Istorija religije 1i 2

  • View
    235

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Istorija religije 1i 2

Crna Gora Zavod za kolstvo

OPTA GIMNAZIJA

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

Predmetni programi

ISTORIJA RELIGIJE 1 za I ili II razred

ISTORIJA RELIGIJE 2 za III ili IV razred

Podgorica 2009.

Zavod za kolstvo Izborni predmet Istorija religije 2

2

Predmetni programi Debata za II razred gimnazije

Izdava: Zavod za kolstvo

Urednik: dr Dragan Bogojevi

Lektura: Danijela ilas

Tehnika priprema

i dizajn: Nevena abrilo

tampa: "OBOD" Cetinje

Tira: 100

Podgorica, 2009. Na osnovu javno-vaeeg opteg dijela obrazovnog programa za optu gimnaziju koji je utvren Rjeenjem Ministarstva prosvjete i nauke od 24. marta 2004. godine (br. 01-1584/2), i Reenjem Ministarstva prosvjete i nauke od 21. marta 2006. godine (br. 01-1797/2) Savjet za opte obrazovanje je na 51. sjednici, odranoj 31. marta 2009. godine utvrdio predmetni program Istorija religije 1 za I ili II razred gimnazije i predmetni program Istorija religije 2 za III ili IV razred gimnazije.

Zavod za kolstvo Izborni predmet Istorija religije 2

3

SADRAJ PREDMETNI PROGRAM ISTORIJA RELIGIJE 1, obavezni izborni predmet .....................................................5 1. Naziv nastavnog predmeta ...............................................................................................................................7 2. Odreenje predmetnog programa.....................................................................................................................7 3. Opti ciljevi predmetnog programa ...................................................................................................................7 4. Sadraj i operativni ciljevi predmetnog programa .............................................................................................8 5. Standardi znanja .............................................................................................................................................11 6. Didaktike preporuke ......................................................................................................................................11 7. Naini provjere znanja i strune osposobljenosti ............................................................................................12 8. Resursi za realizaciju nastave.........................................................................................................................12 9. Profil i struna sprema nastavnika ..................................................................................................................13 PREDMETNI PROGRAM ISTORIJA RELIGIJE 2, obavezni izborni predmet ...................................................15 1. Naziv nastavnog predmeta .............................................................................................................................17 2. Odreenje predmetnog programa...................................................................................................................17 3. Opti ciljevi predmetnog programa .................................................................................................................17 5. Standardi znanja .............................................................................................................................................22 6. Didaktike preporuke ......................................................................................................................................23 7. Naini provjere znanja i strune osposobljenosti ............................................................................................24 8. Resursi za realizaciju nastave.........................................................................................................................24 9. Profil i struna sprema nastavnika ..................................................................................................................25

