ZAKON O POREZU NA DOHODAK FIZI ČKIH LICA - . Primanja na koja se ne pla ća porez na dohodak Član 5a (1) Porez na dohodak ne pla ća se na naknade po osnovu li čnih primanja, odnosno naknade za pove ćane

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • ZAKON

  O POREZU NA DOHODAK FIZIKIH LICA

  ("Sl. list RCG", br. 65/01 od 31.12.2001, 12/02 od 15.03.2002, 37/04 od 04.06.2004, 29/05 od 09.05.2005, 78/06 od 22.12.2006, 04/07 od 24.01.2007, 86/09 od 25.12.2009, 73/10 od 10.12.2010, 40/11 od 08.08.2011, 14/12 od

  07.03.2012, 06/13 od 31.01.2013, 62/13 od 31.12.2013)

  I OSNOVNE ODREDBE

  1. Opte odredbe

  lan 1(1) Ovim zakonom uvodi se obaveza plaanja poreza na dohodak fizikih lica (u daljem tekstu: porez na

  dohodak).(2) Prihodi od poreza na dohodak pripadaju budetu Crne Gore i budetima jedinica lokalne samouprave u

  srazmjeri utvrenoj posebnim zakonima.

  2. Poreski obveznik

  lan 2(1) Poreski obveznik poreza na dohodak je rezidentno, odnosno nerezidentno fiziko lice koje ostvari dohodak iz

  izvora utvrenih ovim zakonom.(2) Kada dva ili vie fizikih lica zajedniki ostvaruju dohodak, poreski obveznik je svako od tih lica, srazmjerno

  udjelu u dohotku koji je ostvarilo.

  Rezident

  lan 3(1) Rezidentno fiziko lice (u daljem tekstu: rezident), u smislu ovog zakona, je fiziko lice koje:

  1) na teritoriji Crne Gore ima prebivalite ili centar poslovnih i ivotnih interesa;2) boravi na teritoriji Crne Gore vie od 183 dana u poreskoj godini.

  (2) Rezident Crne Gore je i fiziko lice koje je upueno izvan Crne Gore radi obavljanja posla za fiziko ili pravno lice rezidenta Crne Gore ili za meunarodnu organizaciju.

  3. Predmet oporezivanja

  lan 4(1) Predmet oporezivanja rezidenta je dohodak koji rezident ostvari u Crnoj Gori i izvan Crne Gore.(2) Predmet oporezivanja nerezidentnog fizikog lica (u daljem tekstu: nerezident) je dohodak koji nerezident

  ostvari u Crnoj Gori.

  4. Prihodi koji se izuzimaju iz dohotka

  lan 5 Dohotkom se ne smatraju prihodi ostvareni po osnovu:

  1) propisa o pravima invalida;2) djejeg dodatka i posebne pomoi za opremu novoroene djece;3) osnovnih prava iz oblasti socijalne zatite;4) pomoi zbog unitenja ili oteenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih dogaaja;5) naknade iz zdravstvenog osiguranja, osim naknade zarada;6) naslea i poklona;7) organizovane socijalne i humanitarne pomoi;8) dravnih nagrada ustanovljenih zakonom;9) penzija, osim penzija ostvarenih u skladu sa zakonom kojim se ureuju zarade dravnih i javnih

  funkcionera i invalidnina;10) igara na sreu i nagradnih igara;11) osiguranja stvari, ivota i imovine.

  Katalog propisa v3.05

  Strana: 1

 • 4a. Primanja na koja se ne plaa porez na dohodak

  lan 5a(1) Porez na dohodak ne plaa se na naknade po osnovu linih primanja, odnosno naknade za poveane trokove

  zaposlenih do iznosa utvrenog propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), i to:1) Brie se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizikih lica, "Sl. list CG", br.

  86/09)2) Brie se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizikih lica, "Sl. list CG", br.

