Transcript
Page 1: Rebolusyong pampulitika sa England

ALAM MO BA ANG KASAYSAYANG PAMPULITIKA NG PILIPINAS?

Page 2: Rebolusyong pampulitika sa England

ALAM MO BA ANG IYONG MGA KARAPATAN SA SALIGANG BATAS?

Page 3: Rebolusyong pampulitika sa England

REBOLUSYONG PAMPULITIKA AT PANLIPUNAN SA

EUROPE AT AMERICA

Page 4: Rebolusyong pampulitika sa England

Hari ang namumuno sa England at France

Divine right of kings

Page 5: Rebolusyong pampulitika sa England

Namulat ang mga tao na dapat magkaroon sila ng karapatan na gumawa para sa bayan

Page 6: Rebolusyong pampulitika sa England

France at England – unang dalawang bansang superpowers

Page 7: Rebolusyong pampulitika sa England

Sumunod ang America sa ikalawang yugto ng kolonyalisasyon.

Page 8: Rebolusyong pampulitika sa England

MAGNA CARTA1215

Page 9: Rebolusyong pampulitika sa England

MAGNA CARTA

Kasulatan tungkol sa tanging karapatan sa kasaysayan ng Saligang Batas ng England

Page 10: Rebolusyong pampulitika sa England

MAGNA CARTA

Nilagdaan ni John Lackland

Page 11: Rebolusyong pampulitika sa England

MAGNA CARTA

Stephen Langdon – pinuno ng mga baron

Page 12: Rebolusyong pampulitika sa England

MAGNA CARTA

Nilalaman o probisyon ng Magna Cartaa. Pagkakaroon ng mga baron ng

representasyon sa bayan.b. Walang karapatan ang hari na ipagbili at

ipagkait ang pagbibigay – katarungan sa malalayang tao.

c. Walang malayang tao ang maaaring mabilanggo o maipatapon o kaya pagkaitan ng kanyang karapatan sa ari –arian, maliban sa pantay na paghatol batay sa batas ng bansa.

Page 13: Rebolusyong pampulitika sa England

PARLAMENTO

1215

Page 14: Rebolusyong pampulitika sa England

PARLAMENTO

Pumalit si Henry III kay Haring John

Page 15: Rebolusyong pampulitika sa England

PARLAMENTO

House of Lords – binubuo ng mga maharlika at obispo

Page 16: Rebolusyong pampulitika sa England

PARLAMENTO

Nag-alsa si Simon de Montfort

Page 17: Rebolusyong pampulitika sa England

PARLAMENTO

Nagpatawag ng Great Council

Page 18: Rebolusyong pampulitika sa England

PARLAMENTO

Tumawag siya ng pulong ng Great Council, - baron, Obispo, 2 maginoo bawat sa bawat lugar at 2 tao na kabilang sa middle class sa lahat ng siyudad.

Ito ang kauna – unahang pagkakataon na nakipag-ugnayan ang mga pangkaraniwang tao sa mayayaman at nabigyang – pagkakataong umupo at maging Malaya sa pakikipagtalastasan sa mga baron na kasapi ng konseho.

Page 19: Rebolusyong pampulitika sa England

PARLAMENTO

Dalawang sangay:House of Commons (maharlika at

delegado ng Simbahan)

Page 20: Rebolusyong pampulitika sa England

PARLAMENTO

Dalawang sangay:House of Lords (tagalungsod)

Page 21: Rebolusyong pampulitika sa England

PETITION OF RIGHTS

1628

Page 22: Rebolusyong pampulitika sa England

PETITION OF RIGHTS

Nagbigay laya sa mga Ingles

Page 23: Rebolusyong pampulitika sa England

PETITION OF RIGHTS

Puritans – gusto nilang padalisayin ang Simbahan

Page 24: Rebolusyong pampulitika sa England

PETITION OF RIGHTS

Hari si Charles I

Page 25: Rebolusyong pampulitika sa England

PETITION OF RIGHTS

Nilalaman o probisyon ng Petition of Rights

a. Hindi maaaring magpataw ng buwis kung walang pahintulot ang Parlamento

b. Walang taong maaaring ibilanggo kung hindi pa nililitis sa hukuman.

c. Hindi maaaring tumira ang mga sundalo sa mga pribadong bahay.

