teorijski testovi_OM1

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teorijski testovi iz Otpornosti materijala

Transcript

 • 1Reenje testa: ANALIZA NAPONA 1. a) da b) ne 2. a) da b) da c) ne d) ne 3. a) ne b) da c) ne 4. Jednaine ravnotee:

  0

  0

  0

  =++

  +

  =++

  +

  =++

  +

  zzzyzx

  yyzyyx

  xxzxyx

  fzyx

  fzyx

  fzyx

  5. Cauchy-eve jednaine:

  zznyzyxzx)n(

  zx

  zyzyyxyx)n(

  y

  zxzyxyxx)n(

  x

  nnn

  nnn

  nnn

  ++=++=++=

  6. a) da b) ne c) da d) ne e) da 7. Stav o konjugovanosti smiuih napona glasi: u dvema medusobno upravnim ravnima, komponente smicucih napona koje su normalne na presecnu pravu tih ravni, jednake su po velicini i obe imaju smer ili ka presecnoj pravoj ili od nje. 8. Stav o konjugovanosti napona glasi: ako kroz tacku P tela prolaze dve ravni sa jedinicnim vektorima normala mr i nr , tada je projekcija vektora napona )(nr za ravan sa normalom nr na normalu mr jednaka projekciji vektora napona )(mr za ravan sa normalom mr na normalu nr , tj.: nm mn rrrr )()( = 9. a) ne b) da c) ne d) da 10. a) ne b) da c) da d) da 11. Ekstremne vrednosti smiuih napona se javljaju u ravnima koje prolaze kroz jedan glavni pravac napona, a ravni su simetrije za druga dva glavna pravca. 12. a) ne b) da c) ne 13. a) ne b) ne c) da d) da e) ne 14. a) ne b) da c) ne d) ne e) da 15. a) da b) ne c) ne d) da e) ne f) da 16. a) da b) da c) da d) ne e) da f) ne 17. a) ne b) da

  18.

  45,105,120

  000

 • 219.

  20.

  ydAMdAT

  dAzMdAT

  dA)zy(MdAN

  Ax

  Azxzz

  Axy

  Axyy

  A Axyxztx

  ==

  ==

  ==

 • 3

  Reenje testa: ANALIZA DEFORMACIJE 1. a) da b) da c) ne d) da e) ne 2. a) da b) da c) da 3. a) da b) da 4. a) da b) da c) da d) ne 5. a) ne b) da c) da 6. a) da b) da c) da d) ne 7. a) ne b) da c) da 8. a) ne b) da 9. a) da b) da c) ne d) da 10. a) da b) ne c) da 11. a) da b) da 12.

  )(,

  )(,

  )( , xy

  zu

  xw

  zw

  yw

  zv

  yv

  xv

  yu

  xu

  zxz

  yzy

  x

  +

  ==

  +

  ==

  +

  ==

  13. a) da b) ne c) da

 • 4 Reenja testa: KONSTITUTIVNE JEDNAINE 1. a) da b) ne c) da d) ne 2. a) ne b) da c) ne d) ne 3. a) da b) ne c) da d) ne 4. a) da b) da c) da d) da e) ne f) da g) da 5. a) da b) da c) da d) da e) ne f) da g) da h) ne i) ne 6. a) da b) ne c) da 7. a) E= b) &= c) T = 8. a)

  ( )[ ]( )[ ]( )[ ] zxzxzxzz

  yzyzxzyy

  xyxyzyxx

  G1

  E1

  G1

  E1

  G1

  E1

  =+=

  =+=

  =+=

  zxzxzz

  yzyzyy

  xyxyxx

  e2e2e2

  =+==+==+=

  b) da c) Osnovne konstante elasticnosti: E -modul elasticnosti, -Poisson-ov koeficijent Izvedene konstante elasticpnosti: G modul klizanja, K modul kompresije, , Lam-ove konstante

