of 108 /108
FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA 5

FIT- velika skripta UPLOADANO NA:  · 3. intermedijacija likvidnosti - posrednici na osnovi primarnih potraživanja kreiraju nove financijske instrumente od kojih je vedina visoko

 • Author
  others

 • View
  9

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of FIT- velika skripta UPLOADANO NA:  · 3. intermedijacija likvidnosti - posrednici na osnovi...

 • www.referada.hr

  FINANCIJSKE

  INSTITUCIJE I TRŽIŠTA

  5

 • www.referada.hr

  Bok,

  Drago nam je što si odabrao/la upravo Referadu za pronalazak materijala koji će ti

  pomoći u učenju!

  Materijali koje si skinuo/la s naše stranice nisu naše autorsko djelo,

  već samo sažeti prikazi obvezne literature koji služe za ponavljanje

  gradiva.

  P.S. Pomozite svojim kolegama ocjenjivanjem predmeta prema kategorijama,

  ocjenjivanjem skripti i korisnim savjetima u komentarima.

  Također, kako bismo što prije napravili dobru bazu skripti za ponavljanje,

  pošaljite nam na mail svaku skriptu koju niste vidjeli na stranici

  ([email protected]).

  Želimo ti puno sreće s učenjem!

 • www.referada.hr

  1. KARAKTERISTIKE FINANCIJSKIH SUSTAVA

  Financijski sustav

  - ukupnost nositelja ponude i potražnje novčanih sredstava, financijskih instrumenata u kojima su

  utjelovljena novčana potraživanja raznih financijskih institucija.

  - objedinjeni su pravnim normama i regulacijom.

  - omogudavaju trgovanje novcem i novčanim viškovima.

  - određuju cijene financijskim proizvodima - kamatnim stopama i očekivanjima o financijskim i

  ekonomskim kretanjima u bududnosti.

  - razlikuju se po zemljama - determinirani povijesnim razvojem, regulacijom, odrednicama

  gospodarske i socijalne kulture prilagođeni nacionalnom gospodarstvu.

  - ne postoji standardni model financijskog sustava kojeg treba slijediti ved se izučava konceptualni

  model financijskog sustava i njegove najvažnije odrednice.

  - primarni zadatak - mobilizirati sva novčana sredstva koja mogu poslužiti kao zajam i prenijeti ih tj.

  transferirati od štediša onima koji ih trebaju za potrošnju ili investiranje.

  - na taj način FS omogudava formiranje i koncentraciju produktivnog kapitala i potiče rast i napredak

  nacionalnog gospodarstva.

  - druga osnovna zadada - funkcija usmjeravanja ili alokativna funkcija.

  - FS usmjerava raspoloživi novčani kapital u one pothvate koji su profitabilni i ekonomski opravdani. -

  načelo alokativne učinkovitosti - financijski sektor usmjerava ograničeni novčani kapital u projekte

  sa najvišim povratom ili u projekte s najmanjim rizikom (ako se radi o jednakom povratu).

  2. FUNKCIJE FINANCIJSKOG SUSTAVA

  - ostvaruju se na različitim formalnim i neformalnim, otvorenim i dogovornim financijskim tržištima.

  - financijska tržišta - složeni mehanizmi sustava externog financiranja

  - njihova razvijenost, učinkovitost i postojanje uzimaju kao mjerilo razvijenosti financijskog sustava.

  - primarni zadatak - mobilizirati sva novčana sredstva koja mogu poslužiti kao zajam i prenijeti ih tj.

  transferirati od štediša onima koji ih trebaju za potrošnju ili investiranje.

  - na taj način FS omogudava formiranje i koncentraciju produktivnog kapitala i potiče rast i napredak

  nacionalnog gospodarstva.

  - druga osnovna zadada - funkcija usmjeravanja ili alokativna funkcija.

  - FS usmjerava raspoloživi novčani kapital u one pothvate koji su profitabilni i ekonomski opravdani. -

  načelo alokativne učinkovitosti - financijski sektor usmjerava ograničeni novčani kapital u projekte

  sa najvišim povratom ili u projekte s najmanjim rizikom (ako se radi o jednakom povratu).

  Uz formiranje i transfer novčanog kapitala i njegovo usmjeravanje, FS ima i slijedede funkcije:

  1. Štedna funkcija

  - nuditi širok izbor oblika štednje kojima de se poticati sklonost štednji i investicijama.

  - obveznice, dionice, depoziti (ročni i po viđenju), police životnih i mirovinskih osiguranja, vrijednosni

  papiri i sl.

 • www.referada.hr

  2. Funkcija likvidnosti

  - omoguditi investitorima da svoja potraživanja što brže i bez gubitaka pretvore u novac

  (najlikvidnija imovina).

  - najuže je povezana sa razvijenošdu tzv sekundarnog-transakcijskog financijskog tržišta na

  kojem se preprodaju financijska potraživanja.

  3. Kreditna funkcija

  - omoguditi stalnu opskrbu kreditima pojedince, poduzeda i državu, jer je kredit osnovni oblik

  suvremenog financiranja.

  4. Funkcija pladanja

  - osigurati instrumente i sigurne posupke i mehanizme masovnih domadih i međunarodnih pladanja

  po najnižoj cijeni.

  5. Gospodarsko-političke funkcije

  - zdrav, stabilan i učinkovit FS je potpora državnoj politici za što efikasnije provođenje

  makroekonomskih ciljeva (zaposlenost, niska inflacija, stabilnost, konkurentnost i sl.).

  6. Funkcije čuvanja kupovne modi

  - raznim oblicima financijskih ulaganja omoguditi očuvanje realne vrijednosti novčanog kapitala ili

  povedanja budude kupovne modi.

  7. Preuzimanje rizika

  - FS ne izbjegava nego preuzima rizike koji nastaju u realnom sektoru.

  8. Funkcija ovlaštenog nadzornika (montoringa)

  - pradenje potraživanja i mogudnosti naplate u bududnosti - smanjenje troškova ulagača i spriječava

  nemoralno ponašanje dužnika

  9. Međugeneracijski prijenos štednje -

  životno i mirovinsko osiguranje.

  3. PONUDA I POTRAŽNJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

  - jednakost ponude i potražnje na financijskom tržištu je uvjet privredne ravnoteže

  - istog je značenja kao i jednakost štednje i investicija

  - stvarnu ponudu i potražnju na financijskom tržištu pokazuje neto-štednja - stvarni financijski viškovi

  ili manjkovi sektora i pojedinaca - razlika između njihove štednje i investicija - pozicije:

  a) suficitarne jedinice - neto pozajmljivači

  - Š>I

  - ostvaruju financijske viškove te ih nude na financijskim tržištima b) deficitarne jednice - neto

  uzajmljivači

  - Š

 • www.referada.hr

  - osobna štednja (kao višak dohotka nad potrošnjom) može se investirati u realne ili u financijske

  oblike

  - štednja sektora stanovništva je u svim zemljama tradicionalno veda od ulaganja u investicijsku

  potrošnju, tj. stanovništvo ostvaruje neto financijske viškove koje nudi na financijskim tržištima. -

  štednja je veda od investicijske potrošnje tj. konstantno se ostvaruju neto viškovi koji se nude na

  financijskim tržištima

  - štednja stanovništva - najvažniji izvor ponude novčanih viškova, u ostatku sudjeluju lokalna i

  središnja država i inozemstvo

  POTRAŽNJA:

  - sektor potražnje su poduzeda - razvojne i druge potrebe za novčanim sredstvima su im vede od

  vlastite štednje

  - bruto štednju poduzeda čine zadržana dobit i amortizacija - nije dostatna za financiranje njihovih

  kapitalnih ulaganja

  - poduzeda se pojavljuju kao neto uzajmljivač na financijskim tržištima

  - država je sve aktiviniji sudionik i sve vedi dužnik (sektor potražnje) na financijskim tržištima

  - razvilo se novo internacionalno tržište javnog duga i državnih vrijednosnica

  - najvažniji nositelj ponude je stanovništvo (neto pozajmljivači), a najvažniji nositelji potražnje su

  poduzeda i država (neto uzajmljivači).

  - postoje suficitarne jedinice poduzeda i deficitarne jedinice stanovništva.

  4. FINANCIJSKA IMOVINA, POTRAŽIVANJA I INSTRUMENTI

  - financijska potraživanja - potraživanja na nečiji novac u bududnosti

  - stječu ih vlasnici kapitala ustupajudi novčani kapital izravno ili preko financijskih posrednika. - za

  svoj današnji novac ili dohodak očekuju bududi prihod i za to dobivaju garancije (obedanja) vradanja

  uloženog sa prinosima u obliku kamata, dividendi ili kapitalne dobiti.

  - stjecanje fin. potraživanja - zamjena najlikvidnijeg oblika imovine - novca za druge manje likvidne

  oblike - dionice, zadužnice, oročeni depoziti

  - u pisanom su obliku - ugovori ili vrijednosnice (vrijednosni papiri) u kojima su potraživanja

  utjelovljena (inkorporirana).

  - svako financijsko potraživanje je uvijek s jedne strane potraživanje, a s druge financijska obveza! -

  novčano suficitarne jedinice mijenjaju likvidniji instrument (novac) s manjim prinosom, za drugi

  manje likvidan instrument (vrijednosnice) sa vedim bududim prinosom.

  - financijski instrumenti

  - dokazne isprave o postojanju fin. potraživanja i obveza

  - sredstva prenošenja kupovne modi, alokacije novčanog kapitala i disperzije rizika na fin. tržištu.

  - financijsku imovinu čini portfelj (skup) financijskih instrumenata.

  - financijska imovina - 3. oblika: a) novac

  - najvažnija fin. imovina

 • www.referada.hr

  - slobodna i stalno raspoloživa imovina - može se lako zamijeniti za drugu financijsku ili realnu

  imovinu

  - najlikvidinija financijska imovina - drži se u obliku:

  1) depozita na računima pladanja

  2) štednim računima kod depozitnih institucija

  3) u gotovini

  b) kreditni instrumenti

  - krediti i zadužnice

  - njima se kreira najvedi broj i vrijednost fin. instrumenata na tržištu

  c) vlasnički instrumenti

  - trajni kapital poduzeda

  - equity - dionice i udjeli kojima se stječu potraživanja na dio vlasništva ili dobiti

  - vlasnička ulaganja - obveze koje ne dospjevaju do likvidacije poduzeda - za razliku od kreditnih

  instrumenata

  5. IZRAVNO (DIREKTNO) FINANCIRANJE

  - novčano deficitarne jedinice (NDJ) emitiraju i nude svoja obedanja pladanja na financijskim

  tržištima, a novčano suficitarne jedinice (NSJ) ih kupuju - stječu potraživanja.

  - NSJ ustupaju svoj novac izdavateljima vrijednosnica postajudi tako njihovi kreditori

  (zadužnice) ili sudjeluju u vlasništvu (vlasničke vrijednosnice).

  - stječu novčana potraživanja koja dospjevaju u bududnosti, te određene prinose u određenim

  vremenskim razdobljima ili o dospjedu.

  - nazivaju se još i primarna potraživanja - direktna, izravna. - prijenos novčanih sredstava

  odvija se brzo i uz niže troškove:

  a) tehnikom privatnog plasmana (manjem broju pouzdanih investitora)

  b) javnim upisom (širokoj javnosti) uz pomod investicijskih banaka, brokera i dealera.

