Quản trị bán hàng (final)

  • View
    67

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

C S D LIU KHCH HNG V THNG TIN MUA HNGSTT H & TN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 S NH NG QUN TEL TD Ngy mua Thng mua Nm mua Loi sn phm Lng mua Doanh s Tn Nhn vin bn hng

TRN LAN ANH 90 M TH T LAN 31/4 KP.1

M THY 2 HIP BNH CHNH CNH VIN PHM NG LO INH B LNH NGUYN TH HUNH TH C 7 1 BINH THNH PH NHUN

7420523 0908.800.297 7268923 0903826144

2 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5

2008 P 2009 A 2010 P 2011 A 2012 P 2008 A 2009 P 2010 A 2011 P 2008 A 2009 P 2010 A 2011 P 2012 A 2008 P

5 7 8 9 10 3 5 7 8 9 1 5 8 9 10

500000 Tn 560000 Ton 800000 Tun 720000 To 1000000 T 240000 Tn 500000 Ton 560000 Tun 800000 To 720000 T 100000 Tn 400000 Ton 800000 Tun 720000 To 1000000 T

TRNG NGC BB6-7 HNH NGUYN TH 40/14 THY LIN NGUYN C 26 PHC KHIU ANH MINH NG QUC CNG NGUYN TH THU HNG HONG CT HI LA TH THU HNG PHAN NH MINH 28 553 KP1 14-4 118 39A 525/174

4176767 0983070838 8365868 0908.600.099 0918.425.308 8446194 0933.063.716

4 5 6 7

HIP PH 9 HNG 7 VNG 2 PASTEUR 1 NG C K HUNH VN BNH HU GIANG L CHNH THNG L VN KIT CHU MNH TRINH 1 PH NHUN 6 3 9

4035433 0903.834.225 4103065 0913.226.883 8293032 0913.919.127 8216983 0982.871.499 8463558 0903.618.024

8 9 10 11 12

TRNG CNG 423 THANH L VNH HNG 139/E11 L TRN 239 HONG DZNG PHM KHNH 23

8751507 0918.092.368 4103065 0983.072.070 8963413 0903.779.191

13 15 16

15

TH C 9503976 0903.715.437

17

16 18 19

NGUYN BI U LAI NGUYN HONG TUN

331/01 134

NKKN

3

8453587 0913.907.115 8568157 0902.485.679

18 20

6 8

2009 A 2010 P

3 7

240000 Tn 700000 Ton 640000 Tun 900000 To 80000 T 500000 Tn 560000 Ton 800000 Tun 80000 To 500000 T 560000 Tn 800000 Tn 720000 Ton 100000 Tun 400000 To 700000 T

NGUYN 8 TH TN NKKN TRN BNH TRNG CMT8 HA HNG BHTQ TRNH NH THO 3

NGUYN TH 384/18 THANH HNG TRN THY LIN NGUYN HU THCH V M HNG L AN TH PHC TRN TH PHNG THANH NGUYN TH KIM TUYN NGUYN TH YN PHI BI HNG LAN NGUYN MINH PHNG TRNG TH NGUYT TM O TRNG KHOA V THU H TRM MUI MUI 281/2 200a 303 79 76 266/9 999 22/10/A6 25/11 423 24 D214 25B1

8453587 0913.367.045 5 8351381 0903.000.844 3 10 3 TN PH 9253314 0903.944.008 8633978 0909020226 9306381 0989512145 2154254 0907988800

21 22 23 24 25 26

9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 A 2009 P 2008 A 2009 P 2010 A 2011 P 2012 A 2008 P 2009 A 2010 P 2011 A 2008 P 2009 A 2010 P

8 9 1 5 7 8 1 5 7 8 9 1 5 7

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

TN N 4 TN KHAI TN BNH BNH QUI B L CHN HU GIANG M KHNH H KIU BI SY BINH THNH 1 6 7 G VP 6

2617216 0908.725.359 8111052 0903.910.288 5563150 0909739457 8299198 0907.000.585 8751507 0918.092.368 4120203 0903.903.490 9841116 0903.603.908 8552303 0908.051.669

27 28 29 30 1 2 3 4

33

TRN HU NGHA 36 (con Mr.Hu L)

LY BN TN PH BCH

2154245 0902405588

5

1

2011 A

8

640000 Tn

34 35 36 37 38 39 40 41 42

TRN XUN N NGUYN THANH GIANG NGUYN ANH DNG H NGC CHNG NGUYN TH KIM PHNG NGUYN VN QUANG PHM TH KIM CHI NGUYN TH PHNG NH NGUYN HI TRIU PHM QuNH TRM NGUYN TH HNG HuNH PHNG LAN