  ( )+= 12EG , ( )213

  EK = , ( ) ( )( ) 211

  E12EG +=+==

  d) K1e =

  e) da f) Neumann-Duhamel- ove jdnacine linearne termoelasticnosti:

  ( )[ ]( )[ ]( )[ ] zxzxzxzz

  yzyzxzyy

  xyxyzyxx

  G1t

  E1

  G1t

  E1

  G1t

  E1

  =++=

  =++=

  =++=

 • 5 Reennja testa: ODREIVANJE NAPONA I DEFORMACIJA U NAPREGNUTOM TELU 1. a) 6 b) Cauchy-eve jednacine c) Jednacine ravnotee:

  0

  0

  0

  =++

  +

  =++

  +

  =++

  +

  zzzyzx

  yyzyyx

  xxzxyx

  fzyx

  fzyx

  fzyx

  d) Povrinski uslovi ili granicni uslovi po silama:

  nznzynzxn

  zx

  nyznynyxn

  y

  nxznxynxn

  x

  p

  p

  p

  coscoscos

  coscoscos

  coscoscos

  )(

  )(

  )(

  ++=++=++=

  e) da 2. a) 3 b) granicne uslove po pomeranjima 3. a) 6

  b)

  )(,

  )(,

  )( , xy

  zu

  xw

  zw

  yw

  zv

  yv

  xv

  yu

  xu

  zxz

  yzy

  x

  +

  ==

  +

  ==

  +

  ==

  c) Saint-Venant-ovi uslovi kompatibilnosti deformacija 4.

  a)

  ( )[ ]( )[ ]( )[ ] zxzxzxzz

  yzyzxzyy

  xyxyzyxx

  G1

  E1

  G1

  E1

  G1

  E1

  =+=

  =+=

  =+=

  zxzxzz

  yzyzyy

  xyxyxx

  e2e2e2

  =+==+==+=

  5. a) 15, 15 1. Jednacine ravnotee (1.c) 2. Veze izmeu komponenata pomeranja i komponenata deformacija (3.b) 3. Veze izmeu napona i deformacija (4.a) 6. a) 1) 3, pomeranja 2) 6, naponi Saint-Venant-ova poluobratna (semi-inverzna) metoda 7. a)...zbiru odgovarajuih veliina usled pojedinanog delovanja svakog od tih sistema sila 8. a) ...nee bitno razlikovati.

 • 6 Reenje testa: GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE POPRENOG PRESEKA 1. a) da b) ne c) da d) ne 2. a) ne b) ne c) ne d) da 3. a) ne b) ne c) da d) da e) ne f) ne 4. a) da b) ne c) ne 5. a) da b) ne c) da d) ne 6. a) ne b) da c) da d) da 7. Steiner-ova teorema: Moment inercije preseka u odnosu na proizvoljnu osu jednak je zbiru

  sopstvenog momenta inercije u odnosu na paralelnu teinu osu i odgovarajueg poloajnog momenta inercije.

  8. a) da b) ne c) da d) ne 9. Glavni momenti inercije su ekstremne vrednosti aksijalnih momenata inercije. 10. a) da b) da c) da d) ne 11. a) da b) da c) ne d) da 12.

 • 7 Reenje testa: GREDA OPTEREENA PODUNIM SILAMA

  1. zI

  My

  IM

  AN

  y

  y

  z

  zx +=

  2. a) da b) ne c) da d) ne e) da f) da g) tlEFNll +=

  3. a) da b) da c) ne d) da 4. a) ravan savijanja b) neutralna povr c) neutralna osa d) neutralnu osu e) elastina linija f) elastina linija 5. a) da b) da c) ne 6. a) da b) ne 7. a) da b) ne c) da d) da e) ne f) da 8. a) da b) ne c) da d) ne e) da f) da g) da 9. Otporni moment poprenog preseka grede za vlakno i predstavlja kolinik izmeu odgovarajueg glavnog momenta inercije i rastojanja tog vlakna od neutralne ose. 10. a) ne b) da c) da d) da 11. a) da b) da c) da d) da e) ne f) da g) da h) da 12. a) da b) da c) ne d) ne e) da f) da

