14
4 Mr Slađana Sredojević* DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Odnos između korporacija i društva počeo je da se razvija u 18 veku, a prvu definiciju daje američki ekonomista Howard Bowen 1953. godine u delu “Društvena odgovornost biznismena” . Ono što razlikuje današnje shvatanje CSR od inicijativa iz prošlosti, jeste opredeljenost korporacija da CSR treba da bude predmet strateškog upravljanja, koje će sadržati i instrumente i mehanizme za upravljanje. * Pomoćnik Koordinatora Centra za bankarsku obuku Udruženja banaka Srbije aktuelno

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

  • Upload
    hatram

  • View
    239

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

4

Mr Slađana Sredojević*

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Odnos između korporacija i društva počeo je da se razvija u 18 veku, a prvu definiciju daje američki ekonomista Howard Bowen 1953. godine u delu “Društvena odgovornost biznismena” .

Ono što razlikuje današnje shvatanje CSR od inicijativa iz prošlosti, jeste opredeljenost korporacija da CSR treba da bude predmet strateškog upravljanja, koje će sadržati i instrumente i mehanizme za upravljanje.

* Pomoćnik Koordinatora Centra za bankarsku obuku Udruženja banaka Srbijeaktuelno

Page 2: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

5

Društvena odgovornost korporacije odnosi se na pojavu koja nije nova. Pored značaja finansijske i pravne

odgovornosti u teoriji i praksi korporacija, još od XVIII veka je prisutno i gledište da korporacije imaju takođe i odgovornost prema društvu1. S obzirom na direktnu povezanost društvene odgovornosti korporacije sa drugim kategorijama, kao i brojnim multilateralnim inicijativama, u literaturi danas postoji veliki broj definicija ovog koncepta. U dokumentu iz 2002. godine Promocija evropskog okvira za društvenu odgovornost korporacije, Evropska komisija je definišući društvenu odgovornost korporacije kao “... koncept koji integriše društvene i ekološke performanse u poslovne aktivnosti kompanije i u njene odnose sa stejkholderima na dobrovoljnoj osnovi“2, ukazala na činjenicu da se sve više uviđa povezanost između odgovornog poslovanja i održivog poslovnog uspeha.

Privredne strukture zemalja koje danas nazivamo razvijene, izmenile su se fundamentalno krajem XIX veka: počele su da se pojavljuju velike kompanije sa visokom koncentracijom moći i važnom ulogom u razvoju, a manje regionalne kompanije postale su manje značajne. Neki od preduzetnika ovih velikih kompanija dali su pozitivan odgovor na mnoga pitanja javnosti, putem poboljšanja stambenih i radnih uslova svojih zaposlenih. Međutim, pojavom ovih velikih kompanija u društvu, tokom dvadesetih godina XX veka dolazi i do pojave neetičkih postupaka koji su svojim kontinuiranim delovanjem znatno doprineli nastanku Velike ekonomske krize. Ovim je uočena važnost društvene odgovornosti korporacije koja je tako nepovratno zadobila pažnju društva. U ovom periodu se javljaju prva pisana razmatranja na temu transparentnosti u poslovanju, među

kojima J. M. Clark 1916. godine navodi: “... Ako ljudi preuzimaju odgovornost za rezulate svojih aktivnosti, onda poslovna odgovornost mora podrazumevati rezulate njihovih poslovnih aktivnosti, nezavisno od toga da li je ona prepoznata zakonima ili ne“3.

Klasični laissez-faire sistem ostao je dominantan do 1930. godine, kada je uveden novi model upravljanja u kojem država preuzima aktivnu i kritičku ulogu. Aktivno prisustvo države je prinudilo kompanije da se uključe u nove aktivnosti čiji je cilj bio poboljšanje radnih i životnih uslova zaposlenih, kao i podrška društvenom progresu. Međutim, još uvek nije bilo shvaćeno pravo značenje harmonije između države i društva, pa su se korporacije doživljavale kao društvene ustanove koje povremeno treba da budu uključene u inicijative od opšteg interesa, manifestovane uglavnom u vidu filantropskih doprinosa i konvencionalnih verovanja o poboljšanju uslova života i rada zaposlenih.

Nastanak koncepta društvene odgovornosti korporacije - Corporate Social Responsibility (CSR)

Organizovane diskusije na temu definisanja značenja društvene odgovornosti korporacija, počinju da se javljaju 1950. godine u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Prvi pokušaj da se u teoriju uvede odnos između korporacija i društva učinjen je već 1953. godine kada se pojavljuje i prva definicija društvene odgovornosti korporacije koju je američki ekonomista Howard Bowen4 u svom delu Društvena odgovornost biznismena naveo kao “... Obaveze biznismena da streme takvim politikama, odlukama i aktivnostima koje su poželjne u okvirima ciljeva i vrednosti našeg društva“. Zasnivajući svoje razmatranje

1 Postoje i tvrdnje da je izvorno značenje reči kompanija bliže društvenom, nego ekonomskom aspektu, po njenim izvodu iz latinske reči companion (lat. cum, panis – zajedničko pravljenje hleba).

2 European Commission: “Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: a business contribution to Sustainable Development“; COM (2002) 347 final, стр. 5, Brussels, 2002.

3 J. M. Clark, Journal of Political Economy, 1916.4 Bowen, Howard: “Social Responsibilities of the Businessman“, New York: Harper and Row, 1953. Howard Bowen (1908.

– 1989.) je tokom 1930-ih studirao ekonomiju na University of Cambridge i u London School of Economics. Obavljao je brojne funkcije u Vladi SAD i aktivnosti u akademskim krugovima, nakon čega je postao predsednik Iowa University 1964. godine.

Page 3: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

6

na polazištu da ekonomija ima više sfera uticaja na život građana, istraživanje koje je Bowen sproveo o ulozi korporacija dovelo je do zaključka da društvena odgovornost korporacije treba da odražava očekivanja i vrednosti društva. Vremenom se fokus pomerao sa odgovornosti koju su imali samo vlasnici korporacija ka efektima koje na društvo proizvodi korporacija u celini. Ovi zaključci su označili početak moderne i ozbiljne diskusije o značaju društvene odgovornosti korporacije, koja se u literaturi dalje pojavljuje kao Corporate Social Responsibility (CSR).

