10
ตัวอย่าง

~ Ó p - static.se-ed.com · 7 ถ้าพูดถึงชุดนักมวยสากล หลายคนคงนึกถึงนวม เฮดการ์ด

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ตวอยาง

4

สกยนตสรรพคณ:ขนอยกบประเภทของยนตตวอยาง

5

ในสมยกอนนนการสกมวตถประสงค2อยางคอสกตาม

หนาท เชนสกเพอขนทะเบยนเปนไพรหลวงสวนอกอยางคอสก

เปนเครองรางตามความเชอ การสกนบเปนแฟชนยอดนยมของ

ผชายตงแตยคโบราณยงสกเตมแผนหลงกยงดเทและขลง

แตละยนตจะสงผลทแตกตางกนไปตามความเชอ เชน

ลายเสอเผนชวยเรองปองกนอนตรายแคลวคลาดปลอดภย

ลายหาแถวแตละแถวมความหมายตางกนไป เชนชวยใหดวงด

ปองกนคณไสย เปนตน ลายการเวกชวยเรองความรกความ

เมตตา ไปทไหนกมแตคนรกใคร ลายนางกวกชวยเรองท�ามา

คาขาย และลายพญาราชสหชวยเสรมอ�านาจบารม เปนตน

อยางไรกตามการสกยนตกเปนความเชอสวนบคคลคน

บางกลมทไมชอบและตอตานกม

ตวอยาง

6

มงคลสรรพคณ:แคลวคลาดปลอดภยตวอยาง

7

ถาพดถงชดนกมวยสากลหลายคนคงนกถงนวมเฮดการด

และกางเกงขาสน ม 2ส คอสแดงกบสน�าเงนแตเมอเปรยบ

เทยบกบชดนกมวยในยคโบราณกลบแตกตางกนอยางสนเชง

มวยโบราณของไทยคอมวยคาดเชอก นกมวยไมได

สวมนวมแตจะอาศยการพนเชอกทมอและตนแขนแทนบนตว

เตมไปดวยเครองรางหลายชนด เชนตะกรดผาประเจยดและ

อกสงหนงทขาดไมไดคอมงคลสวมหว

บางคนอาจคดวามงคลเปนเพยงเครองประดบแตจรงๆ

แลวมงคลท�าจากผาลงยนตพนดวยสายสญจน หมดวยผาลง

อาคมแลวขดเปนบวงใชเปนเครองรางคมครองนกมวยตงแตศรษะ

ลงมา เพราะการชกมวยในยคนนจะชกจนกวาฝายหนงแพนอก

หรออาจรนแรงจนเสยชวตเลยกม

ตวอยาง

8

ตะกรดสรรพคณ:ปองกนอนตราย แคลวคลาด

ปลอดภย เมตตามหานยม ใหโชคลาภ

ตวอยาง

9

ตะกรดเปนหนงในเครองรางโบราณสดๆ ถงกบมบนทก

ในประวตศาสตรวาทหารทจบดาบลงสนามรบนยมคาดตะกรด

ออกศกโดยเชอวาจะชวยปองกนอนตรายฟนแทงไมเขา ตะกรด

สวนใหญท�ามาจากใบลานกระดก เขาหรอหนงสตวน�ามาลง

ยนตและบรกรรมคาถาอาคมจากผมวชาแกกลามวนเปนทรง

กระบอกรอยดวยเชอกส�าหรบใชคลองคอหรอคาดเอว ตอมา

เมอบานเมองเรมสงบลงผคนท�ามาคาขายกนมากขนตะกรดจง

กลายเปนสงทน�ามาใชเรยกลกคาหรอในทางเมตตามหานยม

ปจจบนตะกรดมหลายรปแบบและหลายขนาด

ตวอยาง

10

ชองหมปำ สรรพคณ:อยยงคงกระพน

ปองกนอนตราย

10

ตวอยาง

11

หากพดถง “ชองหมปา”คนทวไปสมยนอาจสงสยวาคอ

อะไรแตถาถามคนรนปยาตายายหรอนกสะสมเครองรางตวยง

แลวละก ไมมใครไมรจกแนนอน ยงใครมไวครอบครองกยงเพม

ดกรสดยอดนกสะสมขนไปอก เพราะเครองรางชนนใชวาจะหา

งายซะทไหน

ชองหมปาคอขนของหมปาซงขนดกบรเวณหวยาวไปถง

หลง โดยหมปาตวนนจะตองเปนลกโทนด ใจกลา ไมกลวแม

กระทงเสอมนจะเลมขนหรอชองตวเองไวในปากจนมลกษณะขด

เปนวงหรอเปนกอน

หมปาจะคายชองตอนทมนเคยวอาหารวธเดยวทจะได

ของชนนมาคอตองฆาหมปาตอนนนเทานนดงนนมนจงเปนของ

หายากถาไดมาแลวนบวาคมคาไมนอยเพราะเครองรางนชวยให

ผครอบครองรอดพนจากอนตรายชนดทเรยกวายงแทงไมเขาเลย

ทเดยวแตจะตองพกชองนตดตวตลอดเวลาหากหางตวแมเพยง

เสยววนาทกอาจตกอยในสภาพเดยวกบตอนทหมปาโดนฆากได

11

ตวอยาง

มดหมอ สรรพคณ:ปองกนคณไสย ขบไลภตผ 

แกอาถรรพ ปองกนสตวราย

12

ตวอยาง