Drustveni konflikti

 • View
  64

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drustveni konflikti. D ruštveni konflikt. Postoje li beskonfliktna društva? Knflikt – interakcija subjekta i objekta, društveni odnos Konflikt je kao začin Konflikt –sukob Unutargrupni i međugrupni konflikt Konflikt grupe sa okruženjem (neslaganja, tenzije, pritisci). - PowerPoint PPT Presentation

Text of Drustveni konflikti

 • Postoje li beskonfliktna drutva?Knflikt interakcija subjekta i objekta, drutveni odnosKonflikt je kao zainKonflikt sukobUnutargrupni i meugrupni konfliktKonflikt grupe sa okruenjem (neslaganja, tenzije, pritisci)

 • Uslovi u kojima grupa delujeStanje u okruenju (neposrednom i irem)Struktura grupeNivo opte kulture....odravanje identiteta i granica drutva i grupa.(Luis Kozer)Ventil za otputanje nagomilane grupne, drutvene energije, koja bi ugrozila grupu

 • Intenzivnije uee linosti u aktivnostima grupe vea mogunost za konflikteBliskost grupa intenzivniji konflikt sukobFenomen apostazika (apostazija-naputanje naela, otpadnitvo) prelazak u redove neprijateljaFenomen jeretika (jeres /heres/-zastupati druge stavove i naela) unutranji neprijatelj

 • Tradicionalni odnosi i sklonosti ka nainu pokretanja i reavanja pitanja i problema (sklonost ka konfliktu ili tolerantan dijalog)Komunikacije unutar grupe i sa okruenjemStepen informisanosti i protok informacijaHorizontalni i vertikalni odnosi u grupi, obaveze i odgovornosti

 • Konflikt unutar same linostiStruktura linostiKonflikt pojedinca i grupeKonflikt unutar grupeKonflikt potreba i vrednostiKonflikt motiva

 • Konflikt uloga i poloajaKonflikt interesaKonflikt ciljevaKonflikt vizijaKonflikt prava i odgovornostiKonflikt oekivanjaKonflikt rukovoenja

 • Otvorite 90. stranicu udbenika Sociologija savremenog drutvaProitajte tekst na sredini stranice (1. 2.)O kojoj vrsti konflikta je re?A na kraju 90. stranice

 • Locirati mesto konflikta Razvijati vetine partnerstvaVetine i tehnike za reavanje konfliktaUoiti uesnike u konfliktuPratiti tok konflikta i usmeravati gaIzvui korisne zakljuke iz svakog konfliktaPosredovati u konfliktuFaze posredovanja u konfliktuPredvideti budue konflikte

 • Pokretaka mo potrebaNivo potreba nivo drutvaPotreba kao istorijska kategorijaPotreba proizvodi novu potrebu(Lutka Barbie sa 15.000 kombinacija Matelo, vlasnik fabrike eli da saini bazu podataka kako bi se ostvario lini kontakt sa svim devojicama koje kupuju Barbie i prateu opremu)Stvarne i lane potrebe

 • Prilagoditi se pojedinanim potrebama potroaaPotroake nieProizvodnja jedan na jedan (Levis kontaktirajte e-mailom, poaljite svoje mere i za dve nedelje dobiete svoj par farmerki, model koji elite)Neki e rtvovati sve da bi kupili novi tip kola, dasku za surfovanje, to starije vino, otputovali na egzotino mesto

 • Nezadovoljene potrebeOdlaganje potrebaKompenzacija potrebaRacionalne, neracionalne i iracionalne potrebePotrebe i motivacija

 • Interesi kao put realizacije potrebaPotreba interes cilj (objekt)Prikriveni i otvoreni interesiHijerarhija interesaOdnos lini - grupni (kolektivni) interes

 • Mo ujedinjenih interesaTrajnost interesa i grupeInteresi uzrok sukoba meu grupamaOblasti drutva i interesne grupeUticaj interesnih grupa na drutveni razvoj

 • Usmerenost ka nekom ciljuGrupe za pritisak i centri moiLobi (lobby)Prema miljenju Dona Mirajmera i Stiva Volta, tri najuticajnija lobija u SAD su:Amerika asocijacija penzioneraAmeriko izraelski komitet za javne posoveNacionalna asocijacija za oruje

 • Egzistencijalne potrebePotrebe bezbednostiPotrebe identitetaPotreba za dokazivanjem i uspehomDuhovne i kulturne potrebePotrebe za kontrolom i vladanjem

 • Vrednosti kao regulatori potreba i interesa Vrednosti kao temelj drutvaVrednosti i kulturaVrednosti kao istorijska kategorijaKriza vrednosti i drutvo

 • RazumTalenatTemperamentLepotaSnaga ZnanjeRad IskrenostHumanostOdgovornost

 • Gradivni elementi drutvata utie na formiranje grupaRazvijeno drutvo vie drutvenih grupaDrtvena grupa zajednicaVirtuelne drutvene grupe - mree

 • Planirani nastanak grupeSpontani nastanak grupeNastanak grupe na osnovu spoljanjih delovanja

 • Zadovoljenje potrebaGrupni ciljeviMo grupe

 • Vrsta aktivnostiBrojnost i sloenost obavezaOdnos linih i grupnih ciljeva- oekivanjaPrednost grupnih ciljeva i zadatakaRezultati grupe

 • Vanost strukture grupeRaspodela ulogaRaspodela moiKomunikacija u grupiStatus u grupiRukovoenje u grupi

 • VoaNaini rukovoenja demokratski, autokratski i leissez faire stil- novija podela Davanje radnih zadatakaUbeivanjePoverenje i saradnjaOdreivanje glavnih pravacaPrilagoavanje okolnostima

 • Grupne normeSaradnja u grupiTakmienje u grupiKonflikti u grupiDonoenje odluka u grupi