Tugasan 2 kpt6024 edit

Embed Size (px)

Text of Tugasan 2 kpt6024 edit

KPT 6054 KAJIAN DALAM TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL

KPT 6054KAJIAN DALAM TEKNOLOGI INSTRUKSIONALDISEDIAKAN OLEH :SITI BADARIAH BINTI MOHAMAD M20121000752

DISEDIAKAN UNTUK :PROFESOR MADYA DR ABD LATIF BIN HAJI GAPOR

TUGASAN 2 : ANALISIS 10 JURNAL1TAJUK KAJIANNOMBORJURNALTAJUK KAJIANSUMBER1PERISIAN MATEMATIK BAGI TAJUK PECAHAN UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS(JTPM)Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Jilid 1, nombor 2, Jun 20112 ADAKAH JENIS FON MEMBERI KESAN TERHADAP KEBOLEHBACAAN TEKS BAHASA MELAYU DI LAMAN WEB(JTPM)Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Jilid 1, nombor 3, September 20113KESAN PENGGUNAAN LAMAN SOSIAL KE ATAS KAEDAH PERBINCANGAN DI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN SEJARAH(JTPM)Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Jilid 1, nombor 1, Mac 20114SIKAP TERHADAP KOMPUTER DI KALANGAN PELAJAR ICT TINGKATAN EMPAT(JTPM)Jurnal Teknologi Pendidikan MalaysiaJilid 1, nombor 1, Mac 20115PEMBINAAN SISTEM PEMBELAJARAN BERASASKAN SIMULASI INTERAKTIF MENERUSI WEB BAGI KURSUS TELEKOMUNIKASI DAN RANGKAIAN(JTPM)Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Jilid 1, Nombor 1, Mac 20112NOMBORJURNALTAJUK KAJIANSUMBER6KEBERKESANAN PROSES PEMBELAJARAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI SIDANG VIDEOJurnal Pendidikan Malaysia, Jilid 36, Nombor 1, 20117PENGGUNAAN ALAT RANGKAIAN SOSIAL DI KALANGAN PELAJAR DI SEBUAH IPTS DI KOTA KINABALU, MALAYSIAJurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Jilid 1, nombor 1, Mac 20118KEBERKESANAN GEOTV TERHADAP PENCAPAIAN DAN MINAT PELAJAR DALAM TOPIC PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIAJurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, Jilid 2, nombor 2, Jun 20129VIDEOS AND ANIMATIONS FOR VOCABULARY LEARNING:A STUDY ON DIFFICULT WORDSThe Turkish Online Journal of Educational Technology, October 2012, Volume 11, Issue 410SUPPORTING SELF-REGULATED LEARNING IN WEB 2.0 CONTEXTSThe Turkish Online Journal of Educational Technology , April 2012. volume 11 Issue 23DOMAIN KAJIANDOMAINJURNAL12345678910JUMLAHDomain penggunaan10Domain reka bentuk7Domain pengurusan1Domain pembangunan7Domain penilaian84TUJUAN KAJIANJURNALTUJUAN1Mengkaji sama ada perisian Matematik bagi Tajuk Pecahan untuk pelajar berkeperluan khas yang dibina dapat memberikan kesan terhadap pencapaian pelajar serta mengurangkan kesilapan yang mereka lakukan di dalam Tajuk Pecahan.2Melihat kesan penggunaan fon serif dan san serif kategori percetakan serta kategori paparan komputer dari sudut kebolehbacaan teks Bahasa Melayu di laman web.3Mengenalpasti kaedah perbincangan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah dengan menggunakan laman sosial Facebook dapat meningkatkan motivasi dan kefahaman pelajar mengenai topik Tamadun Yunani dan Tamadun Rom bagi mata pelajaran Sejarah Tingkatan 44Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti sikap pelajar terhadap komputer dalam kalangan pelajar ICT tingkatan empat di Terengganu. Kajian ini akan mengenal pasti kemungkinan terdapat perbezaan antara sikap terhadap komputer bagi jantina dan pemilikan komputer dalam kalangan pelajar.5Kajian ini bertujuan membangunkan dan menilai keberkesanan simulasi berasaskan web. Proses reka bentuk dan pembangunan laman web secara keseluruhannya menggunakan model