  - investicijske banke, brokeri i dealeri su u ovom slučaju samo financijske institucije koje posreduju u

  plasmanu vrijednosnica ne mijenjajudi ih u drugi oblik potraživanja - nisu posrednici jer ne

  mijenjaju originalna potraživanja nego samo povezuju kupce i prodavače (NSJ i NDJ).

  - razmjena između investitora i emitenta ostaje u onom obliku u kojem je ponuđena, bez promjene

  iznosa koji se potražuje, stupnja rizičnosti, dospijeda, kamatnjaka i sl.

  - jednom kreirana obveza ostaje ista i po obliku i po sadržaju do dospijeda (ako je riječ o zadužnici) ili

  dok poduzede posluje (ako je riječ o vlasničkoj vrijednosnici).

  - mogu se prodavati na sekundarnim tržištima, ali uvjeti moraju ostati isti - mijenja se samo vjerovnik

  ili vlasnik.

  - uvijek izravna obveza između krajnjeg uzajmljivača, prema krajnjem pozajmljivaču.

  - takav način financiranja ima puno ograničenja (teško je udovoljiti zahtjevima investitora), pa zbog

  toga nema šire primjene ( na razvijenim financijskim tržištima iznosi svega 5-30%, dok u

  nerazvijenim ne postoji).

 • www.referada.hr

  - primjeri:

  a) kudanstvo (NSJ) kupuje dionice emitirane zbog dokapitalizacije banke (NDJ).

  b) poduzede s trenutnim novčanim viškovima (NSJ) kupuje tromjesečne trezorske zapise države

  (NDJ).

  6. FINANCIJSKO POSREDOVANJE (INDIREKTNO FINANCIRANJE)

  - način je prijenosa novčanih sredstava od krajnjih pozajmljivača krajnjim uzajmljivačima, preko

  financijskih posrednik ili intermedijara.

  - proces ustupanja novčanih sredstava od strane novčano suficitarnih jedinica, novčano

  deficitarnim jedinicama, na način da se jedan oblik financijskog potraživanja preoblikuje u druge

  oblike financijskog potraživanja pomodu financijskih posrednika.

  - financijski posrednik kupuje direktna financijska potraživanja jednih karakteristika i pretvara ih u

  indirektna potraživanja drugih karakteristika.

  - proces transformacije potraživanja - financijsko posredovanje, a institucije koje se time bave -

  financijski posrednici.

  - proces kupnje direktnih potraživanja i emisija vlastitih sekundarnih obveza se odvija istodobno - kao

  njihova svakodnevna aktivnost

  - financijski posrednici prikupljaju novčana sredstva:

  a) u obliku depozita na transakcijskim računima, ročnih depozita i depozita po viđenju b)

  prodajom polica osiguranja

  c) naplatom članskih uloga

  d) prodajom udjela u investicijskim fondovima,

  e) emisijom obveznica, blagajničkih zapisa,

  e) uzimanjem kredita i sl.

  - to su potraživanja krajnjih pozajmljivača (NSJ) prema njima.

  - istovremeno, financijski posrednici kupuju vrijednosnice, odobravaju kredite i sl. te tako stječu

  direktna potraživanja prema krajnjim uzajmljivačima (NDJ) umjesto stvarnih pozajmljivača novčanih

  sredstava (NSJ).

  - financijski posrednici kupuju dnevna potraživanja od NDJ na isti način kao što ih kupuju NSJ u

  sustavu direktnog finaniciranja

  - za fin. posrednike je takvo stjecanje direktnih potraživanja samo dio sustava posredovanja.

  - kupnju financiraju prikupljajudi novčana sredstva emisijom tzv sekundarnih obveza prema NSJ.

  - financijski posrednici su sva ona društva koja u svojoj aktivi imaju direktna financijska

  potraživanja, a u pasivi indirektna potraživanja kao obvezu prema štedišama i investitorima.

  (banke, štedne depozitne institucije, osiguravatelji života i imovine, mirovinski fondovi, fondovi

  zajedničkog investiranja, razne državne financijske institucije, stambena društva...)

 • www.referada.hr

  - prednosti indirektnog financiranja:

  1. denominacijska intermedijacija

  - veliki krediti na bazi malih štednih uloga, puno zajmova na temelju jednog velikog kredita, otkup

  emisije obveznica iz štednje članova mirovinskih fondova.

  2. intermedijacija rizika

  - diverzifikacija portfelja zbog disperzije rizika

  3. intermedijacija likvidnosti

  - posrednici na osnovi primarnih potraživanja kreiraju nove financijske instrumente od kojih je vedina

  visoko likvidna tj. lako se pretvara u novac.

  4. intermedijacija dospijeda

  - ročna transformacija kratkoročnih izvora u dugoročne plasmane (usmjeravanje kratkoročnih izvora

  u dugoročne plasmane).

  5. informacijska intermedijacija

  - investitori ne moraju analizirati svaki projekt, niti bonitet NDJ.

  - odlučivanje se svodi na ocjenu boniteta financijskih posrednika prema kojima NSJ imaju potraživanja

  i koji umjesto njih analiziraju bonitet i kreditnu sposobnost krajnjih korisnika.

  - primjeri:

  a) kudanstvo (NSJ) kratkoročno oročava štednju u banci, a banka drugom kudanstvu (NDJ)

  odobrava dugoročni stambeni kredit.

  b) fizička osoba (NSJ) kupuje police osiguranja života od osiguravateljne institucije, a osig.

  institucija tako prikupljena sredstva ulaže u obveznice poduzeda (NDJ).

  c) zaposlenici (NSJ) upladuju članske uloge u mirovinski fond koji iz njih financira državu (NDJ)

  kupujudi instrumente javnog duga.

  7. FINANCIJSKA PIRAMIDA

  - strukturiranje financijske imovine prema kriterijima profitabilnosti, rizičnosti i likvidnosti

  - na dnu su obično najsigurnija, ali i najneprofitabilnija sredstva, a na vrhu su najrizičnija ulaganja, s

  najvišom stopom povrata.

  - najvedi iznosi su uloženi u najsigurnije likvidne instrumente manjeg prinosa kako bi se osigurala

  široka i čvrsta osnova.

  - prema vrhu se sve manji iznosi ulažu u sve rizičnije oblike imovine, sve višeg mogudeg prinosa -

  nema profita bez rizika.

  - svaki investitor uglavnom u svojoj financijskoj imovini ima najviše financijskih instrumenata s dna

  piramide, a najmanje s vrha, jer na taj način disperzira rizik.

 • www.referada.hr

  - standardni izgled piramide predstavlja načelni pristup financijskim ulaganjima

  - struktura ulaganja svakog individualnog i institucionalnog investitora se razlikuje ovisno o nizu

  čimbenika i motiva

  - pri strukturiranju portfelja stručnu pomod ulagačima pružaju profesionalni analitičari fin. tržišta,

  savjetnici, brokerske kude i posebni bankovni odjeli.

  8. POJAM I VRSTE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

  Financijske institucije

  - poslovna poduzeda koja prikupljaju novčana sredstva, usmjeravaju ih u financijske plasmane i

  obavljaju financijske usluge.

  - razlikuju se od svih ostalih nefinancijskih institucija po tome što posluju sa

  nematerijalnomfinancijskom imovinom,

  - materijalna imovina im je potrebna u minimalnoj vrijednosti kako bi uspješno trgovali financijskim

  proizvodima.

  - novčana sredstva prikupljaju (pribavljaju):

  a) primanjem oročenih novčanih depozita, depozita na transakcijskim računima, b)

  uzimanjem kredita

  c) izdavanjem zadužnica

  d) uplatama mirovinske štednje članova

  e) emisijama vrijednosnica (zbog formiranja vlastitog kapitala)

  f) prodajom polica osiguranja i udjela u investicijskim fondovima.

  - prikupljena sredstva plasiraju najviše u obliku kredita, kupnjom vrijednosnica i manjim

  dijelom ulaganjem u realnu imovinu i druge investicije.

 • www.referada.hr

  - vedina financijskih institucija su financijski posrednici - pribavljaju novčana sredstva

  kreirajudi novčana potraživanja investitora prema sebi, a zatim ih plasmanima pretvaraju u

  vlastita potraživanja prema svojim dužnicima.

  - pojam financijskih institucija je širok - obuhvada sve sudionike na financijskim tržištima koji

  sudjeluju u financijskim transakcijama kao financijski posrednici, brokeri, dealeri ili

  investicijski bankari.

  - najvažnija financijska institucija je BANKA.

  - sve ostale se nazivaju nebankovnim financijskim institucijama - ne primaju depozite

  istodobno odobravajudi kredite

  - financijske institucije dijelimo:

  - banke - istodobno (simultano) primaju depozite i daju kredite široj javnosti

  - nebankovne - ne primaju depozite i ne odobravaju kredite široj javnosti istovremeno kao

  svoje glavne poslove (najčešde mogu odobravati kredite ili obavljati oba ta posla ali za

  određeni segment tržišta, npr štedionice – samo sa stanovništvom).

  Prema kriteriju primanja depozita financijske institucije se dijele (najzastupljenije grupiranje):

  - depozitne financijske institucije

  - nedepozitne financijske institucije

  9. DEPOZITNO-KREDITNI KOMPLEKS I NEDEPOZITNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

  - depozitne financijske institucije - prikupljaju sredstva primanjem:

  a) transakcijskih depozita na računima pladanja,

  b) štednih uloga po viđenju ili ročne štednje,

  c) namjenskih i nenamjenskih depozita

  - plasiraju ih najviše u obliku kredita.

  - u pasivi su im najznačajnije obveze po primljenim depozitima, a u aktivi su im najvažnija

  potraživanja po odobrenim kreditima - zato se nazivaju depozitno-kreditnim institucijama ili

  depozitno-kreditnim kompleksom.

  - među depozitima drže i one depozite koji koji su slobodni i raspoloživi na zahtjev - po svojoj su

  prirodi depozitni novac i uvijek mogu biti upotrijebljeni kao sredstvo prometa i pladanja - po tome

  se razlikuju od ostalih financijskih institucija

  - kroz svoju kreditnu aktivnost sudjeluju u procesu umnažanja novca kreacijom novih depozita.

  - jedine u svojoj pasivi mogu imati obveze koje su dio ukupne količine novca u optjecaju i na osnovi

  njih kreirati sekundarne depozite - sudjeluju u kreiranju novca na tržištu zbog čega su pod direktnim

  nadzorom središnje banke

  - mogu utjecati na monetarnu politiku, pa samim time i na cjelokupno gospodarstvo neke države

  - nedepozitne financijske institucije

  - prikupljaju i pribavljaju novčana sredstva od novčano suficitarnih jedinica i plasiraju ih

  novčanodeficitarnim jedinicama pomodu svih nabrojenih financijskih transakcija.

 • www.referada.hr

  - nije im dozvoljeno primati depozitni novac

  - ne smiju kreirati obveze primanjem depozita zbog zaštite ulagača te iz monetarnih razloga - to je

  privilegija samo depozitnih institucija.

  Grupiranje financijskih institucija:

  I SREDIŠNJA BANKA – centralna, emisijska

  II DEPOZITNE- KREDITNE INSTITUCIJE

  1. Banke

  2. Depozitne štedne institucije

  - štedionice

  - štedno-kreditne kooperative

  - kreditne ili potrošačke zadruge

  - kreditne unije

  - stambene štedionice i društva, - hipotekarne, poštanske štedionice - kase uzajamne pomodi...

  III NEDEPOZITNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

  1. Ugovorne štedne institucije

  - osiguravatelji imovine i života

  - privatni i državni mirovinski fondovi

  - institucije zdravstvenog osiguranja

  2. Investicijski fondovi - Fondovi zajedničkog ulaganja

  - Unit Trust

  - Investment Trust Co.

