of 29 /29
BỘ GD&ĐT Trường Đại học SPKT TP.HCM Khoa: CNMay & TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Chương trình Giáo dục đại học Ngành đào tạo: Công nghệ may Trình độ đào tạo: Đại học Chương trình đào tạo: Công nghệ may ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Nhập môn ngành may Mã học phần: INHE130151 2. Tên Tiếng Anh: Introduction to Garmemt Industrial 3. Số tín chỉ: 3 tín chỉ (2 +1) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành) 4. Phân bố thời gian: (2:2:6) (2 tiết lý thuyết + 2 tiết thực hành + 6 tiết tự học ) Thời gian học: 15 tuần 5. Các giảng viên phụ trách học phần 1/ GV phụ trách chính: Trần Thanh Hương 2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 2.1/ Vũ Minh Hạnh 2.2/ Tạ Vũ Thục Oanh 2.3/ Nguyễn Hoa Mai 2.4/ Nguyễn Phước Sơn 6. Điều kiện tham gia học tập học phần Môn học trước: không Môn học tiên quyết: không Khác: không

1. Nhập môn ngành may

  • Author
    hacong

  • View
    216

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of 1. Nhập môn ngành may

B GD&TTrng i hc SPKT TP.HCMKhoa: CNMay & TTCNG HA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phc

Chng trnh Gio dc i hcNgnh o to: Cng ngh may Trnh o to: i hcChng trnh o to: Cng ngh may CNG CHI TIT HC PHN

1. Tn hc phn: Nhp mn ngnh may M hc phn: INHE1301512. Tn Ting Anh: Introduction to Garmemt Industrial 3. S tn ch: 3 tn ch (2 +1) (2 tn ch l thuyt, 1 tn ch thc hnh)4. Phn b thi gian: (2:2:6) (2 tit l thuyt + 2 tit thc hnh + 6 tit t hc )Thi gian hc: 15 tun 5. Cc ging vin ph trch hc phn 1/ GV ph trch chnh: Trn Thanh Hng2/ Danh sch ging vin cng GD:2.1/ V Minh Hnh2.2/ T V Thc Oanh2.3/ Nguyn Hoa Mai2.4/ Nguyn Phc Sn6. iu kin tham gia hc tp hc phnMn hc trc: khngMn hc tin quyt: khngKhc: khng7. M t tm tt hc phn Trang b cho sinh vin nm th nht kin thc v Trng H SPKT, Khoa CNM&TT, gip sinh vin nhanh chng lm quen v ha nhp vi mi trng mi. Hc phn cng gii thiu tng qut chng trnh hc v nh hng v ngh nghip, gip sinh vin hiu r nhim v, vai tr, trch nhim ca ngi K s ngnh Cng ngh may trong tng lai. ng thi, gip sinh vin xy dng v bi dng nn tng o c ngh nghip cng nh rn luyn v K nng mm.8. Mc tiu Hc phn MC TIUHC PHNM T MC TIU HC PHN(HP ny trang b cho sinh vin:) CHUN U RA CTT

G1Kin thc x hi nh: tm hiu v Trng v KhoaKin thc c bn v chuyn mn: k thut, ngh thut trong chuyn ngnh may1.1, 1.2

G2Kh nng nh hng ngh nghip; xy dng thi hc tp ng n v nn tng o c ngh nghip2.1, 2.3, 2.4, 2.5

G3K nng giao tip v lm vic nhm3.1, 3.2, 3.3

G4Kh nng tm hiu c nhu cu ca x hi v doanh nghip i vi ngnh may.4.1, 4.2, 4.3

9. Chun u ra ca hc phnCR HC PHNM T CHUN U RA HC PHNCHUN U RA CDIO

G1G1.1M t c lch s pht trin, s t chc; nh hng ca Trng i hc S phm K thut Tp. H Ch Minh, Khoa CNM&TT; cc t chc on Hi v cc CLB ca Trng, Khoa.1.1

G1.2Trnh by c cc bc thit k k thut; Gii thiu c chun u ra, chng trnh khung, chng trnh o to ca ngnh may.1.2

G2G2.1Lp lun v gii quyt c mi lin h gia mt s vn ny sinh trong hc ng v ngoi x hi2.1.1

G2.2Kho st qua ti liu v thng tin in t, th nghim xut cch gii quyt mt s tnh hung cho trc.2.2.32.2.4

G2.3Rn luyn k nng t duy h thng thng qua vic gii quyt mt s tnh hung gi nh.2.3.12.3.3

