Teraz Rzeszów 24.03

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Rzeszow

Text of Teraz Rzeszów 24.03

 • MIEJSKI TYGODNIK BEZPATNY CZWARTEK, 24 MARCA 2011, NR 12/2011

  R E K L A M A

  R E K L A M A

  Teatr zza kulis

  W przeddzie wita teatrupodgldalimy, co dzieje siza kurtyn rzeszowskiej Maski.

  6

 • opinie2 Czwartek, 24 marca 2011 r.

  wypenia:

  Od kie dy w Rze szo wie?

  Od 1997 ro ku i mamna dzie j, e ju na za wsze. Do Rze szo -

  wa przy je cha am na stu dia i nie przy pusz -cza am, e tu taj zo sta n. Te raz nie wy obra -am so bie, e mo go by ina czej.

  Je li nie Rze szw, to

  Ja ki cie py kraj, bo nie ste ty nie wi dz sini gdzie in dziej w Pol sce. Dla mnie Rze szwto mo je miej sce na wie cie.

  Lu bi Rze szw, bo

  Z ro ku na rok pik nie je i sta je si faj nymmia stem lu dzi mo dych. Czu j si tu taj na ty lebez piecz nie, by w no cy cho dzi po wa snymosie dlu i wci czu tu taj prze strze, po zwa -la j c za pa od dech na wet na tocz nej uli cy.

  Ulu bio ne miej sca?

  Jest ich wie le, po czw szy od ulu bio nej ka -wia ren ki w Ryn ku, przez pa no ra m mia stana So ci nie, do a wecz ki w ser cu Rze szo wa z wi do kiem na stud ni i ra tusz

  Go ciom po ka zu j

  Ga le ri Fo to gra fii Mia sta Rze szo wa, Te atrim. Wan dy Sie masz ko wej, fil har mo ni. Jestwie le ta kich miejsc god nych po ka za nia. Za -le y, na jak du go przy je cha li i z jak da le kapo cho dz.

  Je e li za mia sto, to

  Wy cz nie do la su, w oko li ce mo je go miej -

  sca uro dze nia (Prze wor ska), gdzie te le fonko mr ko wy nie ma za si gu i sy cha tyl koszum py n cej rze ki, a je dy ny stres to nie -spo dzie wa nie ska cz ce po drze wach wie -wir ki.

  Naj bar dziej nie bez piecz ne miej sca?

  Szcze rze m wic, nie znam ta kich. Spew ne ste reo ty py nie bez piecz nych miejsc wRze szo wie, ale czy nie kie dy wa sne miesz ka -nie nie by wa ta kim miej scem.

  Dra ni mnie

  Znie czu li ca ludz ka. Szko da, e na uli cydwch do rod nych (ma j cych si za praw -dzi wych fa ce tw) m czyzn nie sta nie wobro nie bi te go cho pa ka, szko da, e w nie -kt rych urz dach trze ba wy sta go dzi na miw ko lej ce, jak by ko mu po my li y si cza sy,szko da, e tak trud no cza sa mi o ludz kiumiech. Lu dzie stwa rza j so bie pro ble my,kt rych nie ma, jak by ma o by o tych praw -dzi wych.

  Co po win no si zmie ni w Rze szo wie?

  Chcia a bym wi cej nie sy sze, e od le -go 200 m w kor kach prze je da si w 20min, e nie sta nas na bi le ty na spek ta kle,bo na sze za rob ki s naj ni sze w Pol sce, ena Pod kar pa ciu ma my tyl ko ak tyw nychm czyzn, bo prze cie s rw nie ak tyw neko bie ty, kt re na le y za uwa y! To po win nosi zmie ni!

  ROZ MA WIA A KA RO LI NA JAM RG

  Mag da le na Ba la wen der ze Sto wa rzy sze nia na rzecz Edu ka cji Ko biet Blan ka w Rze szo wie

  dziewczyna z drugiej strony

  Marysi spotkalimyw drodze na praktykiw szpitalu: - Moe i dzi pomog w przyjciu na wiatkolejnegorzeszowiania zastanawiaa sistudentkapielgniarstwa. Dark

  kwes

  tiona

  rius

  z rz

  eszo

  wsk

  i

  Teraz - tygodnikAdres redakcji

  (oddzia w Rzeszowie):ul. Kraszewskiego 2,

  35-016 Rzeszw,tel.: 17 867 22 23

  redakcja@terazrzeszow.plRedaktor prowadzcy Teraz

  Rzeszw:Joanna Borowiec - zastpca

  redaktora naczelnegotel.: 17 867 22 27

  e-mail: redakcja@terazrzeszow.plKierownik projektu teraz rzeszw:

  Ewa Boczakul. Unii Lubelskiej 3,

  35-062 Rzeszw,e-mail: reklama@terazrzeszow.pltel.: 691 432 876; 17 867-23-51

  Druk:Media Regionalne Sp. z o.o.,

  O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzegul. Zakadowa 50tel.: 15 851 31 00

  Wydawca tygodnikw TerazMedia Regionalne sp. z o.o.