Istovremeno se javljaju i oponirajući stavovi, koji ukazuju na opasnost da bi dodeljivanje društvene odgovornosti korporacijama skrenulo njihovu pažnju sa primarnih ekonomskih ciljeva zbog kojih su i osnovane. 1962. godine Milton Friedman komentariše: “... Neki trendovi mogu snažno uzdrmati osnove našeg slobodnog društva, a to je prihvatanje društvene odgovornosti od strane službenika kompanije umesto stvaranja najvećeg mogućeg profita za svoje akcionare. Ovo je veoma subverzivna doktrina. Ukoliko biznismeni imaju društvenu odgovornost pored maksimiziranja profita za akcionare, kako bi oni mogli znati koja je to odgovornost? Mogu li samoizabrani pojedinci odlučiti šta je društveni interes?“5 Time je započela polarizovana debata na temu odnosa korporacije prema društvu, kojom je dominirala neoliberalna ekonomska paradigma. Već tokom 1960-ih i 1970-ih godina dolazi do preokreta, jer se na svetskoj ekonomskoj sceni pojavljuju multinacionalne kompanije (MNK) čije poslovne aktivnosti imaju visok ekonomski, društveni i uticaj na životnu sredinu, što počinje da privlači pažnju javnosti. Prisustvo MNK je mnogim novonastalim državama (bivšim kolonijama) predstavljalo reminiscenciju vremena kolonijalizma i potencijalnu opasnost za njihov suverenitet, pa je došlo do potrebe za uspostavljanjem međunarodnih instrumenata i inicijativa koje bi regulisale aktivnosti MNK. Tako dolazi do multilateralne saradnje na međunarodnom nivou (uključujući Ujedinjene nacije - UN, Međunarodnu organizaciju rada

- ILO, Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj - OECD) i objavljivanja mnogih preporuka kao što su Tripartitna deklaracija o principima u vezi sa MNK i socijalnom politikom (ILO, 1977.) i Preporuke za MNK (OECD, 1976.). U narednim godinama i tokom 1980-ih, dolazi do promene u percepciji MNK od strane zemalja u razvoju, čije su ekonomske politike naglašavale značaj liberalizacije, deregulacije i aktivnog privlačenja stranih direktnih investicija kao izvora zaposlenosti, know-how-a i transfera tehnologije.

Tokom 1990-ih došlo je do pojave serija finansijskih, etičkih i ekoloških skandala u korporacijama širom sveta (od Evrope, preko SAD, do Japana), kao i rastućeg trenda skepticizma na temu globalizacije. MNK, kao jedan od vodećih činioca ekonomskog progresa, ponovo su postale predmet kritike javnosti na međunarodnom nivou zbog stvaranja ekonomskih, društvenih i ekoloških posledica njihovih aktivnosti na globalnom nivou, kao i dovođenja u sumnju njihovih principa upravljanja, odgovornosti i integriteta. Kao reakciju, MNK su razvile svoje politike upravljanja i razvoja, kao i kodekse ponašanja koji se primenjuju u svim aktivnostima MNK. Bilo da se aktivnosti obavljaju u zemlji ili u inostranstvu, ovog puta politike i kodeksi su se odnosili na sve stejkholdere korporacije. Inicijative MNK na dobrovoljnoj osnovi bile su praćene i inicijativama drugih entiteta kao što su udruženja investitora, udruženja za zaštitu potrošača, nevladine organizacije, međunarodne trgovačke unije, kao i sve većeg broja korporacija iz visoko razvijenih zemalja. Nasuprot inicijativi koja je 1970-ih došla sa međunarodnog nivoa i bila podržana uglavnom od strane zemalja u razvoju, donošenje politika poslovanja i kodeksa ponašanja predstavljalo je inicijativu samih korporacija uglavnom iz razvijenih zemalja i tako dovelo do potpunog zaokreta u konstelaciji odnosa po pitanju društvene odgovornosti.

Autor dela “Trodimenzionalni konceptualni model društvenih performansi korporacije“6 objavljenog 1979. godine, A. B. Carroll je

5 Friedman, Milton: “Capitalism and Freedom“, Chicago: University of Chicago Press, 1962.6 Carroll, A.B: “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance“, Academy of Management Review

4, стр. 497-506, 1979.

Page 4: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

7

predložio model CSR koji sadrži sledeće četiri komponente društvene odgovornosti korporacije po opadajućem redosledu važnosti:a) Ekonomska odgovornost – stvaranje

profitab) Pravna odgovornost – pridržavanje

zakonskih regulativac) Etička odgovornost – raditi ono što je

ispravno i izbegavanje skandalad) Diskreciona/filantropska – biti dobar

korporativni građanin.A. B. Carroll je 1991. godine rezultate svojih

empirijskih istraživanja razvio u model CSR u obliku piramide, naglašavajući da ona pomaže menadžerima da dobiju uvid u konstantnu međusobnu povezanost različitih vrsta odgovornosti7.

Po njegovoj definiciji “... CSR je takav način poslovanja koji podrazumeva ekonomsku profitabilnost, izvršavanje zakona, etičko ponašanje i pružanje podrške društvu. Biti društveno odgovoran, prema tome, znači da profitabilnost i pridržavanje zakona predstavljaju preduslove kada se govori o

etici korporacije i o stepenu u kojem ona daje podršku društvu u kojem posluje, u vidu novca, vremena i talenta“. Validnost Carroll–ovog modela CSR piramide je više puta potvrđivana u mnogim studijama, iako definicija predstavlja samo jednu od mnogobrojnih definicija CSR koje su se do danas pojavile.

Koncept i definicija CSR su se razvijali tokom više decenija, sve do danas kada društvena odgovornost korporacija predstavlja mnogo više od predmeta debata sa polarizovanim stavovima, jer je postala blisko povezana sa mnogo drugih inicijativa i pravaca koje uspostavljaju spone između doprinosa korporacija i doprinosa vlade održivom razvoju društva: corporate governance, business ethics, corporate citizenship, sustainable development, corporate sustainability, corporate environmental management, socialy responsible investment, stakeholder management, business & society, business & governance. Ono što razlikuje današnje shvatanje CSR od inicijativa iz prošlosti, jeste opredeljenost korporacija da CSR treba da bude predmet strateškog upravljanja, koje će sadržati

Slika 1: Nivoi društvene odgovornosti korporacije

7 Caroll, A.B. “ The Pyramid of Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons 34, 1991.

Page 5: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

8

i instrumente i mehanizme za upravljanje. U središtu tako postavljene poslovne strategije korporacije nalaze se očekivanja stejkholdera i principi kontinuiranog usavršavanja i inoviranja, a konkretan sadržaj CSR zavisi od pojedinačne korporacije, sektora i specifičnog konteksta okruženja u kojem ona posluje. Debate koje su danas prisutne na temu CSR usmerene su uglavnom ka nalaženju načina za adekvatnu primenu CSR, i to kroz inkorporiranje ciljeva korporacije u šire ciljeve nacionalnog i globalnog održivog razvoja i kroz izradu adekvatnih sistema merenja, izveštavanja i praćenja CSR.

