of 9 /9
VERTIKALNI ORGANIZACIJSKI KONFLIKTI Pripravili: Mario Žitnik Nina Nat Zorman

Vertikalni organizacijski konflikti

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Vertikalni organizacijski konflikti

VERTIKALNI ORGANIZACIJSKI

KONFLIKTI

Pripravili: Mario ŽitnikNinaNat Zorman

Page 2: Vertikalni organizacijski konflikti

Konflikt je razvojna nujnost in priložnost vsake organizacije!!!

Zavestno upiranje enega ali več članov organizacije drugim članom

Nasprotje med interesi ljudi ali skupinami ljudi, ki so medsebojno odvisni Skladni cilji – doseganje skladnosti nemogoče

Oviranje pri delovanju

Socialni proces

KO

NF

LIK

T IM

A N

AJM

AN

J 2

L

AS

TN

IK

A Vsak konflikt vsebuje določen problem oziroma problem je skrit v konfliktu

Page 3: Vertikalni organizacijski konflikti

VERTIKALNI KONFLIKTImed dvema posameznikoma, skupinama ali oddelkoma, kjer

je ena stran podrejena drugi strani

med ravnatelji in izvajalci, med centralo in dislocirano poslovno enoto, med vodjo (managerjem) delovnega teama in ostalimi člani

zatiranje volje in doseganja ciljev drugače mislečih ljudi s strani njihovih nadrejenih

p r e v l a d a m o č i e n e o d s t r a n i n a d d r u g o

ena od soudeleženih strani večjo moč pri razreševanju konfliktov

Page 4: Vertikalni organizacijski konflikti

VZROKI VERTIKALNIH KONFLIKTOV

nezdružljivost ciljev

obseg kontrole

strukturna razmerja

močredkost virov

težave s komunikacijo

neprimerne finančne nagrade

Page 5: Vertikalni organizacijski konflikti

VZROKI VERTIKALNIH KONFLIKTOV

MED

LA

STN

IKI

PO

DJE

TJA

IN

S

IND

IKATO

M v večjih industrijskih podjetjih opora delavcu v njegovih

nesporazumih z nadrejenimi

več moči nad plačami ali delovnimi pogoji

zaščita pred enostransko kontrolo s strani nadrejenih

pravila konflikta med delavci oziroma sindikatom in ravnatelji

so formalizirana z zakoni in predpisi

Page 6: Vertikalni organizacijski konflikti

MED

SP

EC

IALIS

TI

IN R

AV

NA

LC

I d r u g i n a j p o g o s t e j š i v e r t i k a l n i k o n fl i k t

VELIKA MOČ RAVNALCEV - ker so najvišji ravnalci v hierarhični lestvici podjetja na najvišjih položajih

MOČ SPECIALISTOV OMEJENA - pri sprejemanju odločitev o poslovnem procesu podjetja

specialisti pogosto odlično poznajo le ozko delovno področje

slabo seznanjeni s poslovanjem podjetja

STRAH - ogrožani s strani mlajših, ambicioznih strokovnjakov

ogrožajo položaj nedomiselnih in premalo ambicioznih ravnalcev

dokazujejo smotrnost uvedbe sprememb v poslovni proces in

nesmiselnost obstoja določenih položajev in vlog

v organizaciji podjetja

RAVNALC I v s . SPEC IAL IST I

razlog za zavračanje sprememb v

podjetju s strani vodilnih

Page 7: Vertikalni organizacijski konflikti

MOBBINGponavljajoče se neprimerno ravnanje z zaposlenim ali

skupino zaposlenih, ki ogroža zdravje in varnost

pridemo v skupnost, ki jo gradijo ljudje z različnimi osebnostmi, značilnostmi, navadami

nezasedena delovna mesta

časovna stiska

toga hierarhija

visoka odgovornost, a nizka možnost odločanja

podcenjevanje sposobnosti zaposlenih

Page 8: Vertikalni organizacijski konflikti

MANAGEMENT REŠEVANJA KONFLIKTOV

RA

ZR

EV

AN

JE K

ON

FLIK

TO

V J

E S

TV

AR

M

AN

AG

EM

EN

TA

DVE PERSPEKTIVI

Manager kot posrednik v konfliktni situaciji

Vzorec odzivanja

višje ravni managementa

pomoč razumevanja zakaj je prišlo do konflikta

katera osnovna sporna vprašanja je potrebno razrešiti

pridobitev informacij

ustvarjanje boljše atmosfere za razreševanje

vzpodbujanje posameznikov

če je stanje nevzdržno

nanaša se na reakcijo višje ravni managementa

poseg management in sprejetje odločitev, ki so potrebne za ponovno vzpostavitev redu

Page 9: Vertikalni organizacijski konflikti

SPREMEMBE V ORGANIZACIJI KOT VZROK KONFLIKTOV?

Stopnja izboljšave

časOdprava strahu pred spremembami

RAZUMEVANJE

POSNETEK PROCESOV

POENOSTAVITEV

OPTIMIZACIJA

Odprava neskladnosti pri delu

Odprava izgube časa in materiala, ter znižanje stroškov

Odprava spremenljivosti procesa

S = N + V + PS = pripravljenost na spremembeN = nezadovoljstvo z razmerami (vemo zakaj)V = vizija prihodnosti (vemo kam)P = zaupanje v pot do sprememb (vemo kako