59684250 Brosura Lekovito Bilje

 • View
  62

 • Download
  15

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zdravlje iz prirode

Transcript

 • UVOD

  Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzea i preduzetnitva ZLATIBOR d.o.o. iz Uica je osnovan u oktobru 2002.godine sa ciljem da prua neposrednu, nefinansijsku podrku malim i srednjim preduzeima i preduzetnicima. Tokom trogodinjeg rada Regionalni centar ZLATIBOR je pruio niz savetodavnih usluga (informacije, saveti, obuke, konsultacije) i konkretnih poslovnih usluga (izrada brojnih dokumenata u oblasti poslovnog planiranja, marketinga, pravnih i administrativnih poslova itd.) kako postojeim firmama, tako i ljudima koji su tek zapoinjali samostalnu delatnost.Publikacija koja je pred Vama je jo jedna od aktivnosti kojom elimo da pomognemo razvoj preduzetnitva, tanije da iniciramo proizvodnju i preradu lekovitog bilja u naem kraju. Potreba za ovom publikacijom je prepoznata pre svega pri naem svakodnevnom kontaktu sa klijentima i saznanja do kojih smo doli, zatim iz elje klijenata da se upoznaju sa potencijalnim idejama za zapoinjanje samostalne delatnosti, kao i iz potrebe da se nadomesti nedostatak znanja i informacija kod preduzetnika koji su ve zainteresovani za uzgoj lekovitog bilja. Ovaj prirunik je zamiljen kao svojevrsni vodi za potencijalne i postojee preduzetnike u njihovom nastojanju da zaponu ili proire i dopune svoju delatnost pre svega uzgoj, ali i otkup ili preradu lekovitog bilja. On nudi u saetoj formi osnovne informacije (tehniko-tehnoloke, trine, finansijske) za 11 biljaka iji se plantani uzgoj preporuuje u naem kraju, a koje su potrebne svakom preduzetniku u cilju sagledavanja opravdanosti pokretanja nove poslovne aktivnosti.Nadamo se da e ova publikacija zainteresovanima biti od koristi kao prvi korak u razmatranju njihove budue poslovne opcije. Za sve dodatne informacije, savete, ali i nove ideje Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzea i preduzetnitva Zlatibor u Uicu, sa svojim timom zaposlenih i ekipom spoljnih saradnika Vam je uvek na raspolaganju.I na kraju, potrebno je naglasiti da objavljivanje ove publikacije ne bi bilo mogue bez Optine Uice i Vojvoanske banke a.d., Novi Sad, Filijala Uika banka, koji su finansijski pomogli njenu pripremu i tampanje.

  Sneana Selakovi Direktor Regionalnog centra za razvoj MSPP ZLATIBOR Februar 2006.

 • RE AUTORA

  Lekovito i aromatino bilje se plantano gaji u Srbiji na svega 0,l% obradivih povrina i to najveim delom u Vojvodini gde su formirane plantae vee od l0 ha povrine za nekih dvadesetak najee gajenih vrsta biljaka. Plantae manje od l0 ha povrine se uglavnom sade u zavisnosti od trenutne potranje za pojedinim vrstama lekovitog i aromatinog bilja, tj. pratei pokazatelje ekonomske isplativosti, ili se na tim manjim povrinama gaje vrste ije uvodjenje u proizvodnju tek poinje. Gajenje lekovitog bilja u ovom delu nae zemlje ima tradiciju duu od l00 godina to znai da proizvodjai ve imaju bogato i dugo iskustvo u ovim poslovima.Nasuprot ovome, u sadanjem Zlatiborskom okrugu postoji duga tradicija sakupljanja samoniklog lekovitog bilja branog na Zlatiboru, Tari, Zlataru, Murtenici, Jelovoj gori, Goliji. Tako je i danas veoma teko nai kuu u selima u okolini Uica koja nema za zimu spremno osueno bar nekoliko vrsta ajeva ili da ne raspolae odredjenim tradicionalnim znanjima o nainu pripremanja i upotrebe lekovitog bilja. Jedan od velikih izvora prihoda za stanovnitvo pedesetih godina prolog veka bilo je sakupljanje lekovitog i aromatinog bilja, naroito lincure koja je bila i vaan izvozni artikal bive FNRJ, ali je naalost neplanskom eksploatacijom skoro potpuno nestala sa ovih podruja. Medjutim, plantana proizvodnja lekovitog i aromatinog bilja, osim par izuzetaka na manjim povrinama, praktino ne postoji u Zlatiborskom okrugu.Pokuaemo da navedemo razloge zbog kojih bi trebalo gajiti lekovito i aromatino bilje na podruju Zlatiborskog okruga u smislu ekonomske isplativosti i perspektive, sa kratkim nazanakama o nainu rada, i naravno navesti tekoe i prepreke koje treba savladati.Znamo da one koji budu itali ovu brouru prvo zanimaju ekonomski pokazatelji posla kojim bi eventualno poeli da se bave, ali emo ih ipak ostaviti za kasnije, za svaku biljku ponaosob. Za poetak emo navesti razloge koji govore u prilog celog projekta dakle, zato lekovito bilje i zato ove biljne vrste.

  Pre svega, imali smo u vidu veliku zainteresovanost ljudi iz ovih krajeva za uzgoj lekovitog bilja primeenu jo pre dve godine kada je Regionalni centar ZLATIBOR u saradnji sa organizacijom SIPPO iz vajcarske organizovao jednodnevni seminar o uzgoju lekovitog bilja i proizvodnji organski gajene hrane. Meutim, izuzetno kvalitetan seminar je obiljem informacija malo zbunio ljude: smatrali smo da e biti delotvornije da ljudima pruimo niz saetih, praktinih uputstava i informacija kako bi se lake odluili da svoju zainteresovanost i konkretno realizuju.