  - Uzajamni fondovi - Mutual Funds

  - Uzajamni fondovi novčanog tržišta - MMMF (Money Market Mutual Funds)

  - Nekretninski fondovi - REIT (Real Estate Investment Trust)

  - Državni investicijski fondovi (Sovereign Wealth Funds)

  - Fondovi rizičnog (Venture Capital) i privatnog kapitala (Private Equity)

  - Hedge fondovi

  3. Financijske kompanije (Interne banke) i konglomerati

  4. Specijalne državne i privatne financijske institucije

  - eksportne

  - poljoprivredne

  - razvojne

  - stambene

  - studenske...

  5. Investicijske banke, brokeri i

  dealeri

  (društva za poslovanje s vrijednosnicama)

  6. Ostale financijske institucije -

  skrbnička-povjerbena društva

  - forfeiting, leasing i factoring društva

  - izdavači kreditnih kartica

  - garantne agencije

  - clearing institucije

 • www.referada.hr

  - burze vrijednosnica

  - mjenjačnice

  - trgovci devizama, valutama i plemenitim kovinama

  - financijski savjetnici

  10. KARAKTERISTIKE SREDIŠNJE BANKE

  Središnja banka (centralna, emisijska)

  - posebna je i najvažnija monetarna institucija i vrhovna novčana vlast svake moderne države. - po

  svojim se funkcijama i karakteristikama razlikuje od ostalih financijskih institucija jer kontrolira

  zakonima i vlastitom regulacijom uspostavljeni jedinstveni novčani, kreditni i sustav kreditnih

  institucija.

  - temeljni zadatak - održavanje stabilnosti cijena tj. prihvatljivih stopa inflacije.

  - niska i stabilna inflacija je najvedi doprinos kojim novčana politika može pridonositi rastu privrede. -

  pružanje potpore u ostvarivanju ciljeva opde ekonomske politike (pod uvjetom da to ne šteti

  ostvarenju održavanja stabilnosti cijena), kao što su visoka zaposlenost, održivi neinflatorni razvoj,

  visok stupanj konkurencije...

  - najvažnija uloga - emisija gotovog novca.

  - državne institucije, ali su neovisne od aktualne administracije.

  - samostalnost im je osigurana kroz:

  a) funkcionalnu (sama bira mjere i instrumente za postizanje ciljeva),

  b) institucionalnu (samostalno odlučuje),

  c) osobnu (samostalnost uprave) i

  d) financijsku neovisnost.

  - 2 važne dodatne

  funkcije: a) regulatorna

  - pravo na donošenje

  podzakonskih propisa kojima

  se uređuje poslovanje

  banaka (kreditnih institucija)

  b) supervizijska

  - pravo da zbog osiguranja stabilnog poslovanja kreditnih institucija obavljaju nadzor nad njima, ili

  sudjeluju u nadzoru ako ga obavlja netko drugi

  - članovi uprave su imenovani od vrhovnog tijela države.

  - članovi vlade ne smiju biti u upravi središnje banke, niti središnja banka smije kreditirati državu. -

  neprofitna institucija. - troškove poslovanja pokriva:

  a) prihodima od kamata na kredite poslovnim bankama,

  b) od kamata na vrijednosnice koje drži u aktivi (SAD),

  c) od prihoda koje ostvari plasmanom deviznih pričuva i sl.

  - razlika između prihoda i rashoda naziva se emisijska dobit (seigniorage) - prihod državnog

  proračuna.

  - ostvaruje svoje zadatke preko monetarnih institucija s kojima čini monetarni sustav neke zemlje. -

  najvažnija skupina su kreditne institucije - banke i depozitne štedne institucije.

 • www.referada.hr

  - najvažnije funkcije:

  1. Reguliranje količine novca u optjecaju i kreditne aktivnosti banaka -

  novčana - monetarna politika, održavanje likvidnosti privrede.

  2. Održavanje likvidnosti banaka i drugih depozitnih institucija

  - očuvanje stabilnosti bankovnog sustava, pomaganje funkcioniranja kreditnog sustava i

  spriječavanje panike i bijega ekonomije u gotovinu.

  - uloga „posljednjeg kreditnog utočišta“ ili „kreditora u krajnjoj nuždi“ - može odobriti kredit i

  onda kada poslovne banke to više ne mogu - ima sposobnost neograničenog kreiranja primarnog

  novca.

  3. Održavanje međunarodne likvidnosti zemlje - briga za bilancu pladanja

  - monetarne mjere koje imaju izravne ili posredne učinke

  - intervencije na deviznom tržištu - očuvanje deviznog tečaja

  - formiranje i upravljanje deviznim pričuvama

  - regulacija i kontrola međunarodnih pladanja i kreditnih odnosa sa inozemstvom

  - devizna kontrola

  - reguliranje međunarodnog poslovanja banaka

  - suradnja sa inozemnim središnjim bankama

  - suradnja sa međunarodnim monetarnim i financijskim institucijama i ekspertizama kojima utječu na

  odluke vlade.

  4. Emisija novca

  - ekskluzivno pravo izdavanja gotovog novca.

  - jedine institucije ovlaštene od države za emisiju primarnog novca

  5. Nadzor nad kreditnim institucijama

  - uvijek su uključene u sustav prudencijalne supervizije banaka i štednih depozitnih

  institucija a) prudencijalna regulacija

  - dio ukupne regulacije banaka - nastoji se osigurati njihovo razborito i sigurno

  poslovanje - skup specifičnih odredbi b) prudencijalna kontrola

  - kontrola primjene prudencijalnih propisa i nadzora nad bankama - omoguduje

  uvid u kvalitetu banaka i razboritost poslovanja.

  6. Financijski servis države i banaka

  - uloga fiskalnog agenta države

  - pružanje usluga poslovnim bankama

  7. Odgovornost za učinkovitost platnog sustava

  - sigurnost i učinkovitost mehanizama i sredstava za prijenos novca, poravnanje i namira između

  depozitnih institucija u nacionalnim sustavima pladanja.

  8. Poslovi analize, statistike, pribavljanja i objavljivanja podataka

  - kontinuirano prikuplja, obrađuje statističke podatke

  - analizira novčana i realna kretanja u gospodarstvu

  - izvještava javnost

  - podaci su dostupni stručnoj i najširoj javnosti - redovita mjesečna izvješda

  11. FUNKCIJE SREDIŠNJE BANKE

  - najvažnije funkcije središnje banke su:

  1. Reguliranje količine novca u optjecaju i kreditne aktivnosti banaka -

  novčana - monetarna politika, održavanje likvidnosti privrede.

 • www.referada.hr

  - najvažniji cilj novčane politike S.B. - osigurati porast količine novca u optjecaju i kredita u skladu sa

  dugoročnim potrebama rastude ekonomije - uz razumno stabilne cijene

  - postiže se:

  a) kvantitativnim instrumentima novčane regulacije

  - S.B. izravno utječe na povedanje ili smanjenje ponude novca - ovisno o kretanjima u privredi

  - politika obvezne rezerve

  - politika otvorenog tržišta

  - eskontna/diskontna politika

  - izravno kvantitativno ograničavanje kredita banaka

  b) kvalitativnom ili selektivnom novčanom politikom

  - S.B. namjenski usmjerava kreditni potencijal banaka

  - potiče ih da slijede opdi interes i odobravaju kredite za izabrane (selektivne) namjene -

  „javni interes“, npr:

  - proizvodnja za izvoz

  - poljoprivreda

  - priprema turističke sezone - brodogradnja...

  2. Održavanje likvidnosti banaka i drugih depozitnih institucija

  - očuvanje stabilnosti bankovnog sustava, pomaganje funkcioniranja kreditnog sustava i spriječavanje

  panike i bijega ekonomije u gotovinu.

  - dužna je održavati likvidnost svih zdravih banaka, ali ne i nesolventnih.

  - uloga „posljednjeg kreditnog utočišta“ ili „kreditora u krajnjoj nuždi“ - može odobriti kredit i onda

  kada poslovne banke to više ne mogu - ima sposobnost neograničenog kreiranja primarnog novca. -

  privilegij pristupa diskontnom prozoru (discount window) S.B. je omoguden svim institucijama

  depozitnog sektora koje ispune tražene uvjete.

  - kredite odobrava rutinski svim solventnim bankama koje se pokažu kao podobni uzajmljivači

  3. Održavanje međunarodne likvidnosti zemlje - briga za bilancu pladanja

  - monetarne mjere koje imaju izravne ili posredne učinke

  - intervencije na deviznom tržištu - očuvanje deviznog tečaja

  - formiranje i upravljanje deviznim pričuvama

  - regulacija i kontrola međunarodnih pladanja i kreditnih odnosa sa inozemstvom

  - devizna kontrola

  - reguliranje međunarodnog poslovanja banaka

  - suradnja sa inozemnim središnjim bankama

  - suradnja sa međunarodnim monetarnim i financijskim institucijama i ekspertizama kojima utječu na

  odluke vlade.

  4. Emisija novca

  - ekskluzivno pravo izdavanja gotovog novca.

  - gotov novac je je uvijek zamjenjiv za važniju komponentu - knjižni ili depozitni novac.

  - S.B. je jedina institucija ovlaštena od države za emisiju primarnog novca.

  - pušta u promet i povlači iz optjecaja gotovinu preko depozitnih institucija koje vode transakcijske

  račune.

 • www.referada.hr

  5. Nadzor nad kreditnim institucijama

  - uvijek su uključene u sustav prudencijalne supervizije banaka i štednih depozitnih institucija a)

  prudencijalna regulacija

  - dio ukupne regulacije banaka - nastoji se osigurati njihovo razborito i sigurno poslovanje te zdrav i

  stabilan bankovni sustav. - skup specifičnih odredbi. b) prudencijalna kontrola

  - kontrola primjene prudencijalnih propisa i nadzora nad bankama - omoguduje uvid u kvalitetu

  banaka i razboritost poslovanja.

  - nadzor nad bankama S.B. provodi:

  - on-site kontrolom - neposredna kontrola u samim bankama

  - off-site kontrolom - standardizirana izvješda koja dostavljaju banke

  6. Financijski servis države i banaka

  - banka države, banka banaka

  - uloga fiskalnog agenta države - vodi njezin jedinstveni račun na koji se slijevaju svi prihodi i s kojega

  se pladaju sve obveze države.

  - pružanje usluga poslovnim bankama

  - izdaje dopusnice za rad poslovnih banaka, nadzire poslovanje, odobrava kredite, vodi račune...

  7. Odgovornost za učinkovitost platnog sustava

  - sigurnost i učinkovitost mehanizama i sredstava za prijenos novca, poravnanje i namira

  između depozitnih institucija u nacionalnim sustavima pladanja.

  - S.B. je zadužena za nadzor nad financijskim sustavom, njegovo stalno unaprijeđivanje i

  ohrabrivanje depozitnih institucija da ga tehnološki unaprijeđuju

  - organizacija sigurnog i učinkovitog platnog mehanizma pozitivno utječe na povjerenje

  javnosti u financijski sustav.

  8. Poslovi analize, statistike, pribavljanja i objavljivanja podataka -

  kontinuirano prikuplja, obrađuje statističke podatke.

  - analizira novčana i realna kretanja u gospodarstvu

  - izvještava javnost

  - podaci su dostupni stručnoj i najširoj javnosti - redovita mjesečna izvješda

  12. HRVATSKA NARODNA BANKA

  - osnovana uredbom Vlade RH 1991. - provedena valutna reforma i monetarno osamostaljivanje

  zemlje.

