Temel Bilgi Teknolojileri Unite11

Embed Size (px)

Text of Temel Bilgi Teknolojileri Unite11

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite11

  1/24

  217

  BLACK320 C

  Anahtar Kavramlar

  Bilgisayar Alar Modem Veri Yolu Topolojisi

  letim Yntemi A Yneticisi Halka Topoloji

  A flletim Sistemi letim Ortam Yldz Topolojisi

  Genifl Alan A Ethernet Aa Topolojisi nternet Anda Halka rg Topoloji

  Bakr Kablo A Arayz Donanm Mbit/s

  Fiber Optik Kablo Ynlendirici Gbit/s

  Kablosuz letiflim Alt A Uydu

  Radyo Dalgalaryla etiflim Yerel Alan A

  Kzltesi Iflnlarla letiflim A Topolojisi

  217

  Bilgisayar Alar11

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite11

  2/24

  Girifl

  Buraya kadar ifllediimiz nitelerde sadece bir bilgisayar zerinde alflan yaz-

  lm ve donanm elerini iflledik. Bu nitede ise, belirli bir corafi blgeye yaylmfl

  olan birden ok bilgisayarn bir arada nasl kullanlabileceinden bahsedeceiz.

  Internet, www, e-posta, chat ve balanmak, eskiden yalnzca bilgisa-

  yar uzmanlarnn kullandklar ancak bugn, her gnk konuflmalarda sk kar-

  fllafltmz trde kavram ve uygulamalardr. Bu kavram ve uygulamalar daha

  iyi anlayabilmek iin, bunlarn altnda yatan bilgisayar alar gibi temel kav-

  ramlar tanmakta yarar vardr. Bilgisayar alar, birbirlerine bal ve birbirleri

  arasnda mesaj alfl verifli yapabilen bilgisayarlarn oluflturduu bir yapdr. Tek

  bir bilgisayarn salayabildiklerine gre, birden fazla bilgisayarn oluflturduu

  bir a kullanclara ek olanaklar salar.

  Bu nite, baflta bilgisayar alar olmak zere temel kavramlar renmemize

  yardmc olacaktr.

  Bu niteyi tamamladmzda afladaki yeterliklere sahip olacaz:

  1. Bilgisayar a kavramn ve bilgisayar alaryla ilgili dier temel kavramlar

  tanmlayabileceiz.

  2. Bilgisayar ann kurulumuna neden ihtiya duyulduunu aklayabileceiz.

  3. Bir bilgisayar an oluflturan eleri sralayarak, verilen a esinin ifllevlerini

  ve zelliklerini aklayabileceiz.

  4. Bilgisayar ana iliflkin verilen rnek durumlarda, corafi dalma ve a topo-

  lojisine gre alarn trlerini saptayabileceiz.

  5. Bilgisayar alarnda hzn ne anlam ifade ettiini aklayabileceiz.

  Bi lgisayar Alar218

  AMALARIMIZ

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite11

  3/24

  TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

  Bilgisayar a kavramn ve bilgisayar alaryla ilgili dier temel kavramlar tanmlayabileceiz.

  Bilgisayar a, birbirlerine bal ve birbirleri arasnda metin, ses, sabit ve hare-ketli grnt aktarm yapabilen bilgisayarlarn oluflturduu yapdr. Alar sadecebilgisayarlardan oluflmaz. Yazc, tarayc, yedekleme niteleri gibi donanmlar daada bulunabilir. Bu tr cihazlar kendi bafllarna ifl yapmadklar ve dier bilgisa-yarlarn komutlarna uyduklar iin a iinde farkl bir grup olufltururlar.

  Bilgisayar kaynaterimi herhangi bir bilgisayara bal olan ve kullanclarnkullandklar kapasiteyi tanmlamak iin kullanlr. Bilgisayarn bilgi ifllemedeki h-z, disk kapasitesi, bal olan yazc ve taraycnn her biri bir bilgisayar kayna-dr. A iflletim sistemleri kullanclarn a kaynaklarna ulaflm iin olanak salar.

  Herhangi bir kayna (yazc, tarayc, disk alan, vb.) kendi zerinden a kullan-clarnn kullanmna aan cihaza a kaynak salaycsdenir.