reka bentuk pembangunan ADDIE serta model ARCS bagi menerapkan elemen motivasi dan pendekatan konstruktivisme dengan simulasi sebagai strategi pengajaran.5JURNALTUJUAN6Untuk melihat sama ada proses pembelajaran berlakau atau sebaliknya apabila pelajar menghadiri sidang video7Untuk melihat tujuan penggunaan alat rangkaian sosial dalam kalangan pelajar8Membangunkan koswer GeoTv yang dapat menggantikan buku teks dalam mempelajari topik ciri-ciri iklim dan cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland.Mengenalpasti pencapaian pelajar yang menggunakan koswer GeoTv berbanding menggunakan buku teks di dalam topik ciri-ciri iklim dan cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland.Membandingkan tahap minat pelajar terhadap pendekatan koswer GeoTv dengan buku teks selepas mempelajari topik ciri-ciri iklim dan cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland.9Mengkaji adakah terdapat sebarang perbezaan di antara keberkesanan pelajar mempelajari perkataan Bahasa Inggeris yang sukar dengan menggunakan kaedah melihat gambar dan animasi/filem semasa pembelajaran di sekolah tinggi Taiwan.10Melihat kesan penggunaan Web2SRL terhadap pelajar yang mempunyai tahap pencapaian rendah (LS) dan pelajar pencapaian tinggi (HS).Mengenal pasti persepsi pelajar terhadap sistem Web2SRL.6PERSOALAN KAJIANJURNALPERSOALAN1Adakah perisian Matematik bagi Tajuk Pecahan untuk pelajar berkeperluan khas yang dibina dapat memberikan kesanan terhadap pencapaian pelajar serta mengurangkan kesilapan yang mereka lakukan dalam Tajuk Pecahan? 2Adakah fon serif dan san serif kategori paparan skrin komputer memberi kesan terhadap kebolehbacaan teks pada paparan skrin komputer ?Adakah fon serif dan san serif kategori percetakan memberi kesan terhadap kebolehbacaan teks pada paparan skrin komputer ? 3Adakah kaedah perbincangan dengan penggunaan aplikasi laman sosial dapat meningkatkan;Motivasi pelajar terhadap mata pelajaran sejarah ?Teknik dan gaya pengajaran dan pembelajaran Sejarah?Meningkatkan pemahaman pelajar terhadap topik tersebut?4Bagaimanakah sikap pelajar terhadap komputer?Adakah terdapat perbezaan antara sikap terhadap komputer bagi jantina dan pemilikan komputer dalam kalangan pelajar?5Mereka bentuk dan menghasilkan sebuah simulasi berasaskan web berdasarkan:Reka bentuk pembelajaran berasaskan web yang diinginkan oleh pelajarPrinsip reka bentuk pengajaranPrinsip simulasi jenis Iterative Simulation mengikut Alessi dan Trollip (2001)Mendapatkan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran kursus Telekomunikasi dan Rangkaian menerusi pembelajaran tradisional.Mendapatkan reka bentuk antara muka laman web yang diingini oleh pelajar.Mendapatkan pandangan pelajar mengenai pembelajaran menerusi simulasi komputer.Mendapatkan pandangan pelajar mengenai kesesuaian media elektronik khususnya Internet dalam pengajaran dan pembelajaran.Mendapatkan maklumbalas pelajar terhadap reka bentuk yang telah digunakan oleh simulasi berasaskan web.7JURNALPERSOALAN6Adakah proses pembelajaran berlaku atau sebaliknya melalui penggunaan sidang video berasaskan model proses pembelajaran ?7Adakah alat rangkaian sosial digunakan untuk tujuan sosial atau tujuan pendidikan?Apakah tujuan utama pelajar IPT menggunakan alat rangkaian sosial?Apakah alat rangkaian sosial yang popular di kalangan pelajar?Apakah persepsi pelajar IPT di Kota Kinabalu terhadap penggunaan alat rangkaian sosial dari sudut