Click here to load reader

uputstvoo provedbi pravila o porijeklu u preferencijalnoj trgovini

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of uputstvoo provedbi pravila o porijeklu u preferencijalnoj trgovini

 • 1

  U P U T S T V O O PROVEDBI PRAVILA O PORIJEKLU U PREFERENCIJALNOJ TRGOVINI IZMEU

  BIH I EVROPSKE ZAJEDNICE

 • 2

  SADRAJ : GLAVA I UVODNE I ZAJEDNIKE ODREDBE...............................................................4 LAN 1 PREDMET...................................................................................................................4 LAN 2 PRAVNI OSNOV........................................................................................................4 LAN 3 DEFINICIJE.................................................................................................................4 GLAVA II DEFINICIJA POJMA PROIZVODI S PORIJEKLOM............................ 5 LAN 4 PROIZVODI S PORIJEKLOM................................................................................ 5 LAN 5 KUMULACIJA U BIH................................................................................................6 LAN 6 CJELOVITO DOBIJENI PROIZVODI ..................................................................... 6 LAN 7 DOVOLJNO OBRAENI ILI PRERAENI PROIZVODI......................................6 LAN 8 NEDOVOLJNI POSTUPCI OBRADE ILI PRERADE.............................................7 LAN 9 KVALIFIKACIJSKA JEDINICA ..............................................................................8 LAN 10 PRIBOR, REZERVNI DIJELOVI I ALAT ............................................................. 8 LAN 11 PRAVILO ZA SETOVE............................................................................................8 LAN 12 NEUTRALNI ELEMENTI........................................................................................8 GLAVA III TERITORIJALNI UVJETI I POVRAT ILI IZUZEE..................................9 LAN 13 PRINCIP TERITORIJALNOST I..............................................................................9 LAN 14 DIREKTNI TRANSPORT ........................................................................................9 LAN 15 IZLOBE ...................................................................................................................9 LAN 16 ZABRANA POVRATA ILI IZUZEA OD CARINA.............................................10 GLAVA IV DOKAZ O PORIJEKLU ...................................................................................10 LAN 17 VRSTE DOKAZA O PORIJEKLU ........................................................................10 LAN 18 IZDAVANJE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1 ......................................10 LAN 19 NAKNADNO IZDAVANJE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1 .....................................................................................................................11 LAN 20 IZDAVANJE DUPLIKATA POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1.......................................................................................................................11 LAN 21 IZDAVANJE ZAMJENSKE POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1.......................................................................................................................12 LAN 22 ODVOJENO KNJIGOVODSTVENO ISKAZIVANJE..........................................12 LAN 23 - IZJAVA NA RAUNU...........................................................................................12 LAN 24 OVLATENI IZVOZNIK.......................................................................................13 LAN 25 VAENJE DOKAZA O PORIJEKLU....................................................................13 LAN 26 UVOZ DJELIMINIH POILJKI..........................................................................14 LAN 27 IZUZIMANJE OD PODNOENJA DOKAZA O PORIJEKLU............................14 LAN 28 PRATEA DOKUMENTACIJA............................................................................14 LAN 29 UVANJE DOKAZA O PORIJEKLU...................................................................15 GLAVA V ADMINISTRATIVNA SURADNJA.................................................................15 LAN 30 NAKNADNA PROVJERA DOKAZA O PORIJEKLU.........................................15 LAN 31 DOSTAVLJANJE REZULTATA NAKNADNE PROVJERE ............................16 LAN 32 ODBIJANJE PRIHVATANJA POTVRDE O KRETANJU ROBE EUR.1..........................................................................................................16 LAN 33 NEPODUDARNOSTI I FORMALNE GREKE..... .............................................17 LAN 34 ODBIJANJE PRIMJENE PREFERENCIJALNOG TRETMANA .......................17 GLAVA VI PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE............................................................18 LAN 35 SASTAVNI DIO .....................................................................................................18 LAN 36 STAVLJANJE VAN SNAGE ................................ ................................................18 LAN 37 STUPANJE NA SNAGU ........................................................................................18 PRILOG 1 VODI ZA UTVRIVANJE STATUSA PROIZVODA S PORIJEKLOM''..19 PRILOG 2 IZJAVA DOBAVLJAA ZA PROIZVODE S PREFERENCIJALNIM STATUSOM.............................................................................................................24 PRILOG 3 DUGORONA IZJAVA DOBAVLJAA ZA PROIZVODE S PREFERENCIJALNIM STATUSOM......................................................................25

