pohronie 02 2014

 • View
  320

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Týždenník okresu Levice

Text of pohronie 02 2014

 • Levick televzna spolonos, s.r.o.poskytuje reklamu

  za bezkonkurenn cenytel: 0903 422 924

  e-mail:redakcia@levickatelevizia.skwww.levickatelevizia.sk

  facebook.com/levickatelevizia.sk(11)

  FIRMA REGINU

  FIRMA REGINU

  ... dobr meno pre dobr priadzu ...

  Vaz sae firiem okresu Levicena zklade hodnotenia odbornej poroty.

  Tdennk pohronie v mestch a obciach okresu Levice

  (50)

  Ronk LXIX cena 0,46 slo 2 21. janura 2014

  sonda do Levickch toaLiet - 4. str.

  Richard Mller s kapelou ili naplno. Foto: (r)

  Medilny partner: Pohronie

  LEVICE (tefan Rchela) - V nedeu krtko popoludn zaali napa por-tov halu v Leviciach zdravotne a men-tlne postihnut deti i dospel zo zaria-den domovov socilnych sluieb, det-skch domovov a pecilnych zklad-nch kl v psobnosti Nitrianskeho samosprvneho kraja, ale aj zo susedn-ho Banskobystrickho kraja. Obianske zdruenie zdravotne postihnutch ud OSTROV Levice a Obianske zdru-enie Milan tefnik pripravili u tvr-t ronk benefinho koncertu Objatie tnov. Po minulch zitkoch a nadvia-zanch priatestvch sa publikum na podujatie vemi teilo.

  (pokraovanie na 6. strane)

  Vaz sae firiem okresu Levicena zklade hlasovania verejnosti.

  FIRMA REGINU

  UPratovacie a istiace Prce

  0903 537 703ktlux@kredit.sk

  www.ktlux.sk

  diskontn PredajakoLskch a kanceLrskych

  Potriebervenej armdy 22, LEVICE

  (veda predajne KAMI)Tel./fax: 036/622 90 65

  E-mail: discont@miraoffice.sk

  www. miraoffice.sk

  nosite ceny predsedu nitrianskeho samosprvneho

  kraja pre najlepiu mal firmu reginu.

  Udsk sPoLUPatrinos v objat tnov

  dar umelcov bol vane prijat

  (7)

  Ul. Sv. Michala 4(hotel Atom) Levicepo - pia: 8.30 - 17.00

  So: 8.30 - 12.00

  0903 704 381036/381 01 55

  aktivujeme platen programy u ns uhradte

  aj servisn poplatok

  V partner pre:

  (6)

  KonTAKT:

  FLat home FLat Profi s modemomFLat Profi s routrom

  rchlos sahovaniaa 5120 Kbit

  a odosielania dt a 512 Kbit

  rchlos sahovaniaa 10240 Kbit

  a odosielania dt a 512 Kbit

  rchlos sahovaniaa 10240 Kbit

  a odosielania dt a 512 Kbit

  14,50 mesane

  19,50 mesane

  22,50 mesane

  Sme vhradn partner v levickom okrese

  Internetov pripojenie cez ADSL technolgiu

  OGA PREKOPOV

  V Leviciach sa 15. febru-ra uskuton vnimon be-nefin podujatie na podporu innosti CALL centra a zak-penie sanitnho vozidla s po-lohovatenm leadlom na prepravu pacientov pod tak-tovkou levickho zemnho spolku SK. Ako vnma prv mu SK tto nasledovania-hodn iniciatvu, s ktorou vy-la riaditeka zS SK v Levi-ciach Oga Szalmov?

  zemn spolok SK v Le-viciach je pod vedenm pred-sedu zemnej rady J. trbka

  a za meneovania riaditeky O. Szalmovej vkladnou skri-ou SK vo viacerch ais-kovch aktivitch a priekop-nkom mnohch inovci. Ne-pochybujem o tom, e vede-nie SK v Leviciach tto ini-ciatvu zvldne bez problmov a s smevom, rovnako nepo-chybujem, e u maj pripra-ven aj nieo alie, o om za-tia nevieme.

  zemn spolok v Leviciach u desa rokov vykonva pre-pravu osb. Vozidlo je uprave-n aj na prepravu osb na in-validnom vozku. Novinkou pre Levick okres bude, e no-

  v vozidlo bude upraven u aj na prepravu leiaceho loveka, ktor nem indikovan zdra-votn prepravu. Ja osobne sa na koncert vemi tem a vn-mam to ako vzvu aj pre kole-gov v inch reginoch, pretoe znak K pova repekt na ce-lom svete. Benefin podujatia ervenho kra s navtevo-van a podporovan miestnou smotnkou, umelcami, podni-katemi, politikmi, ale aj aris-tokraciou, i u s to achtici ducha, alebo aj rodom princo-via, knieat a krovsk v-sosti.