G2.4Lm ch bn thn xy dng c tm th hc tp hiu qu, pht trin t duy sng to 2.4.22.4.52.4.6

G2.5Hiu c tm quan trng ca o c, cc nguyn tc o c trong hc tp, o c c nhn v ngh nghip. Ch ng ln k hoch hc tp ca c nhn, cp nht thng tin ngnh may.2.5.12.5.32.5.4

G3

G3.1C k nng lnh o nhm v lm vic nhm hiu qu.3.1. 3.1.23.1.4

G3.2C k nng c bn v giao tip thng thng, giao tip bng vn bn, giao tip in t v thuyt trnh trc m ng.3.2.13.2.3 3.2.43.2.6

G3.3Nhn thc c tm quan trng ca ting Anh v nm c cc phng php t hc ting Anh.3.3.1

G4G4.1Hiu c vai tr, trch nhim ca ngi k s v tc ng ca cc hot ng k thut n s pht trin ca X hi4.1.1, 4.1.2

G4.2Tn trng vn ha doanh nghip may tng bc thu hiu v hi nhp.4.2.1

10. Nhim v ca sinh vin Sinh vin phi tham d ti thiu 80% gi trn lp. Sinh vin hon thnh cc nhim v, bi tp c giao.

11. Ti liu hc tp Ti liu hc tp chnh[1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[2] S tay sinh vin trng H SPKT Tp.HCM Ti liu tham kho[3] Stephen R. Covey, V Tin Phc (dch)- By thi quen cho ngi thnh t (The 7 Habits of Highly Effective People), NXB Tr[4] Tony Buzan: Use your memory- First published in Great Britain - 1986[5] Nguyn Kim Phc: Phng php nng cao hiu qu hc tp NXB Bch khoa - H Ni Nm 2012[6] ANDREW MATTHEWS B sch i thay i khi chng ta thay i NXB Tr - Nm 2011[7] Leil Lowndes Ngh thut giao tip thnh cng NXB L X hi Nm 2012[8] PGS.TS ng nh Bi Bi ging K nng lm vic nhm Trng H Nng lm TP.HCM + Robert B Maddux Xy dng nhm lm vic (Team Building) NXB Tng hp TP.HCM Nm 2008 [9] Trng Hu Phng php hc tp khoa hc NXB bch khoa H Ni NXB 2012 [10] Nguyn Duy Chin Phng php hc tp thoi mi NXB Bch khoa H Ni Nm 2012 [11] L Xun Son (ch bin ), Nguyn Hng Kin, Hong Th Tm - K thut son tho vn bn NXB Tng hp Tp. H Ch Minh- 2006 [12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp [13] Cc t ri gii thiu doanh nghip may12. T l phn trm cc thnh phn im v cc hnh thc nh gi sinh vin: STTNi dungHnh thcThi gian THCng c KTChun u ra% im s

BT1Trnh by hiu bit ca bn v trng H SPKT, v Khoa Cng ngh May & TT, cc xng thc tp, ngnh hcC nhnTun 2Bi bo co trn giy G1.1G3.25

BT2Thit k trang phc c ng t vt liu cho trc ( Nhm c 8-10 thnh vin15 pht chun b 15 pht thc hin5 pht thuyt trnh v trnh din trang phc )NhmTun 3Thuyt trnhG1.2G2.1G2.2G2.3G2.4G3.1G3.2G4.15

BT 3Thit k b su tp (5 sn phm) t vt liu ph thi, chun b cho bi bo co cui k.( Lu : BT3 ny l mt phn ca bi tp cui k - BT 12)Nhm c 8-10 thnh vinChn ch .V phc tho.Thc hin thit k k thut v trin khai to mu)NhmTun 3Thuyt trnhG1.2G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2G4.120

BT4Sinh vin hy nghin cu chun u ra ca ngnh, ni dung cc mn hc v phn tch mi lin quan gia cc mn hc v chun u ra?C nhnTun 4Bi bo co trn giy G1.1G1.2G2.3G2.45

BT5Vit bi thu hoch v bui giao lu vi Cu sinh vin thnh t.C nhnTun 5Bi thu hoch G1.1G1.2G2.3G2.4G3.2G4.1 5

BT6Hy xy dng d n t chc i cm tri ti Long Hi trong thi gian 2 ngy 1 m vi s lng thnh vin l 20 ngi?

