100 individualnih i korporativnih Krajem 2012. godine Udruženje ima oko 100 individualnih i korporativnih članova.članova.članova.članova.

•• SeMA je izdavač časopisa Marketing, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom, SeMA je izdavač časopisa Marketing, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom, Univerziteta u Beogradu.Univerziteta u Beogradu.

•• Predsednik Udruženja je prof dr Branko Maričić redovni profesorPredsednik Udruženja je prof dr Branko Maričić redovni profesor•• Predsednik Udruženja je prof. dr Branko Maričić, redovni profesor Predsednik Udruženja je prof. dr Branko Maričić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a podpredsednici su prof. dr Ljiljana Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a podpredsednici su prof. dr Ljiljana Stanković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu i prof. dr Suzana Stanković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu i prof. dr Suzana Salai redovni profesor Ekonomskog fakulteta Subotica Funkciju generalnogSalai redovni profesor Ekonomskog fakulteta Subotica Funkciju generalnogSalai, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Subotica. Funkciju generalnog Salai, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Subotica. Funkciju generalnog sekretara Udruženja obavlja dr Saša Veljković, vanredni profesor Ekonomskog sekretara Udruženja obavlja dr Saša Veljković, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.fakulteta u Beogradu.

•• Više informacija o Udruženju organima udruženja aktivnostima načinimaViše informacija o Udruženju organima udruženja aktivnostima načinima

KORPORATIVNA DRUŠTVENAKORPORATIVNA DRUŠTVENAKORPORATIVNA DRUŠTVENA KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST (CSR)ODGOVORNOST (CSR) –– POSLOVNI POSLOVNI

ČČSLUČAJ KOMPANIJE „RAPP MARINE SLUČAJ KOMPANIJE „RAPP MARINE GROUP“ U SRBIJIGROUP“ U SRBIJIGROUP U SRBIJIGROUP U SRBIJI

Momčilo Đorđević, Ekonomski fakultet, Momčilo Đorđević, Ekonomski fakultet, K jK j dj dj i @kdj dj i @kKragujevacKragujevac, , [email protected]@kg.ac.rs

Ana Ana ĐoĐorđević,rđević,VVPPS, Novi Sad, S, Novi Sad, ,, , ,, ,anaanadjordjevicdjordjevicvpsvps@@gmail.comgmail.com

33

St kt dSt kt dStruktura radaStruktura rada

•• Predmet i cilj istraživanja,Predmet i cilj istraživanja,•• Osnovna hipotezaOsnovna hipoteza•• Osnovna hipoteza,Osnovna hipoteza,•• MetodoloMetodološki pristup,ški pristup,p pp p•• O Projektu,O Projektu,•• P kP k•• Preporuke,Preporuke,•• Zaključna Zaključna rrazmatranjaazmatranjajj jj

44 44

Predmet Predmet istraistraživanjaživanja

Predmet istraživanja ovog rada su određeni Predmet istraživanja ovog rada su određeni aspekti korporativne društvene odgovornostiaspekti korporativne društvene odgovornostiaspekti korporativne društvene odgovornosti aspekti korporativne društvene odgovornosti (CSR), imajući u vidu konkretan poslovni slučaj (CSR), imajući u vidu konkretan poslovni slučaj ––( ), j p j( ), j p jkompaniju "RAPP MARINE GROUP" iz Norveškekompaniju "RAPP MARINE GROUP" iz Norveškei j l j S bijii j l j S bijii njeno poslovanje u Srbiji.i njeno poslovanje u Srbiji.

55

Cilj istraživanjaCilj istraživanjaIstraživanje ima za cilj da, preko poslovnog slučaja Istraživanje ima za cilj da, preko poslovnog slučaja ––kompanije "RAPP MARINE GROUP" ukaže na:kompanije "RAPP MARINE GROUP" ukaže na:p jp j

a)a) neophodnost prihvatanja koncepta korporativneneophodnost prihvatanja koncepta korporativnea)a) neophodnost prihvatanja koncepta korporativne neophodnost prihvatanja koncepta korporativne društvene odgovornosti, društvene odgovornosti,

b)b) j d ih t j k tj d ih t j k tb)b) razumevanje da se prihvatanjem koncepta razumevanje da se prihvatanjem koncepta korporativne društvene odgovornosti povećava korporativne društvene odgovornosti povećava k d t k ij i iti t ijk d t k ij i iti t ijukupna vrednost kompanije i pozitivna reputacija na ukupna vrednost kompanije i pozitivna reputacija na

tržištu,tržištu,))c)c) razumevanje, da se takvom orijentacijom razumevanje, da se takvom orijentacijom

povećavaju mogućnosti, sa dugoročnog stanovišta i povećavaju mogućnosti, sa dugoročnog stanovišta i

66

za ostvarivanje profitnih ciljeva.za ostvarivanje profitnih ciljeva.

