Quan tri logistics

Embed Size (px)

Text of Quan tri logistics

  • 1. TRNG I HC THNG MIKHOA KHCH SN - DU LCH B mn Qun tr Doanh nghip Khch sn du lch TI:PHT TRIN C S VT CHT K THUT DU LCH CAIM N DU LCH PH C H NI Gio vin hng dn : Lp: Nhm: 02 Nhm 02

2. NI DUNG CHNHPHN I - KHI QUT CHUNG V C S VT CHT K THUT1 TRONG LOGISTICS DU LCH2PHN II - THC TRNG C S VT CHT K THUT DCH V DU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI3PHN III - GII PHP PHT TRIN C S VT CHT K THUT DU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI4 PHN IV NHN KIN NG GP V TR LI 3. PHN I - KHI QUT CHUNG V C S VTCHT K THUT TRONG LOGISTICS DU LCH1.1 Khi nim v c s vt cht k thut trong Logistics du lchKhi nim: c s vt cht k thut du lch c hiu theo ngharng, n khng ch l c s vt cht ca cc doanh nghip thucngnh du lch, m cn bao gm c c s vt cht ca cc doanhnghip thuc cc ngnh khc (thng mi, dch v cngcng), c tham gia kinh doanh du lch. 4. PHN I - KHI QUT CHUNG V C S VTCHT K THUT TRONG LOGISTICS DU LCH1.2 c im ca c s vt cht k thut trong Logistics du lcha. C s vt cht trong du lch ph thuc ln vo ti nguyn du lch: S phn b, c cu, cng sut, th hng ca cc loi c s vt cht k thut du lch ph thuc vo s phn b, s lng, chng loi, kh nng tip nhn v sc hp dn ca ti nguyn du lch.Ti nguyn S kt hp hi ha gia ti nguyn du lchdu lchv c s vt cht k thut gip cho c s phcv du lch hot ng c hiu qu, ko dithi gian s dng ca chng trong nm.C s vt cht 5. PHN I - KHI QUT CHUNG V C S VTCHT K THUT TRONG LOGISTICS DU LCH1.2 c im ca c s vt cht k thut trong Logistics du lchb. C s vt cht k thut trong du lch mang tnh ng b trong xy dngv s dng: Tnh ng b ca nhu cu du lch to ra mi quan h ph thuc v cht lng v s lng cc thnh phn ca c s vt cht k thut.c. Chi ph cho c s vt cht k thut thng chim t trng ln trongtng chi ph kinh doanh du lchd. C s vt cht k thut c s dng trong thi gian tng i die. C s vt cht k thut c s dng theo thi v 6. PHN I - KHI QUT CHUNG V C S VTCHT K THUT TRONG LOGISTICS DU LCH1.3 Cc thnh phn c bn ca c s vt cht k thuta. Cn c theo hnh thc s hub. Cn c theo quy m: ln;va;nhc. Cn c vo tnh cht hot ng:- C s giao thng vn ti du lch- C s vt cht k thut ca c s phc v lu tr- C s vt cht k thut ca c s phc v n ung- C s vt cht k thut phc v gii tr- C s hot ng trung gian- C s phc v cc dch v b sung khc 7. PHN II - THC TRNG C S VT CHT K THUT DCH V DU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI2.1 C s vt cht ca khu ph c H NiKhu ph c H Ni thuc a bn qun Hon Kim tng din tchkhong 100 ha, c 76 tuyn ph thuc 10 phng. C s vt cht cakhu ph c H Ni ta s tip cn gm c: Cc loi c s vt cht cc c s vn ti du lch C s vt cht ca cc c s lu tr, n ung C s vt cht ca cc c s vui chi gii tr C s vt cht ca cc i l du lch v cng ty l hnh C s vt cht ca mng li ca hng thng nghip C s vt cht thuc ngnh khc qun l 8. PHN II - THC TRNG C S VT CHTK THUT DCH V DU LCH CA IMN DU LCH PH C - H NI2.2 C s vt cht cc c s vn ti du lcha. Cc loi c s vt cht cc c s vn ti du lchC s vt cht ca cc doanh nghip vn ti hot ng trong khuPh c bao gm: cc phng tin vn chuyn ( t in, xch l, taxi),cc phng bn v v phng ch. 9. PHN II - THC TRNG C S VT CHT K THUT DCH V DU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI2.2 C s vt cht cc c s vn ti du lcha. Thc trng c s vt cht ca cc c s vn ti du lch- C s vt cht ny tng i tt, thng xuyn quan tm n vic bodng v thay mi cc phng tin vn chuyn, tu sa, - c u t, nng cao cht lng c s vt cht bng cch a vos dng phng tin vn chuyn mi, l t in. Tuy nhin thigian cc doanh nghip vn ti ny thay mi cc phng tin vnchuyn thng kh lu. 10. PHN II - THC TRNG C S VT CHTK THUT DCH V DU LCH CA IMN DU LCH PH C - H NI 2.3 C s vt cht ca cc c s lu tr, n unga. C s vt cht ca cc c s lu tr: C khong 133 c s lu tr ti khu vc Ph c, tp trung chyu cc ph Hng Mnh, Hng G, M My, Bt S Cc khch snc xp hng theo tiu chun t 1 sao n 4 sao vi t 12 phng trln, nhng ch yu y l cc khch sn 2 v 3 sao 11. PHN II - THC TRNG C S VT CHTK THUT DCH V DU LCH CA IMN DU LCH PH C - H NI 2.3 C s vt cht ca cc c s lu tr, n unga. C s vt cht ca cc c s n ung:Khch c th tiu dng dch v n ung ti cc nh hng, khch sn hayl cc qun ven ng.C s vt cht ca cc c s n ung rt n gin: bn gh, dng c nung, dng c ch bin mn n, cc trang thit b in t: ti vi, mytnh 12. PHN II - THC TRNG C S VT CHTK THUT DCH V DU LCH CA IMN DU LCH PH C - H NI2.4 C s vt cht ca cc c s vui chi gii tra. Cc loi c s vt cht: l c s vt cht ca cc n v, c nhn kinh doanh dch v gii tr, phcv khch du lch nh: cng vin, v trng, sng bc, phng karaoke 13. PHN II - THC TRNG C S VT CHTK THUT DCH V DU LCH CA IMN DU LCH PH C - H NI2.4 C s vt cht ca cc c s vui chi gii trb. Thc trng c s vt cht ca cc c s vui chi gii tr-Trang b thit b y tin nghi, trang thit b.