Page 26: Rebolusyong pampulitika sa England

PETITION OF RIGHTS

Dalawang pangkat ng tao Cavalier (Katoliko at Anglican sa

panig ng hari) at

Page 27: Rebolusyong pampulitika sa England

PETITION OF RIGHTS

Dalawang pangkat ng tao Roundhead (maliit na may –ari

ng lupat at Puritan sa panig ng Parlamento)

Page 28: Rebolusyong pampulitika sa England

PETITION OF RIGHTS

Oliver Cromwell – nanguna sa mga Roundhead

Page 29: Rebolusyong pampulitika sa England

PETITION OF RIGHTS

1649 – hinatulan ng kamatayan ang hari

Page 30: Rebolusyong pampulitika sa England

PAGTATATAG NG

KOMONWELT OF ENGLAND

Page 31: Rebolusyong pampulitika sa England

KOMONWELT NG ENGLAND

Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I.

Page 32: Rebolusyong pampulitika sa England

KOMONWELT NG ENGLAND

Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I.

Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords

Page 33: Rebolusyong pampulitika sa England

KOMONWELT NG ENGLAND

Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I.

Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords

Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento.

Page 34: Rebolusyong pampulitika sa England

KOMONWELT NG ENGLAND

Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I.

Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords

Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento.

Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon.

Page 35: Rebolusyong pampulitika sa England

KOMONWELT NG ENGLAND

Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I.

Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords

Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento.

Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon.

Lord Protector (diktador) ng England, Scotland at Ireland

Page 36: Rebolusyong pampulitika sa England

KOMONWELT NG ENGLAND

Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I.

Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords

Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento.

Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon.

Lord Protector (diktador) ng England, Scotland at Ireland

1653 – itinatag ang Komonwelt ng England – kagustuhan ng tao ang kanyang liderato

Page 37: Rebolusyong pampulitika sa England

KOMONWELT NG ENGLAND

Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I.

Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords

Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento.

Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon.

Lord Protector (diktador) ng England, Scotland at Ireland

1653 – itinatag ang Komonwelt ng England – kagustuhan ng tao ang kanyang liderato

Hindi pinalahagahan ng tao dahil sa gusto niyang muling mabalik ang Parlamento.

Page 38: Rebolusyong pampulitika sa England

KOMONWELT NG ENGLAND

Nagpulong ang House of Lords pagkatapos mamatay ni Charles I.

Inalis sa pwesto ng hari ang pamahalaang Ingles gayundin ang House of Lords

Pinamunuan ni Cromwell ang Konseho ng Estado at pumili siya ng 140 kasapi ng Parlamento.

Dokumento: pulong ng Parlamento kada ikatlong taon. Lord Protector (diktador) ng England, Scotland at

Ireland 1653 – itinatag ang Komonwelt ng England – kagustuhan

ng tao ang kanyang liderato Hindi pinalahagahan ng tao dahil sa gusto niyang muling

mabalik ang Parlamento. Namatay siya noong 1658 at pumalit si Richard ngunit

hindi siya gusto ng mga mamamayan kaya naibalik ang Parlamento

Page 39: Rebolusyong pampulitika sa England

BLOODLESS O GLORIOUS

REVOLUTION1688

Page 40: Rebolusyong pampulitika sa England

BLOODLESS REVOLUTION

Charles II – nagbalik ng monarkiya sa England

Page 41: Rebolusyong pampulitika sa England

BLOODLESS REVOLUTION

Nagulo ang bansa nang mamuno si James II noong 1685 dahil ayaw niyang kilalanin ang Magna Carta at Petition of Rights bilang gabay ng tao.