  - zakonima iz 1992., 1995., 2001. i 2008. - utvrđeni uvjeti njenog djelovanja i odgovornosti.

  - 1997. je preimenovana je iz Narodne banke Hrvatske u Hrvatsku narodnu banku.

  - po svom statusu, karakteristikama i funkcijama je usporediva sa središnjim bankama svih razvijenih

  država.

  - osnovni zadatak - postizanje i održavanje stabilnosti cijena - kvantificira ga interno i ne priopdava

  javnosti.

  - dužna je svojom djelatnošdu podupirati gospodarsku politiku Republike Hrvatske.

 • www.referada.hr

  - određivanje stabilnosti cijena kao prioriteta ne isključuje zadadu ostvarivanja drugih važnih ciljeva,

  npr:

  - obveza očuvanja stabilnosti bankovnog sustava

  - reguliranje tečaja kune

  - održavanje opde likvidnosti u zemlji

  - u slučaju odlučivanja između sukobljenih ciljeva stabilnost cijena ima prioritet.

  Osnovne funkcije HNB-a su:

  1. Utvrđivanje i vođenje novčane i devizne politike

  2. Držanje i upravljanje međunarodnim pričuvama RH

  3. Izdavanje novčanica i kovanog novca

  4. Izdavanje dopusnica za rad banaka i nadzor nad kreditnim institucijama

  5. Vođenje računa banaka i platnog prometa za banke (bankar banaka)

  6. Ustrojavanje platnog sustava

  7. Financijski poslovi za državu (bankar države)

  8. Podzakonsko reguliranje iz područja njene nadležnosti

  - samostalna i neovisna institucija, odgovorna Saboru RH

  - ne mora slijediti upute tijela RH, EU ili bilo kojih drugih osoba.

  - isključivo je u vlasništvu RH i ima status pravne osobe.

  - tijela upravljanja HNB-a su Savjet i guverner.

  - Savjet se sastoji od 14 članova: guvernera, zamjenika guvernera, 4 viceguvernera i 8 nezavisnih

  stručnjaka.

  - imenuje se na 6 godina, imenuje ga i razrješava Sabor

  - članovi Savjeta moraju biti državljani RH s priznatim ugledom i profesionalnim iskustvom na

  monetarnom, financijskom, bankarskom i pravnom području.

  - guverner je predsjednik Savjeta i upravlja i rukovodi poslovanjem HNB-a.

  - sve odluke moraju biti donesene dvotredinskom vedinom glasova.

  - svake godine se utvrđuje emisijska dobit HNB-a - raspoređuje se do 20% u opde pričuve, ostatak je

  izvanredni prihod državnog proračuna.

  - najvažniji prihodi - prihodi od kamata i drugi prihodi od međunarodnih pričuva deponiranih u

  inozemstvu ili uloženi u državne obveznice.

  - najvažniji rashodi - kamate na obvezne rezerve i blagajničke zapise, troškovi poslovanja, a

  ponekad i negativne tečajne razlike.

  13. DEVIZNE PRIČUVE

  - osiguravaju međunarodnu likvidnost zemlje u uvjetima interne konvertibilnosti kune tj. slobodne

  kupnje i prodaje deviza za domade osobe.

  - HNB upravlja međunarodnim pričuvama RH i one su dio njene bilance.

  Međunarodne (devizne) pričuve

  - dopunska rezerva likvidnosti u međunarodnim pladanjima.

  - služe za održavanje međunarodne likvidnosti banaka i njihovih komitenata.

  - uključuju potraživanja HNB od inozemstva koja se mogu koristiti za održavanje međunarodne

  likvidnosti - sredstva moraju biti likvidna i brzo dostupna - profitabilnost ulaganja nije u prvom

  planu.

 • www.referada.hr

  - formiraju se:

  - otkupom deviza od poslovnih banaka na aukcijama

  - otkupom od Ministarstva financija iz inozemnog zaduživanja države

  - priljevom na osnovi izdvojene obvezne devizne rezerve

  - povlačenjem tranši od MMF-a

  - iz prihoda od kamata na depozite i vrijednosnice - prodajom efektivnih kuna stranim bankama.

  Međunarodne pričuve RH čine:

  1. Potražna salda plativa u konvertibilnoj stranoj valuti na računima HNB kod stranih središnjih

  banaka, međunarodnih financijskih institucija ili kod izabranih prvoklasnih stranih banaka

  2. Visokokvalitetni dužnički vrijednosni papiri, mjenice i potvrde o depozitu koje glase na

  konvertibilnu valutu

  3. Posebna (specijalna) prava vučenja (special drawing rights-SDR) HNB kod Međunarodnog

  monetarnog fonda

  4. Monetarno zlato, plemenite kovine i drago kamenje

  5. Novčanice i kovanice u konvertibilnoj stranoj valuti (efektivna strana valuta)

  6. Terminski, repo, obratni repo i opcijski ugovori u konvertibilnoj valuti sklopljeni s prvoklasnim

  ugovornim stranama.

  - koriste se samo za održavanje međunarodne likvidnosti zemlje

  - pri upravljanju deviznim pričuvama osnovni kriterij su likvidnost i sigurnost, a tek onda rentabilnost

  ulaganja.

  - najvedi dio čine vrijednosni papiri - državne obveznice i euroobveznice - 71% ostalo:

  1) depoziti po viđenju i oročeni depoziti kod inozemnih poslovnih i središnjih banaka, te kod

  međunarodnih financijskih institucija - 25%

  2) repo ugovori specijalna prava vučenja kod MMF-a i ostali plasmani

  3) efektiva (strana valuta) - 1-2% - služi za osiguranje najnužnijih potreba - valutna struktura -

  74% uloženo u euro, 23% u dolarski portfelj

  - Hrvatska ne drži pričuve u obliku monetarnog zlata.

  14. KONTROLA I NADZOR BANAKA I NEBANKOVNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

  - nadzor nad bankama je supervizorstvo centralne banke (i specijalizirane supervizorske

  ustanove) nad poslovanjem bankovnog sistema.

  - središnje banke su uvijek uključene u sustav prudencijalne supervizije banaka i štednih

  depozitnih institucija

  a) prudencijalna regulacija

  - dio ukupne regulacije banaka - nastoji se osigurati njihovo razborito i sigurno poslovanje

  - skup specifičnih odredbi

  b) prudencijalna kontrola

  - kontrola primjene prudencijalnih propisa i nadzora nad bankama -

  omoguduje uvid u kvalitetu banaka i razboritost poslovanja.

 • www.referada.hr

  HNB

  - 1993. započelo organiziranje sustava prudencijalne (bonitetne)

  kontrole - povjereno HNB - jedina imala kadrove sa znanjem iz područja

  - vrši prudencijalnu (bonitetnu) kontrolu banaka.

  - kontrolna funkcija je organizirana u Sektoru kontrole i nadzora banaka -

  nadzor nad bankama se provodi:

  a) on-site kontrola - inspekcijski nadzor u bankama

  b) off-site kontrola - analiza dostavljenih podataka

  - HNB u provedbi surađuje sa drugim nadzornim institucijama u zemlji i

  inozemstvu.

  - uz kontrolnu funkciju, dodijeljene su joj i šioke ovlasti sankcioniranja

  banaka kod kojih su utvđene nepravilnosti koje bi mogle ugroziti

  izoliranu banku ili stabilnost cijelog bankovnog sustava.

  15. DEFINICIJA I OBJAŠNJENJE BANKE

  - najvažnija institucija financijskog posredovanja.

  - banke i štedne depozitne institucije zajedno čine depozitnokreditni kompleks ili kompleks kreditnih

  institucija - predstavlja glavninu financijskog sustava svih zemalja

  - ne postoji opdeprihvadena defnicija banke

  - američki Zakon o bankovnim holdinzima definira banku kao instituciju koja prima depozite po

  viđenju i istovremeno odobrava poslovne kredite.

  - tri ključne karakteristike banke:

  1) Banka je institucija koja prima novčane depozite od najšire javnosti

  2) Najvažniji aktivni posao banaka je odobravanje kredita

  3) Banke su institucije platnog prometa

  - poslovne banke prikupljaju novčana sredstva:

  - vođenjem računa pladanja,

  - primanjem štednih depozita po viđenju i oročenih depozita,

  - zaduživanjem kod drugih banaka,

  - emisijama i plasmanom vlastitih zadužnica

  - formiranjem vlastitog kapitala

  - među obvezama su im navažnije obveze po primljenim depozitima - u pasivi njihove bilance

  sudjeluju sa preko 50%.

  - prikupljena (mobilizirana) novčana sredstva plasiraju u kredite, ulažu u financijske investicije i u

  materijalnu, najviše fiksnu imovinu.

  - krediti prosječno čine oko 60% aktive - najvažnija imovina banke.

  - makroekonomsko značenje kredita banaka - o njihovoj kreditnoj aktivnosti ovisi kontrola ponude

  novca i razina opde ekonomske aktivnosti u zemlji.

  - mikroekonomsko značenje - bankovni krediti su još uvijek najvažniji eksterni oblik financiranja i

  privrede i stanovništva.

 • www.referada.hr

  - nekreditni plasmani - investicije u niskorizične, niskoprinosne ali likvidne državne i druge zadužnice

  sličnih osobina.

  - osnovni motiv - održavanje likvidnosti a ne zarada (kao što je slučaj kod kredita). - banke imaju malo

  materijalne imovine

  - uslužne poslove obavljaju kao zastupnici svojih komitenata

  - npr. posredovanje u pladanjima, brokerske usluge, čuvanje i upravljanje vrijednostima, mijenjački

  poslovi.

  - banka nije ni dužnik ni vjerovnik ved je čisti posrednik koji za obavljanje poslova napladuje naknade i

  provizije.

  - najvažniji prihodi:

  - kamatni prihodi iz kreditnih poslova

  - nekamatni prihodi - naknade i provizije iz uslužnih poslova

  - na prikupljene depozite banka plada pasivnu kamatu.

  - na odobrene kredite napladuje aktivnu kamatu.

  - razlika između aktivne (više) i pasivne (niže) kamatne stope je kamatna marža - pokriva očekivanu

  dobit vlasnika banke.

  - vrste banaka:

  a) centralne banke (emisijske, kontrolne),

  b) komercijalne banke (depozitne, kreditne),

  c) investicijske banke,

  d) razvojne banke (hipotekarna, poljoprivredna, građevinska) – banke dugoročnog kreditiranja

  privrednog razvoja

  e) poslovne banke,

  f) multinacionalne banke i

  g) ostale banke (trgovačke, klirinške itd.).

 • www.referada.hr

 • www.referada.hr

  16. KREDITNE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE

  Kreditne institucije

  a) poduzeda čiji je posao primanje depozita ili drugih novčanih sredstava od javnosti s obvezom

  vradanja i odobravanje kredita za vlastiti račun b) institucije za elektronički novac

  - struktura u euro-području obuhvada

  - poslovne banke

  - razne štedne depozitne institucije

  - specijalizirane državne financijske institucije

  - banke su daleko najvažnija skupina kreditnih institucija - ali po broju ih nadmašuju male štedne

  institucije kojih je preko 60% ali nemaju vede ekonomsko značenje

  Financijske institucije

  - poduzeda koja ne smiju primati depozite

  - nisu kreditne institucije

  - osnovni posao - stjecanje udjela ili obavljanje jednog ili više poslova sa liste dozvoljenih poslova iz

  smjernice 2000/12/EC.

