Pga 2015 16

 • View
  833

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Pga 2015 16

 • PROGRAMACI GENERAL ANUAL DE L'IES RAMON LLULL 2015/2016

 • INDEX

  1. DIAGNSTIC INICIAL

  1.11ntroducci. 1.2 Modificacions en el context del centre 1.3 Principals conclusions globals

  2. OBJECTIUS ESPECFICS PERA AQUEST CURS ESCOLAR . 3. ACTUACIONS PERAL CURS 2014 1 15

  3.1. Ambits d'intervenci. 3.2. Objectius. 3.3. Seqncia d'accions pera dura terme els objectius: agrupament d'alumnes i normes de convivencia. 3.4. Responsables

  l. ORGANITZACI GENERAL DEL CENTRE. 4.1. Calendari i horari general del centre. 4.2. Oferta acadmica 4.3. Criteris pedaggics pera l'elaboraci deis horaris del centre. 4.4. Calendari de reunions i avaluacions. 4.5. Mesures per l'optimitzaci i l'aprofitament deis espais i recursos.

  2. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS 1 DELS PLANS DEL CENTRE 5.1. Projecte educatiu. 5.2. Projecte lingstic. 5.3. Pla d'atenci a la diversitat. 5.4. Pla d'acci tutorial. 5.5. Reglament d'organitzaci i funcionament del centre. 5.6. Programa de centres ecoambientals. 5.7. Biblioteca. 5.8. Activitats complementaries i extraescolars

  3. PLA PERA L'AVALUACI, SEGUIMENT 1 VALORACI DELS RESULTATS ACADEMICS. 4. ANNEXOS

  Annex 1. Programacions didactiques. Annex 2. Pla de formaci del professorat. Annex 3. Pla de convivencia. Annex 4. Programaci d'activitats complementaries i extraescolars. Annex 5. Memoria administrativa.

 • 1 DIAGNSTIC INICIAL

  1.1 lntroducci

  I'IES Ramon Llull s el primer institut creat a Espanya (Instituto Balear), i esta ubicat a un edifici que es podria qualificar de

  majestus,qu fou inagurat a l'any 1916 ( aquest curs estem celebrant el centenari ), pero amb unes deficincies estructurals i una rigidesa arquitectnica que no permet adaptacions desitjables i desitjades. L'edifici depn de Patrimoni, que ha de donar el vist i plau quan es planteja qualsevol modificaci que afecti !'estructura. La impossibilitat de fer canvis estructurals per adaptar l'edifici a les necessitats educatives actuals s un inconvenient que pocs instituts han de patir. Una analisi ms exhaustiva deis problemes derivats de l'edifici es traben al PEC, pero en farem un petit resum: el renou generat pel transit de les Avingudes, les costases despeses derivades d'un sistema de calefacci obsolet, les caracterstiques poc homognies de les aules (massa grans o massa petites), la manca d'espais adequats pels departaments o pels alumnes, l'accessibilitat defectuosa, els problemes de seguretat davant robatoris o actes de vandalisme contra l'edifici fora de l'horari escolar, etc.

  1.2 Modificacions en el context del centre

  A I'IES Ramon Llull treballen 94 docents i hi estudien 920 alumnes durant el curs 2015/16, distribu"its de la segent manera:

  ESO: 481 Batxillerat: 266 Cicles formatius i FPB: 173

  La composici de l'alumnat s molt heterognia, sobre tot a I'ESO, on tenim un percentatge considerable d'alumnes procedents de l'estranger (paisos del Magrib, d'Europa de l'est, d'Amrica Central i del Sud, etc.) A batxillerat i cicles formatius el percentatge d'alumnes estrangers disminueix considerablement. L'alumnat queda distribu"it entre els segents nivells i grups: 5 grups de primer d'ESO, 5 de segon d'ESO, 4 de tercer d'ESO ( + 1 grup de PEMAR) i 3 de quart d'ESO (+ 1 grup de PDC). Tamb tenim dos grups de Formaci Professional Basica ( Ofimatica);: 1 grup de 1r. i 1 grup de 2n. Batxillerat dirn: 4,5 grups de primer i 4 de segon. Batxillerat nocturn: 1 grup de bloc 1, 1 de bloc 11 i 2 grups en el bloc 111. Cicles Formatius: Tcnic d'Animaci Sociocultural i turstica de grau superior, 2 grup en horari nocturn. lntegraci social, 4 grups, dos amb horari dirn i altres dos nocturn.

 • 1.3 Principals conclusions globals

  L'IES Ramon Llull s'ha adaptat als nous reptes de l'ensenyament del segle XXI amb la implantaci de diferents programes (integraci d'alumnes amb necessitats educatives especials, programa de compensatoria, programa de diversificaci curricular, seccions europees), i d'altres actuacions a partir de la combinaci deis diferents recursos disponibles.

  Per tal de poder desenvolupar la tasca docent de la millar manera possible, posarem especial inters en els segents aspectes:

  Recolzament a la tasca deis tutors i tutores mitjangant una selecci no arbitraria deis tutors i tutores assignats a cada grup; reunions periodiques entre ells i amb l'equip directiu; i una compensaci de reducci en les hores de guardia que han de fer els tutors. Atenci a la diversitat, posant a l'abast deis alumnes i les famlies programes tant per l'alumnat amb dificultat per assolir els mnims (programes de compensatoria i integraci) com per l'alumnat que vol i pot fer una feina de qualitat (seccions europees, entre d'altres). Seguiment exhaustiu de les incidncies disciplinaries, amb una agil coordinaci entre l'equip directiu, el departament d'orientaci i els tutors, i amb actuacions immediates i contundents quan calen. s de la mediaci per resoldre conflictes Lluitar contra el tracas escolar a I'ESO.