Page 42: Rebolusyong pampulitika sa England

BLOODLESS REVOLUTION

Nais niyang ibalik ang Katolisismo sa England

Page 43: Rebolusyong pampulitika sa England

BLOODLESS REVOLUTION

Inalis ng Parlamento ang kanyang karapatan at pinili sina William ng Orange at Mary bilang bagong hari at reyna

Page 44: Rebolusyong pampulitika sa England

BLOODLESS REVOLUTION

Inalis ng Parlamento ang kanyang karapatan at pinili sina William ng Orange at Mary bilang bagong hari at reyna

Tinanggap ito ni James ng walang pagtutol.

Page 45: Rebolusyong pampulitika sa England

BILL OF RIGHTS

Page 46: Rebolusyong pampulitika sa England

BILL OF RIGHTS

dokumento ng kalayaan at batay sa karapatan ng mga Ingles

Page 47: Rebolusyong pampulitika sa England

BILL OF RIGHTS

William, apo ni Charles at Mary, anak ni James.

Page 48: Rebolusyong pampulitika sa England

BILL OF RIGHTS

Kondisyon: pipirmahan ang Bill of Rights

Page 49: Rebolusyong pampulitika sa England

BILL OF RIGHTS

Nilalaman o probisyon ng Bill of Rightsa. Ang mga batas lamang na inaprubahan ng

Parlamento ang maaaring ipasunod ng hari.

b. ipinagbabawal ang pagbibigay ng malupit na parusa sa mga nagkasala at pagsingil ng malaking halaga bilang multa o piyansa

c. Walang buwis na maaaring singilin nang walang pahintulot ng Parlamento

d. May karapatan ding magsalita nang Malaya sa mga pagtatalo sa Parlamento

Page 50: Rebolusyong pampulitika sa England

BILL OF RIGHTS

Ito ang nagpasimula ng lubos na kapangyarihang pulitikal ng Parlamento at magiging tagapangasiwa ang hari ayon sa kagustuhan ng Parlamento.

Page 51: Rebolusyong pampulitika sa England

TORIES AND WHIGS:

MGA PARTIDONG PULITIKAL

Page 52: Rebolusyong pampulitika sa England

TORIES AND WHIGS

TORIES – nasa kamay ng hari at House of Lords

Page 53: Rebolusyong pampulitika sa England

TORIES AND WHIGS

WHIGS – nasa Parlamento ang kapangyarihang pulitikal at House of Commons ang tagapayo

Page 54: Rebolusyong pampulitika sa England

TORIES AND WHIGS

May mga negosyante, baron na takot na maging makapangyarihan ang hari at mga taong hindi sang-ayon sa kanilang relihiyon ang mga kasapi nito.

Page 55: Rebolusyong pampulitika sa England

TORIES AND WHIGS

Nagkaroon ng patas na talakayan sa Parlamento. Ayon sa desisyon ng mga nakararami ang pagpapasya at ang pamamalakad ay naaayon sa demokrasya.

Page 56: Rebolusyong pampulitika sa England

PUNONG MINISTRO, GABINETE:

MGA TAGAPAYO NG HARI

Page 57: Rebolusyong pampulitika sa England

PUNONG MINISTRO, GABINETE GABINETE – binubuo ng mga ministro

na katuwang ng hari sa pamahalaan.

Page 58: Rebolusyong pampulitika sa England

PUNONG MINISTRO, GABINETE Ang Gabinete ang pinakapinuno ng

pamahalaan sa ilalim ni Haring George I.

Page 59: Rebolusyong pampulitika sa England

PUNONG MINISTRO, GABINETE ROBERT WALPOLE – unang punong

ministro sa loob ng 21 taon

Page 60: Rebolusyong pampulitika sa England

PUNONG MINISTRO, GABINETE Ang punong ministro ang tunay na

pinuno ng England

Page 61: Rebolusyong pampulitika sa England

REFERENCE

Kasaysayan ng Daigdig, pp. 193 - 197

www.google.com/images www.wikipedia.org Microsoft Student with Encarta

Page 62: Rebolusyong pampulitika sa England

DOWNLOAD LINK

http://www.slideshare.net/jaredram55

E-mail: [email protected]

Page 63: Rebolusyong pampulitika sa England

Prepared by:JARED RAM A. JUEZAN

Teacher I, AP IIIDecember 11, 2012

THANK YOU VERY MUCH!