  Bir bilgisayar a, drt temel eden oluflur:1. letim ortam,2. letim yntemi,3. Bilgisayarn iletim ortamna ulaflmn salayan bir arayz donanm,4. Adaki dier ifl istasyonlaryla veya cihazlarla balant kuracak olan yazlm.Bilgisayar alar oluflturulurken iletim ortamolarak, metal kablolar, fiber op-

  tik kablolar veya hava kullanlabilir.letim yntemi, ortam zerinden bir bilgisayardan dierine nasl mesaj gn-

  derdiimizdir. Ortam olarak metal kablolar seilirse, bilgisayarlar metal kablolarla

  birbirlerine balanr ve elektrik sinyalleri iletim yntemi olarak kullanlr. Fiberoptik kablolar, iinden flk geebilen cam gibi malzemelerden retilen kablolar-dr. Hava (boflluk) ortamnda kzltesi flnlar veya radyo dalgalar kullanlabilir.

  Bilgisayardan bir dierine gnderilmek istenen mesajlarn, iletim ortamna uy-gun bir flekle getirilmesi gereklidir. rnein, fiber optik kablo zerinden iletimiin gnderilecek mesajlarn flk sinyalleri haline getirilmesi gereklidir. Bu dn-flm ifllemi arayz donanmyla gereklefltirilir ve dnfltrlmfl mesaj fiber op-tik kabloya iletilir.

  Bir iletim ortam zerinden bir bilgisayarn dierine mesaj gnderebilmesi iin,her iki bilgisayar zerinde de alflan bir yazlma gereksinim duyulur. Bu yazl-ma a iflletim sistemiad verilir. Kullanc a iflletim sisteminin salad hiz-metlerle, adaki dier bilgisayarlarn kaynaklarna ulaflabilir ve yazc, tarayc gi-bi aa bal cihazlar kullanabilir.

  Birok bilgisayar anda genifl disk alanlar, dosyalar, bilgiler, eflitli hizmetlerkullanclarn ortak kullanmna alr. Bu, dosya sunucusu (file server) denilen,byk bir disk alanna ve zel yazlmlara sahip olan bir bilgisayarn aa eklen-mesiyle gereklefltirilir. Dier bilgisayarlardaki kullanclar, dosya sunucusundaki,bu disk alann kullanabilir.

  Bilgisayar alar, ierdikleri bilgisayarlarn byklklerine, kapladklar cora-fi alana gre deiflik isimler alrlar. Bir iflyerinde, bilgisayar laboratuvarnda, bina-da, kampusta bulunan bilgisayarlarn oluflturduklar aa,yerel alan aismi veri-lir. Yerel alan a dar bir corafi blgeye yaylmfl olan adr.

  Temel Kavramlar ve Tanmlar 219

  1A M A

  letim yntemleri, kullanlaniletim ortamna gre elektrikveya flk sinyalleri, ve radyo

  dalgalar olabilir.

  Dosya sunucular, adakikullanclara ihtiyaduyduklar kaynaklarsalamakla grevli,genellikle dierlerine gredaha hzl ve kapasitelerigenifl bilgisayarlardr.

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite11

  4/24

  Bir flehirdeki, bir lkedeki, bir ktadaki bilgisayarlarn oluflturduklar aa geniflalan a ismi verilir. Genifl alan alar birok yerel an birlefliminden oluflur vegenifl bir corafi alana yaylr. Bir an dierine fiziksel olarak baland nokta-lardaynlendiriciad verilen cihazlar bulunur. Bunlarn grevi, mesajlarn biradan dierine geifllerini salamaktr.

  Bilgisayarlar ok eflitli flekillerde birbirlerine balanabilirler. Bu balant flekil-lerine a topolojisiad verilir. Benzedikleri geometrik flekle gre, veri yolu, yl-dz, aa ve rg topolojileri gibi isimler alrlar.

  Bir bilgisayar andaki hz, bir bilgisayarn bir saniyede ne kadar bilgi aktara-bildiidir. A hzlar genellikle Megabit/saniye (Mbps) cinsinden llr. Genel-likle 10 Mbps, 100 MBps veya 1000 Mbps hzlarndadr ama daha yksek hzlarkullanan alar da vardr. Ayrca, 1000 Mbps hza 1 Gigabit/sde denilmektedir veGbps ile ksaltlmfltr. rnein, 1000 Mbps (1 Gbps) hzda, bir bilgisayar sistemi,uygun flartlarda 1 saniyede yaklaflk 2500 kitap sayfasnn ieriini dierine gn-

  derilebilir.Bir genifl alan anda, omurgadeyimi btn haberleflmenin topland bir

  merkezi anlatr. Birok yerel adan gelen mesajlar bu omurga zerinden geerekdier yerel alara ulaflr ya da dier bir genifl alan ana geer. Birok yerel anbalant noktas olduu iin gnderilen mesaj says olduka fazladr ve yksekbir hz gereklidir. Bir anlamda veri otoyoludur. Btn yan yollar buraya kar.Omurga zerinde yksek hz salayan a cihazlar kullanlr.