6 323/10 A8 47/7 47/7 82 84 148/03 74/9

TRN QUC TON CMT8 L LONG TNG TRNG VN HI TRNG VN HI HONG DIU PHM NH H UNG VN KHIM

3

8243560 0913.809.972

6TN BNH 84111416 0908.100.641 7 9 9 TH C 6 BINH THNH 0913.869.186 0902.522.211 7306655 0983.197.210 8979352 0903.944.190 9600664 0903.907.752 5128482 0918770029 8994382 0908.205.445

2 3 5 6 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2008 P 2009 P 2010 A 2011 P 2012 A 2008 P 2009 A 2010 P 2011 A 2008 P 2009 A 2008 P 2009 A 2010 P 2011 A 2012 P 2008 A

9 10 5 7 8 9 1 7 8 9 10 3 5 7 8 9 1

900000 Ton 1000000 Tun 400000 To 700000 T 640000 Tn 900000 Ton 80000 Tn 700000 Ton 640000 Tun 900000 To 800000 T 300000 Tn 400000 Ton 700000 Tun 640000 To 900000 T 80000 Tn

7 9 10 11 12 13 15 16

PHAN BINH VN HN THNH NGUYN THI BNH NGUYN CU VN M GIANG TRN KHC CHN BI HU NGHA NGUYN VN HNG NG C K NGUYN VN HNG 1 BINH THNH 7 1 BINH THNH 2 1 1

43 44 45 46 47 48 49 50

89 18/1 B1-19

8351381 0908.213.862

179404179 0983966977 8356197 0908.819.797 9252129 0906.287.979

18 19 20

TRNG QUC 110/22 V NGUYN VN THNH O DUY CHNG NGUYN TH KHNH TH NGUYN I VN 228 215G9 27 215G9

8430961 0908.888.715 5190292 0903.335.512

21 22

8356197 0903.990.706 5190292 0903 335 512

23 24

51 52 53 54 55 56 57 58 59

TRN TH BCH A5-13 NGA TRN TH DiM 37/22 CHINH TRN NGUYN 151 YN V DNG THANH 93 PHONG INH TH DUY 16 H BI TH THANH 16/89 THY L TuN MINH 111/846 TRN HU L CAO NGC ANH DUY 95/12 279/29

M GIANG NGUYN MINH HONG INH B LNH

7 TN BNH BINH THNH

4170039 0909.800.866 9105788 0903.823.925

25 27

8 1 2

2009 P 2010 P 2011 A

5 8 1

500000 Ton 800000 Tun 80000 To

8995864 0913.769.175

28

PHAN TN BNH SO NAM PHAN TY H NGUYN THIN THUT NGUYN KIM NGUYN TRI HUNH VN BNH PH NHUN 3

9713084 0918.230.251 9951422 0903.338.447

29 30 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7

2008 P 2009 P 2008 A 2009 P 2010 A 2011 P 2012 A 2008 P 2009 A 2010 P 2011 A 2008 P 2009 A 2010 P

5 7 8 9 10 3 5 1 5 7 8 9 10 3

500000 T 700000 Tn 640000 Ton 900000 Tun 800000 To 300000 Tn 400000 Ton 100000 Tun 400000 To 700000 T 640000 Tn 900000 Ton 800000 Tun 300000 To

8357863 0903.900.526 G VP 1 PH NHUN 7719796 0909853985 9252129 0903.005.688 8200966 0908.137.088

60 61 62 63 64 65 66 67

V DON HOI 2E-2-8 PHC NGUYN NHN D.3/2 BO NGUYN MINH 360 TNG NGUYN C 410 TNH NGUYN THANH NHC CAO TN C CAP L DiU LINH XE VN PHC 16/93/47 13 360 345

NGUYN 7 VN LINH HONG DIU BN VN N S VN HNH NGUYN THIN THUT U C BN VN N NGUYN THI NH PH NHUN 4 5 3 TN PH 4 11

4100122

903656912

58453587 0913.238.323 9450039 0903907594 8354593 0919.863.864

7 8 9 10 11 12 13

8330700 0903.667.505 8600747 0982.266.520 9450039 0903907594 9693771 0903708317

68 69 70 71 72 73 74 75

INH NGUYN THIN THANH NGUYN CHU GIANG QUCH MNH CNG TRN MINH TR TRN TiN DNG NGUYN HI THANH BNH NG VT QUN NGUYN TH BCH LIN NGUYN L HOI NGC NGUYN HI MINH GIAO TH YN BNH CHN OAI

NGUYN LO C3. CC 1A-1B NH CHIU HNG 11 VNG NG 82 30 NGUYN 88/75 VN QU NG TT 208B T M A1-01 GIANG 4-Aug 45/4K XVNT PHM VN CHIU NGUYN NH CHIU M GIANG INH TIN HONG NG GIA T