  - zabranjeno im je primanje depozita sa obvezom vradanja ali smiju obavljati sve ostale financijske

  poslove kao i banka.

  17. OBLICI OKRUPNJAVANJA BANAKA - do udruživanja banaka dolazi zbog:

  - podizanja učinkovitosti i profitabilnosti

  - proširivanja domadeg i međunarodnog poslovanja

  - podjele rizika ili troškova

  - povoljnijeg poreznog tretmana

  - lakšeg udovoljavanja zahtjevma prudencijalne regulacije i sl.

  - oblici okrupnjavanja banaka su:

  - bankovni holding

  - bankovni konzorcijum,

  - sindikat banaka

  - multinacionalna banka

  BANKOVNI HOLDING

  - oblik okrupnjavanja banaka u kojem jedna banka posjeduje vedinski udio u kapitalu ili ima vedinu

  glasačkih prva u jednoj ili više drugih banaka ili nebankovnih institucija - nad njima ima jasnu

  kontrolu.

  - banka vlasnik udjela se naziva banka majka, vršna ili nadređena banka

  - banka ili nebankovna financijska institucija u kojoj banka vlasnik posjeduje udio se naziva kder ili

  subsidiarija.

  - vršna banka stječe odlučujudi utjecaj na izbor uprave banke-subsidiarije - kontrolira politiku i

  upravljanje.

 • www.referada.hr

  - banka kder tj. subsidiarija zadržava nezavisni pravni status i djeluje kao posebna organizacija - ali

  kao ovisno društvo mora slijediti ciljeve i politiku nadređene banke.

  - pod vedinskim udjelom se podrazumijeva više od % udjela u kapitalu podređene banke ili kontrola

  50% i više glasačkih prava.

  - bankovni holding uobičajeno obuhvada banke i nebankovne institucije koje obavljaju nedepoztne,

  ali bankama bliske poslove.

  - svrhe osnivanja bankovnih holdnga:

  - obavljanje poslova koji su bankama zabranjeni ili je obavljanje ograničeno

  - rast kroz stjecanje drugih banaka ili nebankovnih financijskih institucija

  - regionalna ekspanzija - domade i regionalno tržište

  - smanjivanje troškova, racionalizacija poslovanja i podizanje učinkovitosti

  - ostvarivanje poreznih olakšica

  - podjela rizika, preuzimanje više rizika

  - podizanje konkurentnosti, uspješnije prikupljanje sredstava, izbjegavanje zakonskih propisa i sl.

  holding može biti:

  1) jednobankovni

  - tvrtka majka kontrolira jednu banku ili više nebankovnih financijskih podružnica

  2) multibankovna holding grupa

  - jedna banka ili nebankovna tvrtka posjeduje više banaka i nebankovnih financijskih institucija.

  - zbog zabrane sudjelovanja banaka u nebankovnim ali profitabilnim poslovima, banke se povezuju sa

  drugim financijskim institucijama - zbog ulaska u poslove:

  - osiguranje

  - leasing

  - potrošačko kreditiranje

  - poslovanje sa vrijednosnicama - financijsko, porezno savjetovanje...

  - financijski holding (Financijske holding kompanije - FHC)

  - slobodnije povezivanje banaka

  - financijski holding je pravna osoba koja nije banka

  - glavna djelatnost je stjecanje/vlasništvo udjela ili pružanje ostalih financijskih usluga.

  - podređena joj je najmanje jedna banka ili brokerska kuda

  - omogudeno formiranje financijskih konglomerata - financijske hobotnice za pružanje svih

  financijskih i parafinancijskih usluga.

  - grupa banaka

  - postoji kada je pojedinačna banka ili financijski holding nadređeno društvo u odnosu na jednu ili

  više banaka ili financijskih holdinga, drugih financijskih institucija ili društava za pomodne bankovne

  usluge.

 • www.referada.hr

  BANKOVNI KONZORCIJUM

  - oblik ugovornog povezivanja banaka zbog ostvarivanja zajedničkih interesa ili projekata - koje

  pojedinačno ne mogu ostvariti ili ih mogu ostvariti uz više troškove i poteškode. - osniva se zbog

  točno određenog cilja - cilj mora biti definiran ugovorom.

  - konzorcij traje samo dok se cilj ne ostvari.

  - banke zadržavaju samostalnost - u konzorcijum udružuju samo dio potrebnog kapitala, kadrove,

  tehniku...

  - ciljevi, članovi i njihovi udjeli, prava, obveze, podjela rizika i rezultata između članova se utvrđuju

  ugovorom između banaka članica (konzorta).

  - konzorcijum nije pravna osoba i ne nastupa samostalno

  - nastupa preko jednog od članova koji se sporazumom banaka imenuje voditeljem konzorcijuma -

  banka gestor.

  - osnivaju se zbog ostvarivanja kratkoročnih ciljeva:

  - npr. odobravanje kredita, izdavanje jamstava, financiranje velikih razvojnih projekata

  - ili za trajno obavljanje određenih poslova u interesu članica - npr. međusobno održavanje likvidnosti

  banaka.

  BANKOVNI SINDIKAT

  - grupa banaka koja odobrava sindicirani kredit

  - svaka od banaka participira u financiranju dijela velikog kredita.

  - sindikat organizira banka voditelj sindikata.

  - bankovnim sindikatom se naziva i grupa investicijskih banaka koja prema sporazumu upisnika

  kupuje novo izdanje vrijednosnica velike vrijednosti od emitenta s ciljem raspodjele investitorima na

  primarnom financijskom tržištu.

  - grupa krupnih investicijskih banaka se naziva kupovnom grupom - purchase group - investicijske

  banke za rasprodaju širokoj javnosti (ako su angažirane) - selling group.

  MULTINACIONALNA BANKA

  - širi oblik udruživanja banaka i kapitala iz više zemalja.

  - pridonose globalnoj financijskoj i ekonomskoj integraciji.

  - preko mreže podružnica u više zemalja obavljaju financijske transakcije na nacionalnim i

  međunarodnim tržištima, ostvarujudi dobit na razlikama u uvjetima poslovanja na pojedinim

  tržištima.

  - obavljaju SVE bankovne poslove u kojima pronađu interes - u internacionalnom vlasništvu.

  - posluju na međunarodnom tržištu.

  METODE POVEZIVANJA BANAKA

  - najvažnije metode povezivanja banaka su:

  - metode spajanja i stjecanja - mergers and acquisitions

  - zajednička ulaganja - joint venture,

  - strategijski savezi - strategic alliances.

  1) Spajanje i stjecanje

  - spajanje

 • www.referada.hr

  - predstavlja punu integraciju dvije ili više samostalnih banaka u jedinstvenu novu banku ili se jedna ili

  više banaka pripajaju postojedoj banci i gube vlastiti pravni individualitet.

  - spajanje - potpuna međusobna integracija - fuzija ili stapanje banaka iste ili približne veličine -

  pripajanje - manje banke se priključuju vedoj - gube svoj pravni identitet i nestaju s tržišta.

  - spajanjem se uspostavlja viši stupanj kontrole - dolazi do formiranje jedinstvene banke.

  - stjecanje

  - jedna banka preuzima kontrolni paket običnih dionica druge banke bez spajanja ili pripajanja.

  - nad preuzetom bankom stječe jasnu kontrolu.

  - banke zadržavaju pravnu samostalnost

  - pogodnija metoda ako postoje operativni, geografski ili zakonski razlozi za zadržavanje odvojene

  korporativne strukture.

  - primjenjuje se kod formiranja bankovnih holdinga.

  2) Strategijski savezi

  - uspostavlja se partnerstvo među bankama usmjereno na precizno određene aktivnosti.

  - odnosi se mogu uspostavljati i kada postoje regulatorne i druge zapreke za čvršdu suradnju ili kada

  su troškovi M&A preveliki za očekivane dobiti

  3) Zajednička ulaganja

  - postoje kada dvije ili više banaka osnivaju i zajednički kontroliraju tredu financijsku instituciju s

  namjerom da preko nje ostvare ciljeve obostranog interesa.

  18. NEBANKOVNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

  - razlikuju se od banaka po tome što prikupljaju i pribavljaju sredstva na različite načine, ali ne smiju

  kreirati obveze primanjem depozita od najšire javnosti ili ih primaju od ograničenog segmenta

  tržišta. - što se plasmana tiče - smiju ulagati u sve oblike imovine kao i banke, uključujudi i

  odobravanje kredita.

  - najvažnije nebankovne institucije su:

  1) ugovorne štedne institucije

  - osiguravatelji života i imovine, državni i privatni mirovinski fondovi

  2) fondovi zajedničkog investiranja

  - investicijski fondovi, financijske kompanije

  3) investicijske banke,

  4) brokeri i dealeri,

  5) državne i od države podupirane specijalne financijske institucije

  6) fortfaiting, fakctoring i leasing institucije 7) financijski-investicijski savjetnici 8) institucije kredtnog

  rejtinga...

  - EU je utvrdila još 5 grupa ostalih financijskih institucija:

  1) štedno-kreditne institucije

  2) sindikati - za v.p., jamčevine, garancijske

 • www.referada.hr

  3) brokerske institucije

  4) posrednici za vrijednosnice

  5) ostali

  INSTITUCIONALNI INVESTITORI (ulagatelji)

  - financijske institucije - kupci najvedeg dijela vrijednosnica na financijskom tržištu.

  - za razliku od individualnih investitora-pojedinaca, u stanju su disperzirati rizik formirajudi

  raznovrsnu strukturu ulaganja, utjecati na cijene i ostale uvjete na tržištu.

  - lakše zadovoljavaju uvjet sigurnosti - orijentirane na rast kapitala ili tekudih prinosa.

  - investicijski fondovi, osiguravatelji života, mirovinski fondovi

  - najvedi kupci dionica i obveznica poduzeda

  19. ŠTEDNE DEPOZITNE INSTITUCIJE

  - osim kod banaka, tradicionalan oblik ulaganja štednje stanovništva je ulaganje kod raznih depozitnih

  štednih institucija.

  1) Štedionice

  - pojavljuju se prije nešto više od 200 godina - s pojavom industrijskog radništva koje je imalo stalne

  novčane prihode

  - prikupljaju manje ušteđevine širokog sloja građana, pružajudi im financijske usluge, sigurnost,

  skromno ukamadivanje i povoljne stambene, potrošačke i osobne kredite.

  - prve štedionice su osnivane na načelu uzajamnosti.

  - cilj - promoviranje štednje

  - motiv - međusobna pomodi siromašnijih slojeva stanovništva - radnici i seljaci - u vlasništvu članova

  koji su njima upravljali po načelu jedan član-jedan glas.

  - odobravale su kredite uglavnom članovima.

  - uživale sponzorstvo i zaštitu države.

  - današnje štedionice - proširile svoje poslovanje izvan tradicionalnog poslovanja na sve financijske

  poslove.

  - povezane u sustave djeluju kao modne banke i financijske grupe (Volksbank, Raiffeisen Bank...) -

  najvedi broj štedionica je napustio načelo uzajamnosti i pretvorio se u kapitalske institucije (stock).

  - vlasnici upravljaju ovisno o udjelu - jedan dolar-jedan glas.

  - izgubile su početne karakteristike i sve su sličnije bankama.

  - pod čvrstom kontrolom i nadzorom države - zbog posebne prirode i zaštite malih štedišta - u

  mnogima je država vlasnik ili suvlasnik.

  - nadziru ih isti organi kao i banke, ili se formiraju posebna nadzorna tijela za svaku vrstu institucija.

  - u EU ih je oko 1000 - najviše: Njemačka, Danska, Švedska, Austrija, Finska i Francuska.