 • 3

  PRILOG 4 ZAPISNIK O NAKNADNOJ PROVJERI DOKAZA O PORIJEKLU................26 PRILOG 5 PROIZVODI IZUZETI OD KUMULACIJE PREDVIENE U LANU 3. I LANU 4. PROTOKOLA 2..............................................................28 PRILOG 6 POPUNJAVANJE POTVRDE O PROMETU EUR.1...........................................29 PRILOG 7 TEKST IZJAVE NA RAUNU............................................................................ 32

 • 4

  Na osnovu lana 15. Zakona o upravi za indirektno oporezivanje (Slubeni glasnik BiH, broj 89/05) i lana 61. stav 2. Zakona o upravi (Slubeni glasnik BiH, broj 32/02), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

  UPUTSTVO O PROVEDBI PRAVILA O PORIJEKLU U PREFERENCIJALNOJ TRGOVINI IZMEU

  BIH I EVROPSKE ZAJEDNICE GLAVA I. UVODNE I ZAJEDNIKE ODREDBE

  lan 1. (Predmet)

  Ovim Uputstvom se propisuje nain rada carinskih organa Bosne i Hercegovine u primjeni pravila o porijeklu robe u preferencijalnoj trgovini izmeu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) i Evropske zajednice (u daljnjem tekstu: Zajednica).

  lan 2. (Pravni osnov)

  Pravni osnov za sva pitanja koja su predmetom ovog Uputstva reguliran je odredbama:

  a) lana 24. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (Slubeni glasnik BiH, br. 57/04 , 51/06 i 93/08), (u daljnjem tekstu: Zakon) i b) lana 27. Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima izmeu Bosne i Hercegovine, s jedne strane i Evropske zajednice, s druge strane Protokol 2 o definiciji pojma proizvodi s porijeklom i nainima administrativne suradnje, (u daljnjem tekstu: Protokol 2), ( ''Slubeni glasnik BiH'' Meunarodni ugovori, broj 5/08),

  lan 3. (Definicije)

  U smislu ovog Uputstva, navedeni pojmovi imaju sljedee znaenje: a) izrada znai bilo koju vrstu obrade ili prerade, ukljuujui sklapanje ili specifine postupke; b) materijal znai bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili dio itd., koji se koriste u izradi proizvoda; c) proizvod znai proizvod koji se izrauje, ak i ako je namijenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade; d) roba znai i materijale i proizvode; e) carinska vrijednost znai vrijednost utvrenu u skladu sa Sporazumom o provedbi lana VII Opeg sporazuma o carinama i trgovini (Sporazum WTO o carinskoj vrijednosti) iz 1994.; f) cijena fco tvornica znai cijenu plaenu za proizvod proizvoau u Zajednici ili u BiH u ijem je poduzeu obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uvjetom da ta cijena ukljuuje vrijednost svih upotrijebljenih materijala, uz odbitak unutarnjih poreza koji su, ili mogu biti vraeni nakon izvoza dobivenog proizvoda.

  Cijena fco tvornice snimljenih video kaseta, ploa, diskova, multi-medijskog kompjuterskog software-a i ostalih slinih proizvoda koji sainjavaju dio prava na intelektualno vlasnitvo e, u kolikoj god je mjeri mogue, obuhvatati sve trokove u vezi s koritenjem prava na intelektualno vlasnitvo za proizvodnju robe, plaenu od strane

 • 5

  proizvoaa, bez obzira da li nosilac tih prava ima sjedite ili prebivalite u zemlji u kojoj se vri proizvodnja. U obzir se nee uzimati smanjenja komercijalne cijene, tj. trgovaka snienja cijene (npr. plaanje unaprijed ili na vrijeme, ili isporuke ogromnih koliina robe);

  g) vrijednost materijala znai carinsku vrijednost u vrijeme uvoza upotrijebljenih materijala bez porijekla ili, ako ona nije poznata i ne moe se utvrditi, prvu cijenu koja se moe utvrditi, a koja je za te materijale plaena u Zajednici ili u Bosni i Hercegovini; h) vrijednost materijala s porijeklom znai vrijednost materijala kao to je definirano pod (g) primijenjenu mutatis mutandis; i) dodata vrijednost podrazumijeva cijenu proizvoda fco tvornica, umanjenu za carinsku vrijednost svakog ukljuenog materijala koji je porijeklom iz drugih zemalja navedenih u lanu 3. i 4. Protokola 2, ako carinska vrijednost nije poznata ili se ne moe utvrditi, prvu cijenu koja se moe provjeriti, a koja je plaena za

Search related