of 13 /13
Konflikti Administrativ

Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Embed Size (px)

Text of Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia...

Page 1: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Konflikti Administrativ

Page 2: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Çka është Konflikti Administrativ?

• Konflikti Administrativ është kontest mbi ligjshmërinë e aktit administrativ i krijuar në mes të palëve dhe organit kompetent pas përfundimit të procesit administrativ

• Parimisht, është konflikt ndërmjet individëve dhe Organit të Administratës.

• Ligji i aplikueshem – Ligji për KonfliktetAdministrative, Ligji Nr. 03/L-202.

Page 3: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Sistemet Juridike për zgjidhjen e Konflikteve Administrative

• 1. Sistemi i klauzolës së përgjithshme;

• 2. Sistemi i numrimit;

• 1.1. Konflikti administrativ mund të fillohet dhe të zhvillohet kundër të gjitha akteve administrative të nxjerra në P.A

• 2.1. Konflikti Administrativ nuk është i lejueshëm kundër akteve administrative të nxjerrura në grupe të caktuara të çështjeve administrative të parapara me ligj (p.sh: shtetësia, leja për bartjen e armës etj.)

Page 4: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Llojet e Konflikteve Administrative

• 1. Konflikti Administrativ objektiv dhe subjektiv;

• 2. Konflikti Administrativ mbi anulimin (ligjshmërinë) e aktit administrativ dhe;

• 3. Konflikti Administrativ I juridiksionit të plotë;

• 1.1. Objektiv- sigurohet mbrojtja e rendit dhe ligjshmërisë objektive (prokurori publik)

• 1.2. Subjektiv – sigurohet mbrojtja dhe realizimi I të drejtave subjektive të individit apo personit juridik të caktuar;

Page 5: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Vazhdim

• 2. Konflikti Administrativ mbi anulimin (ligjshmërinë) e aktit administrativ;

• 2.1. Gjykata shqyrton vetëm ligjshmërinë e aktit administrativ (a është nxjerrë akti administrativ në përputhje me ligjin)

• 3. Konflikti Administrativ i juridiksionit të plotë;

• 3.1. Gjykata nuk kufizohet vetëm në vlerësimin e ligjshmërisë së aktit administrativ, por ka autorizime edhe të vendosë në çështjen konkrete administrative.

Page 6: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Kompetenca• Departamenti për Çështje Administrative i Gjykatës

Themelore në Prishtinë;• Të gjitha çështjet në Departamentin për Çështje

Administrative të Gjykatës Themelore gjykohen nga një (1) gjyqtar profesionist, përpos nëse me ligj nuk parashihet ndryshe.

• Departamenti për Çështje Administrative i Gjykatës së Apelit;

• Të gjitha çështjet/lendet në Departamentin për Çështje Administrative të Gjykatës së Apelit gjykohen nga një kolegj prej tre (3) gjyqtarëve.

• Gjykata Supreme - kërkesën për mjetet e jashtëzakonshme juridike kundër vendimeve të formës së prerë të gjykatave të Republikës së Kosovës,

Page 7: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Palët në Konfliktin Administrativ• 1. Paditësi;• 2. Ana (pala) e paditur, dhe;• 3. Personi i interesuar.• 1.1. Ai i cili konsideron se me aktin administrativ i është

shkelur ndonjë e drejtë ose interes i drejtpërdrejt i bazuar në ligj.

• 2.1. Organi i administratës i cili në ushtrimin e autorizimeve publike e ka nxjerrë aktin administrativ dhe në procedurën administrative e ka vendosur çështjen kontestuese administrative;

• 3.1. Personi, të cilit anulimi i aktit administrativ do ti shkaktonte dëm direkt.

Page 8: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Parimet , Neni 4-8 - Ligji Nr. 03/L-202

• Parimi i ligjshmërisë;

• Parimi i deklarimit të palës;

• Parimi i shqyrtimit verbal;

• Parimi i efikasitetit;

• Parimi i ndihmës së palës së painformuar.