pendidikan, tujuan sosial atau sebagai alat bantu pengajaran atau pembelajaran?Adakah terdapat perbezaan yang signifikan terhadap penggunaan alat rangkaian sosial dari segi jantina dan purata nilai gred kumulatif?8Adakah koswer GeoTv yang dibangunkan dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam topik ciri-ciri iklim dan cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland berbanding buku teks?Adakah koswer GeoTv yang dibangunkan dapat meningkatkan minat pelajar dalam topic ciri-ciri iklim dan cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland berbanding buku teks?9Adakah terdapat sebarang perbezaan di antara keberkesanan pelajar mempelajari perkataan Bahasa Inggeris yang sukar dengan menggunakan kaedah melihat gambar dan animasi / filem semasa pembelajaran di sekolah tinggi Taiwan? 10Apakah kesan penggunaan sistem Web2SRL terhadap pelajar yang pencapaian rendah (LS) dan pelajar pencapaian tinggi (HS)?Apakah persepsi pelajar terhadap sistem Web2SRL ?8ANALISIS TUJUAN DAN PERSOALAN KAJIANTUJUAN / PERSOALAN KAJIANJURNALJUMLAH123456789101. Mereka bentuk dan membangun bahan teknologi instruksional.42. Mengkaji kesan penggunaan teknologi pendidikan terhadap pelajar.83. Meninjau penggunaan alat berasaskan teknologi di kalangan pelajar.84. Meninjau penggunaan teknologi instruksional di kalangan guru.29SAMPEL KAJIANSAMPELJURNAL12345678910JUMLAHGuru1Murid / Pelajar1010KAEDAH KAJIANREKABENTUK KAJIANJURNALJUMLAH12345678910Keaedah Tinjauan 5Kaedah Ekperimen2Kaedah Kuasi Eksperimen1Pre Eksperimen211JENIS STATISTIK & KAEDAH ANALISISJENIS STATISTIKJURNALJUMLAH12345678910Statistik Deskriftif10Statistik Inferensi1KAEDAH ANALISIS DATAAnalisis ANOVA5Ujian T6Analisis Deskriftif112DAPATANJURNALDAPATAN1Hasil kajian menunjukkan prestasi semua pelajar telah meningkat setelah belajar menggunakan perisian yang dibangunkan.2Tidak wujud perbezaan yang signifikan dari sudut kebolehbacaan antara fon Times New Roman ( serif ) dan Arial ( san serif ). Nilai Min menunjukan bahawa kebolehbacaan fon Times New Roman ( serif ) dan fon Arial ( san serif ) pada paparan skrin komputer adalah hampir sama. 3Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran menggunakan laman sosial dengan mengaplikasikan penggunaan facebook dapat meningkatkan motivasi dan kefahaman pelajar berdasarkan jantina dan aliran. 4Analisis statistik menunjukkan secara keseluruhannya, pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap komputer (M=120.74, SP=12.43). Analisis ANOVA pula menunjukkan tiada perbezaan signifikan antara sikap terhadap komputer dengan jantina pelajar. Analisis juga menunjukkan tiada perbezaan signifikan antara sikap terhadap komputer dengan pemilikan komputer oleh pelajar.5Dapatan kajian menunjukkan penerimaan positif pelajar terhadap pembelajaran simulasi berasaskan web, reka bentuk dan isi pelajaran yang disampaikan.13JURNALDAPATAN6Kebanyakan pelajar bersetuju proses pembelajaran berlaku semasa menghadiri sesi sidang video dan fasa motivasi merupakan fasa yang paling penting terhadap penggunaan teknologi sidang video dalam proses pembelajaran pelajar7Alat rangkaian sosial digunakan untuk tujuan sosial min 3.82Untuk tujuan pendidikan min 3.60Alat rangkaian sosial membantu pelajar belajar min 3.51Alat rangkaian sosial digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran min 3.44Tidak terdapat perbezaan signifikan tujuan penggunaan alat rangkaian sosial di antara jantina (p>0.05, 0.