  00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.tel.: 022 463 07 00

  Prezes zarzdu: Joanna PilcickaRedaktor naczelna tygodnikw:

  Justyna JanusNa podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawyz dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych Media Regionalne Sp. zo.o. zastrzega, e dalsze rozpowszechnianiemateriaw opublikowanych w TerazRzeszw jest zabronione.

  ISSN 1899 2331

  DARI

  USZ

  DANE

  K

  mmrzeszow.pl w teraz

  licz ba od son stro ny

  osb odwiedzio nas w czwartek

  unikalnych uytkownikw

  45286

  4573

  14098

  Sta ty sty ki Ge mius Traf fic 14 - 21 marca 2011

  Ko lor krze se ek po -cho dzi od ko lo ru her bumia sta, a Stal to zwy -cza jo wa na zwa te gosta dio nu, uy wa najesz cze przed woj n.Na kon cert idzie my naStal a nie na sta dionprzy ul. Het ma skiej.

  Ma ciej Chod nic ki, rzecz nik pre zy -den ta na te mat do stp no ci miej skie -go sta dio nu, jed ne go z wa run kwuzy ska nia unij nych do ta cji na bu do -w za da szo nej try bu ny.

  Z mo j r k rze czy -wi cie nie jest naj le piej.Ca y czas mam zim nepal ce, bo krew nie kr -y jak po win na. Wzduca ej r ki mam wie lebo le snych punk tw.Nie by o pew ne, czy za -gram ze Skr. Spr bo -wa em, ale w czwar tymse cie od no wi y si mo -je pro ble my.

  Georg Gro zer, ata ku j cy As se co Re -so vii o kon tu zji r ki, kt r le czy wNiem czech. Ana

  cy ta ty ty go dnia

  KONRAD WONIAKOczywicie. Ostatni raz byemna Filozofii w Buduarzeautorstwa Markiza de Sade wTeatrze Nowym w Krakowie.Lubi obejrze nietuzinkowsztuk z muzyk w tle i samrwnie gram w teatrze.

  PIES

  ZA O

  PINI

  A PU

  BLIC

  ZNA

  PIESZA OPINIA PUBLICZNA

  ANNA Bardzo bym chciaa pj doteatru, ale niestety brakuje mina to czasu. Jak tylko mi siuda, to z pewnoci wybiorsi na spektakl komediowy.

  PIOTR NIEDZIELSKIChodziem do teatru wczasach szkolnych i nierobiem tego z przymusu, a zprzyjemnoci. Obecnie teatrwydaje si by maorozreklamowany, a ludzietego potrzebuj. Nawet niemam pojcia, jak sztukteraz graj w teatrze.

  MONIKA DZIKONie chodz, bo sztuka nienaley do moichzainteresowa. Owszem,przyznaj, kilka spektakliobejrzaam, ale nie wzbudziywe mnie wikszych emocji. Wwolnym czasie wol jednakpj na mecz ni do teatru.

  ALEKSANDRA BOBKOWSKAPrzez cay czas mam wplanach wyjcie do teatrurazem z chopakiem. Obojelubimy sztuki komediowe ijeli tylko uda nam siwreszcie znale czas, to zwielk przyjemnociwybierzemy si na spektakl.

  EB

  chodzisz do teatru?

  E. B

  ARAN

  (5)