Osnovna hipotezaOsnovna hipotezaOsnovna hipotezaOsnovna hipoteza

U radu se polazi od osnovne hipoteze da, ukolikoU radu se polazi od osnovne hipoteze da, ukolikoU radu se polazi od osnovne hipoteze da, ukolikoU radu se polazi od osnovne hipoteze da, ukolikopreduzeće u svom poslovanju vodi računa o preduzeće u svom poslovanju vodi računa o ostvarivanju društvenih ciljeva i interesa, ostvarivanju društvenih ciljeva i interesa, prihvatanjem različitih projekata društveneprihvatanjem različitih projekata društveneprihvatanjem različitih projekata društvene prihvatanjem različitih projekata društvene odgovornosti, potvrđuje se društvena odgovornosti, potvrđuje se društvena odgovornost, i posmatrano na duži rok, odgovornost, i posmatrano na duži rok, efikasnije se ostvaruju i profitni ciljeviefikasnije se ostvaruju i profitni ciljeviefikasnije se ostvaruju i profitni ciljevi.efikasnije se ostvaruju i profitni ciljevi.

77

MetodoloMetodološki pristupški pristupMetodoloMetodološki pristupški pristup

U procesu istraživanja koncepta korporativneU procesu istraživanja koncepta korporativneU procesu istraživanja koncepta korporativne U procesu istraživanja koncepta korporativne društvene odgovornosti, primenjen je pristup društvene odgovornosti, primenjen je pristup studije slučaja: "RAPP MARINE GROUP" iz studije slučaja: "RAPP MARINE GROUP" iz Norveške i njeno poslovanje u SrbijiNorveške i njeno poslovanje u SrbijiNorveške i njeno poslovanje u Srbiji. Norveške i njeno poslovanje u Srbiji.

88

MetodoloMetodološki pristupški pristup

Rad je deo šireg istraživanja, o preduzećima sa Rad je deo šireg istraživanja, o preduzećima sa teritorije Šumadije i Pomoravlja koja su usvojilateritorije Šumadije i Pomoravlja koja su usvojilateritorije Šumadije i Pomoravlja, koja su usvojila teritorije Šumadije i Pomoravlja, koja su usvojila neku od strategija internacionalizacije, uključujućineku od strategija internacionalizacije, uključujućig j j j jg j j j ji kompaniju "RAPP/ZASTAVA“.i kompaniju "RAPP/ZASTAVA“.

99

RAPP ZASTAVARAPP ZASTAVARAPP ZASTAVARAPP ZASTAVA

U procesu privatizacije državnih kompanija, U procesu privatizacije državnih kompanija, "RAPP MARINE GROUP" iz Norveške je na aukciji,"RAPP MARINE GROUP" iz Norveške je na aukciji,održanoj 2006 Beogradu postala većinski vlasnikodržanoj 2006 Beogradu postala većinski vlasnikodržanoj 2006. Beogradu, postala većinski vlasnikodržanoj 2006. Beogradu, postala većinski vlasnikdomaćeg preduzeća ZASTAVA MAŠINE izdomaćeg preduzeća ZASTAVA MAŠINE izKragujevca. Kragujevca.

1010

"RAPP MARINE GROUP""RAPP MARINE GROUP"

"RAPP MARINE GROUP" je multinacionalna "RAPP MARINE GROUP" je multinacionalna jjkompanija, koja ima svoje poslovne jedinicekompanija, koja ima svoje poslovne jediniceširom svetaširom svetaširom sveta. širom sveta.

