ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กรกฎาคม

 • View
  42

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 เดือน กรกฎาคม 2557. รวมทั้งสิ้น 79 ตัวชี้วัด. 1.1 อัตราตายผู้ป่วยในรวม. เสียชีวิต 107 ราย IPD 3 , 648 ราย. 5 อันดับการตายผู้ป่วยใน กรกฎาคม 2557. 1. Bacterial pneumonia 18 ราย 2. Pneumonia, unspecified 7 ราย - PowerPoint PPT Presentation

Text of ผลการดำเนินงาน...

 • 2557 2557 79

 • 1.1

  107 IPD 3,648

  1

  2.35

  2.52

  2.69

  2.84

  3.67

  3.22

  3.49

  2.47

  3.25

  3.08

  2.94

  Sheet1

  25562.35

  Oct-562.52

  Nov-562.69

  Dec-562.84

  Jan-573.67

  Feb-573.22

  Mar-573.49

  Apr-572.47

  May-573.25

  Jun-573.08

  Jul-572.94

 • 5 2557 1. Bacterial pneumonia 18 2. Pneumonia, unspecified 7 3. CKD , state 5 4 4. CHF 3 5. COPD 3

 • 1.2 < 18:100,000 0 317

  1

  33.19

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Sheet1

  255633.19

  Oct-560

  Nov-560

  Dec-560

  Jan-570

  Feb-570

  Mar-570

  Apr-570

  May-570

  .570

  Jul-570

 • 1.4

  5 ER 5,179

  1

  0.2

  0.15

  0.17

  0.3

  0.27

  0.38

  0.23

  0.18

  0.23

  0.2

  0.09

  Sheet1

  25560.20

  Oct-560.15

  Nov-560.17

  Dec-560.30

  Jan-570.27

  Feb-570.38

  Mar-570.23

  Apr-570.18

  May-570.23

  Jun-570.20

  Jul-570.09

 • 5 ER 2557 1. 1 2. 1 3. 1 4.1 5.1 5

 • 2.1 28 < 0.5 %Re-Admitted 16 Admitted 3,573

  1

  0.53 2556

  0.88..-56

  0.96..-56

  0.85..-56

  1.16..-57

  0.69..-57

  0.86..-57

  0.75..-57

  0.68..-57

  0.67..-57

  0.45..-57

  1

  Sheet1

  1

  25560.53

  Oct-560.88

  Nov-560.96

  Dec-560.85

  Jan-571.16

  Feb-570.69

  Mar-570.86

  Apr-570.75

  May-570.68

  Jun-570.67

  Jul-570.45

  ,

 • 28

  wardPCT- 13

  PCT- 2

  PCT- 1 13 (1.CKD 5 2. HIV 3 3.CHCA 2 4.Infection wound 1 5.DM 1 6.SLE 1 )

  2 1.Blighted ovum2.Infection wound Leiomyoma of uterus

  1 Gastroenteritis

 • 2.3 0%

  1,122 1 Cholecystectomy

  1

  0.31

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0.09

  Sheet1

  25560.31

  Oct-560.00

  Nov-560.00

  Dec-560.00

  Jan-570.00

  Feb-570.00

  Mar-570.00

  Apr-570.00

  May-570.00

  Jun-570.00

  Jul-570.09

 • 4.2 VAP < 10 : 1,000

  1

  10.06

  7.52

  4.74

  11.07

  9.93

  4.01

  6.43

  11.87

  9.78

  9.98

  7.98

  Sheet1

  255610.06

  Oct-567.52

  Nov-564.74

  Dec-5611.07

  Jan-579.93

  Feb-574.01

  Mar-576.43

  Apr-5711.87

  May-579.78

  Jun-579.98

  Jul-577.98

 • VAP 2557

  VAP

 • < 5 : 1,0004.3 CAUTI (Catheter associated urinary tract infection)

