Teraz Rzeszów 07.04

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszow

Text of Teraz Rzeszów 07.04

 • MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 7 KWIETNIA 2011, NR 14/2011

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  Roz po czy na my pre zen ta cj cie ka wych tras ro we ro wychwo k Rze szo wa. Po le ca je Do mi nik Re la. Wszyst kich mi o ni kw dwch k ek za pra sza my te na so bot ni im pre z ro we ro w.

  Rze szw wsia da na ro wer

  6 - 7

 • opinie2 Czwartek, 7 kwietnia 2011 r.

  dziewczyna z drugiej strony

  Oliwia Ciman w trakcie przerwyw pracypostanowiaodpocz nawieympowietrzu. -Ciesz si, e juwiosna! ray

  Teraz - tygodnikAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy Teraz

  Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plKierownik projektu teraz rzeszw:

  Ewa Boczakul. Unii Lubelskiej 3,

  35-062 Rzeszw,e-mail: reklama@terazrzeszow.pltel.: 691 432 876; 17 867-23-51

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.tel.: 022 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedaktor naczelna tygodnikw:

  Justyna JanusNa podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  DARI

  USZ

  DANE

  K

  mmrzeszow.pl w teraz

  licz ba od son stro ny

  osoby odwiedziy nas w poniedziaek

  unikalnI uytkownicy

  52673

  3603

  13963

  Sta ty sty ki Ge mius Traf fic 28 marca - 3 kwietnia 2011

  Je ste my bar dzoszcz li wi, bo na otwar -ciu se zo nu po ko na li -my gro ne go prze ciw -ni ka. Je dzi o nam sibar dzo do brze, meczmg si po do ba. Na -sza dru y na sta n a nawy so ko ci za da nia.Dzi ku j wszyst kim zawspar cie.

  Ja son Crump, za wod nik PGE Mar my

  Pie ni dze przy zna jemar sza ek, ju wy ja ni li -my mu m.in. ko lo ry sty -k krze se ek, kt re tak -e s nie bie sko -bia e,po dob nie jak ko lo ry sty -ka mia sta i je go her bu.Jesz cze raz tu ma cz,nie ma mo wy o fo ro wa -niu ad ne go klu bu, apo wy bu do wa niu try bu -ny ka dy klub b dziena sta dio nie trak to wa nyna rw nych za sa dach.

  Ma ciej Chod nic ki, rzecz nik pre zy -den ta o nie bie sko -bia ej ko lo ry sty cena sta dio nie miej skim. ray

  cy ta ty ty go dnia

  EWE LI NA, la bo rant kaUwiel biam, szcze gl nie mlecz -n z ca y mi orze cha mi.Za wsze ko ja rzy mi si z dzie -ci stwem i pacz ka mi nami ko a ja, kt re do sta wa li wpra cy moi ro dzi ce. Na praw dmi e wspo mnie nie. Bar dzo lu -bi te cze ko la d na go r co.

  PIES

  ZA O

  PINI

  A PU

  BLIC

  ZNA

  PIESZA OPINIA PUBLICZNA

  JO AN NA GRUSZ KA, tech nik usug ko sme tycz nych Chy ba ka dy lu bi cze ko la d.Ja jem j pod r n po sta ci,czy to na le ni ki z cze ko la dczy lo dy z po le w cze ko la do -w. Z tra dy cyj nych naj bar dziejlu bi cze ko la d z na dzie niemtof fi.

  EWA PI TE RA, psy cho logUwiel biam cze ko la d Mil ka,szcze gl nie z de li kat nym, cze -ko la do wym na dzie niem okre mo wej kon sy sten cji. Po zatym pysz na jest cze ko la da dopi cia, naj le piej we dlow ska. Pa -mi tam jak w dzie ci stwiero dzi ce przy wo zi li zza gra ni cycze ko lad ki. By y prze pysz ne.

  SZY MON MA ZU REK, sprze daw ca nu mi zma twBar dzo lu bi cze ko la d, alegorz k. Gdy wy bie ram si wg ry, a ro bi to cz sto, mamprzy so bie cze ko la d. W ko -cu da je wi cej ener gii.Cze ko la do we sod ko ci przy -da j si te pod czas na uki.