  Prvo to treba znati je da ovih desetak biljaka (koje emo kasnije obraditi i koje bi bilo isplativo gajiti) predstavljaju u prirodi KOROVSKE BILJKE. To znai:

  Da imaju vrlo veliku klijavost semena kome ne treba tretman Da ih izuzetno retko ili uopte ne napadaju tetoine ili bolesti, a ako se i

  pojave ne nanose ekonomski znaajne tete

 • Da zbog brojnosti i razliitosti vrsta mogu se gajiti u razliitim regionima Cvetne kulture dobro uspevaju i na siromanim zemljitima.

  Druga povoljnost je to je do kvalitetnog semenskog i rasadnog materijala lako doi, jer ga i sam proizvodja kasnije vrlo lako moe proizvesti. Proizvodnja rasada se najlake vri iz semena tokom tri letnja meseca u formirane leje, koje naravno moraju biti izdvojene dalje od plantae, odakle se rasad rasadjuje na stalno mesto krajem oktobra ili poetkom novembra. Na taj nain se dobija kvalitetan, otporan rasad koji i u prvoj godini daje dobar rod. Skuplje, a nepotrebno, je gajiti rasad u plastenicima tokom zime kao za druge kulture.

  Trea povoljnost je struna podrka u nadgledanju, savetima, kvalitetnom semenu i rasadu, koje farmaceuti Instituta Josif Pani vrlo rado pruaju zainteresovanima, kao to su dr.Dragoja Radanovic i dr.Katarina Fodulovic Savikin, kao i Branka Spasojevi iz Nacionalnog parka Tara, koja je uestvovala u nekoliko projekata finansiranih od strane Ministarstva nauke i zatite ivotne sredine, i koja je, zanimljivosti radi, prva uspela da vrstu Arnica chamissonis proizvede iz korena tj. stolona.

  Sledea povoljnost je dobra ekoloka situacija na okrugu gde na velikom delu praktino nema izvora zagadjenja. Takoe, sam uzgoj i prerada lekovitog bilja ne zagauju ivotnu sredinu, to je u savrenom skladu sa planiranim privrednim razvojem regiona (turizam) i ekolokim pokretom i ouvanjem ivotne sredine kao savremenim svetskim trendom.

  Vana je i injenica da se sve predloene vrste mogu gajiti i na manjim povrinama i biti ekonomski isplative. To, uz injenicu da u uzgoju lekovitog bilja nije neophodno stalno prisustvo i kontinuirano angaovanje, omoguava da uzgoj lekovitog moe imati i karakter dopunske delatnosti.

  Takoe, mada o tome govorimo na kraju, a svakako je najvanije, potrebe farmaceutske i kozmetike industrije su mnogo vee od koliina koje se trenutno gaje. Rast tranje se oekuje i dalje, jer je trend u ivotnom stilu u svetu okretanje zdravom nainu ivota, prirodi i proizvodima baziranim na prirodnim sirovinama.

  Dakle, mogue je, modernim jezikom reeno, od lekovitog bilja ovoga kraja napraviti BREND, to se esto radi u svetu jer poboljava prodaju, pri emu treba insistirati na organskom tipu proizvodnje.

  Naravno da postoje i prepreke koje su uglavnom organizacione prirode i to: Nepostojanje organizovanog otkupa Nepostojanje garantovanih cena Skoro nikakvi kapaciteti za preradu Mali broj profesionalnih suara Mali broj destilerija sa atestom Nedoreena zakonska regulativa u vezi izvoza finalnih proizvoda od lekovitog

  bilja

 • Sledi opis biljaka za koje postoje iskustva u gajenju na naim podrujima, u Bajinoj Bati i na planini Tari, kao i okvirni ekonomski pokazatelji u smislu razlike prihoda i rashoda (trokova). Da bismo izveli raunicu, poli smo od sledeih pretpostavki:

  Obrauni prihoda i rashoda su raeni za plantau povrine 1ha. Cene koriene u obraunu (otkupne cene bilja, kao i nabavne cene ubriva i

  sadnog materijala ili usluga obrade zemlje, transporta i suenja bilja) su na nivou trenutnih trinih cena.

  U obraun trokova smo ukljuili sve trokove kao eksternu uslugu (gotov sadni materijal, obrada zemlje za sadnju, radna snaga za negu useva i berbu, transport bilja, suenje bilja) to znai da u sluaju da sami radite neke ili sve od ovih poslova (proizvodite rasad, sami radite pripremu zemlje za setvu, setvu, okopavanje, berbu/etvu, transport do suare/otkupne stanice), novac ostaje vama, tj. da su ovi trokovi znatno nii i da se svode na troak materijala (prihrana, gorivo i sl.). Znajui da je u naem kraju uobiajeno da se zemlja obrauje porodino, kao i da gazdinstva uglavnom imaju i svoju mehanizaciju za obradu zemlje i transport do otkupnih stanica (traktor, freza, kosaica itd.), kao i da uzgajaju i stoku, tako da imaju i stajnjak neophodan za pripremu zemljita za uzgoj bilja, jasno je da veliki deo trokova ostaje u samom gazdinstvu. Zbog toga smo u ekonomskom delu koji prikazuje isplativost uzgoja pojedinih vrsta bilja, osim klasine kategorije dobit koja predstavlja razliku izmeu prihoda i svih trokova (rashoda), obraunali i kategoriju koju smo nazvali zarada, a koja uvaava prethodnu injenicu i iskazuje ukupna sredstva koja iz prihoda ostaju u gazdinstvu. Dakle, ova kategorija obuhvata: Dobit Trokove radne snag