CSR i korporacijsko upravljanje

Korporacijsko upravljanje, kao set procesa, običaja, politika, propisa i institucija koji određuje način na koji se donose odluke, administrira i vrši kontrola u korporaciji, predstavlja i strukturu koja korporaciji omogućava merenje i praćenje performansi na njenom putu ka ciljevima koji su postavljeni. Takođe, podrazumeva i odnose između svih zainteresovanih strana (stejkholdera): glavni stejkholderi su akcionari, menadžment i bord direktora, dok ostali stejkholderi podrazumevaju zaposlene, klijente, dobavljače, regulatore, banke, investitore, kao i društvo u celini. Korporacijsko upravljanje predstavlja i fenomen čije su osnovne karakteristike:• Jednostavnost – reguliše osnovne procese i

odnose unutar korporacije;• Kompleksnost – odnosi se na mnogo

stejkholdera i njihovu međuzavisnost.Složenost strukture korporacijskog

upravljanja nalaže veoma složen pristup procesu implementacije, koji ima više aspekata i ne zavisi samo od pravovremenog donošenja i primene interne regulative. Mehanizmi i kontrole korporacijskog upravljanja implementiraju se u korist svih stejkholdera u cilju praćenja ostvarenih sa planiranim rezultatima, očuvanja integriteta, kao i motivisanja korporacije za potpunijim informisanjem radi održavanja ili promene aktivnosti. Primena mehanizama i kontrola korporacijskog upravljanja neophodna je u cilju redukcije visokih troškova poslovanja nastalih kao posledica asimetrije u informisanju, kao i

posledica moralnih hazarda.U pogledu značaja i neophodnosti primene

korporacijskog upravljanja, većina korporacija suočava se sa sledećim pretpostavkama:1. duboko uverenje da je korporacija

već bazirana na ovim elementarnim pretpostavkama, da se primena korporacijskog upravljanja podrazumeva, te da ne postoji potreba za eksplicitnim regulisanjem i primenom – niska svest o značenju;

2. percepcija korporacijskog upravljanja kao samo jedne od regulativa čija bi složena primena dodatno opteretila korporaciju; u uslovima vremenskih i drugih ograničenja kapaciteta, već postojećih prioriteta i regulative, korporacija ne pristupa efikasnoj primeni (još uvek) neobaveznog korporacijskog upravljanja – uviđa se značenje, ali ne i značaj i neophodnost efikasne primene.Obe pretpostavke ukazuju na dilemu o

neophodnosti primene korporacijskog upravljanja, kao i na identifikaciju puta ka njegovoj efikasnoj primeni.

Razdavajanjem vlasništva od funkcije upravljanja u korporacijama, svi stejkholderi imaju direktni ili indirektni interes u efektivnim performansama korporacije. Direktori, zaposleni i menadžment dobijaju plate i nagrade, uživaju reputaciju u društvu; akcionari prihoduju od prinosa kapitala; kupci dobijaju željena dobra ili usluge, a dobavljači primaju kompenzaciju za dobra ili usluge. Zauzvrat, svi oni pojedinačno obezbeđuju vrednost u formi prirodnog, ljudskog, novčanog i drugih oblika kapitala. Ipak, uspešna implementacija mehanizama i kontrole korporacijskog upravljanja ne podrazumeva samo apsolutni zbir pojedinačnih ekonomskih performansi svakog stejkholdera ponaosob. Korporacijsko upravljanje obezbeđuje mehanizme kojima svaki stejkholder učestvuje u raspodeli agregatne vrednosti generisanih rezultata na nivou korporacije, i to objektivno, transparentno i proporcionalno ličnim doprinosima rezultatima korporacije. Drugim rečima, korporacijsko upravljanje je mehanizam kojim se održava integritet tako što se pojedinci motivišu da usklade lične ciljeve sa opštim interesom svoje korporacije. Ključni činilac

Page 6: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

9

odluke svakog pojedinca da pruži doprinos aktivnostima neke organizacije (obezbeđenjem rada, kapitala ili ekspertize) jeste uverenje da će proporcionalno svom ulogu imati pravedni udeo u raspodeli ukupno ostvarenih rezultata korporacije. Ukoliko neki stejkholderi ostvaruju benefit veći od udela koji im objektivno pripada, ostali stejkholderi mogu odlučiti da prestanu da pružaju doprinos aktivnostima korporacije, što dovodi do pojave klime nepoverenja i narušavanja integriteta korporacije. Skeptični stejkholderi postaju mnogo obazriviji u pogledu obezbeđenja svojih uloga (čak i daleko više od zahteva eksternih revizora), tj. da iza afirmativne retorike predstavnika korporacije o njenoj društvenoj odgovornosti, integritetu i transparentnosti zaista stoji takva realnost. Sumnja u integritet potom izaziva vidljive reakcije: akcionari ubrzano prodaju svoje uloge, investitori gube motiv za ulaganjem, što dalje rezultira izgubljenom vrednošću, smanjenjem raspoloživosti kapitala i dalekosežnijim gubicima. Integritet korporacije koji je izložen sumnji stejkholdera, kao i njegova ugroženost, korporaciju nesumnjivo dovode do štetnih posledica. Upravo zato principi dobrog korporacijskog upravljanja podrazumevaju poštenje, poverenje, integritet, transparentnost, orijentaciju ka performansama, odgovornost, uzajamno poštovanje i posvećenost korporaciji, stvarajući tako mehanizam kroz koji se održava poverenje između svih stejkholdera. Drugim rečima, društveno odgovorno poslovanje korporacije, kao jedan od principa korporacijskog upravljanja, predstavlja očekivanja samih stejkholdera.

