Ayat Majmuk Hamdan

Embed Size (px)

Text of Ayat Majmuk Hamdan

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  1/35

  AYAT MAJMUK

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  2/35

  DEFINISI AYAT MAJMUK :

  Ayat yang dibina dengan

  mencantumkan dua ayat tunggal atau

  lebih menjadi atu ayat baha!u"

  #$nt$h ayat :

  Arif sedang membuat kira-kira dan

  Fatimah sedang membaca buku. a% A!i& edang membuat ki!a'ki!a"

  b% Fatimah edang membaca buku"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  3/35

  AYAT MAJMUK (A)UN(AN

  AYAT MAJMUK *AN#AN(AN

  AYAT MAJMUK #AM*U+AN

  AYAT MAJMUK *ASIF

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  4/35

  AYAT MAJMUK (A)UN(AN :

  Te!di!i da!i,ada dua - lebih ayat

  yang dicantumkan dengan

  menggunakan kata hubung e,e!ti

  dan,atau,tetapi,yang eta!a i&atnya"

  #$nt$h ayat :

  ' Ahmad ku!utetapiadiknya gemuk"

  ' *uan hendak ke ek$lah atau

  hendak ke ,ejabat .

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  5/35

  Ayat'ayat ini b$leh juga diambungkantan,a kata hubung teta,i denganmenggunakan tanda baca k$ma /0%"

  #$nt$h ayat :

  ' Ali be!di!i tegak0meme!hatikan ge!ak ge!i me!eka"

  ' *ena!i',ena!i itu lincah0mel$m,at ke

  ki!i0mel$m,at ke kanan"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  6/35

  *EM)ENTUKAN AYAT

  MAJMUK (A)UN(AN

  )e!ikut ialah c$nt$h'c$nt$h ayat

  majmuk yang dibentuk dengan

  menggunakan kata hubung e,e!ti

  dan,lalu,lagi,sertadan ebagainya"

  1" Me!eka bangun lalutu!un ke

  e!ambi"

  2" Saya minum teh danAminah

  makan nai lemak"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  7/35

  Da!i egi te$!i0 ayat majmuk jeni inib$leh te!di!i da!i,ada ,e!cantuman

  bebe!a,a ayat tunggal"

  Dengan mengambil ayat Saya

  minum teh dan Aminah makan nasi

  lemakebagai c$nt$h0gamba!!ajahnya da,at dibuat e,e!ti be!ikut:

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  8/35

  Ayat 1

  Ayat 2 Kata hubung Ayat 3

  Saya minum teh Aminah makan

  nai emakdan

  a% Saya minum tehb% Aminah makan nai lemak

  Kata hubung: dan

  c% Saya minum teh dan

  Aminah makan nai lemak"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  9/35

  Jikalau ayat'ayat yang digabungkan

  mem,unyai unu! ama0maka

  bahagian yang ama itu b$leh

  digugu!kan"

  #$nt$h ayat :

  ' Ali ,andai be!main b$la"

  ' Ali ,andai be!main h$ki"4 Alipandai bermainb$la dan h$ki"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  10/35

  Ayat'ayat yang dihubungkan adalah

  da!i jeni yang ama dan b$leh

  be!di!i da!i,ada:

  a" Ayat ,enyata

  b" Ayat ,e!intah

  c" Ayat tanya

  5 Ayat'ayat te!ebut biaanya tidakb$leh dicam,u!adukkan jeninya

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  11/35

  #$nt$h:Ahmad !ajin belaja! tetapiadiknya

  mala" /ayat ,enyata%

  *e!gilah mauk ke bilik dantidu!6 /ayat ,e!intah%

  )$lehkah anda datang e$k dan

  menyeleaikan ke!ja itu. /ayat tanya%

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  12/35

  Ayat'ayat te!bitan yang me!u,akan

  ayat'ayat yang digabungkan dengankata hubung 7dan80,e!lu mem,unyai

  hubungan makna untuk menjadikan

  ayat itu g!amati"

  #$nt$h'c$nt$h:

  Ali be!main b$la danadiknya

  be!main guli"

  5 Ali be!main b$la dan !umahnya

  te!baka! /tidak g!amati%

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  13/35

  *!$e ,enggabungan ayat b$lehdigunakan untuk de!etan bebe!a,aayat"

  #$nt$hnya:

  *ada cuti ek$lah yang lalu aya

  mela9at datuk0nenek0 ,ak cik0makcik0 dan auda!a'ma!a di kam,ung"

  5 Ayat di atas terdiri daripada 5 ayat tunggal

  yang telah dijadikan satu ayat majmukdengan menggugurkan empat frasa yangberulang.

