โครงการอบรมพี่สวนพระยาสู่น้องฯโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ปศท.๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) โรงเรียนสวนพระยาวิทยา ตำบลคุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Recommended

View more >