Đồ án xử lý nước thải cơ sở chế biến thực phẩm, thủy sản và ao

Embed Size (px)

Text of Đồ án xử lý nước thải cơ sở chế biến thực phẩm, thủy sản và ao

B GIO DC V O TO

Khoa/Vin/TT: CN Sinh hc & Mi trngB mn: Cng ngh k thut mi trng

CHNG TRINH GIANG DAY HOC PHN

1. Thng tin v hc phn va lp hoc

Tn hc phn: n x l nc c s ch bin thc phm, thuy san va ao nui thuy san M hc phn: 75900S tn ch:1o to trnh : i hcGing dy cho lp: 53CNMT1, 53CNMT2Cho sinh vin nm th:3Hc phn tin quyt:K thut x l nc thi Thuc hoc ky: II, Nm hoc 2013-20142. Mc tiu ca hc phn Hoc phn cung cp cho ngi hoc co kha nng la chon cng ngh x ly nc thai va tinh toan thit k cng trnh x l nc thi cac nha may. khu cng nghip ch bin thuy san, ch bin thc phm, ao nui thuy san 3. Thng tin v ging vinH v tn: Trn Thanh TngChc danh, hc v: K sa im, thi gian lm vic b mn: B mn Cng ngh k thut mi trngin thoi, email: 01695569048, email: vuthuhoachchinh@yahoo.com.vn4. Muc tiu va phng phap day - hoc cac chu ch 1: Tng quan v nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui thuy sanNi dung(Kin thc/Ky nng)Muc tiu day hocPhng phap day hoc

1. Ngun gc nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui2. Thnh phn v c tnh nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui3. Tc hi n mi trng4. Bo v ngun nc mt khi s nhim do nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui

- Phn tch thnh phn nc thi c s ch bin thc phm, thy sn, ao nui- nh gi tc hi ca nc thi i vi mi trng din ging, tho lun nhm, lm bi tp theo nhm

ch 2: Quy trnh cng ngh v thuyt minhNi dung(Kin thc/Ky nng)Muc tiu day hocPhng phap day hoc

1. Cc thng s tnh ton2. xut cc quy trnh cng ngh x l nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui3. Thuyt minh

Tinh toan cac thng s nc thai La chon cng ngh x ly nc thai phu hpTho lun nhm, lm bi tp theo nhm

ch 3: Tnh ton cc cng trnh x ly nc thi thuy san, ch bin thc phm, ao nui thuy sanNi dung(Kin thc/Ky nng)Muc tiu day hocPhng phap day hoc

1. Tnh ton song chn rc 2. Hm bm tip nhn 3. Tinh toan chi tit cac b x ly nc thai4. Sn phi bn5. Tnh ton cc thit b ph tr

Tinh toan c cac cng trinh n vi trong qui trinh cng ngh x ly nc thai thuy san, ch bin thc phm, ao nuidin ging, tho lun nhm, lm bi tp theo nhm

5. Phn b thi gian cua hoc phn

Vn

Phn b s tit cho hnh thc dy v hcTng (tit)

Ln lp (tit)Thc hnh, thc tp T nghin cu (gi)

L thuytBi tpTho lun

Ch 122164

Ch 221163

Ch 344328

Tng876415

6. Ti liu day va hocTTTn tc giTn ti liuNmxut bnNhxut bna ch khai thc ti liuMc chs dng

HcTham kho

1PGS.TS.Hoang HuThoat nc va x ly nc thai tp 22004Xy DngGio vin cung cp

2GS. TS. Trn c HX l nc thi sinh hot quy m nh v va1999KHKTGio vin cung cp

3Trn Vn Nhn,Ng Th NgaGio trnh cng ngh x l nc thi 2006KHKTT mua

4Lm Minh Trit, Nguyn Thanh Hng, Nguyn Phc DnTnh ton thit k cc cng trnh x l nc thi th v khu cng nghip2004KHKTT mua

7. Yu cu ca ging vin i vi hc phn Chun b ti liu hc tp v tham kho theo yu cu ca hc phn Lam bai tp cua tng chu trc nha Thanh thao Autocad8. nh gi kt qu hc tp8.1. Lch kim tra gia k (d kin)Ln kim traTun thHnh thc kim traCh /Ni dung c kim tra

11Vn apCh 1

23Vn pCh 2

8.2. Thang im hc phnTTim nh giTrng s(%)

1im cc ln kim tra gia k15

2im chuyn cn/thi 5

4im kim tra30

Thi kt thc hc phn: Hnh thc thi: Np an

50

GING VIN TRNG B MN

Trn Thanh Tng Ng ng Nghia

VIN TRNG VIN CNSH&MT HIU TRNG

3