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  14/35

  Kadang kala0 ,enggunaan kata

  hubung da,at dihilangkan amaekali0 mialnya:

  Adik ke ek$lah0 ayah ke ,ejabat"

  )e!lainan dengan ayat be!ikut:

  Adik ke ek$lah dan ayah ke ,ejabat

  5 boleh digugurkan dan kerana dan tidakmenerima tekanan.Makna ayat tetap tidak

  berubah.

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  15/35

  Jeni (abungan :

  1% (abungan yang uunan &akta'&aktanya be!tu!utan0yakni atu demiatu" Menggunakan kata hubung

  7dan80 7lalu80 7lagi80 7e!ta8 dan7ambil8"

  #$nt$h:

  a% )eliau memandang aya sambilte!enyum"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  16/35

  2% (abungan yang uunannya

  membe!ikan makud ,e!tentangan&akta dalam ayat'ayat yang

  digabungkan"

  #$nt$h:

  a% Muim hujan dingin0sebaliknya

  muim kema!au ,ana"

  b% Kain yang dibelinya te!lalumahal0padahalada yang lebih

  mu!ah

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  17/35

  DEFINISI AYAT MAJMUK

  *AN#AN(AN :

  Mem,unyai atu ayat utama dan

  bebe!a,a - atu ayat kecil lain

  menjadi ebahagian da!i,ada ayat

  utama itu"

  Ada tiga jeni :

  AYAT RELATIF :AYAT RELATIF

  AYAT KOMPLEMEN

  AYAT KETERANGAN

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  18/35

  AYAT +EATIF :

  Ayat !elati& ini hanya menggunakan

  ,e!kataan yang.

  #$nt$h ayat :

  Saya membeli baju yangbe!9a!na me!ah"Ayat ini be!aal da!i,ada :

  ' Saya membeli baju"

  ' )aju itu be!9a!na me!ah"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  19/35

  A,abila kedua'dua ayat

  dimajmukkan0 ayat kecil !elati&nyaiaitu Baju itu berwarna merah

  di,ancangkan ke dalam ayat induk

  Saya membeli baju.

  ;leh ebab ungka,an bajudiulang0

  maka bajuyang kedua digugu!kan

  dan diganti dengan kata !elati& yang"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  20/35

  #$nt$h lain:

  Ayat induk: )a itu ba ek,!eAyat kecil: Adik aya menaiki ba"

  /yang dijadikan ayat ,ai&:Bas dinaiki

  adik saya.%*emajmukan ayat di ata melahi!kan

  ayat yang ba!u0 ayat majmuk !elati&:

  Bas yang dinaiki adik saya ialahbas ekspress.

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  21/35

  *e!kataan yangjuga bukan ahaja

  digunakan ebagai ,enanda !elati&0

  teta,i digunakan juga ebagai nama

  yang digugu!kan da!i,ada frasa

  nama+ yang" #$nt$h'c$nt$hnya:

  a. arna yangbi!u itu 9a!na

  kegema!an ibu

  b. !ang biruitu 9a!na kegema!an ibu

  aya

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  22/35

  AYAT K;M*EMEN :

  Te!da,at dua kata k$m,lemen iaitu

  bahawa dan untuk.