  Levick zemn spolok je vkladnou skriou sk

  o benefcii v Leviciach s prezidentom sk viliamom dobiom

  (pokraovanie na 3. strane)

 • TEFAN RCHELA LEVICE Schvaovanie rozpotu

  mesta na tento rok bolo hlavnm bodom maratnu decembrovho zasadnutia MsZ.

  Rok 2014 je sce volebn, ale ukazuje sa ako mlo rozvojov, povedal na vod primtor Levc tefan Mik. Oa-kva sa navenie podielovch dan od ttu, o by mohlo situciu vylepi. Zvyovanie dan, ktor poslanci odshla-sili pred schvaovanm rozpotu, je pod-a primtora iba kozmetick. To spres-nil vo svojom vystpen predseda komi-sie finannej, regionlnej politiky a sprvy mestskho majetku Jn Krtk. Da za rodinn dom sa zvila o 1,24 , za 1-zbov byt (32 m2 o 21 centov, 2-izbov byt o 39 centov, gar o 30 cen-tov, domov odpad sa zvil z 24,6 na 25 na osobu a rok. Prioritou bola socil-na nosnos, zdraznil Krtk.

  Prspevok na Mestsk kultrne stredi-sko je 300 000 eur, pre Sprvu porto-vch zariaden 670 000 eur. Dobrou sprvou je aj to, e dotcie na verejno-prospen ely bud naven z vlaaj-

  ch 45 tisc eur na 60 tisc pre nastupu-jci rok.

  Poslanci navrhnut vyrovnan rozpo-et po krtkej diskusii bez pozmeova-

  cch nvrhov schvlili, suma prjmov a vdavkov je rovnak: 24 670 878 eur. Aj hladk schvlenie sved o dkladnej prprave rozpotu.

  MOCHOVCE/BRATISLAVA (Jana Bur-dov) Slovensk elektrrne, len skupiny Enel, dosiahli al mnik vo vstavbe 3. a 4. bloku elektrrne Mochovce ukonenm prebe-racch skok plnorozsahovho simultora.

  Simultor je vernou kpiou blokovej a n-dzovej dozorne elektrrne a pouva sa na pr-pravu opertorov a verifikciu postupov.

  Pozitvne vsledky preberacch skok plno-rozsahovho simultora na stavbe preukzali slad hardvrovho a softvrovho vybavenia

  s projektovou dokumentciou a zrove pred-stavuj potvrdenie sprvnosti projektu bloko-vej a ndzovej dozorne.

  Plnorozsahov simultor m schopnos rep-rodukova procesy a sprvanie elektrrne za normlnej prevdzky aj v abnormlnych pod-

  mienkach. Je teda najefektvnejm nstrojom na prpravu opertorov blokovch dozorn.

  Po vydan licencie radom jadrovho dozo-ru SR sa zane zkladn prprava opertorov.

  LEVICE (r) - Najemotvnejm bodom koncoronho zasadnutia Mestskho zastu-pitestva (MsZ) bol nvrh iadosti o zmenu sdla Centra vonho asu z Ul. A. Sldko-via 2 na Ul. sv. Michala 42 (2. Z), od janura tohto roku.

  Primtor informoval, e zo 600 det za-psanch v CV iba 54 navtevuje priesto-ry v CK Junior. Z normatvu na iaka sa iba 35 percent dostane k iakovi, ostatnch 65 percent pohlt ria centra. Primtor poukzal aj na nehospodrne vyuitie fi-nannch prostriedkov a neplnenie peda-gogickej prce. Jeho slov potvrdil vedci oddelenia kolstva a vzdelvania Martin Btovsk. Priestory v CK Junior s poda neho minimlne vyuit. Ron rozpoet na CV je zhruba 100 tisc eur.

  Vedca komisie kolstva a vzdelvania MsZ Erika Sulinov informovala, e komi-sia i Mestsk kolsk rada jednomysene podporuj preloenie CV.