  - u Hrvatskoj ne postoje štedionice kapitalskog tipa - ukinute 2001.

  Izvori sredstava:

  1) opdi štedni računi

  2) posebni namjenski štedni planovi

 • www.referada.hr

  3) depoziti po tekudim i žiro-računima

  4) sredstva pribavljena pozajmicama i emisijama zadužnica

  - odobavaju uglavnom stambene, potrošačke i osobne kredite.

  - viškove sredstava ulažu u plasmane privredi, posebno manjim i srednjim poduzedima.

  2) Kreditne unije (zadruge, kooperative)

  - manje štedne institucije u vlasništvu članova štediša.

  - u pravilu uživaju porezne olakšice i neprofitne su institucije.

  - udružuju se zaposlenici nekog poduzeda, stanovnici grada, četvrti, sela, studenti sveučilišta, članovi

  pojedinih organizacija...

  - odobravaju kredite samo članovima.

  - računi štednje na osnovi kojih članovi stječu pravo upravljanja:

  1) udjelni računi - share accounts

  2) štedni računi - savings accounts

  - upravilu ne djele dividendu

  - korist članova je u višim kamatnjacima na uložena sredstva i nižim na kredite.

  - višak prihoda nad rashodima raspoređuju u rezerve koje povedavaju neto-vrijednost zadruge.

  - i danas posluju prema izvornim Raiffeisenovim načelima:

  1) samopomodi - uzajamnost

  2) samoodgovornosti - sami članovi sporazumno utvđuju odnose u zadruzi 3)

  samoupravljanja - upravljaju članovi bez vanjskih utjecaja.

  - u svijetu vrlo popularne i okupljaju širok krug malih štediša.

  - jedine su depozitne institucije koje odolijevaju konkurenciji mirovinskih i investicijskih fondova i

  osiguravatelja.

  - osim financijskih, one ispunjavaju i važne socijalne funkcije.

  3) STAMBENA DRUŠTVA I STAMBENE ŠTEDIONICE

  a) štedno-kreditne institucije

  b) hipotekarne institucije

  - prikupljaju kratkoročne oblike osobne štednje i plasiraju ih u dugoročne stambene kredite osigurane

  hipotekom.

  - izvori sredstava:

  - raznovrsni štedni planovima namjenjeni fizičkim osobama - emisije certifikata o depozitu

  namjenjene poduzedima - pozajmice vedih iznosa na financijskom tržištu.

  - osim odobravanja stambenih kredita članovima financiraju i industriju, farmerske objekte, ulaze u

  poslovanje sa kreditnim karticama, putnim čekovima i ulažu u likvidne državne vrijednosnice.

  - uživaju porezne olakšice.

  - pod nadzorom su države - u krizama im povremeno daje i financijsku potporu.

 • www.referada.hr

  - s razvojem financijskog tržišta smanjuje im se važnost:

  - oblikovani drukčiji modeli rješavanja stambenih potreba - ne oslanjaju se samo na štedne depozite

  članova i izravnu proračunsku potporu.

  - sredstva za financiranje pribavljaju se sa otvorenog financijskog (privatnog) tržišta - zahvaljujudi

  neizravnoj državnoj potpori.

  - RH omogudila osnivanje 5. stambenih štedionica - uz predviđenu državnu potporu trebale

  ispunjavati one ciljeve koje su u prošlosti uspješno ostvarivala stambena društva i štedionice.

  4) Poštanske štedionice

  - postoje od 1861. - u Velikoj Britaniji osnovan Poštanski štedni odjel - danas Nacionalna štedionica.

  - u prošlosti u svijetu važne štedne institucije.

  - u pravilu ne kreditiraju svoje članove.

  - prikupljena sredstva se usmjeravaju u programe financiranja komunalne infrastrukture na području

  gdje je štednja prikupljena, te u financiranje javnih interesa.

  - uzadnje vrijeme gube na značenju zbog konkurencije ostalih oblika štednje - udio u aktivi svih

  financijskih institucija iznosi prosječno 1-2%.

  - danas se preko njih građanima plasiraju i različite državne zadužnice.

  - u RH više ne postoje kao posebna štedna institucija ali se smatra da bi ih se trebalo ponovno

  osnovati.

  5) Institucionalna štednja

  - danas - samo jedan od oblika ulaganja štednje stanovništva.

  - opdi trend značajnog pada udjela štednje u obliku depozita kod financijskih institucija u strukturi

  financijskih ulaganja stanovništva.

  - u RH je vrlo razvijena štednja građana ali ne i sustav štednih institucija.

  - štednju su do sada vodile banke preko sektora poslovanja sa stanovništvom, a po iznosu prikupljene

  štednje i danas su daleko najvažnije institucije.

  20. STAMBENA DRUŠTVA I STAMBENE ŠTEDIONICE

  a) štedno-kreditne institucije

  b) hipotekarne institucije

  - prikupljaju kratkoročne oblike osobne štednje i plasiraju ih u dugoročne stambene kredite osigurane

  hipotekom.

  - izvori sredstava:

  - raznovrsnim štednim planovima namjenjenim fizičkim osobama - emisijama certifikata o depozitu

  namjenjenih poduzedima - pozajmicama vedih iznosa na financijskom tržištu.

  - osim odobravanja stambenih kredita članovima financiraju i industriju, farmerske objekte, ulaze u

  poslovanje sa kreditnim karticama, putnim čekovima i ulažu u likvidne državne vrijednosnice.

  - uživaju porezne olakšice.

  - pod nadzorom su države - u krizama im povremeno daje i financijsku potporu.

  - s razvojem financijskog tržišta smanjuje im se važnost:

  - oblikovani drukčiji modeli rješavanja stambenih potreba - ne oslanjaju se samo na štedne depozite

  članova i izravnu proračunsku potporu.

 • www.referada.hr

  - sredstva za financiranje pribavljaju se sa otvorenog financijskog (privatnog) tržišta - zahvaljujudi

  neizravnoj državnoj potpori.

  - RH omogudila osnivanje 5. stambenih štedionica - uz predviđenu državnu potporu trebale

  ispunjavati one ciljeve koje su u prošlosti uspješno ostvarivala stambena društva i štedionice.

  21. UGOVORNE ŠTEDNE INSTITUCIJE

  a) Mirovinski fondovi

  b) Institucije životnog osiguranja

  - stalni priljev sredstava im je osiguran specifičnim ugovorima o štednji pojedinaca, njihovih članova,

  obično u mjesečnim intervalima.

  - sredstva plasiraju dugoročno, uglavnom u dionice ili obveznice.

  a) Mirovinski fondovi

  - među najvažnijim institucionalnim investitorima na financijskim tržištima.

  - novčana sredstva pribavljaju uplatama - doprinosima članova za vrijeme njihovog radnog vijeka -

  obedavajudi im redovne mjesečne isplate ušteđenih sredstava, zajedno sa prinosima nakon odlaska

  u mirovinu.

  - prikupljena sredstva ulažu najviše u:

  - dionice poduzeda,

  - korporacijske obveznice,

  - državne zadužnice,

  - investicijske fondove,

  - drže i oročene depozite kod banaka, ulažu u inozemstvo.

  - prinosi u bududnosti su im relativno predvidivi

  - lako održavaju likvidnost i ulažu u dugoročne instrumente tržišta kapitala.

  - danas su izravno ili posredno (preko equity fondova) vlasnici poduzeda i važni kreditori privrede i

  države.

  - mogu biti:

  1) privatni (osobni)

  2) državni (pod pokriviteljstvom države)

  - te:

  1) obvezni

  2) dobrovoljni

  - fondovima u pravilu upravlja banka, osiguravateljno društvo ili specijalna kompanija za upravljanje

  mirovinskim društvima kao skrbnik - trustee.

  - ne treba ih doživljavati kao institucije ved kao modele štednje za starost.

  - najvedi dio uplata u ove fondove dolazi od poslodavaca.

  - neoporezive su institucije.

 • www.referada.hr

  - 2. osnovna modela u RH:

  1) obvezna ili dobrovoljna kapitalizacija štednje -

  sve osobine financijske institucije.

  - nastoje uvedati primljene uplate plasmanima na financijskom

  tržištu. 2) generacijska solidarnost - pay as you go - PAYGO.

  - uplate zaposlenih se koriste za isplatu mitovina trenutnih

  umirovljenika.

  b) Osiguravatelji života i imovine

  - prikupljaju sredstva dugoročnim ugovornim aranžmanima i plasiraju ih na tržište kapitala.

  - prodajom polica osiguranja i uplatama premija zaštiduju pojedince i poduzeda od ekonomskog

  gubitka te nadoknađuju štete zbog gubitka imovine, zdravlja ili života.

  - prikupljaju visoke iznose premija osiguranja koje plasiraju na financijskom tržištu.

  - zaključeni ugovori o osiguranju im jamče predvidiv priljev novca, pa sredstva mogu ulagati u

  dugoročne oblike financijske imovine i instrumente novčanog tržišta.

  - osiguravatelji imovine dominantno ulažu u dugoročne korporacijske, hipotekarne i državne

  obveznice, dionice poduzeda i investicijske fondove.

  - osiguravatelji imovine najviše ulažu u obveznice države (sigurnost i likvidnost), gradova, lokalnih

  organa vlsti (porezne olakšice), korporacijske dionice, kreditiraju trgovinu, drže depozite kod

  banaka.

  - zdravstveno osiguranje

  - mogudava nadoknadu ekonomskog gubitka zbog mogudeg gubitka zdravlja.

  - obično ga upladuju tvrtke za svoje zaposlene, ali i pojedinci.

  - uslučaju bolesti, osiguravatelj nadoknađuje troškove bolničkog liječenja i sl. što ovisi o opsegu

  zdravstvenog osiguranja.

  - viškove plasiraju na novčanom tržištu.

  22. INVESTICIJSKO BANKARSTVO

  - financijski specijalisti

  - pomažu emitentima pri emisiji i rasprodaji vrijednosnica na primarnom financijskom tržištu -

  najvažniji sudionici primarnog ili emisijskog tržišta.

  - novčana sredstva osiguravaju:

  - vlastitim kapitalom

  - pozajmicama od banaka

  - emisijama zadužnica

  - depozitima na računima komitenata - sporazumima o reotkupu.

  - investicijska banka je „full service“ financijska tvrtka.

  - obavlja sve poslove na primarnom i sekundarnom tržištu vrijednosnica.

  - investicijske banke posreduju između emitenta i investitora ne mijenjajudi prirodu

  potraživanja koja se prodaju - jesu financijske institucije ali nisu i financijski posrednici.

 • www.referada.hr

  - nije banka niti je depozitna institucija, a još manje je investicijska - razvojna banka.

  - pojmom se označava svaka ona financijska ustanova kojoj je glavno obilježje posredovanje

  pri emisiji i distribuciji vrijednosnica, a sve više i održavanje emisijskog tečaja i sekundarnog

  tržišta.

  - pet najvedih investicijskih banaka:

  - JP Morgan Chase

  - Merrill Lynch

  - Deutsche Bank Trust

  - Morgan Stanley

  - Charles Schwab

  - karakteristične za SAD, u specifičnom obliku djeluju i Velikoj Britaniji, Francuskoj.

  - u Europi i Japanu poslove upisivanja primarne emisije vrijednosnica te preuzimanja rizika

  rasprodaje obavljaju univerzalne banke preko svojih investicijskih dijelova ili preko tvrtki za

  poslovanje sa vrijednosnicama.