Zavod za kolstvo Izborni predmet Istorija religije 2

4

Zavod za kolstvo Izborni predmet Istorija religije 2

5

OBAVEZNI IZBORNI PREDMET

Predmetni program

ISTORIJA RELIGIJE 1 za I ili II razred

Zavod za kolstvo Izborni predmet Istorija religije 2

6

Zavod za kolstvo Izborni predmet Istorija religije 2

7

1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA IZBORNI PREDMET NAZIV PREDMETNOG PROGRAMA ISTORIJA RELIGIJE 1 2. ODREENJE PREDMETNOG PROGRAMA Poznavanje istorije religije i vjerovanja nije samo dio obrazovanja ve je, takoe, neophodno za razumijevanje svijeta punog razliitosti, za ivot u takvom svijetu i za bolje razumijevanje sopstvenog identiteta u njemu. Uenici/e imaju priliku da na odgovarajui nain prouavaju obiaje, kulturu i etiku koja se razlikuje od njihove da bi bolje razumjeli/e i uvaavali/e pripadnike drugih religija, s kojima treba harmonino da ive i rade. Dublja i ira saznanja o razliitim religijskim pravcima i ulozi religije u savremenom svijetu doprinijee da stereotipi i predrasude budu zamijenjeni razumijevanjem i uvaavanjem razliitosti. Poznavanje istorije religije neophodno je, takoe, i za razumijevanje brojnih ideja i uticaja u umjetnosti i istoriji koji su imali odjeka u itavom svijetu i oblikovali drutvo kroz istoriju. Pored vjerovanja, obredi i praksa, odnosno nain ivota i etika, ine konstitutivni dio svake religije. Zbog toga, program obuhvata, takoe, i etiku, obrednu, socijalnu i institucijalnu dimenziju hinduizma, judaizma, hrianstva, islama i budizma. Obredi su onaj element prakse koji svakoj religiji daju osoben socijalni i kulturni identitet i koji ine kalendar religije. Ovaj program omoguava uenicima/ama da razumiju razvoj i ulogu vjerovanja/religija u njihovom drutvenom, politikom i ekonomskom kontekstu. Program, takoe, nudi teorije o religiji i drutveni, ekonomski i politiki kontekst razliitih religijskih pokreta, linosti i dogaaja. Duna panja posveena je i meusobnim uticajima i proimanjima razliitih vjerovanja/religija. Izborni predmet Istorija religije 1 ponuen je uenicima u prvom ili drugom razredu opte gimnazije. Izuava se sa jednim asom sedmino, to na godinjem nivou iznosi 35 asova. 3. OPTI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA Izuavanje ISTORIJE RELIGIJE 1 treba kod uenika/ce da:

- razvije razumijevanje uloge religije u razvitku razliitih civilizacija, - podstakne kritiko razmiljanje o ulozi religije u savremenom svijetu, - doprinese boljem razumijevanju sopstvenog identiteta, - podigne svijest o razliitim kulturama i tradicijama,

Zavod za kolstvo Izborni predmet Istorija religije 2

8

- podstie razumijevanje i uvaavanje razliitiosti, - razvija samopouzdanje i, istovremeno, empatiju i uvaavanje drugih, - pomogne njegovo/njeno ukljuivanje i ivot u pluralistikom drutvu sadanjice.

4. SADRAJ I OPERATIVNI CILJEVI PREDMETNOG PROGRAMA

1. Osnovni koncepti i pojmovi religije 2. Vjerovanja i rituali u Evropi do prodora hrianstva 3. Religijski sistemi starih civilizacija 4. 1. OSNOVNI KONCEPTI I POJMOVI RELIGIJE

Operativni ciljevi Aktivnosti Pojmovi/sadraji Korelacija Uenik/ca treba da: - upozna osnovne religijske

pomove/koncepte: vjerovanje, vjerska zajednica, kult, obred, politeizam, monoteizam,

- navede najzastupljenije svjetske religije dananjice,

- sazna osnivae najzastupljenijih svjetskih religija dananjice,

- upozna svete knjige najzastupljenijih svjetskih religija dananjice,

- zna religije zastupljene u Crnoj Gori danas,

- zna glavne vjerske praznike hriana i muslimana,

- navodi crkve, manastire i damije u Crnoj Gori koji imaju kulturno-istorijski znaaj.

Uenici/e: - vode dijalog o osnovnim religijskim

pojmovima, - na karti prikazuju

rasprostranjenost glavnih religijskih sistema/zajednica u svijetu,

- vode razgovor o osnivaima svjetskih religija,

- itaju odlomke iz svetih knjiga, - navode religijsku zastupljenost u

svom mjestu, - opisuju obrede prilikom vjerskih

praznika: slave, Boia, Uskrsa, - opisuju obrede prilikom vjerskih

praznika: Ramazana, Kurban Bajrama,

- navode vjerske objekte u svom mjestu,

- na karti pronalaze crkve, manastire i damije u Crnoj Gori, koje imaju kulturno-istorijski znaaj.

Vjera; vjerska zajednica; kult; obred; poslanik, prorok, aneo; svetac; judaizam; hrianstvo; islam; budizam; hinduizam; mjesta/graevine na kojima se upranjavaju rituali/obredi; ortodoksija/ortopraksija; Boi, Uskrs, slava, nedjelja, Ramazan, Kurban Bajram, petak.

Istorija: praistorija, rane civilizacije, rani srednji vijek. Likovna umjetnost: istorijski razvoj arhitekture i urbanizma.

Zavod za kolstvo