Teraz Wilanów Grudzień

 • View
  220

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Teraz Wilanw Grudzie

Transcript

 • Wilanw, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

  TerazTerazWilanwWilanw

  Grudzie 2011 / Gazeta bezpatnaISSN 2082-3231 / Nakad: 10 000 egz.

  Kady list domnie dotrze-zwizytuwitegoMikoaja

  wiat na jzykachszczliwegonowegoroKu!

  NOTFASHIONALONE

  -europejskipokazmodywpaacowej

  Oranerii

  Jarmark boona-

  rodzeniowy i wityMikoaj

  wWilanowie

  Kady list domnie dotrze-zwizytuwitegoMikoaja

  wiat na jzykachszczliwegonowegoroKu!

  kALENdArzNA2012rOkkALENdArzNA2012rOk

  NOTFASHIONALONE

  -europejskipokazmodywpaacowej

  Oranerii

  Jarmark boona-

  rodzeniowy i wityMikoaj

  wWilanowie

 • 2 Teraz Wilanw Grudzie

  Nasze miasto

  Otwarcieal.rzeczypospolitejPo trzech la tach za ko czy y si wresz cie pra ce naal. Rze czy po spo li tej. Otwar to wa nie ko lej ne800 me trw tej naj wa niej szej ar te rii Mia stecz kaWi la nw i mo e my ju je dzi przez skrzy o wa -nie z uli c Klim cza ka do Bra nic kie go i da lej doszpi ta la Me di co ver. Uko cze nie tej in we sty cji tooczy wi cie bar dzo du e udo god nie nie nie tyl kodla wa ci cie li sa mo cho dw. Au to bu sy li nii 217 i 422, kt re do tej po ry ko czy y tra s ko o wi -ty ni Opatrz no ci Bo ej, b d te raz do je da douli cy Bra nic kie go, a by mo e jesz cze da lej, o ileuda si roz wi za pro blem w skie go od cin ka z be to no wej kost ki u zbie gu z t uli c, o kt rympi sa li my w jed nym z ostat nich nu me rw.

  SposbnanielegalnereklamyW po przed nim nu me rze in for mo wa li my o spo -tka niu bur mi strza Wi la no wa i Sto wa rzy sze niaMiesz ka cw Mia stecz ka Wi la nw w spra wie nie -le gal nych re klam. Wzi li w nim udzia ta keprzed sta wi cie le Wy dzia u In fra struk tu ry, Ochro -ny ro do wi ska i Ar chi tek tu ry Urz du Dziel ni cyWi la nw, a ta ke Za rz du Drg Miej skich, Biu raAr chi tek tu ry i Pla no wa nia Prze strzen ne go orazStra y Miej skiej. Miesz ka cw re pre zen to wa li lo -kal ni za rzd cy nie ru cho mo ci LeM MOnHO USe,Lux -Dom i Sta tus. Pod czas spo tka nia bur mistrzRa kow ski obie ca zwr ci si do Za rz du DrgMiej skich z pro po zy cj uru cho mie nia w Mia stecz -ku Wi la nw ko mer cyj nej wer sji Miej skie go Sys te -mu In for ma cji, czy li dro go wz ka zw i ta blic, nakt rych przed si bior cy mo gli by wy ku py wa miej -sce. Zo sta nie on wpro wa dzo ny w stycz niu. Do tej po ry fir my, kt re nie le gal nie re kla mo wa ysi na te re nie Mia stecz ka, tu ma czy y si wa niebra kiem od po wied nich miejsc. Jest wic na dzie ja,e na wet je li nie le gal ne re kla my nie znik n z na -szych ulic zu pe nie, to przy naj mniej b dzie ich o wie le mniej.Wi la nw b dzie pierw sz dziel ni c War sza wy, w kt rej ma zo sta wpro wa dzo ny ten spo sb naupo rzd ko wa nie prze strze ni pu blicz nej. Do ce lo woma on dzia a w ca ym mie cie.

  Mikolaj w MiasteczkuRa da i Za rzd Dziel ni cy Wi la nw m.st. War sza wyoraz Cen trum Kul tu ry Wi la nw za pra sza j 11 grud nia2011 r. w go dzi nach 16.00-17.30 na Plac Miej ski wmia stecz ku Wi la nw przy ka wiar ni Ma a Czar na naspo tka nie z Mi ko a jem.W pro gra mie ani ma cje ar ty stycz ne, kon kur sy, za ba wyz Mi ko a jem. Ser decz nie za pra sza my ca e ro dzi ny.