  - visokospecijalizirane bankovne grupe:

  - Deutsche Bank,

  - BNP Paribas,

  - Societe Generale

  - Credit Suisse First Boston

  - Nomura (Japan)

  - noviji - europski naziv - „book-runners“.

  23. BROKERI I DEALERI

  - specijalisti za prodaju i kupnju vrijednosnica na sekundarnim financijskim tržištima.

  Dealeri

  - nastupaju kao principali

  - kupuju i prodaju vrijednosnice za vlastiti račun, očekujudi dobit i preuzimaju rizike promjena cijena i

  kamatnih stopa.

  - održavaju tržište za pojedine izabrane vrijednosnice za koje su specijalizirani - market makers -

  vrijednosnice su uvijek spremni kupiti i prodati po stanovitoj cijeni.

  - posluju na vlastito ime i za vlastiti račun.

  - zarada im je razlika između zahtijevane (ask) i ponudbene (bid) cijene vrijednosnice.

  Brokeri

  - posrednici između kupaca i prodavača - povezuju stvarne kupce i prodavače

  - posluju za njihov račun

  - napladuju posredovanje u obliku provizija - naknada.

  - tržišni posrednici, mešetari koji pružaju tržišnu uslugu ne preuzimajudi rizike.

  - posluju sa širokom javnošdu, ali i sa dealerima.

 • www.referada.hr

  - osim brokera vrijednosnica (stockbrokers, registered representatives) postoje i specijalizirani

  brokeri za određena tržišta - npr. hipotekarni brokeri.

  - najvedi dio sredstava potrebnih za poslovanje brokera i dealera osigurava se kreditima od banaka i

  sredstvima klijenata na posebnim računima koja se koriste za kupnju vrijednosnica.

  - investicijske banke, brokeri i dealeri su objedinjeni u tvrtkama za poslovanje vrijednosnicama -

  securities tvrtke ili B/D tvrtke.

  - brokeri u pogodnim prilikama uvijek nastupaju kao dealeri i obrnuto.

  - i brokeri i dealeri posluju na primarnim i sekundarnim tržištima.

  - sve investicijske banke su ujedno i brokersko/dealerske tvrtke.

  - svaka od njih posluje i za vlastiti račun i pruža sve usluge na svim financijskim tržištima - razlike

  mogu biti u specijalizaciji na određene poslove ili vrijednosnice.

  - tvrtke za potpunu brokersku uslugu posluju sa širokim krugom investitora

  - u kontaktu su s vedinom sudionika tržišta

  - bave se savjetovanjem i strukturiranjem portfelja svojih klijenata.

  - diskontni brokeri

  - brokerske kude američkog financijskog tržišta.

  - za razliku od ostalih brokera, klijentima pružaju uži obujam usluga i uz znatno nižu cijenu od

  uobičajene.

  - obično ne posluju uz proviziju.

  - sa klijentom ugovaraju fiksni iznos naknade.

  - posluju na veliko i specijaliziraju se za manji broj vrijednosnica ili usluga.

  24. FINANCIJSKE KOMPANIJE

  - osnivaju ih velike proizvođačke i trgovačke korporacije, banke, osiguravateljna društva i druge

  financijske institucije.

  - ne primaju depozite.

  - sredstva pribavljaju na veliko (kao i poduzeda):

  - izdavanjem komercijalnih papira i dugoročnih obveznica – 60% izvora

  - uzimanjem kredita od banaka

  - emisijom dionica

  - pozajmicama od matičnih korporacija.

  - prikupljene izvore plasiraju na malo - u obliku kredita stanovništvu i poslovnim poduzedima, ili ih

  koriste za nekreditne oblike financiranja - factoring i leasing.

  - glavni zadatak

  - u prošlosti je bio da kao specijalisti osiguravaju kratkoročne i srednjeročne kredite poduzedima ili za

  potrošnju stanovništva.

  - danas obavljaju gotovo sve financijske poslove.

 • www.referada.hr

  - oko 1/2 plasmana se usmjerava poduzedima, a 1/2 stanovništvu u obliku raznih potrošačkih i

  stambenih kredita.

  - u novije vrijeme su i neto kreditori banaka.

  - banke - da bi ulazile u nebankovne financijske poslove koji su im obično zabranjeni ili ograničeni.

  - velika financijska poduzeda i konglomerati - da bi ušle u financijske poslove.

  - motivi osnivanja ovakvih financijskih kompanija su:

  - financiranje prodaje proizvoda korporacije-osnivača - kreditiranjem kupaca.

  - financiranje vlastite proizvodnje.

  - zarada na financijskim transakcijama.

  - odvojene su od poslovanja korporacije koja ih osniva - posluju kao samostalne osobe, ali ostvaruju

  njene interese.

  - vrste:

  1) Potrošačke financijske kompanije

  - izravno odobravaju kredite potrošačima uglavnom za kupnju robe.

  - obično su vlasništvo zainteresiranih proizvođača ili trgovaca, a mogu biti i u vlasništvu banaka (npr.

  Citicorp).

  2) Prodajne financijske kompanije

  - financiraju kupce uglavnom otkupom kreditnih ugovora od maloprodaje ili dealera koji prodaju

  proizvode tvrtke osnivača (npr Sears Acceptance Corporation).

  3) Poslovne financijske kompanije

  - financiraju posebne potrebe poduzeda kao npr. leasing ili kupnju potraživanja uz diskont -

  faktoringom.

  - najčvršda interesna veza uspostavlja se internim ugovorima korporacija i internih financijskih

  podružnica koje financiraju veleprodaju i otkupljuju potraživanja korporacija.

  25. INVESTICIJSKI FONDOVI - FONDOVI ZAJEDNIČKOG INVESTIRANJA

  - institucionalni ulagači.

  - prikupljaju novčana sredstva široke javnosti, najčešde pojedinaca i domadinstava.

  - plasiraju ih u skladu sa unaprijed utvrđenim financijskim ciljevima - u dugoročne, rjeđe u

  kratkoročne financijske instrumente.

  - uložena novčana sredstva ulagača predstavljaju njihov idealni udjel (unit) u imovini fonda.

  - udjeli (za razliku od dionica) daju pravo na dobit iz plasmana fonda, ali ne daju pravo upravljanja, ili

  je to pravo ograničeno.

  - jedna od najvažnijih značajki fonda - profesionalno upravljanje umjesto ulagača preuzimaju osnivači

  fonda ili od njih ovlaštene osobe.

  - pojedinačnom ulagaču pružaju:

  - mogudnost širenja portfelja financijske imovine i izbjegavanja rizika ulaganja - smanjenje troškova

  transakcijama na veliko.

  - osiguravanje likvidnosti.

  - odgovorno profesionalno upravljanje.

 • www.referada.hr

  - poreznu olakšicu.

  - fondove organiziraju posebne tvrtke za upravljanje fondovima, banke, štedionice, brokerske kude i

  osiguravateljna društva.

  - više vrsta - razlikuju se prema pravnom statusu, organizaciji, naknadama organizatoru, pravima

  članova, motivima ulaganja, osnovnoj strukturi ulaganja itd.

  - organizira se ispravom o povjerbi.

  - skup imovine fonda kod sebe drži povjerbena kuda - skrbnik fonda, obično banka ili osiguravateljna

  kuda.

  - skrbnik drži ili kontrolira imovinu fonda, vodi računovodstvo, izdaje i distribuira udjelne certifikate,

  kalkulira cijene i sl.

  - upravljač fonda tj. manager ili osnivač organizira, tj. kreira fond, vodi oglašavanje, utvrđuje politiku

  investiranja - portfolio management, vodi administraciju, prodaju i reotkupljuje udjele.

  - vrijednost fonda se kalkulira dnevno kao NAV vrijednost (Net-Asset Value) ili neto vrijednost

  fonda.

  - NAV vrijednost

  - ukupna vrijednost svih vrijednosnica u fondu umnoženih sa njihovom dnevnom tržišnom cijenom,

  uvedana za vrijednost ostale aktive i umanjena za obveze fonda.

  - NAV po udjelu se dobije podijelom ukupne vrijednosti fonda sa brojem udjela.

  - osnovna podjela:

  1) otvoreni

  2) zatvoreni

  1) otvoreni - open end

  - promijenjiv broj udjela.

  - ulaganjem novca u fond kreiraju se novi udjeli i povedava se veličina fonda.

  - fond je na zahtjev člana dužan iskupiti prodane udjele.

  - svaki takav reotkup znači smanjenje broja udjela i veličine fonda.

  - ne postoje ograničenja u broju udjela.

  - u svakom trenutku fond je spreman prodati nove ali i reotkupiti ved prodane udjele po tekudoj

  tržišnoj cijeni.

  - povedavaju se ili smanjuju ovisno o potražnji.

  - emitirajudi dodatne udjele prikuplja sredstva kojima kupuje nove vrijednosnice i dodaje ih

  postojedem portfelju.

  - granice širenja fonda ili njegovog smanjivanja i likvidacije određene su isključivo tržišnom

  potražnjom i zanimanjem ulagača.

  2) zatvoreni - closed end

  - stvara se skup točno određenih vrijednosnica (dionice i obveznice) - emitiraju se i prodaju udjeli u

  tom skupu po ponudbenoj cijeni.

  - broj udjela je fixan - fond ih ne reotkupljuje, ved se njima trguje na burzi, na sekundarnom OTC

  tržištu ili se mogu prodati organizatoru fonda.

 • www.referada.hr

  - cijene udjela su promijenjive i ovise o ponudi i potražnji.

  - mogude ih je razvrstati u 4. grupe sličnih osobina, neovisno o različitim nazivima pod kojima se

  pojavljuju u pojedinim zemljama.

  - otvoreni:

  1) Mutual Fund

  2) Unit Trust

  3) Uzajamni fondovi novčanog tržišta (MMMF)

  - zatvoreni:

  1) Investment Trust

  2) REIT (Real Estate Invetment Trust)

  - posebne vrste investicijskih fondova:

  1) Državni investicijski fondovi

  2) Hedge fondovi

  3) Fondovi privatnog kapitala

  4) Fondovi rizičnog kapitala

  5) Indeksni fondovi

  26. DRŽAVNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE

  - specijalne državne i od države podupirane - sponzorirane privatne financijske institucije -

  GSE - postoje u svim zemljama.

  - zadatak - financirati one gospodarske sektore, djelatnosti ili namjene u kojima država

  prepoznaje javni, tj opdi interes, zbog čega one zaslužuju posebnu državnu novčanu

  potporu.

  - posebne namjene u kojima je sadržan javni interes:

  - obnova

  - razvoj

  - poljoprivreda

  - stambeno zbrinjavanje

  - mala i srednja poduzeda

  - potpora zapošljavanju

  - kreditiranje studenata i đaka...

  - država ih ne može financirati samo iz ograničenih proračunskih sredstava.

  - privatno kreditno tržište ih ne financira na zadovoljavajudi način - često se ne mogu

  primjeniti komercijalni kreditni kriteriji.

  - modeli:

  1) bespovratno proračunsko financiranje

  - zatvoren i ograničen visinom proračunskih izvora.

 • www.referada.hr

  - obveza radikalnog smanjivanja državnih potpora zbog ulaska u EU dovodi u pitanje daljnju primjenu.

  2) kreditno (povratno) financiranje preko specijalnih državnih financijskih institucija

  - najrašireniji oblik potpore takvim djelatnostima

  - kreditnim financiranjem se djelomice rješava problem ograničenih izvora.

  - otplatom kredita se sredstva obnavljaju za nove plasmane i uspostavlja se bolji nadzor nad njihovom

  namjenskom i racionalnom upotrebom.