NhmTun 8Bo co nhmG1.2G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.25

BT 7Sinh vin t gii quyt mt vn trong cuc sng do gio vin gi trc.

C nhnTun 9Bi vitG2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.25

BT 8Tm kim thng tin, thit k bi bo co (power point) v thuyt trnh nhm theo ch : chng minh o di l trang phc truyn thng ca ngi Vit nam( Nhm c 8-10 thnh vinNhn nhim vSon phiu kho st v ni dung c phn cngKho st t nht 30 ngi km minh chngTm ti liu trn internet.Son bi bo co nhm trn power pointChun b thuyt trnh bi bo co Bo co Thuyt trnh 10 pht + 5 pht phn bin//nhm)nhmTun 11Kt qu lm vic nhmG2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.25

BT 9Luyn tp k nng i thoi v lng nghe ( Nhm c 8-10 thnh vinNhn nhim vSon phiu kho st v ni dung c phn cngKho st t nht 30 ngi km minh chngGp nhn vt mun c i thoiTin hnh i thoi, lng nghe, ghi chp/ghi mChun b thuyt trnh bi bo co trn power pointBo co 5 pht/nhm v qu trnh thc hin cng vic v kt qu bui i thai ca nhm)nhmTun 11Kt qu lm vic nhmG2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.25

BT 10Thc hin gii thiu bn thn bng ting Anh (Thi gian: 5 pht)C nhnTun 12Thuyt trnh/ bi vit c nhnG2.4G3.2G3.3G4.15

BT 11Gii quyt cc tnh hung v o c ngh nghipC nhnTun14Bi vitG2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.2G4.1G4.25

BT 12Bi tp tng hp cui k1. Su tm tn, a ch, hnh nh 5 doanh nghip ti tp. HCM chuyn sn xut o s mi, qun ty, jacket, trang phc th thao, trang phc lt nam, trang phc lt n,.... 2. Su tm hnh nh trang thit b cho phn xng ct, may, hon tt (5 thit b/xng)3. Thit k b su tp (5 sn phm) t vt liu ph thi 4. Son bi bo co bng Power point5. Thuyt trnh v trnh din b su tp ti bui hc cui cngnhmTun 15Vit bi bo coG2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2G3.3G4.1G4.230

13. Thang im: 10 imQu trnh: 50%; Cui k : 50%14. Ni dung v k hoch thc hinTun th 1: Chng 1: Gii thiu v trng HSPKT, Tp.HCM (2/2/4)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lpChng 1: Gii thiu v trng HSPKT, Tp.HCM 1.1. Gii thiu v trng HSPKT, Tp.HCM1.1.1. Lch s hnh thnh v pht trin1.1.2. Tm nhn v s mng1.1.3. nh hng pht trin1.1.4. C cu t chc1.2. Gii thiu v Khoa CNM & TT1.2.1. Lch s hnh thnh v pht trin1.2.2. nh hng pht trin1.2.3. C cu t chc1.3. Tm hiu v cc qui nh, biu mu c in trongS tay sinh vinTm tt cc PPGD+ Thuyt trnh v din ging

G1.1G2.4

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:1. Hy v s xc nh v tr trng by cc loi gio trnh v TLTK chuyn ngnh may ti Khoa CN May & TT v ti Th vin Trng i hc S phm K thut TP.HCM 2. Tm hiu thng tin v CBVC ca Khoa (Tn, b mn cng tc, mn hc m nhim)

G1.1G2.4G3.2

C/ Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[2] S tay sinh vin trng H SPKT Tp.HCM[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 2: Chng 2: Tng quan v k thut (2/2/4)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lpChng 2: Tng quan v k thut 1.1. Khi nim v K thut1.2. Ngi k s s lm g?1.3. Nhng yu t v phn tch k thut1.4. K thut trong chuyn ngnh Cng ngh mayTm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging+ Tho lun lm vic nhm

G1.2G2.1G3.1 G3.2G4.1

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:BT 1: Trnh by hiu bit ca bn v trng H SPKT, v Khoa Cng ngh May & TT, cc xng thc tp, ngnh hc?

G1.1G3.2

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 3: Chng 3: Thit k k thut (2/2/4) D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lp1.1. Khi nim v thit k k thut1.2. Quy trnh thit k K thut- Xc nh vn .- To ra cc thit k s b c kh nng la chn.- nh gi cc thit k v la chn thit k.- Thit k chi tit.- Bo v quan im thit k.- Sn xut v th nghim.- nh gi tnh nng ca sn phm.- Bo co v thit k sn phmBT 2: Thit k trang phc c ng t vt liu cho trcTm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging+ Tho lun lm vic nhm

G1.2G2.1G2.2G2.3G2.4G3.1 G3.2G4.1

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:BT 3: Thit k b su tp (5 sn phm) t vt liu ph thi v chun b cho bi bo co ht mn.