Pored interesa samih stejkholdera, primena korporacijskog upravljanja kroz poštovanje društvene odgovornosti postaje imperativ društva u kojem korporacija funkcioniše. Na to naročito ukazuju spoljni mehanizmi kontrole korporacijskog upravljanja8 - spoljni stejkholderi imaju veoma visok interes u nadgledanju poslovanja i rezultata korporacije, kao i njihovih efekata na društvo u celini.

Institucije koje predstavljaju ovaj mehanizam kontrole jesu:• zajmodavci• spoljni revizori• vlada i zakonodavni okvir• konkurencija• tržište radne snage• pritisak medija.

Navedene institucije spoljne kontrole korporacijskog upravljanja (naročito pritisak medija), ukazuju na to da ne postoji linija razgraničenja između korporacijskog upravljanja i društva u celini. Iako korporacijsko upravljanje uređuje procese i odnose unutar same korporacije sa ciljem ekonomske optimizacije aktivnosti svih stejkholdera i usklađuje poslovanje sa zahtevima zakonodavnog okvira, ono je usmereno i na mnoga druga očekivanja koja nisu uvek eksplicitno stipulisana normativnom regulativom. Mnoge korporacije posvećuju dosta pažnje svojoj sposobnosti da se usklade sa očekivanjima društva u celini, zato što uočavaju svoju međuzavisnost sa društvom u kojem posluju. Kako u srcu korporacijskog upravljanja leži međuzavisnost, njegova implementacija nije moguća bez odnosa korporacije sa društvom u celini. Dakle, efikasna implementacija korporacijskog upravljanja predstavlja mnogo više od unutrašnje stvari korporacije i jedini put za njegovu primenu je poštovanje načela društvene odgovornosti u poslovanju.

Iz navedenog sledi da implementacija korporacijskog upravljanja ne predstavlja pitanje izbora korporacije, jer neophodnost njegove primene nalažu:• podsticaji unutar same korporacije

– očekivanja stejkholdera o pravednom učešću u rezultatima;

• podsticaji iz okruženja – očekivanja društva koje konstantno nadgleda rezultate i način rada organizacije.Zajednički imenitelj ovih podsticaja je

društvena odgovornost korporacije, koja se nalazi u uzročno-posledičnoj vezi sa dobrim

8 Postoje unutrašnji i spoljni mehanizmi kontrole korporacijskog upravljanja. Unutrašnji mehanizmi kontrole korporacijskog upravljanja prate aktivnosti i preduzimaju korektivne akcije u cilju dostizanja postavljenih ciljeva korporacije. Institucije koje predstavljaju ovaj mehanizam kontrole su: praćenje rada borda direktora, sistem plata i nagrađivanja i revizorske komisije.

Page 7: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

10

korporacijskim upravljanjem: CSR je put ka efikasnoj implementaciji korporacijskog upravljanja, jer korporacijsko upravljanje predstavlja najvažniji segment društvene odgovornosti korporacije.

Koristi od primene CSR na nivou korporacije

Koristi od primene CSR na nivou korporacije zavise od prirode aktivnosti korporacije, privredne grane kojoj njena aktivnost pripada, kao i specifičnosti okruženja u kojem posluje. Iako je kvantifikovanje koristi od primene CSR na nivou korporacije veoma teško i do sada se realizovalo primenom tzv. meta-analize koja otkriva samo korelaciju između društvenih/ekoloških i finansijskih p e r f o r m a n s i , korporacije sa dužnom pažnjom sprovode svoje CSR aktivnosti. Zbog važnosti praćenja CSR aktivnosti, one su izdvojene u poseban organizacioni deo mnogih kompanija, koji je direktno podređen bordu direktora. Takođe, CSR aktivnosti mogu biti sastavni deo nekog drugog organizacionog dela korporacije: odeljenja za upravljanje ljudskim resursima, odeljenja za razvoj, odeljenja za odnose sa javnošću ili odeljenja za compliance.

Iako je primena CSR postala nužnost i svakodevnica u savremenom poslovanju, same korporacije uviđaju višestruke koristi od uvođenja CSR principa i aktivnosti u svoje poslovne strategije, kako unutar same korporacije, tako i u njenoj poziciji na tržištu i okruženju u kojem posluje. Oblasti u kojima se može primeniti CSR, istovremeno upućuju i na direktne koristi koje korporacija time može ostvariti, kao na primer:

• Ljudski kapital – CSR može biti važan faktor u procesu privlačenja visokokvalitetne radne snage, što je od velikog značaja u uslovima postojeće visoke konkurentnosti radne snage. Potencijalnim kandidatima sve više je važna pozicija korporacije u odnosu na CSR aktivnosti, tako da ona može predstavljati odlučujuću prednost i atraktivnost korporacije u odnosu na konkurenciju pri regrutovanju kvalitetne radne snage. Takođe, CSR je važan faktor i u zadržavanju postojeće kvalitetne radne snage, putem poboljšanja stambenih uslova, dugoročnog investiranja u obrazovanje (Hemofarm Concern a.d., Vršac, npr.).

• Upravljanje rizicima – upravljanje rizicima je centralni deo strategija mnogih korporacija.

Eventualni skandali izazvani korupcijom ili nepoštovanjem standarda o zaštiti životne sredine i drugi incidenti, mogu privući veliku pažnju regulatora, sudova, vlada i medija i u kratkom periodu uništiti reputaciju korporacije koja je građena dugim nizom godina. Stoga, izgradnja poslovne kulture “raditi pravu stvar“ predstavlja veliku zaštitu od ove vrste rizika.• Diferencijacija brenda – na tržištima sa visokim stepenom k o n k u r e n c i j e , k o r p o r a c i j e konstantno razvijaju

tzv. H faktor koji bi ih kod klijenata učinio prepoznatljivim i različitim od konkurencije. Korišćenje CSR u brendiranju korporacije i/ili njenih proizvoda/usluga, može stvoriti veliku komparativnu prednost na tržištu.

• Preusmeravanje pažnje – korporacije čija se reputacija često dovodi u sumnju zbog same prirode njenih osnovnih aktivnosti (duvanska industrija, na�na industrija,

Page 8: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

11

npr.), aktivnom primenom CSR programa ili strategije mogu preusmeriti pažnju sa negativne percepcije koju imaju u javnosti. Tako npr. British Petroleum instalira vidljive turbine za vetar na krovovima benzinskih pumpi u Velikoj Britaniji, a British American Tobacco redovno učestvuje u zdravstvenim inicijativama.