-Din tch nh v va-Ch yu phc v khch quc t 14. PHN II - THC TRNG C S VT CHT K THUT DCH V DU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI 2.5 C s vt cht ca cc i l du lch v cng ty l hnha. Cc loi c s vt cht: Ch yu l cc vn phng, cc i din ccchi nhnhca cc i l du lch v cng tyl hnh. c qun l bi t nhn, hoc cc t chctp on 15. PHN II - THC TRNG C S VT CHTK THUT DCH V DU LCH CA IMN DU LCH PH C - H NI2.5 C s vt cht ca cc i l du lch v cng ty l hnh b. Thc trng c s vt cht ca cc i l du lch v cng ty lhnh : Vn phng i din vi nhiu trang thit b hin i.thn thin, to n tngtt nht vi khch hng. H thng c s vt cht ph hp vi xu th pht trin ca du lch trong ncv th gii,m bao cho vic mua tour,lm th tc,thanh ton thch hp vchuyn nghip nht. C quy trng by sn phm hng ha tiu biu cho du lch v vn ha csc ca Vit Nam 16. PHN II - THC TRNG C S VT CHTK THUT DCH V DU LCH CA IMN DU LCH PH C - H NI 2.6 C s vt cht ca mng li ca hng thng nghip a. Cc loi c s vt cht- S lng cc ca hng thng nghip cc k ln.- Nt c o ni ting ca H Ni 17. PHN II - THC TRNG C S VT CHT K THUT DCH V DU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI2.6 C s vt cht ca mng li ca hng thng nghipb. Thc trng c s vt cht ca ca hng thng nghip: Vi c im a dng cc loi ca hng thngnghip,do c s vt cht cng c s phn ha rrt, c s ct cht c nhiu mc cht lng khcnhau, quy m. Khng gian nh hp, him c ch xe, c s vtcht mn tnh cht nh l, manh mn. c mt s Trung tm thng mi ln, hin i 18. PHN II - THC TRNG C S VT CHT K THUT DCH V DU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI 2.7 C s vt cht thuc ngnh khc qun la. Cc loi c s vt cht y l c s vt cht thuc c s kinh doanh hnh chnh snghip, thuc cc lnh vc khc tha mn nhu cu a dng khc nhauca khch du lch bao gm: h thng giao thng, c s th thao, c sy t, cc cng trnh phc v hot ng thng tin vn ho phc v dulch, c s phc v cc dch v b sung khc 19. PHN II - THC TRNG C S VT CHTK THUT DCH V DU LCH CA IMN DU LCH PH C - H NI2.7 C s vt cht thuc ngnh khc qun lb. Thc trng c s vt cht- Chu nhiu p lc t mt dn c ng- Xung cp do khng c bo tn v quy hoch hp l- Thiu ng b trong qun l phi hp 20. PHN III - GII PHP PHT TRIN C S VT CHT K THUT DU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI3.1 xut gii php pht trin cc thnh phn cbn c s vt cht k thut du lch Cng tc quy hoch v nghin cu th trng phi i trc mtbc t mc tiu pht trin ph hp vi c im tinguyn, khng gian v sc cha ca Ph C H Ni. Cn kt hp hi ho gia ti nguyn du lch v c s vt chtk thut du lch gip cho c s phc v du lch c hiu qu,ko di thi gian s dng chng trong nm. 21. PHN III - GII PHP PHT TRIN C S VT CHT K THUT DU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI3.1 xut gii php pht trin cc thnh phn cbn c s vt cht k thut du lch Trang b c s vt cht k thut du lch p ng nhu cu trn cng phongph, a dng, t ca hng bn thc phm, rau qu, ca hng bn lunim n cc ca hng bn chuyn dng cho du lch, bn hng tiu dng(bng ngoi t hay ni t). u t cho yu t con ngi tc ngun nhn lc du lch, t vic hochnh chnh sch, chin lc kinh doanh cho ti quy trnh phc v du lch vhnh thnh gi tr gia tng cho sn phm du lch. u t vo cc c s o to du lch trong vng v tng cng o to tich l nhng bin php km theo. Tin hnh o to theo a ch v khuynkhch, h tr cng nhn k nng ngh cho vic t o to ti doanh nghip. 22. PHN III - GII PHP PHT TRIN C S VT CHT K THUTDU LCH CA IM N DU LCH PH C - H NI3.2 Kin ngh i vi ban qun l im n v ngnhdu lch- u t v c chin lc di hn cho quy hoch du lch Ph C.- Phi hp vi cc ban ngnh lin quan nng cao cht lng c s vt cht- Ch n vic bo v mi trng v xy dng np sng vn minh phc H Ni- Tng cng gim st, thanh tra kim tra cc daonh nghip kinh daonh dchv du lch ngay ti a bn.- Hon thin v bo v h s xin cng nhn di sn v khu Ph c H Ni cpQuc gia v Quc t. 23. Tho lunMi cc bn nhn xt v t cu hi 24. THANK YOU FOR LISTENNING !