G1.2G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 4: Chng 4: nh hng ngh nghip (2/2/4)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lp4.1. Gii thiu v Ngnh cng ngh may4.1.1. Lch s hnh thnh v pht trin4.1.2. Vai tr ca ngnh may trong x hi hin nay4.1.3. Gii thiu Chun u ra ca ngnh may4.1.4. Gii thiu cc ngnh lin quan gn vi ngnh may4.1.5. Vai tr, v tr, nhim v ca ngi k s ngnh may4.2. Gii thiu Chng trnh o to ngnh may4.2.1. Gii thiu phn kin thc gio dc i cng4.2.2. Gii thiu phn kin thc gio dc chuyn nghip4.2.3. Phn tch s cn thit, mi lin quan gia cc mn hc4.2.4. Phn tch mi lin h gia cc mn hc vi thc tin4.2.5. Gii thiu a ch web, gio trnh v ti liu tham kho4.2.6. Gii thiu nhng c hi v thch thc ngh nghip trong tng lai4.3. Nhng chun mc ngh nghip Xy dng hnh nh c nhn chuyn nghip Giao tip hiu qu (nguyn tc 3T) 7 thi quen thnh t. 12 gi tr sng Tm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging

G1.2G2.1G2.2G2.4G2.5G4.1G4.2

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:BT4: Sinh vin hy nghin cu chun u ra ca ngnh, ni dung cc mn hc v phn tch mi lin quan gia cc mn hc v chun u ra?

G1.2G2.1G2.3G2.4G2.5G4.1

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[2] S tay sinh vin cc kha i Hc S Phm K thut Tp. H Ch Minh[3] Stephen R. Covey, V Tin Phc (dch)- By thi quen cho ngi thnh t (The 7 Habits of Highly Effective People), NXB Tr[5] Nguyn Kim Phc: Phng php nng cao hiu qu hc tp NXB Bch khoa - H Ni Nm 2012[6] ANDREW MATTHEWS B sch i thay i khi chng ta thay i NXB Tr - Nm 2011[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 5: Chng 3: nh hng ngh nghip (2/2/4) (tt)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lp4.4. Giao lu vi cu sinh vin+ GV gii thiu nhn vt giao lu: H, Tn; Chc v hin ti; Nhim v chuyn mn m trch+ T chc giao lu: nhn vt chia s nhng b quyt thnh cng+ SV t cu hi, tm hiu v cch gii quyt cc kh khn khi tip cn thc t.+ Ta m v ghi nhn thng tin ca bui giao lu.BT5 : Vit bi thu hoch v bui giao luTm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging+ t cu hi - Gii p

G1.1G1.2G2.3G2.4G3.2G4.1G4.2

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:+ Trnh by suy ngh v xy dng hnh nh c nhn chuyn nghip ca bn thn.

G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G2.4G3.3G4.1

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[7] Leil Lowndes Ngh thut giao tip thnh cng NXB L X hi Nm 2012[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 6: Chng 5: Phng php hc tp hiu qu trong trng i hc (2/2/4)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lp5.1. Xc nh mc ch v ng c hc tp ng n5.2. Xy dng k hoch hc tp v biu qun l thi gian 5.3. Gii thiu cc phng php hc tp hiu qu5.4. Gii thiu mt s k nng h tr qu trnh hc tp5.4.1. K nng xy dng k hoch hc tp5.4.2. K nng qun l thi gian5.4.3. K nng nghe ging v ghi chp5.4.4. K nng t duy5.4.5. K nng tm kim thng tin5.4.5.1. K thut tm kim TT trn mng5.4.5.2. K thut tm kim TT qua sch, bo, TLTK5.4.5.3. Quy trnh tm kim thng tin5.4.5.4. Thc hnh tm kim thng tin5.4.6. K nng t hc v hc tp sut iTm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging,

G2.1G2.3G2.4G2.5

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:+ Tm hiu cc phng php thu thp thng tin, d liu.+ Rn luyn k nng ghi nh+ Bn t duy v nhng b sch ca Tony Buzan+ Chun b gii thiu v c nhn bng ting Anh