  Jarmarkboonarodzeniowyw WilanowieRa da i Za rzd Dziel ni cy Wi la nw m.st. War sza wyoraz Cen trum Kul tu ry Wi la nw za pra sza j 18 grud nia2011 r. w go dzi nach 10.00 -16.00 na Jar mark Bo o -na ro dze nio wy, kt ry od b dzie si na par kin gu przypo czcie i na ul. Sta ni sa wa Kost ki Po toc kie go.Do Wi la no wa zja d wy staw cy re gio nal ni, w tym wy -staw cy sku pie ni wo k Dol no l skiej Or ga ni za cji Tu ry -stycz nej. Dzi ki uprzej mo ci Kar ko no skie go Par ku Na -ro do we go i wadz Je le niej G ry w Mia stecz ku Wi la -nw i na Skwe rze Pry ma sow skim sta n dwie naj pik -niej sze w War sza wie, y we cho in ki. Pod czas wy da rze nia dzie ci b d mo gy uczest ni czy wwi tecz nych warsz ta tach, a do ro li zro bi przed wi -tecz ne za ku py.

  Kier masz przed wi tecz nyw Po wsi nieCen trum Kul tu ry Wi la nw oraz Ca ri tas pa ra fii w.Elbie ty w Po wsi nie za pra sza j na VI Jar mark Ad wen -to wy w nie dzie l 12.12.2010 r. w godz. 8.00 do14.00 do Do mu Pra cy Twr czej (Sta ra Ple ba nia) ul.Pty sio wa 3.

 • Redaktor naczelna:

  Magali Gutierrez Carrasco

  Redakcja:

  ul. Sarmacka 18 lok.2,

  tel. 22 885 30 20

  fax: 22 258 13 92

  redakcja@teraz-wilanow.pl

  reklama@teraz-wilanow.pl

  tel. 22 885 30 20

  Wsppraca:

  Daniela DanielakMagda MosurMagorzata WrblewskaTomasz Mackiewicz

  Okadka:

  Sesja w Muzeum w Paacu w Wilanowie

  Do sesji wykorzystano:sweterek 5.10.15 - 69,90 zspdnica cool club SMYK - 59,99 zbuty Jenifer CCC - 29,99 zsukienka cool club SMYK - 75,99 zbuty Graceland Deichmann - 69,00 zmisie Bukowski - 150z/szt

  Makija, fryzura i stylizacja:Klaudyna Pabudziska-Kossekwww.makeup.waw.pl i Katarzyna Borkowska

  Foto: www.Mosur.Art.pl

  www.terazwilanow.pl

  drodzyCzytelnicy,

  zokazjizbliajcegosiBoegoNarodzeniaprzygotowali-

  mydlaWaskilkawitecznychtematw.Polecamyprzede

  wszystkimporadydotyczcekupowaniaprezentw,zkt-

  rychdowieciesi,jakieupominkinapewnospodobajsi

  Jemu/Jej,ajakichlepiejunika.Oczywicieadenartyku

  niepodpowieWam,conajbardziejchcielibydostaWasi

  najblisi,wartojednakprzypomniesobieoglnezasadyob-

  darowywania,ebyuniknwigilijnejwpadki.

  zapraszamytedolekturyekskluzywnegowywiaduze

  witymMikoajem,ktregobdzieciemoglizobaczyna

  wasneoczy11grudniaprzykawiarniMaaCzarna,pod-

  czasspotkaniazorganizowanegospecjalniedlamieszkacw

  naszejdzielnicy.PrzyokazjizapraszamyWasnajarmarkbo-

  onarodzeniowy,ktryodbdziesi18XIIprzypoczciena

  ul.kostkiPotockiego,orazdowziciaudziauwkonkursie

  nanajpikniejsziluminacjwiteczn.Szczegyznajdzie-

  cienastronach2i12.

  dlawielbicielipodryiwszystkichtsknicychzacieplej-

  szymklimatemmamyreportazpobytuwziemiwitej,

  dlawszystkichlubicychposzalewSylwestraartykuo

  tym,jakikiedyobchodzisigonacaymwiecie,adlaro-

  dzicwidziecirelacjzwizytywPaacuwWilanowie.

  WzeszymmiesicusprawdzalimywpraktyceofertCen-

  trumkulturyWilanw,wtymnatomiastwybralimysi

  dosiedzibykrlaSobieskiegonalekcjhistoriiinawarszta-

  tyteatralne.

  yczWamspokojnych,wesoychirodzinnychwitBoego

  NarodzeniaorazszczliwegoNowegoroku!

