of 22 /22
PEDAGOŠKA ANTROPOLOGIJA John Uzo Ogbu

Ogbu Pedagoska antropologija

Embed Size (px)

Text of Ogbu Pedagoska antropologija

PEDAGOKA ANTROPOLOGIJAJohn Uzo Ogbu

Kultura sveukupnost naina ivljenja odreene ljudske grupe mrea ili sistem aukumuliranih znanja, obiaja, vrednosti, verovanja i obrazaca ponaanja pomou kojih se reava temeljno pitanje pitanje vlastitog opstanka

Svrha svakog drutva odranje autonomije i osiguranje kontinuiteta pronalaenje puteva kojima se akumulirani kulturni elementi siatematski prenose sa starijih na mlae, budue nosioce i zatitnike tog jedinstvenog kulturnog sistema kulturna transmisija putem obrazovanja

Obrazovanje jedan od najvanijih elemenata kulturne transmisije proces uenja/poduavanja putem kojega drutvo unapred osigurava ouvanje kulturne autonomije i putem kojega pojedinac postaje njegov funkcioniui lan enkulturacija - proces uenja vlastite kulture

Pitanja ije kulturne obrasce prenosi kola? Kako, i na koju populaciju? U kakvim su odnosima ti obrasci sa drugim kulturama koje se ne prenose putem formalnog obrazovanja? Zato je vano nai odgovore na ova pitanja 3 razloga

1. kola instrument kulturne transmisije faktor ouvanja klasne stratifikacije i kulturnog diskontinuiteta

2. Polietniki karakter razvijenih drutava formalno obrazovanje instrument akulturacije - kola osigurava pretpostavke da pripadnici jedne kulturne grupe prihvate karakteristike druge kulturne grupe s kojom dolaze u kontakt instrument asimilacije - kola se definie kao faktor inkorporiranja (preutnog ili nasilnog) jedne kulture u drugu, pri emu druga odreuje sve obrazovne parametre. Cilj asimilacijske politike je stvaranje jedinstvene nacionalne svesti unutar vienacionalne zajednice, obino krojene po meri vodee etnike grupe, uz negiranje identiteta etnikih zajednica koje stoje nisko u drutvenoj hijerarhiji

3. Potreba izgradnje samoidentiteta pojedinca kola kao faktor socijalizacije, kulturne transmisije i personalizacije to vie kulturnih mogunosti i alternativa pojedinac poznaje, to je vei opseg njegovih potencijalnih izbora i vea individualna sloboda u procesu izgradnje samoidentiteta kola mora da rei konflikt izmeu zahteva koje zajednica pred nju postavlja radi ouvanja vlastitog kulturnog kontinuiteta i potrebe pojedinca za varijabilnim i ekspanzivnim uenjem

Pedagoka antropologija antropologija - nauka koja istrauje sistem kulture, kulturnu dinamiku i poloaj oveka u kulturnom okruenju obrazovanje i kolovanje podruja istraivanja pedagogije do integracije antropologije i pedagogije dolazi tek sredinom dvadesetog veka u sklopu nove discipline pedagoke antropologije

Izrada modela ili teorija pronalaenje takvih modela ili teorija kojima bi se mogla obuhvatiti i sistematski prikazati raznolikost novih podataka do kojih dolazi pedagoka antropologija SAD obrazovanje je fenomen koji istrauje vie nauka (psihologija, sociologija, biologija, ekonomija) nauke o obrazovanju. antropologija poinje da se bavi problemima obrazovanja i postaje jedna od nauka o obrazovanju. antroplogija i obrazovanje, obrazovna antropologija, antropologija obrazovanja, antropologija kola, etnografija obrazovanja, etnografija kolovanja, kolska etnografija

Istraivaka delatnost uloga kole u kulturnoj transmisiji i kulturnoj dinamici: kola, obrazovanje i procesi enkulturacije i akulturacije zajednika ili masovna kola i politika asimilacije uloga kole u promeni i kontinuitetu; kola i drutvene vrednosti odnos izmeu kulture i kole, dominantne kulture i subkultura obrazovanje i kolovanje migranata, nacionalnih manjina i marginalizovanog stanovnitva odnos izmeu kolske birokratije (vlasti), kole i kulturne zajednice

Istraivaka delatnost kola i razred kao sociokulturni sistemieksplicitna i implicitna kultura kole skriveni kurikulum specifinosti urbane nasuprot ruralnoj koli socijalna struktura kole (pripadnost grupi, statusi, raspodela uloga i njihov meuodnos) modusi ouvanja drutvene kontrole kroz sistem kanjavanja i nagraivanja

kola, dijalektalne i jezine razlike i bilingvalizam

Nivo primene izrada programa Izrada antropolokog kurikuluma od osnovne kole do fakulteta, posebno programa za obrazovanje nastavnika Nastavnik treba da bude svestan prirode i pretpostavki vlastite kulture i da bude u stanju da razume u kojim se aspektima i kako ona razlikuje od kulture njegovih uenika, kako bi kola ispunila zadatke koje pred nju postavlja zajednica, ali i svaki pojedini uenik.

