Ny Tanora eto Madagasikara :Raki-kevitra sy antontan’isa (UNICEF /2011)

Embed Size (px)

Text of Ny Tanora eto Madagasikara :Raki-kevitra sy antontan’isa (UNICEF /2011)

 • 8/7/2019 Ny Tanora eto Madagasikara :Raki-kevitra sy antontanisa (UNICEF /2011)

  1/4

 • 8/7/2019 Ny Tanora eto Madagasikara :Raki-kevitra sy antontanisa (UNICEF /2011)

  2/4

  Tahannytanora vavy sy lahy 15 ka hatramin-ny 19 taona araky ny fianarana vitany

  Fifampikasohannytanora 15 ka hatraminny 24 taona aminny

  haino aman-jery

  Tahannytanora vavy 15 ka hatraminny 19taona efa nanananaka (efa nisy zaza nitsaikana/sy nitondra vohoka na/sy niteraka)

  Tahannytanora vavy 15 ka hatraminny19 taona izay efa niteraka zaza velona

  araky nyfari-pahalalany

  Fari-pahalalanny tanora 15 hatraminny 19 taona Fitondran-tena sy fananahana Fiainana ara-pananahana

  Tsy nandia sekoly

  Tsy nahavita fana-

  beazana fototra

  Nahavita fanabea-

  zana fototra

  Tsy nahavita amba-

  ratonga faharoa

  Nianatra teny

  aminny ambara-

  tonga ambony

  15 taona

  16 taona

  17 taona

  18 taona

  19 taona

  An-tanan-

  dehibe

  Ambanivo

  -hitra

  Nalaina avy taminny EDSMD IV Madagascar 2008-2009

  Nalaina avy taminny EDSMD IV Madagascar 2008-2009

  Nalaina avy taminny EDSMD IV Madagascar 2008-2009

  2,1% - 10,3%

  10,4% - 21,7%

  21,8% - 34,0%

  34,1% - 54,0%

  Nalaina avy taminny EDSMD IV Madagascar 2008-2009

  Tsy nianatra

  an-tsekoly

  Fanabeazana

  fototra/ niana-

  tra mamaky

  teny sy manora-

  tra

  52,7%31,2%

  12,1%

  Maro ireo tanora Malagasy no tsy mahavita ny ambaraton-ga fototra na ny ambaratonga faharoa. Hita ihany koa taoaminny Fanadihadiana momba ny Mponina sy ny Fahasa-lamana IV (EDS IV) fa maro aminireo tanora 15 ka hatra-minny 24 taona no tsy mihaino radio, na mijery fahitalavitrana mamaky gazety. Miovaova araka ny faritra fonenana sy

  ny fari-pahalalana anefa izany.

  Mijery fahitalavitra indray

  mandeha isan-kerinandro

  raha kely in-drindra

  Mihaino radioindray mandehaisan-kerinandroraha kely indrin-

  dra

  Tsy mamaky namihaino na

  mijery hainoaman-jery mi-

  hinstsy ao ana-tinny herinandro

  iray

  V L V L V L V L

  15-19 taona 13,9 11,7 21,5 18,2 55,3 57,1 39,7 39

  20-24 taona 11,2 13,9 18,3 20,6 52,1 58,6 44 38

  Mamaky gazetyindray mande-

  ha isan-kerinandro

  raha kely in-drindra

  Tanora

  vavy

  Tanora

  lahy

  Tahanny tanora vavy efa nanao

  firaisana ara-nofo alohanny

  faha-15 taonany

  Ambaratonga faharoa na mihoatra

  Nalaina avy taminny EDSMD IV Madagascar 2008-2009

  Nahavita ambara-

  tonga faharoa

 • 8/7/2019 Ny Tanora eto Madagasikara :Raki-kevitra sy antontanisa (UNICEF /2011)

  3/4

 • 8/7/2019 Ny Tanora eto Madagasikara :Raki-kevitra sy antontanisa (UNICEF /2011)

  4/4