  MAR TA KU KLI SKA, stu dent ka ad mi ni stra cjiNaj bar dziej lu bi g st cze ko -la d, tyl ko nie gorz k.Ko niecz nie mu si by z bi tmie ta n. Z tra dy cyj nych cze -ko lad naj cht niej wy bie ram zna dzie niem ko ko so wym.

  Edy ta Ba ran

  lu bisz cze ko la d?

  E. B

  ARAN

  (5)

  R E K L A M A

  Jed no py ta nie do...Do ro ty Gi ba y z Wo je wdz kiej Sta cji Sa ni tar no-Epi de mio lo gicz nej

  Czy mo na pa li pa pie ro sy na bal ko nie?- Mo na, po dob nie jak na aw ce przed klat k. Za kaz pa le nia

  obo wi zu je na to miast w win dzie, ale wy ni ka z prze pi sw prze -ciw po a ro wych. Je li cho dzi o klat ki scho do we, to tu taj pa le -nia pa pie ro sw mo e za bro ni ad mi ni stra tor bu dyn ku. Usta waza ka zu je na to miast pa le nia m.in. w szko ach, szpi ta lach, przy -chod niach czy pu bach. BG

  Wi cej o cze ko la dzie na str. 10

  wypenia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Uro dzi em si na W grzech, gdzie miesz ka -li moi ro dzi ce. Std mo je nie co dzien ne imi.Ale ca e swo je y cie, czy li 24 la ta sp dzi emw mie cie nad Wi so kiem, bo ro dzi ce za razpo mo ich na ro dzi nach wr ci li do Rze szo wa.

  Je li nie Rze szw, to

  Naj praw do po dob niej Fran cja. Ten kraj fa -scy nu je mnie pod wie lo ma wzgl da mi:kuch ni, j zy kiem i cu dow ny mi miej sca mi,po czw szy od Pa ry a po so necz ne, po u -dnio we wy brze a.

  Lu bi Rze szw, bo

  Tu sp dzi em ca e swo je y cie, mam tuwszyst ko, cze go po trze bu j. Do brze mi situ wra ca z wszel kich po dr y.

  Ulu bio ne miej sca?

  Ry nek i je go oko li ce oraz miej sca, w kt -rych si wy cho wy wa em, bo wi si z ni miwspo mnie nia.

  Go ciom po ka zu j

  Mia sto no c, bio rc ich na prze jad k sa -mo cho dem.

  Je e li za mia sto, to

  Na week end lu bi wy sko czy do dom kuna wie, a na kil ku dnio wy wy jazd naj cz ciejwy bie ram Bu da peszt.

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sca?

  My l, e Rze szw to bez piecz ne mia sto itrud no zna le miej sce, kt re go le piej by o -by uni ka.

  Dra ni mnie

  Brak otwar to ci lu dzi na to, co no we i nie -zna ne. A dru ga spra wa to jaz da au tem pomie cie w go dzi nach szczy tu.

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Chcia bym, e by miesz ka cy cht niejuczest ni czy li w wy da rze niach kul tu ral nych iim pre zach, kt re si tu dla nich or ga ni zu je.A mia sto po win no jesz cze wi cej in we sto -wa w roz wj kul tu ry i no wo cze snej sztu ki.

  Ulu bio na knajp ka?

  Re stau ra cja Chi li ta za praw dzi wie wo skikli mat. Cho cia i tak naj bar dziej lu bi go to -wa w do mu.

  Ma rz, e by Rze szw...

  Da lej roz wi ja si w ta kim tem pie i cie szysi co raz wy sz ran g wrd wszyst kichmiast w Pol sce i na wie cie.

  ROZ MA WIA A AN NA JA NIK

  Zol tan Smol nic ki, zna ny rze szow ski DJ

  kwes

  tiona

  rius

  z rz

  eszo

  wsk

  i

  PRO GRAM ROZ WO JU TRANS POR -TU MIEJ SKIE GO DLA RZE SZO WA@ Tra fik: Za pa ci li my 4,5 mln zate wnio ski. A prze cie, gdy by usu -n z te go ra por tu rze czyoczy wi ste, to oka za o by si, e zo -sta y 2 kart ki tek stu... Bra woko lumb za t ana li z, otwie ra oczyna roz rzut nic two.@ yer ry: Bra wo! wiet nie to opi -sa e. Szko da tyl ko, e a 4,5mln po szo na rze czy, kt re soczy wi ste.