• Učešće u inicijativama – organizovanje sopstvenih ili aktivno učešće u drugim inicijativama, događajima i projektima od društvenog značaja, domaćeg, regionalnog ili međunarodnog karaktera ostvaruje se kroz donacije, sponzorstvo, humanitarne aktivnosti. CSR omogućava kreiranje atmosfere “dobro se osećati“ unutar korporacije, posebno kada su zaposleni uključeni u timske aktivnosti ili kada predstavljaju korporaciju u inicijativama iz okruženja. Rezultati nekih istraživanja pokazuju da, na duži rok, ovakve aktivnosti CSR daju doprinos ostvarenju profita, čak i veći od doprinosa koji daje marketing funkcija.

• Promovisanje CSR kao posebne aktivnosti korporacije – CSR aktivnosti mogu predstavljati glavnu aktivnost korporacije, kao što je to u oblasti bankarstva slučaj sa tzv. etičkim bankama koje u osnovi svog poslovanja imaju klasično bankarstvo, ali usmereno ka jasno definisanim CSR ciljevima koji čine samu misiju banke (Banca Etica, Italija, npr.). Pored toga, CSR aktivnosti mogu biti samo jedna od redovnih aktivnosti korporacije, sa posebno definisanim programima i fondovima usmerenim u cilju CSR, što je slučaj sa svim ozbiljnim korporacijama. U ovoj grupi korporacija u oblasti bankarstva, to je praksa skoro svih roditeljskih banaka koje posluju na globalnom nivou. Nezavisno od toga da li je CSR glavna ili jedna od poslovnih aktivnosti korporacije, projektno finansiranje je način kojim se sredstva efikasno i namenski usmeravaju ka konkretnim i specifičnim ciljevima razvoja.

• Komunikacija i informisanost – svakodnevna, otvorena, redovna komunikacija ne treba da bude definisana samo već postojećim obavezama korporacije. Čestim ili povremenim komuniciranjem sa direktnim

ili indirektnim okruženjem, kao i stalnim praćenjem događaja u stručnoj javnosti i društvu, razvija se mogućnost za razvoj inovativnosti, stalne edukacije i nevidljivih niti saradnje. To dalje vodi ka boljem razumevanju mogućnosti koje korporacija ima u datom okruženju, prihvatanju istih u formi novih poslovnih poduhvata, aktivnom uzimanju učešća u događajima u društvu, kao i sticanju komparativne prednosti. Inače, od vitalnog je značaja za svaku korporaciju doprinos kvalitetne komunikacije dobrom korporacijskom upravljanju, održivom razvoju i društvenim performansama.

CSR izveštavanje - triple bo�om line reporting

Primena CSR principa u cilju sprovođenja politike održivog razvoja, kao i mogućnost upravljanja njima, povlači za sobom i neophodan novi okvir za merenje performansi korporacije - tzv. triple bo�om line reporting (trostruki krajnji rezultat), poznat i kao sustainability reporting (izveštavanje o održivosti), je sistem izveštavanja koji pruža holistički pogled na rezultate poslovanja korporacije, koji dovodi u vezu razne aspekte performansi objedinjavajući kategorije finansijskih, društvenih i ekoloških rezultata poslovnih aktivnosti. Ideja koja stoji u osnovi ovakvog načina izveštavanja jeste da krajnji uspeh korporacije može i treba da se meri ne samo na osnovu tradicionalnih finansijskih pokazatelja, već i na osnovu društvenih/etičkih i ekoloških rezultata. Triple bo�om line reporting je u poslednjih nekoliko godina sve zastupljeniji pristup u menadžmentu, konsaltingu, investiranju i krugovima nevladinih organizacija, tako da je postao obaveza i dogovornost kompanija prema njenim stejkholderima koji donose odluke na osnovu pravih i sveobuhvatnih podataka. O važnosti primene CSR, ukazuje i činjenica da je triple bo�om line reporting već postao obavezan sistem izveštavanja u nekim zemljama (npr. Francuska, Velika Britanija) i međunarodnim finansijskim institucijama (Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka). Takođe, Evropska komisija je usvajanjem Strategije EU za održivi razvoj pozvala sve javno kotirane korporacije sa

Page 9: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

12

najmanje 500 zaposlenih da primenjuju triple bo�om line reporting u svojim godišnjim izveštavanjima stejkholdera kako bi prikazale svoje performanse po ekonomskim, društvenim i kriterijumima životne sredine.

Međutim, iako mnoge MNK za potrebe eksterne revizije proizvode godišnje izveštaje koji obuhvataju CSR i održivi razvoj, merenje društvenih i ekoloških performansi je suptilno i teško, jer se stil i metodologija evaluacije znatno razlikuje među kompanijama (čak i unutar iste grane) i ne postoji standardizovani okvir za izveštavanje. Zbog toga je danas aktuelno pitanje razvoja neophodnih standarda i tehnika koji bi omogućili merenje i izveštavanje CSR, a najveće inicijative su:• Global Reporting Initiative - GRI (globalna

inicijativa izveštavanja), kao proces i pokušaj čija je misija da se razviju i primene globalno prihvatljivi standardi izveštavanja o održivosti. Do sada je formiran GRI Reporting Framework, kao okvir dizajniran za dobrovoljnu primenu u organizacijama za izveštavanje o ekonomskim, društvenim i ekološkim dimenzijama njihovih aktivnosti, proizvoda i usluga. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) trenutno primenjuje većinu elemenata GRI smernica u svom izveštavanju, kao osnovu u izradi Godišnjeg izveštaja, Izveštaja o održivosti ili Izveštaja o tranziciji.9 Evropska unija, je takođe, podržala globalnu inicijativu o izveštavanju u cilju dostizanja globalnog konsenzusa o vrsti informacija koje će biti obelodanjene, formatu izveštaja i obuhvatu procedura evaluacije i revizije.

