Teorijski koncept due diligenca

Embed Size (px)

DESCRIPTION

due diligence

Text of Teorijski koncept due diligenca

1.TEORIJSKI KONCEPT DUE DILIGENCE-A1.1. Pojami definicija due diligence-aDue diligence se u literaturi najee definie kao proces ispitivanja i istraivanja od strane potencijalnog kupca koji eli da bude siguran da kupuje ono to oekuje da kupi.[footnoteRef:2]Taj proces podrazumeva preciznu proveru poslovnog i finansijskog stanja i perspektive razvoja preduzea i primenjuje se u svim sluajevima vlasnikog restruktuiranja i emitovanja hartija od vrednosti. U procesu M&A (Merger and Acquisition) due diligence postupak je neophodan, a obavlja se i u procesima kao to su: spajanje, preuzimanje, zajednika ulaganja (Joint Venture), osvajanje novih trita, zapoinjanje novih poslova putem investicionih projekata i biznis planova itd. Takoe i potencijalni kreditori mogu da urade ovakvu proveru zajmotrailaca, naroito kada su u pitanju vei iznosi kredita. [2: Buble, M., Kulovi, D., Kuzman, S.: Due diligence i procena vrijednosti preduzea, Kemografika d.o.o., Sarajevo, 2010, str. 197]

U transakciji M&A, odnosno kupovine kompanije, due diligence predstavlja detaljno ispitivanje kompanije koje je potencijalni predmet preuzimanja, koje predvodi kupac s ciljem stvaranja sigurnosne mree koja bi trebalo da minimizira rizik, odnosno umanji verovatnou deavanja neeljenih ishoda, odnosno eventualnih iznenaenja koja bi se mogla pojaviti po okonanju transakcije. To je proces u kojem potencijali investitor prikuplja informacije o ciljanoj kompaniji, njenom poslovanju i okruenju u kojem posluje, kako bi doneo adekvatnu investicionu odluku.[footnoteRef:3] Ako se donese odluka o integraciji, sledei korak podrazumeva odluku o tome da li e integracija biti potpuna, delimina ili minimalna. [3: Vidakovi, V.S.: Finansijski due diligence privrednih drutava, FABUS, Novi Sad, 2007, str. 22]

Za izradu due diligence-a se angauju specijalistike konsultantske kue koje se bave raunovodstvenim-revizijskim poslovima ili investicionim konsaltingom. Primarni zadatak due diligence-a je smanjenje rizika od nepovoljng ishoda koji se odnosi na donoenje pogrene odluke o kupovini.Kvalitetan due diligence program treba da se sastoji od najmanje pet elemenata[footnoteRef:4]: [4: Buble, M., Kulovi, D., Kuzman, S.: Due diligence i procena vrijednosti preduzea, Kemografika d.o.o., Sarajevo, 2010, str. 198]

1. Verifikacija imovine i obaveza utvruje se iz bilansa stanja preduzea koji sadri sve informacije o stanju imovine i obaveza na odreeni dan;2. Identifikacija i kvantifikacija rizika rizik je nemogue eliminisati, ali razliitim metodama kvantifikacije rizika je mogue ublaiti njegove posledice;3. Zatita od takvih rizika koja e biti postupno ukljuena u pregovore rizik je sastavni deo procesa pregovora;4. Identifikacija koristi od sinergetskih efekata;5. Naknadno planiranje neophodno je uoiti vanost planiranja nakon sklapanja posla;Osnovne faze restruktuiranja su: Prodavac (preduzee ili neka specijalizovana institucija) objavljuje poziv potencijalnim investitorima; Potencijalni investitori odgovaraju na taj poziv i iskazuju svoju zainteresovanost (Pismo o namerama); Prodavac objavljuje Pozivni tender sa Informacijskim memorandumom u kome se nalaze osnovne informacije koje su potrebne investitoru za davanje ponude; Investitor dostavlja ponudu (ne mora biti obavezujua); razgovori o ponudama sa investitorima1.2. Razlozi preduzimanja i uobiajena podruja due diligence-aDue diligence moe sprovoditi: investitor kompanija kao akter spajanja ili preuzimanja, odnosno kupac akcija, odnosno deonica kao vida restruktuiranja; kreditor najee banka kao depozitno-finansijska institucija; zajmotrailac investicioni projekat ili biznis plan kojim se obrazlae kreditni zahtevKupovina kompanije se moe izvriti bez due diligencea, ali u tom sluaju jedini slubeno dostupan dokument za kupca e biti informacije koje se odnose na garancije i odtete, kao vidove pravne zatite. Meutim, ako ne postoje detaljniji podaci i istraivanja, a prodavac je nepoten, loe poslovanje i sumnjive aktivnosti nee biti pokrivene garancijama i odtetama, a due diligence-om bi se mogi identifikovati. Moe se zakljuiti da su najvee koristi od due diligence-a otkrivanje skrivenih problema i lagodnost, odnosno sigurnost kupca. Ciljana kompanija moe imati probleme kojih kupac nije ni svestan, a koji su za kupca od velike vanosti i mogu znaajno uticati na njegovu odluku o kupovini. Iz tog razloga, veina kupaca se sigurnije osea ako su svesni problema ranije, a ne da se kasnije suoavaju sa mogunou tube ili potraivanja po osnovu garancija i odteta. to je kupac bolje informisan na poetku pregovora, manja je mogunost da e doi do skupih i dugotrajnih sudskih sporova. Postoje razliita podruja due diligence-a. U literaturi se finansijski, pravni i trini due diligence esto uzimaju kao posebne vrste due diligence-a, a istrauju se i druga znaajna pitanja ( ljudski potencijali i kultura, menadment, penzije, porez, ekologija, informatika, tehnika, proizvodnja, intelektualno vlasnitvo, antimonopol, osiguranje i upravljanje rizikom). Za prva tri tipa due liligence-a angauju se posebni timovi eksperata koji moraju da sarauju i razmenjuju informacije o ciljanom drutvu. 1.2.1. Finansijski due diligenceFinansijski due diligence je osnovna taka svakog istraivanja, jer su svi podaci iz ostalih aspekata istraivanja odraavaju na finansijski due diligence. Iz tog razloga, eksperti ovog tima moraju biti upoznati sa metodologijom istraivanja i rezultatima ostalih timova.Finasijski due diligence se zasniva na finansijskim izvetajima kompanija, koji predstavljaju polaznu taku za istraivanje i analizu, kako bi se identifikovalo stanje ciljane kompanije. Poslovna i finansijska pozicija kompanije se utvruje na bazi osnovnih pokazatelja poslovanja kompanije, koji se izraunavaju na osnovu odnosa odreenih veliina bilansa stanja, bilansa uspeha (likvidnost, zaduenost, profitabilnost, efikasnost). Oni pokazuju da li je stanje kompanije zadovoljavajue ili je potrebno izvriti dodatne analize.Podruja istraivanja konsultanta su ira nego ona relevantna za revizora, odnosno konsultantske procedure su ire od ispitivanja knjiga i knjigovodstvenih zapisa. Pokrivaju sve relevantne podatke podruja od interesa za due diligence istraivanje. Pristup je fleksibilan, zavisi od zahteva naruioca i prilino je drugaiji od onog za reviziju. Ako je svrha finansijskog due diligence-a objasniti zato su brojke takve kakve jesu, istraitelj bi trebao da vie vodi rauna o onome to pronae i pokuati da shvati sve to izgleda udno, nego da se bavi brojkama koje mu dostavi ciljano drutvo.[footnoteRef:5] [5: Buble, M., Kulovi, D., Kuzman, S.: Due diligence i procena vrijednosti preduzea, Kemografika d.o.o., Sarajevo, 2010, str. 217]