  BLGSAYAR ALARINA NEDEN HTYADUYULUYOR?

  Bilgisayar ann kurulumuna neden ihtiya duyulduunu

  aklayabileceiz.

  Bir bilgisayar ann kurulmas arkasnda yatan temel gereke bilgisayar kaynak-larnn kullanclar tarafndan paylafllmasdr. Bir aa katlan bilgisayarlarn btnkaynaklar adaki dier kullanclarn kullanmlarna alabilir. Kiflisel bilgisayarla-rn kullanmnn artmas bu tr bir yaplanmann nemini de artrmaktadr.

  Kiflisel bilgisayarlarn yaygnlaflmasndan nceki dnemde, bilgi ifllem gereksi-nimleri zaman paylaflml sistemler tarafndan karfllanmaktayd. Bunlar genel-likle byk yer kaplayan ve pahal sistemlerdi. flletimleri ve bakmlar uzman ki-fliler tarafndan yaplmaktayd. Klavye ve ekrandan oluflan terminaller araclylakullanclar ana sisteme eriflmekte, bilgisayar zamann ve disk alann dier kulla-

  nclarla paylaflmaktayd. Byk ifllem hzna gereksinim duyulan uygulamalardabu tr sistemlerden baflka seenek de yoktu.

  1980lerin bafllarnda kiflisel bilgisayarlarn ortaya kfl ve kapasitelerinin hzlbir geliflme gstermesi, byk kapasiteli sistemlerin kullanld uygulamalarn sa-ysn azaltt. Eskiden, sadece byk sistemlerin kaynaklaryla gereklefltirilebilenpek ok ifl, artk kiflisel bilgisayarlar zerinde de yaplabilmektedir. Geliflen tek-noloji, zellikle bireysel kullanclarn bilgi ifllem gereksinimlerinin kiflisel bilgisa-yarlar tarafndan karfllanmasn salamfltr. Buradaki en byk sknt, kullanlanbilgisayarn kapasitesinin artrlmasnda snrlamalar olmasdr. rnein, kiflisel bil-gisayarlarda sabit disk alan belirli bir seviyeye kadar artrlmakta ve ondan son-rasnda eflitli sorunlar yaflanmaktadr. Bilgisayar alarnn yaygnlaflmasyla birlik-

  Bilgisayar Alarna Neden htiya Duyuluyor?220

  Genifl bir alana yaylmfl vebirok yerel a ieren aagenifl alan a ad verilir.

  Dnya zerine yaylmflmilyonlarca bilgisayarnoluflturduu en byk geniflalan ana nternet adverilmektedir.

  2A M A

 • 8/4/2019 Temel Bilgi Teknolojileri Unite11

  5/24

  te bu snrlamalar belirli bir oranda ortadan kalkmfltr. Bir kiflisel bilgisayar bir aabaland zaman, aa bal dier bilgisayarlarn kaynaklarna ulaflabilmekte vekendi kapasitesini bylece artrabilmektedir.

  Zaman paylaflml sistemlere gre, kiflisel bilgisayarlarn oluflturduu alarngetirdii avantajlar flu flekilde sralanabilir:

  Fiyat/performans orannn dflmesi: Kiflisel bilgisayarlarn hzlar ve kapa-siteleri arttka, byk sistemlere gre, dflk fiyata daha yksek performans el-de edilebilmektedir. Bir a iindeki bilgisayarlar, bireysel sistemlerin getirdiiavantajla, genellikle pahal olan zaman paylaflml sistemlerin salad kaynakpaylaflmn kullanclara daha ucuza verebilmektedir.

  Performansn korunmas: Tek byk bilgisayar sisteminin oluflturduu za-man paylaflml yapda, bilgisayardaki efl zamanl kullanc says arttka birey ba-flna dflen bilgi ifllem perform