G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.3

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[4] Tony Buzan: Use your memory- First published in Great Britain - 1986[5] Nguyn Kim Phc: Phng php nng cao hiu qu hc tp NXB Bch khoa - H Ni Nm 2012[9] Trng Hu Phng php hc tp khoa hc NXB bch khoa H Ni NXB 2012 [10] Nguyn Duy Chin Phng php hc tp thoi mi NXB Bch khoa H Ni Nm 2012 [12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 7: Chng 6: K nng lm vic nhm (2/2/4)A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

Ni dung GD trn lp6.1. Tm quan trng ca KNLVN6.2. Nguyn tc lm vic nhm6.3. K nng lm vic nhm6.3.1. Xy dng nhm lm vic6.3.2. K nng xy dng d n Game show: xy thp tre, cng i, ct giy, thi bng,...Tm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging+ Tho lun lm vic nhm

G2.1G2.3G2.4G2.5G3.2

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:Lm vic nhm: Tm kim thng tin theo ch : chng minh o di l trang phc truyn thng ca ngi Vit nam, vit bo co, chun b thuyt trnh

1. G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[8] PGS.TS ng nh Bi Bi ging K nng lm vic nhm Trng H Nng lm TP.HCM + Robert B Maddux Xy dng nhm lm vic (Team Building) NXB Tng hp TP.HCM Nm 2008[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 8: Chng 6: K nng lm vic nhm (2/2/4) (tt)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lp6.3.K nng lm vic nhm (tt)6.3.3. K nng lp k hoch v iu hnh nhm6.3.4. K nng qun l xung t6.3.5. K nng nhn nh, nh gi hot ng nhm.Tm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging, + Tho lun lm vic nhm

G2.1G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:BT 6: Hy xy dng d n t chc i cm tri ti Long Hi trong thi gian 2 ngy 1 m vi s lng thnh vin l 20 ngi?

1. G1.2G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[8] PGS.TS ng nh Bi Bi ging K nng lm vic nhm Trng H Nng lm TP.HCM + Robert B Maddux Xy dng nhm lm vic (Team Building) NXB Tng hp TP.HCM Nm 2008[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 9: Chng 7: K nng gii quyt vn (2/2/4)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lpChng 7: K nng gii quyt vn 7.1. Khi nim v vn 7.2. Tm quan trng ca k nng gii quyt vn n hiu qu cng vic7.3. Qui trnh gii quyt vn 7.4. Cc cng c gii quyt vn Tm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging+ Tho lun lm vic nhmG2.1G2.2G2.3G2.4G2.5

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)

D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:BT 7: Sinh vin t gii quyt mt vn trong cuc sng do gio vin gi trc.

G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.2

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[6] ANDREW MATTHEWS B sch i thay i khi chng ta thay i NXB Tr - Nm 2011[7] Leil Lowndes Ngh thut giao tip thnh cng NXB L X hi Nm 2012[8] PGS.TS ng nh Bi Bi ging K nng lm vic nhm Trng H Nng lm TP.HCM + Robert B Maddux Xy dng nhm lm vic (Team Building) NXB Tng hp TP.HCM Nm 2008[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 10: Chng 8: K nng giao tip (2/2/4)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lp8.1. Tng quan v giao tip8.2. K nng giao tip bng li8.2.1. K nng tham gia hi hp8.2.2. K nng thuyt trnh 8.2.3. K nng thit k bi bo co bng power pointTm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging.

G2.3G2.4G2.5G3.2G4.1

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:Lm vic nhm: luyn tp k nng i thoi v lng nghe theo yu cu cho trc

1. G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[7] Leil Lowndes Ngh thut giao tip thnh cng NXB L X hi Nm 2012[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 11: Chng 8: K nng giao tip (2/2/4) (tt)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lp8.2. K nng giao tip bng li (tt)BT 8: Thit k bi bo co (power point) v thuyt trnh nhm v ch chng minh o di l trang phc truyn thng ca ngi Vit nam theo nhng yu cu cho trcBT 9: Luyn tp k nng i thoi v lng nghe.Tm tt cc PPGD:+ Tho lun lm vic nhm+ SV luyn tp k nng thuyt trnh

G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:1. Chun b bi gii thiu bn thn bng ting Anh2. Sinh vin su tm thm mt s tnh hung giao tip thng thng bng ting Anh