• Primenom AccountAbility AA1000 standarda. AccountAbility je vodeći neprofitni međunarodni institut čiji su članovi i partneri korporacije, civilno društvo i javni sektor, osnovan 1955. godine sa ciljem razvoja značaja društvene odgovornosti organizacija kroz kvalitetno društveno i etičko računovodstvo, izveštavanje i reviziju, kao i razvoja kompetentnosti pojedinaca u okruženju društvene i etičke odgovornosti i održivog razvoja. AccountAbility je do sada razvio tzv. Serije AA1000 standarda

zasnovane na principima, kao okvir koji omogućava sistemsku angažovanost stejkholdera kroz proces koji generiše indikatore, ciljeve i sisteme izveštavanja u cilju dostizanja veće transparentnosti, efektivnog regovanja i boljih sveukupnih performansi organizacije. Serije AA1000 standarda sastoje se iz četiri vrste standarda: standarda angažovanosti stejkholdera, standarda obezbeđenja, okvira za integraciju i ciljeva i principa, a primenjive su na sve organizacije nezavisno od veličine, regiona ili sektora (uključujući javni sektor i civilno društvo).Mnoge inicijative na međunarodnom nivou

u vezi sa CSR izveštavanjem pokrenute su još 1990-ih godina. Za razliku od tog vremena kada su najveći deo CSR pristupa izveštavanju činili izveštaji o životnoj sredini, rezultati istraživanja koje je 2002. godine sproveo KPMG - International Survey on Corporate Sustainability Reporting, ukazuju na trend promene tog odnosa u kasnijim godinama. To potvrđuje činjenica da čak 45% korporacija sa liste od 250 najuspešnijih korporacija na svetu (Gobal Fortune Top 250 Companies) primenjuje ne-finansijsko izveštavanje kao glavni pravac. Fokus ovih izveštaja se, dakle, promenio od uključivanja samo aspekta životne sredine ka objedinjenom izveštavanju o ekonomskim, društvenim i performansama zaštite životne sredine.

Načini primene CSR na nivou korporacije

Oblasti koje je neophodno regulisati u smislu primene CSR istovremeno upućuju i na načine na koji se CSR primenjuje u aktivnostima korporacije:1. Kodeksi ponašanja – predstavljaju inovativne

i važne instrumente za promociju fundamentalnih ljudskih prava, jednakosti polova, prava na rad i zaštitu životne sredine, kao i borbe protiv korupcije, naročito u zemljama u kojima zvanična normativna regulativa ne određuje minimume ovih standarda. Kodeksi

9 Izvor: EBRD, Sustainability Report 2005, www.ebrd.org, avgust 2006. godine.

Page 10: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

13

ponašanja treba da budu komplementarni sa nacionalnom, međunarodnom i legislativom EU. Usvajanje kodeksa ponašanja mora podrazumevati i njihovo efektivno implementiranje, compliance, praćenje i verifikaciju. U tom smislu se preporučuje usklađenost sa kodeksima ponašanja koje su usvojile međunarodne organizacije.

2. Standardi upravljanja – konstantno širenje niza pitanja u složenim odnosima sa stejkholderima, kao i njihove svakodnevne implikacije na korporaciju, nalažu i neophodnost dnevnog praćenja ovih odnosa. Po ugledu na sisteme za upravljanje kvalitetom, to se može ostvariti primenom tzv. sistema za upravljanje CSR, koji bi korporacijama omogućio svakodnevni jasan uvid u uticaj odnosa između korporacije i društva sa ekonomskog, društvenog, kao i aspekta životne sredine. Na osnovu takvog uvida, moguće je identifikovati segmente relevantne korporaciji i njima upravljati. Po ugledu na EMAS sistem (Eco-Management and Audit Scheme), koji korporacijama omogućava evaluaciju, upravljanje i poboljšanje njihovih ekonomskih performansi i performansi zaštite životne sredine, uz istovremeno praćenje društvenih performansi kroz uključenost samih zaposlenih u upravljanje EMAS sistemom, na međunarodnom nivou su pokrenute inicijative za unapređenje i promociju ovog sistema kako bi predstavljao instrument za upravljanje CSR.

3. Računovodstvo, revizija i izveštavanje – tokom poslednje decenije, sve veći broj korporacija počinje da primenjuje tzv. triple bo�om line reporting, na osnovu GRI smernica. GRI smernice su polazna osnova na kojoj se zasniva međunarodna inicijativa u cilju standardizacije (tipa informacija, formata izveštaja, indikatora, procedura evaluacije i revizije), koja će doprineti značaju i efikasnosti primene triple bo�om line reporting.

4. Označavanje – u procesu donošenja odluke o kupovini proizvoda i/ili usluge, klijenti

imaju očekivanja i verovanja da su na oznaci proizvoda/usluge izložene prepoznatljive, tačne i sveobuhvatne informacije u pogledu kvaliteta, sadržaja, nagrada i ostalih relevantnih podataka. CSR aktivnost koja se odnosi na oznaku proizvoda/usluge podrazumeva da informacije koje se nalaze na oznaci moraju biti tačne, dostupne i korisne klijentu, jer je raspolaganje relevantnim informacijama o ekonomskim, društvenim i ekološkim uticajima proizvoda/usluge od krucijalnog značaja za klijenta u procesu donošenja odluke. Označavanje ekonomskih, društvenih i ekoloških karakteristika proizvoda/usluge, korisno je i za korporaciju koja time aktivno utiče na stvaranje svojih većih prodajnih mogućnosti. Tzv. EU - Ecolabel10, kao i inicijative na trgovačkim s a j m o v i m a , predstavljaju dobar primer verifikacije koju je izvršila treća strana u cilju označavanja p r o i z v o d a / u s l u g e . Njih je, naravno, moguće primeniti samo na ograničen broj kategorija proizvoda /usluga, dok za većinu proizvoda /usluga relevantne društvene i ekološke informacije nisu lako dostupne klijentima. Zato se preporučuje da se pri označavanju proizvoda/usluga primenjuju međunarodna pravila konkurencije i postojeći običaji dobre prakse, tako da oznake proizvoda/usluga budu objektivne, transparentne, kredibilne i nediskriminatorske. Takva vrsta edukacije doprineće boljem razumevanju potreba za društveno odgovornim proizvodima i uslugama.

