Transcript
Page 1: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

Page 2: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Do końca czerwca 2012 r. wnioski o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego

złożyło 260 nauczycieli.

7 nauczycieli złożyło wnioski już po 30 czerwca br.

Page 3: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

- Najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele uczący języków obcych – języka angielskiego niemieckiego.

- W następnej kolejności byli to nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego.

- Liczną grupę stanowili również nauczyciele wf, matematyki, historii oraz religii.

Page 4: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

PATRONATYŚWIETOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Przygotowano preliminarz wydatków na dofinansowanie do nagród dla laureatów konkursów i imprez oświatowych.

Przyznano 195 patronatów Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nad imprezami oświatowymi o zasięgu miejskim, gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Page 5: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

DUPLIKATY, NOSTRYFIKACJE, OPINIE

Zalegalizowano 27 dokumentów.

Wystawiono łącznie 219 duplikatów świadectw i dyplomów oraz zaświadczeń o przebiegu nauczania.

Nostryfikowano 11 dokumentów wydanych za granicą.

Rozpatrzono, zweryfikowano i wydano zgody lub odmowy na zatrudnienie bądź opinii o kwalifikacjach - 195 pism.

Page 6: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

INFORMATOR O OFERCIE EDUKACYJNEJ

Opracowany został „Informator o ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego na rok szkolny 2012/2013”.

Page 7: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

OPINIE DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

• W roku 2012, na wniosek organów prowadzących szkoły niepubliczne, wydano 120 pozytywnych opinii w sprawie uzyskania przez szkoły niepubliczne uprawnień szkoły publicznej.

• W większości opinie dotyczyły rozszerzenia uprawnień szkoły publicznej dla kształcenia w nowych zawodach w szkołach już istniejących, lub zawodach, których nazwy uległy zmianie w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 23 XII 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012r. poz.7).

Page 8: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

ZMIANY W SIECI SZKÓŁLIKWIDACJE

Typ szkoły/placówki Planowane do likwidacji

Likwidowane z dniem 31.08.2012 r.

- przedszkola- oddziały przedszkolne- oddziały zamiejscowe

251

1-1

 

filie szkół podstawowych 11 11 

szkoły podstawowe 26 22- 2 pozostają, - 2 przekazano prowadz.

Page 9: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

ZMIANY W SIECI SZKÓŁ

Połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum

• - planowano utworzenie 9 zespołów

• - utworzono 5 zespołów

Page 10: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

PRZEKSZTALCENIA SZKÓŁ

Tworzenie filii

 

planowano przekształcenie:

• 6 szkół podstawowych w filie,

• 2 przedszkoli w oddziały zamiejscowe

• 1 zespół szkół w filie innego zespołu szkół

przekształcono:

5 szkół podstawowych w filie

1 przedszkole w oddział zamiejscowy

Page 11: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

PRZEKSZTAŁCENIA SZKÓŁ

Zmiana stopnia organizacyjnego (obniżenie) 

• - planowano obniżenie st. org. w 14 szkołach podstawowych i 6 filiach

• - obniżono st. org. w 10 szk. podstawowych i 3 filiach

Przekazanie prowadzenia osobie prawnej innej niż jst lub osobie fizycznej 

• -osobie prawnej przekazano prowadzenie 22 szkół podstawowych,

• -osobie fizycznej zostaną przekazane 2 szkoły podstawowe.

(od 1.09. – 13 szkół; od 1.10 – 6 szkół; od 1.11 – 3 szkoły; od 1.12-1 szkoła, od 1.01.2013 – 1 szkola).

Page 12: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

Kuratorium Oświaty w Kielcach wydaje zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku wszystkim organizatorom z terenu województwa świętokrzyskiego, którzy zgłoszą chęć zorganizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, zarówno w kraju (wyjazdowe oraz w miejscu zamieszkania), jak i za granicą.

Page 13: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

• Wydano 335 zaświadczeń dla organizatorów z terenu województwa świętokrzyskiego

W różnych formach wypoczynku brało udział:

• - 16 507 uczestników

W tym:

• - w miejscu zamieszkania przebywało na zajęciach 827 uczestników

• - poza granicę wyjechało 3517 uczestników kolonii i obozów

Page 14: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY

• Kuratorium Oświaty w Kielcach prowadzi nadzór pedagogiczny nad uczestnikami kolonii i obozów zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

• W elektronicznej bazie danych zgłoszonych jest 221 turnusów

• W naszym województwie wypoczywa 10 747 dzieci i młodzieży.

Page 15: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

WYPOCZYNK DZIECI I MŁODZIEŻY

• Wizytatorzy Kuratorium Oświaty na bieżąco kontrolują poszczególne turnusy.

• Skontrolowanych zostało 35% wszystkich zgłoszonych wypoczynków.

• Kontroli podlegają: kwalifikacje kadry pedagogicznej, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, sposób realizacji zajęć i planów pracy poszczególnych grup.

Page 16: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

KONKURSY• KONKURSY

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2012

Page 17: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

KONKURSY PRZEDMIOTOWE

• W roku szkolnym 2011/2012 odbyło się 11 konkursów przedmiotowych dla szkół gimnazjalnych oraz 2 konkursy interdyscyplinarne dla szkół podstawowych.

• W konkursach na pierwszych etapach brało udział:• szkoły podstawowe – 7051 uczniów• szkoły gimnazjalne – 14975• Ilość laureatów:• szkoły podstawowe – 76 laureatów• szkoły gimnazjalne – 236 laureatów

Page 18: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

KONKURSY TEMATYCZNE

• Ogólnopolski konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych „Polska w NATO”, pod hasłem Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat. Uczestniczyło w nim 25 uczniów.

• Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji barskiej do powstania styczniowego”, w którym uczestniczyło 57 uczniów.

Page 19: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

KONKURSY TEMATYCZNE

• XXXV Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze-2012”. Uczestnictwo w konkursie zgłosiło 23 szkoły ponadgimnazjalne.

• 51 Zawody Strzeleckie „O srebrne Muszkiety- 2012”. W zawodach ogólnopolskich uczestniczyły reprezentacje 5 szkół ponadgimnazjalnych.

Organizacja i przeprowadzenie wojewódzkiego etapu ogólnopolskich konkursów tematycznych:

• „Papież Słowianin”,

• „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”.

Page 20: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli

Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Wyłonienie obszarów tematycznych, które uzyskały najwięcej wskazań respondentów

Współpraca między podmiotami systemu doskonalenia

Przygotowanie procedury do realizacji Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Page 21: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

TEMATYKA SZKOLEŃI. Przygotowanie kadry pedagogicznej do wdrażania zmian wynikających z

wprowadzonej reformy systemu edukacji

1. Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (w szkole podstawowej).

2. Wdrażanie i monitorowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadgimnazjalnej i podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

3. Modyfikacja programów nauczania, tworzenie innowacji pedagogicznych i ich ewaluacja.

4. Praca z zespołem klasowym o zróżnicowanym poziomie i potrzebach edukacyjnych – dostosowywanie wymagań edukacyjnych

5. Procedury postępowania w przypadku agresji i przemocy słownej/fizycznej w szkole i środowisku rodzinnym ucznia.

6. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia.

Page 22: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

7. Nowoczesne technologie multimedialne w pracy dydaktycznej nauczyciela.

8. Ewaluacja w szkole (wewnętrzna i zewnętrzna): wykorzystanie raportu w doskonaleniu jakości pracy szkoły.

9. Relacje interpersonalne w szkole w systemie zapewniania jakości edukacji.

10. Realizacja treści edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania fizycznego poprzez różne formy aktywności.

11. Kodeks etyczny w pracy zawodowej nauczyciela a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego o pożądanym obliczu moralnym.

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

TEMATYKA SZKOLEŃ

Page 23: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

• Obowiązki Dyrektorów szkół i placówek

• Zapoznanie Rady Pedagogicznej z tematyką szkoleń Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

• Wytypowanie osoby do udziału w szkoleniu zgodnie z potrzebami szkoły i nauczycieli.

• Nadzorowanie udziału nauczycieli w zajęciach.

• Na bieżąco monitorowanie korespondencji otrzymywanej drogą elektroniczną.

• Zobowiązanie nauczycieli biorących udział w szkoleniu do dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

• Wdrożenie praktyki utrwalania nabytych kompetencji.

Page 24: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie jakości pracy szkół i placówek

AKREDYTACJA

• Dla potwierdzenia jakości pracy placówek doskonalenia nauczycieli i placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Świętokrzyski Kurator Oświaty przeprowadził ocenę wniosków według procedury akredytacyjne.

• W roku szkolnym 2011/2012 akredytację otrzymały:1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – publiczna placówka doskonalenia nauczycieli.2. Centrum Edukacji i Doskonalenia Kadr „Lider” w Ostrowcu Świętokrzyskim – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli

oraz1. Ośrodek Kształcenia Ustawicznego „Sannort” w Sandomierzu dla części prowadzonego

kształcenia ustawicznego.2. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla części prowadzonego

kształcenia3. Centrum Kształcenia Ustawicznego "Akademia Zdrowia" Izabela Łajs w Kielcach dla części

prowadzonego kształcenia.

.

Page 25: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie jakości pracy szkół i placówek

NOWATORSTWO PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELI

Analiza i ocena 84 wniosków na rozpoczęcie innowacji pedagogicznej z dniem 1 września 2012 r.

• Analiza i ocena 1 wniosku na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego pod opieką jednostki naukowej.

Uwagi:

Projekty wymagały uzupełnienia w konstrukcji metodycznej innowacji oraz aktualizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zbyt mała liczba zgłaszanych innowacji w stosunku do liczby szkół w województwie

Page 26: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

Zadania Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w zakresie

jakości pracy szkół i placówek

WSPÓŁPRACA MIĘDZY PLACÓWKAMI

Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy placówkami doskonalenia a wyższymi uczelniami

Upowszechnianie działań podmiotów zajmujących się realizacją programów edukacyjnych w ramach środków Unii Europejskiej.

Integrowanie działań podmiotów zajmujących się edukacją.

Page 27: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - ORE

• Konkurs nr 1/POKL/3.5/2012 PO KL 2007 - 2013, Priorytet III -„Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5- „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”

Page 28: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ

• Wspomaganie jest adresowane do szkoły, • Wspomaganie pomaga szkole w

rozwiązywaniu własnych problemów • Wspomaganie wynika z analizy

indywidualnej sytuacji szkoły • Wspomaganie jest procesem,

Page 29: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ

• Diagnoza potrzeb szkoły• Koordynator powiatowy• SORE• Sieci współpracy i samokształcenia

Page 30: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

DOSKONALENIE NAUCZYCIEL - ORE

• Spotkania informacyjne na temat sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych w ramach nowego systemu wspierania szkół i nauczycieli

Page 31: KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH WYDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI

Dziękuję za uwagę

Norbert Krzystanek DYREKTOR WYDZIAŁU WSPIERANIA I ROZWOJU EDUKACJI


Recommended