  - znatno učinkovitiji i napredniji u odnosu na ograničene mogudnosti bespovratnog financiranja iz

  proračuna.

  3) model uključivanja privatnog kapitala u financiranje javnih interesa

  - otklanja glavno ograničenje prethodnih modela - nedostatak dovoljnih, trajno raspoloživih i jeftinih

  izvora financiranja,

  - u financiranje javnih interesa su uključene uz državnu potporu i privatne financijske institucije i

  investitori - preko specijaliziranih GSE institucija.

  financijske institucije s potporom države - GSE

  - specijalizirane institucije - ostvaruju javne interese:

  - financiraju stambeno zbrinjavanje

  - odobravaju hipotekarne kredite poljoprivredi

  - financiraju izvoz

  - kreditiraju studente

  - u vlasništvu su države, banaka, štedionica, krajnjih korisnika kredita i privatnih osoba.

  - sredstva pribavljaju najviše emisijama sekuritizacijskih zadužnica - izdaju ih na osnovi otkupljenih

  potraživanja.

  - osnovna funkcija - stvaranje sekundarnog tržišta za plasmane u posebne namjene.

  - nisu konkurencija poslovnim bankama - upotpunjavaju njihovu ponudu i olakšavaju financiranje

  ciljnih sektora ili namjena.

  27. FINANCIJSKA TRŽIŠTA - ULOGA I FUNKCIJA

  - čine ih:

  - osobe, financijski instrumenti, tokovi i tehnike

  - na posebnim mjestima ili u uređenim sustavima trgovanja

  - omoguduju razmjenu novčanih viškova i manjkova, tj. novca, kapitala i deviza - određuju cijene po

  kojima se ta razmjena obavlja

  - na nerazvijenim financijskim tržištima dominiraju banke kao najvažnije financijske institucije, te

  depoziti i krediti kao najzastupljeniji instrumenti ulaganja i financiranja.

  - razvijena tržišta

  - mnoštvo financijskih oblika

  - brojne financijske institucije - sofisticirane financijske tehnike - isprepleteni financijski tokovi.

  - primjereno demokratskim društvima i tržišnim gospodarstvima.

 • www.referada.hr

  - podrazumijeva objektivizirane tržišne kriterije, isključivo ekonomsku alokaciju sredstava,

  regularnost i zaštitu sudionika.

  - likvidira socijalizaciju, prisvajanje i redistribuciju, dovodedi sve pod svjetlo javnosti.

  - financijska tržišta se djele na:

  1) kreditna (debt) tržišta

  - trguje se zadužnicama i kreditima.

  2) tržišta vlasničkih udjela (kapitala, equity tržišta) -

  trguje se dionicama i iz dionica izvedenim oblicima.

  - najčešda podjela financijskih tržišta na tržište novca i kratkoročnih vrijednosnica - novčano tržište,

  tržište kapitala i devizno tržište.

  - uz financijske institucije sve više sudjeluju poduzeda, država i posebice stanovništvo.

  - razvijeno financijsko tržište omogudava:

  1) rastresanje imovine svakog subjekta, podjela na niz čestica

  - olakšava stalno imovinsko-financijsko restrukturiranje u skladu sa potrebama tržišta

  2) brisanje granica između likvidnih i nelikvidnih sredstava

  - razvijeno sekundarno tržište omogudava likvidnost gotovo svakom obliku imovine - zbog lake

  utrživosti financijskih instrumenata.

  3) disperzija rizika

  - kroz šire i lakše strukturiranje portfelja

  4) stalno prilagođavanje ročnosti i plasmana

  5) dezinvestiranje

  - „bijeg“ iz sadašnjih plasmana prema kretanjima na tržištu

  6) kombiniranje, kalkuliranje i mijenjanje oblika imovine prema prinosima i drugim motivima

  7) kontinuirano vrednovanje svakog sudionika sa tržišta

  - posebno dužnika

  - kroz svakodnevno utvrđivanje cijena vrijednosnica i drugih oblika financijskih potraživanja

  28. ŠTEDIŠE, INVESTITORI, INSTITUCIONALNI I INDIVIDUALNI ULAGAČI

  ŠTEDIŠE

  - NSJ koje višak prihoda nad rashodima, tj. štednju ulažu najčešde u obliku depozita.

  - ne biraju plasman svojih sredstava - temeljna razlika štediše od investitora.

  INVESTITORI

  - pravna ili fizička osoba koja svoja ili posuđena sredstva ulaže u posao u sadašnjosti očekujudi profit

  u bududnosti.

  - visina (cijena) uloženih vlastitih ili posuđenih sredstava treba biti manja od visine očekivanog

  profita.

  - snosi sve pozitivne ili negativne učinke investiranja.

  INSTITUCIONALNI INVESTITORI (ulagatelji)

  - financijske institucije - kupci najvedeg dijela vrijednosnica na financijskom tržištu.

  - za razliku od individualnih investitora-pojedinaca, u stanju su disperzirati rizik formirajudi

  raznovrsnu strukturu ulaganja.

 • www.referada.hr

  - mogu utjecati na cijene i ostale uvjete na tržištu.

  - lakše zadovoljavaju uvjet sigurnosti - orijentirane na rast kapitala ili tekudih prinosa.

  - investicijski fondovi, osiguravatelji života, mirovinski fondovi.

  - najvedi kupci dionica i obveznica poduzeda.

  INDIVIDUALNI INVESTITORI

  - pojedinci i obitelji.

  - sve manje sudjeluju na direktnom financijskom tržištu - izravno kupujudi vrijednosnice.

  - više ulažu štednju u institucionalne investitore.

  29. PRIMARNO FINANCIJSKO TRŽIŠTE

  Primarno (emisijsko) tržište

  - tržište kojem se prodaju nova izdanja vrijednosnica.

  - prodajom emisije vrijednosnica izdavatelj prikuplja nova - dodatna novčana sredstva.

  - novom emisijom dionica povedava se kapital izdavatelja

  - novom emisijom obveznica uzajmljuju se dodatna dugoročna novčana sredstva.

  - izdavanjem vrijednosnica i drugih utrživih financijskih instrumenata i njihovom rasprodajom

  završava njihov život primarnom ili emisijskom tržištu.

  - vrijednosnice se na primarnom tržištu prodaju samo jednom.

  - sve ostale prodaje odvijat de se na sekundarnom tržištu.

  - poduzeda i drugi emitenti vrijednosnica najčešde nemaju znanja i iskustva u ovim poslovima -

  pomod im pružaju investicijske banke ili njihove grupe (vedi iznosi emisije), ili poslovne banke preko

  svojih investicijskih odjela.

  - investicijske banke same ili udružene u kupovne grupe otkupljuju cijelu emisiju kao veleprodavači i

  rasprodaju je dalje - preuzimaju rizike emisije.

  - posreduju između izdavatelja i javnosti.

  - posebno značenje na primarnom tržištu imaju informacije o bonitetu emitenta i rejtingu tvrtke. -

  bonitet - izraz koji sintetički izražava vrijednost, pouzdanost, poslovnu i posebice kreditnu

  sposobnost tvrtke.

  - ocjene o bonitetu i rangiranja emitenta služe:

  - investitorima pri ocjeni rizika

  - emitentima pri utvrđivanju tržišne pozicije - cijene predmetne vrijednosnice na emisijskom tržištu.

  30. SEKUNDARNO FINANCIJSKO TRŽIŠTE

  - obavlja se stalna kupoprodaja ved emitiranih vrijednosnih papira koji su u ruke investitora došli

  prethodnom rasprodajom na primarnom tržištu.

  - izvorni izdatnik vrijednosnica ne pribavlja novčana sredstva - ved postignuto na primarnom tržištu -

  mijenjaju se vlasnici ved prije emitiranih vrijednosnica - preprodaju se prije dospijeda.

  - naziva se još i transakcijsko, ili tržište druge ruke.

  - uređuje se pravno, organizacijski sveobuhvatno i temeljito - zbog zaštite svih sudionika.

  - posebno značenje sekundarnog tržišta - pruža mogudnost ulagačima da preprodajom vrijednosnog

  papira koji posjeduju lako održavaju likvidnost, oslobađa novčana sredstva za druge plasmane. -

 • www.referada.hr

  transakcije se obavljaju u bankama, na burzama vrijednosnica koje su najorganiziraniji i

  institucionalni oblik sekundarnog tržišta, na tzv. OTC (over the counter) tržištima i „iz ruke u ruku“.

  31. BURZA VRIJEDNOSNICA

  - organizirano i centralizirano fizičko mjesto trgovanja dionicama i obveznicama - članovi burze

  trguju prema specifičnom skupu pravila i regulacije kao:

  - posrednici - brokeri

  - za vlastiti račun - dealeri, traderi

  - udruženje registriranih članova - mogu trgovati samo članovi koji imaju jedno ili više upladenih

  mjesta - seat.

  - zadatak - osigurati infrastrukturu i trgovanje na njoj uvrštenim (listiranim) vrijednosnicama. - prije

  uvrštavanja na listu, emitent vrijednosnice je dužan podnijeti dokaze o ispunjavanju uvjeta za

  uvrštavanje.

  - danas se prema posebnim pravilima omogudava i trgovanje neuvrštenim vrijednosnicama.

  - trguje se malim brojem najkvalitetnijih vrijednosnica uhodanih i poznatih domadih i stranih tvrtki.

  NYSE

  - najveda svjetska burza - osnovana 1782.

  - najviše uvrštenih izdanja - obične dionice.

  - ostatak - preferencijalne dionice, izvedenice i varanti.

  - 600 članova.

  - cijena mjesta (seat) oko 3,5 mil. dolara

  - ostale - London i Tokyo SE.

  - najvedi promet na sekundarnom tržištu se ostvaruje preko burzovnog tržišta.

  - najviše se trguje običnim dionicama, obveznicama, ponešto preferencijalnim dionicama.

  - burza je svojevrsni pokazatelj stanja i kretanja privrede.

  - burzovni indeksi i prosjeci

  - pokazatelji stanja na burzovnim tržištima.

  - mjere i izvješduju o promjenama vrijednosti izabranih grupa vrijednosnica - reprezentativne za cijelo

  tržište ili dio.

  - prosjek - aritmetička sredina grupe cijena.

  - indeks - prosjek u odnosu na ranije utvrđenu bazičnu vrijednost.

  - rezultat stalnih promjena cijena izabranih vrijednosnica.

  - upuduju na tendenciju kretanja cijena na cijeloj burzi ili određenom segmentu trgovanja.

  - odražavaju kretanja nacionalnog i međunarodnog privrednog, političkog, socijalnog okruženja i

  događanja.

  - najstariji - Dow Jones Industrial Average (odnosi se na američku privredu).

  - Standard & Poor's 500, Nikkei, DAX.

 • www.referada.hr

  - indikatori kretanja na OTC tržištu - NASDAQ i NASDAQ 100.

  32. OTC FINANCIJSKO TRŽIŠTE

  - over the counter

  - drugi važan oblik organiziranog sekundarnog tržišta.

  - trguje se dionicama i obveznicama manjih ili novijih tvrtki koje najčešde nisu, ali mogu biti uvrštene i

  na burzama.

  - plasiraju se i nova izdanja dionica.

  - sustav automatskih kotacija na mreži međusobno spojenih računala.

  - organiziralo ga je NASD - Nacionalno udruženje dealera vrijednosnicama.

  - počelo s radom 1971. - sustav automatskih kotacija - NASDAQ.

  - prvenstveno dealersko tržište.