  1

  0.9

  0

  0.37

  1.36

  0.43

  0.69

  0.4

  1.85

  0.74

  0

  0.7

  1 ICU

  Sheet1

  25560.90

  Oct-560

  Nov-560.37

  Dec-561.36

  Jan-570.43

  Feb-570.69

  Mar-570.40

  Apr-571.85

  May-570.74

  Jun-570

  Jul-570.70

 • 4.4 SSI (01,02) Sit Specific Infection (,) < 4.5 %

  1

  0.14

  0

  0

  0.25

  0.36

  0

  0

  0

  0.07

  0.07

  0

  Sheet1

  25560.14

  Oct-560.00

  Nov-560.00

  Dec-560.25

  Jan-570.36

  Feb-570.00

  Mar-570.00

  Apr-570.00

  May-570.07

  Jun-570.07

  Jul-570.00

 • 4.5 Tube < 10 : 1,000

  1

  14.52

  8.2

  11.07

  8.86

  10.73

  7.15

  4.33

  7.74

  16.06

  8.62

  23.32

  Sheet1

  255614.52

  Oct-558.20

  Nov-5611.07

  Dec-568.86

  Jan-5710.73

  Feb-577.15

  Mar-574.33

  Apr-577.74

  May-5716.06

  Jun-578.62

  Jul-5723.32

 • Tube 2557

 • 3.1 (Quick Ratio) 1% .. 57Quick Ratio 1.63

  1

  1.641.64..

  1.651.65..

  1.651.65..

  1.651.7..

  1.461.74..

  1.261.66..

  1.311.68.

  1.371.63..

  1.18....

  1.22....

  1.27....

  1.18....

  2556

  2557

  Sheet1

  .......................

  25561.641.651.651.651.461.261.311.371.181.221.271.18

  25571.641.651.651.701.741.661.681.63

 • 3.2 (Current Ratio) 1.5% ..57Current Ratio 1.72

  1

  1.811.8100

  1.951.95....

  1.951.95....

  1.951.79....

  1.611.82....

  1.41.74....

  1.441.73..

  1.561.72....

  1.32......

  1.3......

  1.23......

  1.27......

  2556

  2557

  Sheet1

  .......................

  25561.811.951.951.951.611.401.441.561.321.301.231.27

  25571.811.951.951.791.821.741.731.72

 • 3.3 ( Cash Ratio) 0.8% ..57Cash Ratio 0.78

  1

  1.211.2100

  1.221.22....

  11....

  10.92....

  1.240.9....

  10.9....

  0.860.93..

  0.810.78....

  0.72......

  0.79......

  0.7......

  0.75......

  2556

  2557

  Sheet1

  .......................

  25561.211.221.001.001.241.000.860.810.720.790.700.75

  25571.211.221.000.920.900.900.930.78

 • 5.6 80%

  1

  77.53

  72.78

  70

  75.49

  78.64

  96.71

  81.18

  79.46

  73.65

  83.29

  85.08

  Sheet1

  255677.53

  Oct-5672.78

  Nov-5670.00

  Dec-5675.49

  Jan-5778.64

  Feb-5796.71

  Mar-5781.18

  Apr-5779.46

  May-5773.65

  Jun-5783.29

  Jul-5785.08

 • 5.10.1 (Prescribing error)
 • 5.10.2 (Dispensing error) < 2 /1000 OPD 14,607 88

  1

  1.62

  3.9

  3.47

  1.28

  1.41

  3.72

  3.04

  5.36

  3.61

  6.02

  Sheet1

  25561.62

  Oct-563.90

  Nov-563.47

  Dec-561.28

  Jan-571.41

  Feb-573.72

  Mar-573.04

  Apr-575.36

  May-573.61

  Jun-576.02

 • 5.11.1 (Prescribing error) < 35 /1000 14,671 487

  1

  22.86

  17.65

  21.77

  20.2

  8.08

  16.84

  14.94

  18.2

  18.62

  33.19

  Sheet1

  255622.86

  Oct-5617.65

  Nov-5621.77

  Dec-5620.20

  Jan-578.08

  Feb-5716.84

  Mar-5714.94

  Apr-5718.20

  May-5718.62

  Jun-5733.19

 • 5.11.2 (Dispensing error) < 3 /1000 14,671 29

  1

  1.69

  1.64

  1.93

  0.92

  0.88

  1.17

  1.72

  1.41

  2.09

  1.98

  Sheet1

  25561.69

  Oct-561.64

  Nov-561.93

  Dec-560.92

  Jan-570.88

  Feb-571.17

  Mar-571.72

  Apr-571.41

  May-572.09

  Jun-571.98

 • 5.11.3 < 1 : 1000 14,671 4

  1

  1.42

  0.49

  0.44

  0.53

  0.34

  0.92

  0.57

  0.14

  0.93

  0.27

  Sheet1

  25561.42

  Oct-560.49

  Nov-560.44

  Dec-560.53

  Jan-570.34

  Feb-570.92

  Mar-570.57

  Apr-570.14

  May-570.93

  Jun-570.27