  MagaliGutierrezCarrasco

  WYDAWCA: LEMMONHOUSE sp. z o.o. 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 18 lok.2, KRS: 0000340072,Sd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy KRS, kapita zakadowy50.000z, REGON: 142035681, NIP: 9512294400

  Wilanw, Powsin, Zawady, Konstancin Jeziorna i okolice

  TerazTerazWilanwWilanw

  Grudzie 2011 / Gazeta bezpatnaISSN 2082-3231 / Nakad: 10 000 egz.

  Kady list domnie dotrze-zwizytuwitegoMikoaja

  wiat na jzykachszczliwegonowegoroKu!

  NOTFASHIONALONE

  -europejskipokazmodywpaacowej

  Oranerii

  Jarmark boona-

  rodzeniowy i wityMikoaj

  wWilanowie

  Kady list domnie dotrze-zwizytuwitegoMikoaja

  wiat na jzykachszczliwegonowegoroKu!

  kALENdArzNA2012rOkkALENdArzNA2012rOk

  NOTFASHIONALONE

  -europejskipokazmodywpaacowej

  Oranerii

  Jarmark boona-

  rodzeniowy i wityMikoaj

  wWilanowie

 • Aktualnoci

  Pro wa dzisz dzia al nogo spo dar cz? Uzu pe nij zgo sze nieW zwiz ku z roz po cz ciem funk cjo no wa nia Cen tral nej Ewi den cji i In -

  for ma cji o Dzia al no ci Go spo dar czej wszyst kie gmi ny w Pol sce ma j

  obo wi zek prze ka za da ne czyn nych przed si bior cw wpi sa nych do

  pro wa dzo nych przez sie bie ewi den cji dzia al no ci go spo dar czych do

  CE IDG. Prze ka zy wa ne wpi sy mu sz za wie ra nu me ry PE SEL i NIP.

  Przed si bior co, je e li da ne w two im wpi sie nie s ak tu al ne, a w szcze -

  gl no ci bra ku je w nim nu me rw PE SEL lub NIP Urzd Dziel ni cy

  zwra ca si z pro b o pil ne uzu pe nie nie tych in for ma cji. Mo na te go

  do ko na po przez zo e nie wnio sku CE IDG -1 w Urz dzie Dziel ni cy

  m.st. War sza wy, w kt rym do ko na no wpi su lub w do wol nym Urz -

  dzie Dziel ni cy m.st. War sza wy. Ak tu ali za cja wpi su jest bez pat na.

  Nie uzu pe nie nie da nych w ter mi nie do 31 grud nia 2011 r. (tj. do cza su

  prze ka za nia da nych z ewi den cji gmin nych do CE IDG), mo e skut ko wa

  bra kiem mo li wo ci prze nie sie nia wpi su przed si bior cy do CE IDG.

  W przy pad ku py ta mo na si kon tak to wa bez po red nio z CE IDG

  (ma il: han del@um.war sza wa.pl, tel.: 22-443-22-54) lub z Wy dzia em

  Dzia al no ci Go spo dar czej dla Dziel ni cy Wi la nw m.st. War sza wy, ul.

  St. Kost ki Po toc kie go 11, po kj 211, tel. 22 642 60 01 wew. 211.

  Kon kurs pla stycz ny dla dzie ciPrzed szko le nr 56 We so e Ku bu sie pod pa tro na tem Bur mi strza or ga ni -

  zu je kon kurs pla stycz ny na pro jekt ma skot ki Dziel ni cy Wi la nw.

  Kon kurs ad re so wa ny jest do dzie ci w wie ku od 3 do 5 lat z wi la now -

  skich przed szko li pu blicz nych oraz do wszyst kich cht nych dzie ci z

  przed szko li nie pu blicz nych i punk tw przed szkol nych zlo ka li zo wa nych

  na te re nie Dziel ni cy Wi la nw.

  Pra ce na le y do star czy do se kre ta ria tu przed szko la Nr 56, ul. Gu bi -

  now ska 28/30, 02-956 War sza wa do dnia 31 mar ca 2012 r.

  Re gu la min kon kur sy jest do stp ny na stro nie Urz du Dziel ni cy Wi la nw

  (www.wi la now.pl).

  Dzie Do bre go Je dze niaw wi la now skich szko achEu ro pej ski Dzie Zdro we go Je dze nia i Go to wa nia zo sta usta no wio ny

  przez Ko mi sj Eu ro pej sk i jest cz ci kam pa nii, kt rej ce lem jest wal ka

  z oty o ci po przez za ch ca nie do wi cze fi zycz nych i prze strze ga nia za -

  sad zbi lan so wa nej die ty. Oty o, z