Finansijski due diligence se kao i revizija zasniva na finansijskim izvetajima, a kljuna razlika je u tome to je finansijski due diligence subjektivniji proces koji se vie oslanja na procenjivanje. Prema Hawsonovoj metologiji, finansijski due diligence obuhvata: rezime, istorijat i trine aktivnosti, strukturu organizacije i zaposlene, raunovodstvene politike i sisteme informacija, rezultate poslovanja, neto sredstva, novani tok, oporezivanje, finansjske projekcije, ostale stavke.1.2.2 Trini due diligenceOsnovna specifinost trinog due diligence-a je to zahteva informacije izvan kompanije, koje se pribavljaju iz javno objavljenih izvora i razgovora sa ljudima koji posluju na istom tritu. Moe se definisati kao proces istraivanja preduzea i njegovog trita sa ciljem procene budueg poslovanja. Podruja istraivanja finansijskog i trinog due diligence-a su usko povezana, a razlikuju se po tome to finansijski koristi interne informacije (finansijski izvetajji), a trini eksterne informacije (izvan ciljanog preduzea). Finansijski due diligence prikuplja informacije o tritu i konkurentnosti od menadmenta, na osnovu ega se procenjuje budunost poslovanja. Meutim, budue poslovanje treba sagledati iz vie aspekata, to znai da se mora ukljuiti i procena stanja na tritu. Iz navedenog proizilazi da finansijski i trini due diligence moraju usko saraivati i razmenjivati informacije i procene. Trini due diligence treba da se fokusira na poveanja prodaje nakon implementacije stratekih odluka (spajanje ili preuzimanje), ali takoe treba da se bavi i procenom strateke pozicije nakon sprovoenja strateke odluke, odnosno treba voditi rauna o budunosti restruktuiranog preduzea.Rezultati trinog due dilegence-a se moraju svesti na tri dela:[footnoteRef:6] [6: Buble, M., Kulovi, D., Kuzman, S.: Due diligence i procena vrijednosti preduzea, Kemografika d.o.o., Sarajevo, 2010, str. 223]

injenice i analize idealno bi bilo da se vei broj analiza podkrepi dokazima koji se uz logian sled predstavljaju korisniku; Miljenja zasnovana na injenicama i analizama miljenja je lako pretoiti u brojke kada analizu sprovodi neko ko je struan i ko veruje u kvalitet obavljenog posla; Zakljuke i predloge rezime bi trebao da sadri zakljuke i objanjenje svih pitanja vezanih za predmet analize;Prema Hawsonovoj metologiji, trini due diligence obuhvata: rezime, analizu trita za svaki proizvod i uslugu, klijente, ciljna kompanija, konkurente, eksterni pogled na menadment.1.2.3 Pravni due diligenceOsnovni zadatak pravnog due diligence-a je analiziranje pravnog sistema preduzea, njegovog statuta i internih akata i utrivanje preporuka o poboljanju. Cilj ovog istraivanja je smanjenje verovatnoe deavanja nepovoljnih dogaaja u smislu pravnih problema, analiza postojeih pravnih sporova i analiza usaglaenosti poslovanja ciljne kompanije sa zakonskom regulativom.Pravni due diligence sadri regulatorni okvir finansijskog i trinog due diligence-a. U njemu se posebno tretiraju imovinski odnosi i vlasnika struktura kapitala ciljane kompanije, eventualna intelektualna prava, ugovori sa poslovnim partnerima, prava zaposlenih.[footnoteRef:7] [7: Buble, M., Kulovi, D., Kuzman, S.: Due diligence i procena vrijednosti preduzea, Kemografika d.o.o., Sarajevo, 2010, str.227