Page 9: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Inicimi i Konfliktit Administrativ – Neni26 i Ligjit Nr. 03/L-202 për Konfliktet

Administrative • 1. Konflikti administrativ fillohet me padi

• 2. Me padi mund të kërkohet:

• 2.1. anulimi ose shpallja e pavlefshme e aktit kontestues;

• 2.2. nxjerrja e aktit administrativ, i cili nuk është nxjerrë në afatin e parashikuar; dhe

• 2.3. kthimi i sendeve të marrura dhe kompensimi i dëmit i shkaktuar me ekzekutimin e aktit

• administrativ të kontestuar.

Page 10: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Vazhdim - Neni 27 i LKA-së

• Padia paraqitet brenda tridhjetë (30) ditësh, që nga data e dorëzimit të aktit administrativ përfundimtar palës.

• Ky afat aplikohet edhe për organin e autorizuar për paraqitjen e padisë, nëse i është dorëzuar akti administrativ.

• Nëse akti administrativ nuk i është dorëzuar, mund të paraqesë padinë brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e dorëzimit të aktit administrativ palës, në favor të së cilës është nxjerrë akti.

Page 11: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Konflikti Administrativ në rastet e heshtjes së Administratës – Neni 29 i

LKA-së• Nëse organi i shkallës së dytë nuk e ka nxjerrë

vendimin brenda tridhjetë (30) ditësh ose në një afat më të shkurtër të caktuar me dispozita të veçanta rreth ankimit të palës kundër vendimit të organit të shkallës së parë, ndërsa nuk e nxjerr as në afatin e mëtejmë prej shtatë (7) ditësh me kërkesë të përsëritur, pala mund të fillojë konfliktin administrativ sikur t’i është refuzuar ankesa.

Page 12: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Mjetet Juridike në Konfliktin Administrativ

• 1. Mjetet e rregullta juridike;

• 1.1. Ankesa si mjet i veçantë juridik (ana e paditur, paditësi dhe personi i interesuar);

• 1.2. Ankesa paraqitet në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh, që nga dita e pranimit të vendimit të gjykatës. (neni 49 e LKA-së)

• 2. Mjetet e jashtëzakonshme juridike;

• 2.1. Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor (mund ta ushtroj pala për shkak të shkeljes së dispozitave materiale dhe procedurale tek Gjykata Supreme)

• 2.1.2. Kërkesa për rishqyrtim të jashtëzakonshëm të vendimit gjyqësor i dërgohet gjykatës brenda tridhjetë (30) ditësh nga data e pranimit të vendimit kundër të cilit pala paraqet kërkesën. (neni 50.1 i LKA-së)

• 2.2. Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë (ushtrohet nga prokurori publik tek Gjykata Supreme).

• 2.2.1. Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë paraqitet brenda nëntëdhjetë (90) ditëve nga data kur u është dërguar palëve vendimi, kundër të cilit paraqitet kërkesa. (neni 50.2 i LKA-së)

• 2.3. Rishikimi – Përsëritja e Procedurës së Konfliktit Administrativ (neni 55 i LKA-së)

• 2.3.1. Nëse pala mëson fakte të reja dhe mund të kërkohet jo më vonë se brenda tridhjetë (30) ditësh nga data kur pala të ketë mësuar për shkakun e rishikimit.

• 2.3.2. Pasi të kenë kaluar tre (3) vjet nga data kur vendimi të ketë marrë formën e prerë, rishikimi nuk mund të kërkohet.

Page 13: Konflikti Administrativ - Juristi.info, lajme nga drejtesia …juristi.info/wp-content/uploads/2017/01/6.-Konflikti... ·  · 2017-01-08Çka është Konflikti Administrativ? •Konflikti

Vendosja e Gjykatës për Konfliktin Administrativ

• 1. Gjykata vendos për konfliktin administrativ me aktgjykim.

• 2. Me aktgjykim, padia aprovohet ose refuzohet si e pabazuar.

• 3. Nëse padia aprovohet, gjykata anulon aktin administrativ të kontestuar.