  #$nt$h ayat :

  ' Dia mengetahui bahawaAhmad

  telah ,e!gi"

  ' Sungguh mutahil untuknya mela!ikan di!i"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  23/35

  Kadang kala ,e!kataan yang

  digunakan ebagai k$m,lemen ayat

  be!ikut:

  < Dia mengetahui yangAhmad telah

  ,e!gi"

  'Namun0 ayat'ayat te!ebut tidak

  b$leh dite!ima ebagai bahaa

  ,e!u!atan"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  24/35

  ' Tia,'tia, atu da!i,ada ayat'ayat

  te!ebut te!di!i da!i,ada dua ayat

  iaitu atu ayat induk dan atu ayat

  k$m,lemen yang di,ancangkan

  e,e!ti be!ikut:

  Dia mengetahui baha9a Ahmad

  telah ,e!gi

  a" Dia mengetahui /euatu%

  b" Ahmad telah ,e!gi

  Kata k$m,lemen: baha9a

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  25/35

  AYAT KETE+AN(AN :

  Ayat yang te!di!i da!i,ada ayat induk -ayat kecil atau lebih yang mene!angkan,!edikat"

  Kedudukan ayat kete!angan ini tidakteta,0b$leh hadi! di de,an atau di belakangayat"

  #$nt$h ayat :

  ' Anak itu menangi kerana ia lapar. ' Dia bukan ketua aya ketika saya

  bekerja dahulu.

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  26/35

  JENIS-JENIS AYAT

  KETERANGAN :

  Kete!angan muabab

  /ke!ana0lanta!an0$leh ebab%

  Kete!angan akibat /hingga0ehingga%

  Kete!angan ya!at /eki!anya0andai

  kata0jikalau"jika0kalau%

  Kete!angan 9aktu/ejak0emenjak0etelah0e9aktu0e

  menta!a0tatkala0ketika%

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  27/35

  Kete!angan ,e!tentangan/9alau,un0meki,un0kendati,un0bia!

  ,un09alau bagaimana,un0namunekali,un0edangkan%

  Kete!angan ha!a,an

  /u,aya0aga!0em$ga0m$ga'm$ga0kalau'kalau%

  Kete!angan ca!a /dengan%

  Kete!angan tujuan /untuk0demi0bagi%Kete!angan ,e!bandingan/e,e!ti0macam e$lah'$lah0eakan'akan0iba!at0bagaikan0bak%

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  28/35

  AYAT MAJMUK #AM*U+AN :

  Ayat yang mengandungi cam,u!anayat tunggal dengan ayat majmuk

  atau be!bagai'bagai jeni ayat

  majmuk"#$nt$h ayat :

  ' Ahmad edang mambaca

  buku0tetapika9an'ka9annya yang udah letih leu telahlama tidu!"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  29/35

  Ayat Majmuk Pasif

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  30/35

  AYAT MAJMUK *ASIF :

  Jika ayat'ayat ebelumnya mengandungikata ke!ja t!aniti&0maka b$lehlah

  dijadikan ayat ,ai&"

  1% AYAT MAJMUK (A)UN(AN

  Akti& : Saya minum teh dan Fatimah

  makan nai"

  *ai& : Teh aya minum dan nai dimakan

  $leh Fatimah"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  31/35

  2% AYAT MAJMUK +EATIF

  Akti& : Me!eka men$nt$n 9ayang

  yang lucu itu"

  *ai& : =ayang yang lucu itu dit$nt$n

  $leh me!eka"

  3% AYAT MAJMUK K;M*EMEN

  Akti& : (u!u mene!angkan baha9a ujian

  akan be!mula ,ada bulan hada,an"

  *ai& : )aha9a ujian itu akan be!mula,ada bulan hada,an dite!angkan

  $leh gu!u"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  32/35

  >% AYAT MAJMUK KETE+AN(AN

  Akti& : Sungguh,un badannya letih Ali

  teta, menghadi!i majli

  ,e!ayaan itu" *ai& : Sungguh,un badannya letih

  majli ,e!ayaan itu teta,

  dihadi!i $leh Ali"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  33/35

  >% AYAT MAJMUK KETE+AN(AN

  Akti& : Ali teta, menghadi!i majli

  ,e!ayaan itu ungguh,un

  badannya letih

  *ai& : Majli ,e!ayaan itu teta,

  dihadi!i $leh Ali ungguh,un

  badannya letih

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  34/35

  Untuk kete!angan

  lanjut?+ujuk : )A) [email protected] T)D0

  [email protected]," >BC"

 • 7/23/2019 Ayat Majmuk Hamdan

  35/35

  SEKIAN,TERIMA KASIH.