  NA STA DIO NIE MIEJ SKIM ZA MON TO WA NO NO WY NA PIS- TYM RA ZEM NIE BIE SKI@ ja siop: A na co te szpet ne cu -dzy so wy, si py tam...@ vi wal di: Idzie ku lep sze mu. To itak du y krok na przd, wic cu -dzy sw przez ja ki czas mo natak tycz nie to le ro wa.@ Ka ta rzy na Mu larz: Py ta nie czyto no wy na pis czy sta ry prze ma lo -wa ny?@ ja nu sze k104: My l, e no wy...Bo chy ba w prze ma lo wa nie np. zewzgl dw oszczd no cio wychnikt by si nie ba wi...@ Ja nusz Bo rek: Wzgl dyoszczd no cio we to by by y, gdy -by od ra zu da li nie bie ski, jakpro si li ki bi ce

  IN AU GU RA CJA U LO WEJ EKS TRA LI GI: PGE MAR MARZE SZW PO KO NA A STAL GO RZW!@ espa blo: Czy kto ju te raz po -my la, gdzie za kil ka lat, kie dypo wsta nie sta dion, na kt ry wej -dzie ok. 20 tys. ki bi cw, ciwszy scy lu dzie za par ku j sa mo -cho dy? Czy w pla nach jestpar king pod py t mu ra wy? Czy ni -ko go to nie ob cho dzi?@ Tra fik: Ra czej nikt. Sprze da lidzia k Li dlo wi, kt ra ide al nienada wa a si na par king i ju te -raz za par ko wa nie przed me czemto pa ro dia. Tak to jest, jak si bu -du je ta kie obiek ty w cen trum@ ku ba.c: Jak po wsta nie sta dion,to pew nie mia sto za fun du je namja ki in no wa cyj ny ro dek trans por -tu:) Dla te go par kin gi nie b dpo trzeb ne:) baj

  Co to jest mmrze szowwww.mmrze szow.pl to miej skipor tal spo ecz no cio wy. e by za o -y na nim kon to, wy star czyklik n na do cz do nas i uzu -pe ni krt ki for mu larz.Re je stra cja jest szyb ka i dar mo -wa. Dzi ki niej mo na do da wawa sne tek sty i za po wie dzi wy da -rze, wy sy a zdj cia iko men to wa. W ubie gym ty go dniu do czy li donas: agnes_28, el sa rze szow, mi -sio, do min

 • reklama 3Czwartek, 7 kwietnia 2011 r.

 • 4 Czwar tek, 7 kwiet nia 2011 r.wydarzenia

  R E K L A M A

  bu du je si

  Pierw sza z dwch no wych pyt po sto jo wych rze szow skie golot ni ska w Ja sio nce jest ju go to wa. Do ce lo wo, w zi mie b -d na niej od la dza ne sa mo lo ty. Dru ga z pyt, przed no wymter mi na lem ma by go to wa do ma ja. Koszt obu in we sty cjito 36 mln zo tych.

  PIOT

  R W

  ROT N

  Y (2

  )

  Zaawansowane prace trwaj przy budowie mostuautostradowego na odcinku Rzeszw Centralny - RzeszwWschodni. Obiekt poprowadzi kierowcw nad m.in.Wisokiem i Mrowl oraz krajow dziewitnastk.

  PIOTR WROTNY (dziennikarz portalu mmrze szow.pl)

  Wi cej o in we sty cjach w Rze szo wiena: www.mmrze szow.pl/ar ty ku ly/in we sty cje

  We wto rek roz po -czy na si sprze dabi le tw (kar ne tylub na po je dyn czekon cer ty) na 50 ju -bi le uszo wyMu zycz ny Fe sti walw a cu cie.

  Fe sti wal roz pocz nie si wso bo t (21 ma ja) tra dy cyj nieod ga li ope ro wej w ple ne rze.Po pro wa dzi go Vla di mir Ki ra -di jev, dyr. ar ty stycz ny fe sti wa -lu. W