Câu Hỏi Nhận Định Luật Ngân Hàng

  • View
    82

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cu Hi Nhn nh Lut Ngn Hng

Transcript

1. Qu tn dng nhn dn khng c cung ng dch v thanh ton.

2. Cng ty cho thu ti chnh khng c thc hin hot ng chit khu giy t c gi.

3. Ngn hng NNVN bo lnh cho t chc vay vn nc ngoi khi c ch nh ca Th tng Chnh Ph.

4. Ngn hng khng c cho vay vt qu 15% vn t c ca ngn hng i vi mt khch hng vay.

5. T chc tn dng khng c gp vn vo mt doanh nghip vt qu 11% vn iu l ca t chc tn dng.

6. Mi t chc tn dng u c vay ti cp vn t Ngn hng nh nc.7. Mt trong nhng ni dung c bn ca Lut ngn hng l c ch php l nhm ngn nga v hn ch ri ro trong hot ng ngn hng

8. Cc giao dch mua bn ca ngi nc ngoi trn lnh th VN c php thanh ton bng ngoi t.

9. NHNN l ngn hng ca cc NH v l NH ca Chnh Ph

10. Tn dng ngn hng l 1 hnh thc ca hot ng cho vay.

11. Ch c thng c ngn hng nh nc mi c quyn t TCTD vo tnh trng kim sot c bit.

12. Cty ti chnh khng c m ti khon v cung cp cc dch v thanh ton cho khch hng.

13. Chi nhnh ngn hng u t v pht triu tnh Bnh Dng l mt php nhn.

14. Bo lnh ngn hng l mt trong cc hnh thc cp tn dng.15. NHNN c quyn ti cp vn cho TCTD VN.

16. Ngn hng nc ngoi ch c php m chi nhnh m khng c php thnh lp ngn hng 100% vn nc ngoi trn lnh th VN.

17. Ngn hng nh nc VN l c quan qun l nh nc trong lnh vc tin t v hot ng ngn hng.

18. T chc tn dng c dng vn t c gp vn, mua c phn ca doanh nghip.

19. Ch tch HQT ca TCTD ny khng c tham gia iu hnh TCTD khc.

20. TCTD c coi lm vo tnh trng ph sn nu TCTD khng thanh ton c cc khon n n hn khi ch n c yu cu.

21. Th tn dng l cam kt bo lnh ca ngn hng m th tn dng i vi bn bn.

22. Ti cp vn l hot ng mua bn ngn hn giy t c gi trn th trng tin t.

23. Ti sn bo m bt buc phi thuc s hu ca ngi i vay.

24. Tn chp l bin php bo m khng bng ti sn.

25.T chc tn dng phi ngn hng khng c pht hnh giy t c gi ngn hn huy ng vn.

26. Bo lnh ngn hng l hnh thc cp tn dng c iu kin.

27.Hp ng tn dng phi c lp thnh vn bn v c cng chng, chng thc mi c hiu lc php lut.

28.Mi t chc tn dng u c thc hin hot ng bao thanh ton.

29.T chc tn dng ch cho vay trn c s nhu cu vn vay ca khch hng v vn t c ca t chc tn dng .

30.Cc t chc tn dng bnh ng vi nhau v quyn-ngha v trong huy ng vn.31. Hp ng tn dng ng nhin c hiu lc t thi im k kt.

32. Mi tranh chp u c gii quyt bng con ng ti phn.

33. T chc tn dng khng c s dng ngun vn huy ng mua c phn ca cc doanh nghip khc

34. Mi t chc c hot ng ngn hng u do ngn hng NN cp giy php thnh lp v hot ng35. C ng ln nht ca t chc tn dng khng c vay ti chnh t chc tn dng

36.Ngi gi tin l ch th ng ph bo him tin gi

37.NH NN VN bo lnh cho t chc trong nc vay vn nc ngoi khi c nhu cu

38.Ti sn cm c phi l ng sn.

39.Hot ng ngn hng ra i cng vi s pht trin ca nn sn xut hng ha-tin t

40.Hot ng ngn hng l ngnh ngh kinh doanh c iu kin41. Hot ng ngn hng chu s qun l nh nc ca NHNNVN

42.NHNNVN l c quan trc thuc Quc Hi

43.Cc t chc, c nhn u c quyn vay vn ti NHNN

44. Hi ng t vn chnh sch tin t quc gia l c quan thuc NHNNVN

45.T chc tn dng c trc tip kinh doanh bt ng sn

46.T chc tn dng c th tn ti di loi hnh Cng ty hp danh

47.Cc t chc tn dng phi ngn hng khng c nhn cc loi tin gi ca cc t chc v c nhn

48.T chc tn dng ngn hng l DN thnh lp hot ng ngn hng

49. Ngn hng Trung ng ch c thc hin cc nghip v nhm mc ch qun l, iu tit th trng tin t; tuyt i khng c thc hin nghip v kinh doanh tin t nhm sinh li

50. NHTM ch c nhim v kinh doanh tin t nhm mc ch ti a ha li nhun ca c ng, khng c nhim v hay vai tr g i vi chnh sch tin t ca mt quc gia

51) Ch c cc t chc c nhn VN mi tham gia quan h php lut ngn hng

52) Yu t t do ch trong php lut ngn hng lun b gii hn.53) NHNNVN l c quan c thm quyn cp, thu hi, b sung giy php thnh lp v hot ng NH ti VN

54) Cc t chc, c nhn c th thnh lp cc loi hnh DN theo quy nh ca lut DN hot ng NH.

55) TCTD c th huy ng cc loi tin gi ca cc t chc, c nhn56) Cc TCTD phi NH c cung cp dch v thanh ton qua ti khon ca KH

57) Ngun ca Lut NH ch l Lut NHNNVN v lut t chc tn dng58) Li sut l cng c thc hin chnh sch tin t quc gia

59) NHNNVN ch tham gia vo quan h php lut ngn hng vi t cch ch th quyn lc nh nc.