 • 2. OBJECTIUS ESPECFICS PER A AQUEST CURS ESCOLAR :

  Per aquest curs escolar ens hem marcat els segents objectius especfics:

  Davant l'aplicaci de la LOMQE, minimitzar al maxim el possible impacte acadmic sobre l'alumnat. Flexibilitzar i desdoblar els cursos de 1er d'ESO, i 2n d'ESO amb l'objectiu de millorar els resultats acadmics i promoure el treball en equip deis professsors que hi participen. Creaci d'una programaci conjunta de llenges a 1r , 2n i 3r d'ESO (Currculum lntegrat de Llnges) amb la intenci d'ampliar aquesta experiencia a d'altres cursos de I'ESO. J Obrir la biblioteca durant l'horari vespert (de 15 hores a 19'45 hores). No facilitar l'avan9ament de les hores de la jornada escolar. ( excepte en casos. puntuals per millorar l'organitzaci acadmica) Guardies presencials a tots els nivells d'ESO i Batxillerat Aprovar, si s'escau, el nou Pla de Convivencia Escolar. Aprovar el nou projecte lingstic del centre Redacci i aprovaci del PEMAR del centre Modificar, si s'escau, el PEC.

  A ms, mantenim els objectius d'altres anys com: Vetllar perqu I'IES Ramon Llull continu essent un lloc on es pot ter feina tanta nivell de professorat com d'alumnat, amb bones condicions i amb un bon ambient, mantenint els trets d'identitat del centre. Reivindicar davant les Administracions que correspongui la correcci de les deficincies d'infraestructura que presenta el centre ( pati, etc.) Millorar les installacions i material, exigint a les Administracions que es mostrin receptives respecte a les necessitats especifiques d'un institut ubicat a un edifici tan antic. Lluitar per mantenir i millorar les condicions de treball en el centre. Oferir un ensenyament de qualitat als alumnes. Donar suporta l'alumnat que presenta ms dificultats, pero sense oblidar els alumnes que valen treballar i superar-se. Lluitar contra l'abandonament escolar i l'absentisme. Mantenir, i, si fas possible, augmentar la nostra oferta educativa (en horari de nocturn). Potenciar la comunicaci entre els diferents membres de la comunitat escolar i donar suport a les propostes que provinguin des deis diferents sectors de la comunitat educativa.

 • 3.ACTUACIONS PER AL CURS 2015/16

  3.1 Ambits d'intervenci

  1) lmplantaci de la LOMQE a 1r.i 3r d'ESO i a 1r de batxillerat.

  2) Atenci a alumnes amb mancances prou significatives a nivel! de coneixements i de lectoescriptura a 1r ESO.

  3) Reforc; d'Arees lnstrumentals a 1r i 2n d'ESO (catala, castella i matematiques)

  4) Programa especfic per atendre els alumnes de segon amb un alt risc d'abandonament.

  5) Programes de PEMAR a 3r d'ESO i Diversificaci a 4t d'ESO.

  6) A 1r., 2n., 3r. i 4t. d'ESO grups de Seccions Europees.

  7) Curriculum lntegrat de Llenges (CIL) a determinats grups de 1r., 2n. 1 3r. d'ESO

  3.20bjectius:

  Objectius relacionats amb l'alumnat. Garantir el desenvolupament harm6nic de les dimensions fsica, intellectual, afectiva, tica i social deis/les alumnes, que ha d'adquirir no noms els coneixements necessaris per superar els successius cursos, sin tamb els valors que els/les convertiran en adults responsables i respectuosos amb els altres. Vetllar perqu la vida acadmica es desenvolupi dins un clima de convivencia democratica basada en la participaci, el pluralisme, la tolerancia, la solidaritat, el respecte i l'acceptaci mtua. Establir el marc adequat que permeti a tots els membres de la comunitat educativa exercir els seus drets i complir els seus deures. Mantenir una comunicaci fluida i sistematica amb les famlies. Impulsar l'acci tutorial com a instrument essencial perdura terme l'orientaci educativa i professional, aix com les diversificacions i adaptacions curriculars de l'alumnat. Proporcionar tots els recursos (humans i materials) a l'abast del centre per a la formaci i autoformaci de l'alumnat. Per aix6, s de vital importancia el manteniment d'espais com la biblioteca. L'alumnat ha de ser capa

 • seu entorn i, per tant, s important que els/les alumnes tinguin al seu abast !libres, mitjans de comunicaci (premsa diaria) i ordinadors amb accs permanent a internet. Assegurar el domini de la !lengua catalana i de la !lengua castellana en els ambits oral i escrit. Potenciar l'orientaci com a ajuda en el procs de maduraci de la personalitat de cada alumne/a, en concret en l'elecci del seu futur acadmic i/o professional, afavorint una adequada transici de l'alumnat cap a la vida adulta, tant pel que fa al seu desenvolupament personal i social com professional, oferint-li els coneixements i habilitats basics pera aquesta finalitat. Promoure el desenvolupament deis programes d'integraci i diversificaci, aix com l'adopci de mesures que afavoreixin l'acollida i la inserci socioeducativa de l'alumnat pertanyent a minories tni