  86/09)3) dnevnica za slubeno putovanje u zemlji;4) trokova prevoza sopstvenim vozilom u slubene svrhe.

  (2) Porez na dohodak ne plaa se na primanja ostvarena po osnovu:1) Brie se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizikih lica, "Sl. list CG", br.

  86/09)2) dnevnica za slubena putovanja u inostranstvo do iznosa propisanog za korisnike dravnog budeta;3) naknade za poveane trokove rada i boravka na terenu (terenski dodatak) do 100 mjeseno, ako nije

  obezbijeen smjetaj i ishrana;4) naknade za odvojeni ivot od porodice do 100 mjeseno;5) solidarne pomoi u sluaju smrti zaposlenog, lana njegove ue porodice i penzionisanog radnika do 1.500

  ;6) solidarne pomoi u sluaju tee bolesti, zdravstvene rehabilitacije, nabavke ljekova i lijeenje zaposlenog

  ili lana njegove ue porodice do 1.000 ;7) otpremnine kod odlaska u penziju do 1.000 ;8) otpremnine zbog prekida radnog odnosa usljed tehnolokog vika do najnieg iznosa utvrenog zakonom

  kojim se ureuje radni odnos;9) stipendija i kredita uenika i studenata do 200 mjeseno;10) nagrada uenicima i studentima ostvarenim za postignute rezultate tokom kolovanja i obrazovanja, kao i

  osvojenih na takmienjima u okviru obrazovnog sistema;11) kolarine ili drugog dokumentovanog izdatka za kolovanje zaposlenog, ako se radi o kolovanju i

  strunom usavravanju koje je u vezi sa djelatnou poslodavca;12) naknada za ishranu - hranarinu koju sportistima amaterima isplauju sportski klubovi do 300 mjeseno;13) naknada za vrijeme nezaposlenosti isplaenih na teret vanbudetskih fondova;14) naknada tete zbog posljedica nesree na radu, prema odluci suda ili sudskom poravnanju, ako je naknada

  odreena u jednokratnom iznosu;15) sindikalne socijalne pomoi koje se isplauju iz sredstava sindikalne lanarine lanovima sindikata;16) poklona djeci zaposlenog starosti do 15 godina do 50 godinje po djetetu;17) jubilarnih nagrada za:

  - 10 godina rada do 100 - 20 godina rada do 200 - 30 godina rada do 300 - 40 godina rada do 400 ;

  18) naknada koje se isplauju pripadnicima Vojske Crne Gore i drugim licima koja su upuena u meunarodne snage, mirovne misije i druge aktivnosti u inostranstvu, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje upotreba jedinica Vojske Crne Gore u meunarodnim snagama i uee pripadnika civilne zatite, policije i zaposlenih u organima dravne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu do iznosa koji propisuje Vlada.

  5. Lica izuzeta od oporezivanja

  lan 6 Porez na dohodak ne plaaju sledea lica:

  1) lanovi stranih diplomatskih misija u Crnoj Gori i lanovi njihovih domainstava, ako nijesu dravljani Crne Gore;

  2) lanovi konzularnih predstavnitava kao i lanovi njihovih domainstava, ako nijesu dravljani Crne Gore;3) funkcioneri i strunjaci programa za tehniku pomo Organizacije Ujedinjenih Nacija i njenih

  specijalizovanih agencija;4) poasni konzuli stranih drava, ali samo za primanja dobijena od drave koja ih je imenovala za obavljanje

  funkcije poasnog konzula;5) funkcioneri, strunjaci i administrativno osoblje meunarodnih organizacija ako nijesu dravljani Crne

  Katalog propisa v3.05

  Strana: 2

 • Gore ili nemaju prebivalite u Crnoj Gori.

  6. Poreski period

  lan 7(1) Poreski period za koji se obraunava porez na dohodak je kalendarska godina, osim u sluaju prestanka ili

  otpoinjanja djelatanosti u toku godine.(2) Porez na dohodak se obraunava nakon isteka kalendarske godine ili drugog perioda utvrivanja poreza

  prema poreskoj osnovici ostvarenoj u tom periodu.