  W RZE SZO WIE MON TU J SE KUND NI KI DLA PIE SZYCH@ ku ba.c: O ile se kund ni ki dlasa mo cho dw mo g jesz cze zro -zu mie, to dla pie szych ju niebar dzo. Co da je pie sze mu se -kund nik? Wie dza, e dozie lo ne go zo sta o do kad nie 28se kund, a nie bli ej nie spre cy zo -wa ny mo ment, to chy ba tro chza ma o, e by wy wa la miej skka s w ta kie ko lo ro we wy wie -tla cze.@kam be li to: Do kad nie tak. Zga -dzam si z To b, Ku ba, tozbd ny wy da tek. Pie szy szyb ciejru szy z bu ta? Czy mo e blo ku jeruch? Dla sa mo cho dw jest tojak naj bar dziej uza sad nio ne. Aje e li pie szy b dzie chcia zo ba -czy, za ile b dzie zie lo ne,wy star czy, e pod nie sie go wdo g ry i zo ba czy, za ile ko czysi zie lo ne dla sa mo cho dw.@ma ciek: Sko ro mo wa o sy gna -li za cji, to w przy pad ku wia tena no wym skrzy o wa niu War -szaw ska -Sta ro miej ska,in te li gen cja ze sza z dra bi ny ra -zem z tym, co j mon to wa.Wierz cie mi, nie trud no tam owy pa dek. wia ta zmie nia j sijak w ka lej do sko pie.

  BU DO WA OKR GEJ KAD KI ZA LE Y TYL KO OD ZGO DY RAD NYCH@ja siop: N si w kie sze ni otwie -ra, czy ta jc te za po wie dzi! Te razjesz cze pi sz o ca ko wi tej prze bu -do wie skrzy o wa nia. Cie ka we, jakb dzie od by wa si tam ruch, bowcze niej pi sa li o li kwi da cji sy gna -li za cji wietl nej w tym miej scu!@Tra fik: Ja uwa am, e to cie ka -wy po mys ar chi tek to nicz ny -uroz ma ice nie te go ba a ga nu naPi sud skie go. Uwol nie nie te go od -cin ka od pie szych roz a du je czekor kw w tej ar te rii. Daj my szan sete mu po my so wi. Cze pia mo nasi tyl ko je go ce ny@ ar tu ro 66: Ekstra. wiet nie sipre zen tu je. KM

  www.mmrze szow.pl to miej skipor tal spo ecz no cio wy. e by za o -y na nim kon to, wy star czyklik n na do cz do nas i uzu -pe ni krt ki for mu larz.Re je stra cja jest szyb ka i dar mo -wa. Dzi ki niej mo na do da wawa sne tek sty i za po wie dzi wy da -rze, wy sy a zdj cia iko men to wa. W ubie gym ty go -dniu do czy li do nas: Ro bertSi ko ra, Mo he r88, ka mi l2317, Woj -tek Pilch, Rug by Rze szw,bo be ra tor.

  R E K L A M A

  Be aty Pi su li, pro du cent ki fil mo wej z rze szow skiej fir -my K&K Se lekt

  B dzie pa ni na ma wia a pre -zy den ta i mar sza ka, aby wRze szo wie po wsta Re gio nal nyFun dusz Fil mo wy. Dla cze go?

  Fun du sze dzia a j ju w kil kupol skich mia stach. Dzi ki pie -ni dzom, kt re prze zna cza jna pro duk cj, pro mu j sie bie.Np. wi to krzy ski da je pie ni -dze na Oj ca Ma te usza. Plu -sem jest, e mia sto i wo je wdz -

  two ja ko udzia ow cy mo gli byza ra bia na fil mach. Fil mow cys za in te re so wa ni na szym re -gio nem, a im mniej sze mia sto,tym le piej dla re y se ra. Oszcz -dza spo ro cza su na do jaz dy zmiej sca na miej sce. W kwiet niuchc si spo tka z Ta de uszemFe ren cem. Za bio r dwch dy -rek to rw fun du szy np. z Kra ko -wa i Wro ca wia, e by przed sta -wi li, jak so bie ra dz. Om wi myszcze g y. Gdy roz ma wia am zpre zy den tem o po my le, wy -da si za in te re so wa ny.

  jed no py ta nie do...

 • reklama 3Czwartek, 24 marca 2011 r.

 • 4 Czwartek, 24 marca 2011 r.wydarzenia

  R E K L A M A

  Po cz tek o godz. 9, fi naok.15. Wa run kiem udzia u wgrze jest re je stra cja ze spo u li -cz ce go 2-4 osb (co naj -mniej jed na oso ba do ro sa ijed no dziec ko) na stro nie in ter -ne to wej www.bpr.org.pl. Za re -je stro wa si b dzie mo narw nie w pa wi lo nie pro mo -cyj nym na Ryn ku. Licz bamiejsc jest ogra ni czo na, wico udzia le w za ba wie de cy du jeko lej no zgo sze. Na gro dgw n jest kom plet ro we rwdla ro dzi ny, kt ra zdo b dzienaj wik sz licz b punk tw.

  KRT KOW przy szym ty go dniu roz pocz