1 8940529 0903.777.828 10 6 7 BINH THNH 7 BINH THNH G VP 4100789 0903.618.898 0908148167 7732154 0906999918 8496417 0903933496 4119779 0907.775.577 9841116 0903.967705 8453216 0903.953.118

14 15 16 17 18 19 20 21

8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

2011 A 2012 P 2008 A 2009 P 2010 A 2008 P 2009 A 2011 P 2012 A 2008 P 2009 A 2012 P 2010 A 2011 P 2012 A 2010 P

5 7 8 9 1 5 7 8 9 10 3 5 7 8 9 1

400000 Tn 700000 Ton 640000 Tun 900000 To 80000 T 500000 Tn 560000 Ton 800000 Tn 720000 Ton 1000000 Tun 240000 To 500000 T 560000 Tn 800000 Ton 720000 Tun 100000 To

76 77 78 79 80

1BIS A1-01 151 13

1 7 1 10

8258794 0953.126.784

224119779 0903.905.047 5142552 0902.812.629

23 24

8320104 0918.103.978 8990351 0902.581.631

25 26

TRN M 31/1 BIS MINH PHNG HuNH THI KIM MAI 215G9

NGUYN BINH VN LC THNH NGUYN VN 2 HNG HNG H TN BNH NG GIA 10 T

81 82 83

5190292 0903.903.025

278485518 0918.112.255 9263259 0908.456.598

TNG TH LAN 2-Feb NG VN TH 138 M DUNG

28 29

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

271/14 CAO TH H AN DNG TH 27 MINH NGUYT PHM TH 105/68 THANH THY DNG MINH 2-Feb

225/23A V TH NHUNG HUNH TH 437 LIN NHUNG NGUYN BI 364 TH ANH V TH XUN TRANG TRN TH HNG XUN 225/23 203/1

AN DNG VNG N D3B S VN HNH HONG H NGUYN NH CHIU IN BIN PH XVNT NGUYN NH CHIU VNH VIN TRNG CNG NH NGUYN NH CHIU XVNT HU GIANG HU GIANG

5 8356197 0903.802.700 9 10 TN BNH 3 8300341 0908.292.940 3 BINH THNH 3 4122199 0902.599.199 10 TN BNH 8347116 0918.518871 8413977 0908.908.077 8305940 0917.020.123 9252129 0903.005.688 2825570 0982.553.333 8632922 0903.676.424 8485518 0918.156.666

30 2 3 4 6 7 8 9 10 12

6 8 9 10 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 10 8 9

2008 A 2009 P 2010 A 2011 P 2012 A 2008 P 2009 A 2010 P 2011 A 2008 P 2009 A 2010 P 2011 A 2012 P 2008 A 2009 P 2010 A

5 8 1 5 8 9 1 5 7 9 10 3 5 7 8 9 1

400000 T 800000 Tn 80000 Tn 500000 Ton 640000 Tun 900000 To 80000 T 500000 Tn 560000 Ton 900000 Tun 800000 To 300000 Tn 400000 Ton 700000 Tun 640000 To 900000 T 80000 Tn

TRN TH TH 3-Nov NGUYN TH M HNH

94 95 96 97 98 99

482

3 BINH THNH TN BNH TN BNH

4135495 0918.264.131

139252129 0903.005.688 8427993 0903.800.772 8427993 0989.010.864 8761789 0913.726.624

NGUYN VN 364 HA NGUYN QuC 27/23 HNG V VN ANH NGUYN TH YN THY 27/23 62/5A

14 15 16 17

TN HA 6 NG NGUYN 1 TRI TRN PH HUY LIU NHUN

PHM THU 95/12 HNG NGUYN 100 176/7B HNG GIANG

9252129 0909.759.888 9974239 0918.315.978

18 19

Note: Loi sn phm: P: Perfume A: Aftershave

Ghi ch: Danh sch khch hng trn ch l mt phn trong ton b khch hng m cng ty hin ang c. Do s lng qu ln nn khng th a ht vo bi lm m ch chn 100 khch hng in hnh. Trong phn tnh ny s da trn s liu tht ca cng ty tnh cc ch s khc xc vi thc t.

Thi gian tip xc vi 1 KH(pht) Chu k (ngy) s lng k.h S Kh/zone S zone = s nhn vin s kh/1nv/ngy Xc sut bn c hng gi tr 1 n t hng S n hng/ngy/nv Doanh thu/ngy/nv Doanh thu/thng/nv s sales rep/1 sales sub S sales sup S sales sup/ASM S ASM Chi ph bn hng/doanh thu Lng trng chi nhnh Lng k ton Lng th k Lng 4 bo v Lng th kho Doanh thu ca cng ty theo thng Li nhun t c trc khi tr lng Tng qu lng + hh (i ng bn Hoa hng sales