  7. Poreska osnovica

  lan 8 Osnovicu poreza na dohodak rezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu, umanjen za iznos prenesenog gubitka. Osnovicu poreza na dohodak nerezidenta predstavlja oporezivi dohodak poreskog obveznika ostvaren u poreskom periodu.

  lan 9 Brie se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizikih lica, "Sl. list CG", br. 86/09)

  9. Poreska stopa

  lan 10(1) Stopa poreza na dohodak iznosi 9% od poreske osnovice.(2) Izuzetno od stava 1 ovog lana, na lina primanja koja su iznad 720 Eura mjeseno u bruto iznosu, stopa

  poreza na dohodak iznosi 15%, na iznos primanja iznad 720 Eura.

  lan 11 Brie se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizikih lica, "Sl. list RCG", br. 78/06)

  II DOHODAK

  1. Izvori dohotka

  lan 12(1) Porez na dohodak plaa se na prihode iz svih izvora, osim onih koji su izuzeti ovim zakonom.(2) Izvore prihoda iz stava 1 ovog lana ine prihodi ostvareni po osnovu:

  1) linih primanja;2) samostalne djelatnosti;3) imovine i imovinskih prava;4) kapitala;5) kapitalnih dobitaka.

  (3) Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda iz stava 2 ovog lana ostvarenih u poreskom periodu.

  2. Oporezivi dohodak

  lan 13(1) Oporezivi dohodak predstavlja razliku izmeu dohotka iz lana 12 ovog zakona i priznatih rashoda (trokova)

  koje je poreski obveznik imao pri njegovom ostvarivanju i ouvanju.(2) Rashodi iz stava 1 ovog lana moraju biti dokumentovani, osim ako ovim zakonom nije drukije propisano.

  III VRSTE PRIHODA

  1. Prihodi po osnovu linih primanja

  lan 14(1) Linim primanjima smatra se prihod koji poreski obveznik ostvari od zaposlenja.(2) Linim primanjima smatraju se i prihodi ostvareni po drugom osnovu, koji su, u skladu sa ovim zakonom,

  Katalog propisa v3.05

  Strana: 3

 • upodobljeni sa radnim odnosom.(3) Linim primanjima smatraju se naroito:

  1) zarade, odnosno naknade zarada ostvarene u skladu sa propisima kojima se ureuje radni odnos;2) Brie se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizikih lica, "Sl. list RCG", br.

  37/04)3) primanja na osnovu naknada i druga primanja koja poslodavac pored zarade isplauje zaposlenom, iznad

  iznosa utvrenog ovim zakonom;4) naknade trokova za poslovna putovanja, ishranu i smjetaj u vezi sa tim putovanjima, trokovi selidbe i

  naknada za upotrebu sopstvenog vozila u slubene svrhe, iznad iznosa utvrenog ovim zakonom;5) primanja lanova predstavnikih i izvrnih tijela dravne, odnosno lokalne uprave;6) primanja lanova skuptina, upravnih odbora, nadzornih odbora i drugih njima slinih tijela u pravnim

  licima, lanova povjerenitava i odbora koje imaju ta tijela, steajnih upravnika i sudija porotnika koji nemaju svojstvo slubenika suda;

  7) sva druga primanja po osnovu radnog odnosa i primanja koja su upodobljena sa radnim odnosima (privremeni ili povremeni poslovi i dr.).

  (4) Linim primanjima smatraju se i primanja ostvarena u obliku bonova, novanih potvrda, akcija ili robe, injenjem ili pruanjem pogodnosti, opratanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda poreskog obveznika novanom naknadom ili neposrednim plaanjem.

  (5) Iznos linih primanja iz stava 4 ovog lana predstavlja:1) nominalna vrijednost bonova, novanih potvrd