  O slovo sa prihlsil aj riadite Centra vonho asu Peter Hrako a poslanci mu hlasovanm umonili 5-mintov vystpe-nie. Pripomenul, e CV postupne zmen-ovalo svoje priestory v CK Junior a pre-palo zamestnancov, a zostal iba on, jedna, pedagogick, jedna nepedagogick, pracovnka a upratovaka na polovin vzok. Krky ved extern pracovnci. Poda P. Hraka m primtor zl inform-cie. V CV je zapsanch 697 det, z toho CK Junior navtevuje 117 det. Poda neho s na 2. Z otrasn podmienky, nevyhovu-jce zo zdravotne hygienickho hadiska.

  Rodiia det navtevujcich krky CV s proti presahovaniu.

  Poslankya Alena Frtsov ako riadite-ka Regionlneho radu verejnho zdravot-nctva informovala, e ich kontrola nevyl-ila presahovanie, ale priestory musia by najskr prispsoben a pred presahova-nm je potrebn alia kontrola z RVZ. Poda primtora riaditeka 2. Z ubezpe-ila, e priestory bud do presahovania pripraven.

  Poslanec Ladislav Lutovsk predloil nvrh posun presahovanie od polroka 2014, ten vak v hlasovan nepreiel. Na-koniec preiel nvrh presahova CV k 1. februru tohto roka.

  NITRA (Pavol Pacher) Nitrianski coln-ci v roku 2013 vybrali na cle a daniach oproti roku 2012 o takmer 39 milinov eur viac. Ide o finann prostriedky, ktor s uren do ttneho rozpotu SR a as z nich (75 % z cla) do rozpotu E. Coln rad Nitra vlani odviedol do ttneho rozpotu Slovenskej republiky a do rozpotu E viac ako 365 milinov eur (368 170 931 ). Oproti roku 2012 to znamen vy vber finannch prostriedkov o viac ako 38 milinov eur.

  V roku 2013 prelo cez ruky nitrianskych colnkov takmer 20 000 zsielok tovaru z tretch krajn. V rmci dovozu tchto zsie-lok obania a firmy podali 16 861 colnch

  vyhlsen s 58 990 tovarovmi polokami. Poet vyvezench zsielok, ktormi sa Coln rad Nitra zaoberal, je pribline rovnak - tie ide o viac ako 20 tisc colnch vyhlsen. V rmci nich vak bolo menej tovarovch poloiek, a to takmer 40 000. Do reimu tranzit bolo prepustench 2 187 zsielok.

  V svislosti s colnm dohadom a da-ovm dozorom bol zaisten alebo zabezpe-en tovar v celkovej hodnote viac ako 83 000 eur: Bolo to 49,4 l alkoholu, 10 507 cigariet, 502,9 kg tabaku, 108 295 l minerl-neho oleja, viac ako 30 tisc kusov tovaru, pri ktorom bolo podozrenie z poruovania prv duevnho vlastnctva.

  Pri vkone nslednch kontrol po prepus-ten tovaru bol dovymeran coln dlh vo vke viac ako 720 000 eur. V rmci sprvy spotrebnch dan bolo vykonanch 421 dao-vch kontrol a viac ako 3 700 miestnych zisovan. Poas roka mali nitrianski colnci aj 913 cestnch kontrol. Za cel rok takto preverili viac ako 21 000 motorovch vozi-diel. V rmci spoluprce s polciou i inpek-ciou ivotnho prostredia sa zastnili 154 spolonch kontrolnch akci.

  Za poruenia colnch a daovch predpi-sov udelili colnci z Nitrianskeho kraja poku-ty vo vke viac ako 135 000 eur. Nemenej dleitou sasou prce colnkov Colnho radu Nitra v roku 2013 bola spoluprca na seku ochrany spotrebitea. V spoluprci so Slovenskou obchodnou inpekciou vykonali 21 kontrol.

  NITRA (Eva Rakovsk) - V hospodrstve Nitrianskeho kraja v roku 2012 vzniklo 380,1 tis. ton odpadu, o predstavuje v rmci krajov Slovenskej republiky 5,5 % podiel.

  Poda miery rizika nebezpeenstva sa odpad z hospodrstva len na nebezpen a ostatn odpad. Nebezpen odpad v roku 2012 v Nitrianskom kraji tvoril 5