5. Društveno odgovorno investiranje – da bi društveno odgovorno investiranje doprinelo promociji CSR, od krucijalnog značaja je poštovanje kriterijuma i indikatora koji identifikuju faktore komparativne prednosti i poslovnog uspeha društveno

10 EU – Ecolabel (“Cvet“) se dodeljuje proizvodima sa najvišim kvalitetom zaštite životne sredine. “Cvet“ postaje transparentna i kredibilna oznaka onda kada ga odobri, verifikuje i prati nezavisna treća strana.

Page 11: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

14

odgovorne korporacije. Tako, na tržištima kapitala u svetu danas se zahteva poštovanje zakonskih odredbi koje korporacijama nalažu obelodanjivanje podataka o tome da li će i na koji način poštovati društvene, ekološke i etičke faktore u svojim investicionim odlukama. Sa druge strane, zahtev investitora (penzionih fondova, npr.) za transparentnošću, motiviše korporaciju kojoj je investitor potreban da objavi ne samo svoje ekonomske, nego i ekološke i društvene performanse. Ove informacije korporacije mogu objaviti i na prospektima, u postupku inicijalne javne ponude. Na taj način će potencijalnom investitoru biti omogućeno ne samo da identifikuje potencijale i rizike svog poslovnog poduhvata, nego da doprinese društveno odgovornom poslovanju.

Globalne dimenzije CSR

Danas postoje brojne inicijative na međunarodnom nivou koje pružaju smernice korporacijama i vladama za potpuno objedinjavanje ekonomskih, d r u š t v e n i h i ekoloških a s p e k a t a , uključujući i fundamentalna prava (rada, j e d n a k o s t i polova) u n j i h o v i m poslovnim strategijama i aktivnostima. Inicijative su brojne i obuhvataju poslovni aspekt, korporacijsko upravljanje, ekologiju, rad i ljudska prava uopšte, od kojih su ovde navedene samo neke: OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD Principles of Corporate Governance, Principles for Corporate Governance in the Commonwealth, UN Global Compact, UN Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN Covenant on Civil and

Political Rights, Principles for Global Corporate Responsibility, ICC Business Charter for Sustainable Development, U. S. Model Business Principles, EIB Statement on Corporate Social Responsibility, Consumer Charter for Global Business, Code of Ethics on International Business for Christians, Muslims and Jews, Social Venture Network Standards of Corporate Social Responsibility, International Chamber of Commerce Business, Charter for Sustainable Development, ISO 14001, Kyoto Protocol, Rio Declaration on Environment and Development, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, Universal Declaration of Human Rights, itd. Takođe, na međunarodnom nivou su konstantno prisutne diskusije o potrebi tretiranja CSR kao predmeta procesa međunarodne standardizacije (ISO 2004.). Diskusija je otvorena u junu 2004. godine na konferenciji koju je organizovala Međunarodna organizacija za standarde u Stokholmu, kada je većina delegata bila

saglasna sa r a z v o j e m s m e r n i c a koje bi bile potvrđene ISO rezolucijom.

E v r o p s k a unija (EU) je započela sa razvojem koncepta CSR u 2000. godini, u skladu sa s t r a t e g i j o m

razvoja EU donetom u Lisabonu marta 2000. godine (Lisabonska strategija11). Ova strategija postavlja cilj EU da do 2010. godine “... postane najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija zasnovana na znanju u svetu, sposobna za održivi ekonomski razvoj sa većim brojem i većim kvalitetom radnih mesta, kao i većom socijalnom kohezijom“. Strategija EU o održivom razvoju, doneta na samitu u Getenburgu juna 2001. godine, proistekla iz Lisabonske

11 The Lisbon Strategy, the Lisbon Agenda ili Lisbon Process.

Page 12: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

15

strategije, identifikuje CSR kao važan doprinos korporacija održivom razvoju. 2002. godine Evropska komisija usvaja dokument Promocija evropskog okvira za društvenu odgovornost korporacija, u kojem navodi da biti društveno odgovoran “znači ići dalje od compliance-a i investirati više u ljudski kapital, ekologiju i odnose sa stejkholderima“. Evropska komisija posebno ističe značaj neophodnog stalnog prisustva CSR u korporacijskom upravljanju i uspostavljanja njihovih međusobnih veza, koje moraju biti sastavni deo razvojne strategije, investicionih planova i svakodnevnih aktivnosti korporacije. Time se EU zvanično opredelila prema implementaciji i praćenju CSR kao generatoru ostvarenja ciljeva EU, smatrajući ga integrativnim faktorom i sastavnim delom svih politika EU: politike zapošljavanja i socijalnih pitanja, politike razvoja preduzeća, politike zaštite okruženja, potrošačke politike, politike javnih nabavki, politike spoljnih odnosa (uključujući trgovinu i razvojnu politiku) i javne administracije. U cilju koordinacije implementacije navedenih smernica, 2002. godine je formiran tzv. EMS Forum (European Multi-Stakeholder Forum on CSR), kao prvi veliki politički proces iniciran u cilju dostizanja zajedničkog razumevanja o svim pitanjima upravljanja održivim razvojem u Evropi. Predstavnici EU i drugih organizacija koje aktivno sprovode CSR (kao što su OECD i ILO) imaju status posmatrača, dok aktivno učešće u EMS Forumu imaju predstavnici udruženja industrijalaca, udruženja poslodavaca, nevladine organizacije, udruženja za zaštitu potrošača, itd.

Banke i međunarodne finansijske institucije koje finansiraju projekte inicirale su razvoj zajedničkih i koherentnih politika i smernica ekoloških i društvenih performansi i rizika projektnog finansiranja, čija se primena odnosi na sve sektore na globalnom nivou. Prvi korak u realizaciji ove inicijative dogodio se oktobra 2002. godine u Londonu, kada je Međunarodna finansijska korporacija (IFC) zajedno sa nekoliko poslovnih banaka započela rad na principima