U i i d j k ij klj č j dU i i d j k ij klj č j dU osnovi, prizvodnja ove kompanije uključuje dveU osnovi, prizvodnja ove kompanije uključuje dvevrste programa:vrste programa:

(1)(1)proizvodnja sklopova (dizalice, vitla) za proizvodnja sklopova (dizalice, vitla) za ( )( )p j p ( , )p j p ( , )brodove i naftne platforme, brodove i naftne platforme,

(2)(2)proizvodnja protivpožarnih vrata za brodove.proizvodnja protivpožarnih vrata za brodove.( )( )p o od ja p ot po a ata a b odo ep o od ja p ot po a ata a b odo e

Rapp Marine GroupRapp Marine Group

1212

Organizaciona struktura, Mart 2012Organizaciona struktura, Mart 2012Organizaciona struktura, Mart 2012Organizaciona struktura, Mart 2012Rapp InvestRapp Invest

Rapp Marine ASRapp Marine ASRapp Marine ASRapp Marine AS

RR RR RR RR RRRappRapp RappRapp RappRapp Rapp Rapp RappRappBomekBomek PyrotecPyrotec HydemaHydema Hydema Hydema Hydema Hydema yy yy y yy y

US Inc. Sid.US Inc. Sid.

Rapp RappRapp Rapp

1313Ecosse Ltd. ZastavaEcosse Ltd. Zastava

Rapp Marine GroupRapp Marine Group/Srbija/Srbija

1414

Društveno odgovorno ponašanjeDruštveno odgovorno ponašanjeDruštveno odgovorno ponašanjeDruštveno odgovorno ponašanje

U 2010. godini Svenn Are Jenssen, profesor na U 2010. godini Svenn Are Jenssen, profesor na BODO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS i BODO GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS i predsednik RAPP MARINE GROUP Slobodanpredsednik RAPP MARINE GROUP Slobodanpredsednik RAPP MARINE GROUP, Slobodanpredsednik RAPP MARINE GROUP, SlobodanMilovanović, generalni direktor RAPP ZASTAVA i Milovanović, generalni direktor RAPP ZASTAVA i profesor Momčilo Đorđević sa Ekonomskog profesor Momčilo Đorđević sa Ekonomskog fakulteta su razmenili ideje i dogovorili načinefakulteta su razmenili ideje i dogovorili načinefakulteta, su razmenili ideje i dogovorili načinefakulteta, su razmenili ideje i dogovorili načinesaradnje za budući period.saradnje za budući period.

1515

jj

S.A. Jenssen (Chairman of the Board)S.A. Jenssen (Chairman of the Board)( )( )

1616

Projekt društveno odgovornog Projekt društveno odgovornog ponašanjaponašanjaponašanjaponašanja

Tako je nastao Plan za sprovodjenje saradnje Tako je nastao Plan za sprovodjenje saradnje izmedju Rapp Marine Group, Nordland Universityizmedju Rapp Marine Group, Nordland Universityi Univerziteta u Kragujevcui Univerziteta u Kragujevcui Univerziteta u Kragujevcu.i Univerziteta u Kragujevcu.

Radi se o projektu društveno odgovornog Radi se o projektu društveno odgovornog ponašanja kompanije Rapp Marine Group premaponašanja kompanije Rapp Marine Group premaponašanja kompanije Rapp Marine Group prema ponašanja kompanije Rapp Marine Group prema svojim stejkholderima (kako onima u Norveškoj, svojim stejkholderima (kako onima u Norveškoj,

1717

j j jj j jtako i u Srbiji).tako i u Srbiji).

Ciljevi ProjektaCiljevi Projektaj jj j

•• Razvoj lokalne zajednice u Kragujevcu, Razvoj lokalne zajednice u Kragujevcu, •• Unapređenje poslovanja kompanije iUnapređenje poslovanja kompanije i•• Unapređenje poslovanja kompanije i Unapređenje poslovanja kompanije i

zapošljavanje kvalifikovanog osoblja,zapošljavanje kvalifikovanog osoblja,•• Povećanje znanja, kroz saradnju dva Povećanje znanja, kroz saradnju dva

Univerziteta,Univerziteta,Univerziteta,Univerziteta,•• Razvoj Univerziteta,Razvoj Univerziteta,•• Jačanje prijateljstva između dve zemlje. Jačanje prijateljstva između dve zemlje.

1818

Implementacija ProjektaImplementacija Projektap j jp j j

Plan za implementaciju Projekta počeoPlan za implementaciju Projekta počeo jeje oktobraoktobra2011. godine.2011. godine.