 • 8 Reenje testa: TORZIJA 1. a) ne b) da c) ne d) da 2. a) da b) ne c) da d) ne e) da f) ne 3. a) da b) da c) da

  4. a) da b) da c) t

  t

  o

  tmax W

  MR

  IM == d)

  2

  3RRIW ot

  == 5. a) da b) ne c) ne d) da

 • 9 Reenje testa: SAVIJANJE SILAMA 1. a) da b) da c) ne d) da e) da f) da g) ne 2. a) ne b) da

  c) )z(bI

  ST

  y

  yzx

  =

  d)

  3. a) ravno b) trajektorije glavnih napona c)

  4. a) da b) da c) f d) w e) =w f) )constEI(qwEIi)x(MwEI yIVyyy === 5. a) ne b) da c) moment d) transverzalna sila e) momentni dijagram

  f) Ako velicinu )x(I

  I)x(Mq

  y

  yoyx = zamislimo kao fiktivno raspodeljeno opterecenje grede, tada

  su odgovarajuci fiktivni moment i fiktivna transverzalna sila dati sa: yozyoy EIT,wEIM == pa su velicine ugiba i nagiba elasticne linije gredejednake:

  yo

  z

  yo

  y

  EIT,

  EIM

  w ==

 • 10 Reenje testa: DIMENZIONISANJE PRI STATIKOM OPTEREENJU 1. a) ne b) da c)da d) Koeficijent sigurnosti k se uvodi iz sledeih razloga: - Ne poznaju se dovoljno tano mehanike i druge karakteristike materijal, - Ne poznaju se dovoljno tano ni priroda ni veliina optereenja, - Pri proraunu napona u konstrukciji se usvajaju uproeni raunski modeli, - U toku izvoenja javljaju se odreene greke i odstupanja od projektovane geometrije konstrukcije. e) ne f) da 2. a) da b) ne c) - Hipoteza najveeg normalnog napona (I hipoteza) - Hipoteza najvee dilatacije (II hipoteza) - Hipoteza najveeg smiueg napona (III hipoteza) - Hipoteza o najveem radu na promeni oblika (IV hipoteza) - Mohr-ova hipoteza loma (V hipoteza) d) da

 • 11 Reenje testa: IZVIJANJE 1. a) ne b) ne c) da d) da e) da f) zyyoy qwP)wEI(,MPwwEI =+=+ 2. a) da b) da c) ne d) stabilna ravnotea __ 0f labilna ravnotea __ 0= indeferentna ravnotea __ 0p 3. a) da b) ne c) da d) ne e) da f) ne

  4. a) )II(,l

  EIP miny

  o

  ykr == 22

  b) Slobodna duina izvijanja se obeleava sa lo i predstavlja duinu jednog polutalasa sinusoide, tj. rastojanje izmeu prevojnih taaka elastine linije grede, u kojima je moment savijanja jednak nuli. Dakle, to je duina odgovarajue zamenjujue grede sa zglavkasto oslonjenim krajevima.

  c) ll,ll),P,Pmin(P,lEIP,

  lEI

  P zozyoyzykroz

  zz

  oy

  yy ===== 2222

  d)

  5. a) da b) min

  o

  il= c) da d) Tetmajer-ova (prava) veza e) AP krkr = f) ne g) ne

  h) i

  krdiA

  P ==

 • 12 Reenje testa: TEST-ELASTO-PLASTINA ANALIZA GREDE 1. a) ne b) ne c) da d) da e) da f)

  2. a) da b) ne 3. a) ne b) da c) da d) normalna sila na pragu tecenja 2RA,AN T == moment savijanja na pragu tecenja

  4

  3R