3. G2.2G2.3G2.4G2.5G3.3

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[7] Leil Lowndes Ngh thut giao tip thnh cng NXB L X hi Nm 2012[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 12: Chng 8: K nng giao tip (2/2/4) (tt)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lp8.2.K nng giao tip bng li (tt)8.2.4. K nng thng lng thuyt phc8.2.5. K nng giao tip bng ting Anh8.2.5.1. Tm quan trng ca ting Anh trong giao tip v trong k thut8.2.5.2. K nng t hc ting AnhBT 10: Thc hin gii thiu bn thn bng ting Anh Tm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging+ SV luyn tp k nng thuyt trnh

G2.4G3.2G3.3G4.1

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:Lm vic nhm: Mi nhm c t 8-10 thnh vin, chun b cc ni dung cho bi Thuyt trnh cui k nh sau:6. Su tm tn, a ch, hnh nh 5 doanh nghip ti tp. HCM chuyn sn xut o s mi, qun ty, jacket, trang phc th thao, trang phc lt nam, trang phc lt n,.... 7. Su tm hnh nh trang thit b cho phn xng ct, may, hon tt (5 thit b/xng)8. Thit k b su tp (5 sn phm) t vt liu ph thi 9. Son bi bo co bng Power point10. Thuyt trnh v trnh din b su tp ti bui hc cui cng

4. G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2G4.1G4.2

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[7] Leil Lowndes Ngh thut giao tip thnh cng NXB L X hi Nm 2012[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 13: Chng 8: K nng giao tip (2/2/4) (tt)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lp8.3. K nng giao tip bng vn bn thng thng8.3.1. K nng son tho mt s vn bn, n t 8.3.2. K nng son tho email8.4. K nng vit bo co chuyn ngnhTm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging

G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)

D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:Mi SV son tho mt trong cc vn bn sau:1. n xin tr cp kh khn t xut2. n xin mn hi trng3. K hoch t chc bui vn ngh cp khoa4. Giy mi hpG2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.2

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014[7] Leil Lowndes Ngh thut giao tip thnh cng NXB L X hi Nm 2012[11] L Xun Son (ch bin ), Nguyn Hng Kin, Hong Th Tm - K thut son tho vn bn NXB Tng hp Tp. H Ch Minh- 2006[12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp

Tun th 14: Chng 9: o c ngh nghip (2/2/4)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)

Ni dung GD trn lpChng 9: o c ngh nghip9.1. o c c nhn9.2. o c trong hc tp (o c ca hc sinh sinh vin)9.3. o c ngh nghip (Xy dng hnh nh ngi c nhn, k s ngnh may cng nghip trong tng lai )Tm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging+ Nu vn - gii p

G2.4G2.5G4.1G4.2

B/Cc ni dung cn t hc nh: (8)D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

Cc ni dung t hc:BT 11: Gii quyt cc tnh hung v o c ngh nghip cho trc

G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2G4.1G4.2

Lit k cc ti liu hc tp[1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014 [12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp [13] Cc t ri gii thiu doanh nghip may

Tun th 15: BO CO KT QU THC HIN BI TP CUI KD kin cc CR c thc hin sau khi kt thc ND

A/ Tm tt cc ND v PPGD trn lp: (4)G2.1G2.2G2.3G2.4G2.5G3.1G3.2G4.1G4.2

Ni dung GD trn lpCc nhm bo co kt qu thc hin bi tp cui kNhn xt, nh gi s b Tm tt cc PPGD:+ Thuyt trnh v din ging+ SV lm vic nhmPhng php kim tra nh gi

B/ Cc ni dung cn t hc nh: (8)Cc ni dung t hc:ng cun bo co.Np bi.D kin cc CR c thc hin sau khi kt thc t hc

G2.3G2.4G2.5

Lit k cc ti liu hc tp [1] Ti liu ging dy: Trn Thanh Hng Nhp mn ngnh may, i hc S phm K thut TP.HCM, 2014 [12] Internet Cc ti liu lin quan n ni dung hc tp [13] Cc t ri gii thiu doanh nghip may

15. o c khoa hc: Sinh vin khng sao chp cc bo co, tiu lun ca nhau. Cc phn trch dn trong bo co, tiu lun phi ghi r xut s; tn tc gi v nm xut bn

16. Ngy ph duyt: ngy /thng /nm

17. Cp ph duyt:

Trng khoaT trng BMNgi bin son

V Minh Hnh Nguyn Ngc ChuTrn Thanh Hng18. Tin trnh cp nht CCTLn 1: Ni Dung Cp nht CCT ln 1: Ngy.. thng.. nm.