Projekt je predvideo i uključivanje 20 studenata Projekt je predvideo i uključivanje 20 studenata j j p j jj j p j jmaster studija sa Mašinskog fakulteta i 5master studija sa Mašinskog fakulteta i 5t d t t t dij Ek kt d t t t dij Ek kstudenata master studija sa Ekonomskogstudenata master studija sa Ekonomskog

fakulteta, kao i angažovanje studenata ufakulteta, kao i angažovanje studenata u, g j, g j"internship" programu, što je jedan od glavnih"internship" programu, što je jedan od glavnihf k j ktf k j kt

1919

fokusa projekta. fokusa projekta.

Stundenti Ekonomskog faultetaStundenti Ekonomskog faulteta

2020

Realizacija ProjektaRealizacija Projektaj jj jRealizacija Projekta je obuhvatila vremenskiRealizacija Projekta je obuhvatila vremenskiperiod 2011period 2011--2012. godine.2012. godine.

Realizovano je četiri Seminara za studente MasterRealizovano je četiri Seminara za studente Masterstudija sa Univerziteta u Kragujevcu.studija sa Univerziteta u Kragujevcu.Predavanja su držali profesori sa Univerziteta uPredavanja su držali profesori sa Univerziteta uPredavanja su držali profesori sa Univerziteta u Predavanja su držali profesori sa Univerziteta u Kragujevcu, profesori iz Norveške (BODOKragujevcu, profesori iz Norveške (BODOGRADUATE SCHOOL OF BUSINESS), kao i iskusniGRADUATE SCHOOL OF BUSINESS), kao i iskusnimenadžeri iz kompanije "RAPP MARINE GROUP"menadžeri iz kompanije "RAPP MARINE GROUP"

2121

menadžeri iz kompanije "RAPP MARINE GROUP".menadžeri iz kompanije "RAPP MARINE GROUP".

Realizacija ProjektaRealizacija Projektaj jj j

Pre završnog 4. Seminara svih 25. studenataPre završnog 4. Seminara svih 25. studenataMaster studija bilo je na stručnoj praksi uMaster studija bilo je na stručnoj praksi uMaster studija bilo je na stručnoj praksi uMaster studija bilo je na stručnoj praksi uNorveškoj, USA, Škotskoj, gde matična kompanijaNorveškoj, USA, Škotskoj, gde matična kompanijaj j g p jj j g p jima svoje filijale. ima svoje filijale. B k i t č k filij l k ijB k i t č k filij l k ijBoravak i stručna praksa u filijalama kompanijeBoravak i stručna praksa u filijalama kompanije"RAPP MARINE GROUP", po rečima samih"RAPP MARINE GROUP", po rečima samih, p, pstudenata, bio je od neprocenjive koristi. studenata, bio je od neprocenjive koristi.

2222

Realizacija ProjektaRealizacija ProjektaRealizacija ProjektaRealizacija ProjektaZa studente, to je bilo svojevrsno, značajnoZa studente, to je bilo svojevrsno, značajnoiskustvo, ne samo u poslovnom, već i u iskustvo, ne samo u poslovnom, već i u kulturološkom smislukulturološkom smislukulturološkom smislu. kulturološkom smislu.

Mnogi od studenata su prvi put imali prilike daMnogi od studenata su prvi put imali prilike daupoznaju druge sredine, druge kulture.upoznaju druge sredine, druge kulture.upoznaju druge sredine, druge kulture.upoznaju druge sredine, druge kulture.Za njih, kao buduće menadžere kompanija, Za njih, kao buduće menadžere kompanija, i t j č j d ij j i d ž ji t j č j d ij j i d ž jizuzetno je značajno da razvijaju i održavajuizuzetno je značajno da razvijaju i održavajuglobalni uvid, ili orijentaciju u njihovomglobalni uvid, ili orijentaciju u njihovom

2323ponašanju. ponašanju.

Vrednost ProjektaVrednost ProjektaVrednost ProjektaVrednost Projekta

Projekat je inspirisan mogućnošću da se povećaProjekat je inspirisan mogućnošću da se povećaj j p g pj j p g puspeh kompanija i studenata u Kragujevcu i uspeh kompanija i studenata u Kragujevcu i S bijiS bijiSrbiji. Srbiji.