koji će omogućiti bolju procenu, upravljanje, prikazivanje i praćenje kreditnog rizika i rizika reputacije u finansiranju razvojnih projekata, a time omogućiti transfer znanja, iskustva i metodologija međunarodnog finansiranja razvoja. Nakon finaliziranja, ovi principi su usvojeni 4. juna 2003. godine u Vašingtonu (SAD) kao tzv. Ekvatorski principi12, a do danas su prihvaćeni od strane više od četrdeset finansijskih institucija. Ekvatorski principi, kasnije revidirani jula 2006. godine, predstavljaju polazište finansijske industrije za razvoj individualnih, internih društvenih i ekoloških politika, procedura i prakse, a odnose se na regulisanje uslova koje zajmoprimac i/ili projekat moraju ispuniti tokom trajanja celog projektnog ciklusa: od predloga projekta, preko implementacije, do praćenja i izveštavanja. Ekvatorski principi se primenjuju u finansiranju projekata čiji su ukupni kapitalni troškovi jednaki ili veći od 10 miliona USD, a odnose se na: pregled i kategorizaciju; procenu društvenog i ekološkog uticaja; primenjive društvene i ekološke standarde; akcioni plan i sistem upravljanja; konsultacije i obelodanjivanje; mehanizam pritužbi; nezavisni pregled; obaveze; nezavisno praćenje i izveštavanje; godišnje izveštavanje o sprovođenju Ekvatorskih principa. Po Ekvatorskim principima, kategorije rizika projekata su: visoki, srednji i niski ekološki i društveni rizik. Kod projekata visokog i srednjeg rizika, ugovor o finansiranju projekta sadrži obavezu (u formi aneksa) zajmoprimca da se usklađuje sa akcionim planom, a ukoliko on to ne postiže, banka mu obezbeđuje tehničku podršku. Banke koje primenjuju Ekvatorske principe nisu imale teškoće u prilagođavanju, primeni i implementaciji istih; naprotiv, među bankama postoji duboko uverenje da postojanje ovakvog okvira za bankarsku industriju predstavlja veliki korak napred u kontroli i upravljanju rizicima, saradnji sa klijentima i razmeni znanja sa drugim bankama i finansijskim institucijama.

12 The Equator Pinciples, www.equator-principles.com, avgust 2006. godine.

Page 13: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

16

Zaključci

Nesumnjiva je činjenica da je danas i u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju prisutna svest o značaju poštovanja standarda koji se nalaze u poslovnom okruženju korporacije, iako oni ne moraju biti stipulisani zakonodavnim okvirom zemlje u kojoj korporacija posluje ili normativnom regulativom relevantnom za sektor kojem korporacija pripada. I pored prisustva polarizovanih stavova, postoji nesporna saglasnost da korporacije i privatni sektor uopšte, predstavljaju važan deo sistema nacionalne ekonomije koji može da pruži značajan doprinos u cilju poboljšanja društvenih, ekonomskih i ekoloških uslova. Upravo u tome se nalazi suštinska važnost CSR kao sveobuhvatnog koncepta koji uključuje korporativno građanstvo, korporativnu održivost, stejkholder menadžment, poslovnu etiku i društveni doprinos.

Neophodno je stalno prisustvo CSR u korporacijskom upravljanju i uspostavljanje njihovih međusobnih veza, koje moraju biti sastavni deo razvojne strategije, investicionih planova i svakodnevnih aktivnosti korporacije. U središtu tako postavljene poslovne strategije korporacije moraju se nalaziti očekivanja stejkholdera i principi kontinuiranog usavršavanja i inoviranja, a konkretan sadržaj CSR zavisi od pojedinačne korporacije, sektora i specifičnog konteksta okruženja u kojem ona posluje.

Jedinstven pristup primeni CSR, standardizovan u svim oblastima nije moguć, jer je CSR fluidan koncept, proces u kojem stejkholderi imaju različite i ponekada suprotstavljene interese. Zato doprinos CSR uspesima društva zavisi od široke zastupljenosti CSR principa kod svih aktera društva: vlade, korporacija, socijalnih partnera, raznih udruženja, itd.

Literatura:

1. Bowen, Howard, “Social Responsibilities of the Businessman“, New York: Harper and Row, 1953.

2. Friedman, Milton, “Capitalism and Freedom“, Chicago: University of Chicago Press, 1962.

3. Carroll, A. B., “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance“, Academy of Management Review 4, 1979.

4. Caroll, A. B., “The Pyramid of Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons 34, 1991.

5. European Commission, “Communication from the Commission concerning Corporate Social Responsibility: a business contribution to Sustainable Development“; COM (2002) 347 final, Brussels, 2002

6. European Investment Bank Group, “Statement on Corporate Social Responsibility“, EIB, 2005.

7. Organization for Economic Cooperation and Development, “OECD Principles of Corporate Governance“, OECD, 2004.

8. Organization for Economic Cooperation and Development Working Party on Global and Structural Policies, “Enviromental Review Procedures in International Financial Institutions“, OECD, 2004.

Page 14: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KORPORACIJE - CORPORATE

17

Rezime

Stil korporacijskog upravljanja umnogome utiče na stepen zastupljenosti društvene odgovornosti korporacije u datom okruženju. Ipak, u savremenim uslovima poslovanja, razlike između tržišno orijentisanog (SAD), stejkholderski orijentisanog (Evropa) i državno orijentisanog (Azija) stila korporacijskog upravljanja, postaju sve manje. Razlog je postojanje međusobne zavisnosti svih aktera u društvu koji obavljajući svoju redovnu delatnost, učestvuju u razvoju društva na nacionalnom ili globalnom nivou i na taj način istovremeno postaju i nosioci društvene odgovornosti. Visoki stepen međuzavisnosti naročito je izražen između korporacija i društva: korporacije ne mogu ekonomski prosperirati ukoliko se društvo u kojem posluju nalazi u ekonomskoj recesiji. Primena korporacijske društvene odgovornosti jača vezu između korporacija i društva i doprinosi opštem prosperitetu.

Ključne reči

Društvena odgovornost korporacije; korporacijsko upravljanje; održivi razvoj; ekonomske, društvene i ekološke performanse korporacije.

Abstract

Corporate governance style has a great influence on the level of the corporate social responsisbility in the specific culture. Anyhow, the modern way of conducting business, the differences between market oriented (USA), stakeholder oriented (Europe) and state oriented (Asian) corporate governance style are becoming smaller. It is due to the existence of the mutual dependence of all acters in the society who are, by doing their own businesses, giving contribution to the development of the society whether at the national or global level, and therefore becoming at the same time in charge of the social responsibility. Particularly, it is emphesized high level dependency of business and society: corporations can not prosper if the society in which they operate is in the economic recession. Corporate Social Responsibility strengthens the link between the business and society and contributes to general prosperity.

Key words

Corporate Social Responsibility; Corporate Governance; Sustainable Development; Economic, Social and Environment Corporate Performances.