Istorijski pregled Razdoblje uslune delatnosti - kolovanje kao socijalni problem konferencija antropologa i pedagoga (Ameriko udruenje antropologa i Pedagoki fakultet i Odsek za antropologiju na Stenfordu). Rezultat konferencije publikovanje prvog prirunika o antropologiji i obrazovanju "Education and Anthropology"

Pojava antropologije obrazovanja kao naune discipline kritika tradicionalnih metoda istraivanja obrazovanja izrada teorijske strukture podruja teorijske i metodoloke rasprave

Ciljevi primena antropoloke metode etnografije i antropolokih koncepcija u istraivanju obrazovnih institucija i procesa. To se ostvaruje na vie nivoa: etnografska deskripcija podrazumeva direktnu opservaciju i uvaavanje ispitanikovog naina razmiljanja analiza specifinih etnografskih podataka vezanih uz probleme saznavanja, jezika i komunikacije, uloga i identiteta, rituala i drutvene kontrole u sklopu njihovog socio-kulturnog konteksta integrativna sinteza (Michener, 1974.) ili osmiljavanje obrazovnih procesa na temelju primerenih etnografskih deskripcija i analiza pojedinanih sluajeva

Ciljevi Antropolozi obrazovanja nastoje da prikupe i generiu nova saznanja o obrazovanju, ne samo zbog unapreenja teorijskog osmiljavanja obrazovnog fenomena nego i zbog unapreenja same obrazovne prakse.

Metodologija etnografija (terenski rad) osnovna istraivaka metoda participirajua opservacija istraiva due vreme ivi sa ispitanicima, bez obzira na to da li je re o kolskom razredu, gradskoj grupi ili seoskoj zajednici. due razdoblje ivljenja u zajednici omoguuje istraivau: prikupljanje podataka o ponaanju ispitanika ili o dogaajima u njihovoj prirodnoj sredini uspotavljanje veza zahvaljujui kojima etnograf dobija pouzdanije podatke, ponavljajui participaciju i opservaciju, ispitivanje i razgovor, i upoznajui lokalni jezik

Druge tehnike: biografska analiza, intervju, upitnik, analiza dokumentarnih podataka, audio i video snimci, analiza dogaaja

Vrste etnografskih istraivanja prema teorijskoj orijentaciji istraivaa: komprehensivni etnografski pristup opisivanje ukupnog naina ivota neke grupe, razreda ili kole predmetno orijentisana etnografska istraivanja usmerena na prouavanje izdvojenog problema u nekoj grupi hipotetiki orijentisana etnografija testiranje i prethodno eksplicitno formulisanje hipoteze koja se moe izdvojiti iz ranijih istraivanja

Vrste etnografskih istraivanja prema veliini uzorka ili podruja istraivanja makroetnografska istraivanja na velikim uzorcima mikroetnografska mali uzorci (jedan razred) konstitutivna ili monitorska etnografija usmerene su na dogaaje ili na specifine oblike ponaanja, a ne na osobe (istraivanja verbalne i neverbalne komunikacije) etnografija na vie nivoa (multilevel etnography) odrati kontekstualnu prirodu podataka iz podruja antropologije obrazovanja i obuhvatiti strukturalne probleme obrazovanja

Analitike rasprave obrazovanje je vrsta kulturne transmisije, a kolovanje njena posebna forma kola kao drutvena institucija nije samo faktor prenoenja znanja na decu nego ima i druge funkcije povezana je sa ostalim drutvenim institucijama, pa se ne moe prouavati izolovano kolska populacija reflektuje ukupnu drutvenu populaciju uloge, identitete i konflikte koji su prisutni u drutvu

Analitike rasprave traenje modela - omnibus model, model enkulturacije, model kulturne kompresije i diskontinuiteta, adaptivni model instrumentalni model transakcijski modeli interakcijski / interpretativni modeli McDermott organizacija drutvenih odnosa u razredu Gumperz diferencijalne komunikacijske strategije Struktural-funkcionalizam

ekoloki modeli kulturno-ekoloki model Ogbu

Podruja istraivanja razvoj obrazovanja sociokulturni milje kole odnos prema drugim institucijama kontinuitet, diskontinuitet i edukabilnost odnos izmeu kole i doma/zajednice vrednosti jezik i komunikacija kognicija motivacija

obrazovanje i drutvene promene