Uključivanjem studenata i drugih učesnika izUključivanjem studenata i drugih učesnika izč šč šSrbije, sa studentima i učesnicima iz Norveške, Srbije, sa studentima i učesnicima iz Norveške,

ostvaruje se veće znanje jednih i drugih iostvaruje se veće znanje jednih i drugih iostvaruje se veće znanje jednih i drugih i ostvaruje se veće znanje jednih i drugih i razumevanje razlika i sličnosti između dvajurazumevanje razlika i sličnosti između dvaju

2424zemalja i naroda. zemalja i naroda.

PreporukePreporukepp

Postoje dogovori projektnog tima o pokretanju i Postoje dogovori projektnog tima o pokretanju i drugih sličnih projekata (zajednički programi zadrugih sličnih projekata (zajednički programi zamaster i dotorske studije poseban program umaster i dotorske studije poseban program umaster i dotorske studije, poseban program u master i dotorske studije, poseban program u vezi racionalnog korišćenja energije, zaštite vezi racionalnog korišćenja energije, zaštite okoline i dr.).okoline i dr.).

2525

ZaključakZaključak

1. Iskustva brojnih preduzeća dokazuju da, 1. Iskustva brojnih preduzeća dokazuju da, ukoliko se u svom poslovanju ponašaju društvenoukoliko se u svom poslovanju ponašaju društvenoodgovorno povećava se i ukupna vrednostodgovorno povećava se i ukupna vrednostodgovorno, povećava se i ukupna vrednostodgovorno, povećava se i ukupna vrednostkompanije i stiče pozitivna reputacija na tržištu. kompanije i stiče pozitivna reputacija na tržištu.

2 Takvim društveno odgovornim ponašanjem2 Takvim društveno odgovornim ponašanjem2. Takvim, društveno odgovornim ponašanjem, 2. Takvim, društveno odgovornim ponašanjem, posmatrano na duži rok, efikasnije se ostvaruju iposmatrano na duži rok, efikasnije se ostvaruju iprofitni ciljevi prduzeća.profitni ciljevi prduzeća.

2626

ZaključakZaključakjj

ćć3. Imajući u vidu ciljeve i ostvarene rezultate3. Imajući u vidu ciljeve i ostvarene rezultatekonretnog Projekta, kompanija "Rapp Marinekonretnog Projekta, kompanija "Rapp Marinekonretnog Projekta, kompanija Rapp Marine konretnog Projekta, kompanija Rapp Marine Group" u Srbiji, a posebno u lokalnoj sredini, imaGroup" u Srbiji, a posebno u lokalnoj sredini, imapozitivnu reputaciju, kao kompanija koja nije pozitivnu reputaciju, kao kompanija koja nije "došla" u Srbiju samo da ostvari profit već da"došla" u Srbiju samo da ostvari profit već dadošla u Srbiju samo da ostvari profit, već da došla u Srbiju samo da ostvari profit, već da doprinese i ostvarivanju širih društvenih ciljeva i doprinese i ostvarivanju širih društvenih ciljeva i interesa. interesa.

2727

ZaključakZaključakjj

4. S takvom reputacijom društveno odgovorne4. S takvom reputacijom društveno odgovornekompanije, koju je izgradila i u Srbiji, a posebno kompanije, koju je izgradila i u Srbiji, a posebno u lokalnoj sredini Rapp Marine Group mnogou lokalnoj sredini Rapp Marine Group mnogou lokalnoj sredini, Rapp Marine Group, mnogo u lokalnoj sredini, Rapp Marine Group, mnogo lakše ostvaruje i svoje profitne ciljeve. lakše ostvaruje i svoje profitne ciljeve.

2828

ZaključakZaključak

5. Istraživanje može biti korisno za one 5. Istraživanje može biti korisno za one menadžere kompanija koji nastoje da uključemenadžere kompanija koji nastoje da uključekorporativnu društvenu odgovornost u opštukorporativnu društvenu odgovornost u opštukorporativnu društvenu odgovornost u opštu korporativnu društvenu odgovornost u opštu strategiju kompanije i pruže mogućnost strategiju kompanije i pruže mogućnost uključivanja svih zainteresovanih strana u uključivanja svih zainteresovanih strana u ostvarivanju različitiih projekata društveneostvarivanju različitiih projekata društveneostvarivanju različitiih projekata društvene ostvarivanju različitiih projekata društvene odgovornosti. odgovornosti.

2929